Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «транспортне право»Скачати 432.76 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації23.10.2017
Розмір432.76 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

КАФЕДРА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до семінарських занять з дисципліни

«ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО»

(для студентів денної форми навчання, напряму підготовки

7.03040101«Правознавство»)

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

на засіданні кафедри господарського права

Протокол №3 від 25.03.2016 р.Сєвєродонецьк 2016

УДК 346.7


Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Транспортне право» (для студентів денної форми навчання, напряму підготовки 7.03040101 «Правознавство») / Укладачі: Г.М.Гриценко, Л.В.Мартинова. – Сєвєродонецьк: вид-в СНУ ім. В. Даля, 2016. – 31 с.
Методичне видання спрямоване на вивчання і засвоєння студентами самостійно та на підставі лекційного матеріалу теоретичної основи та практичного матеріалу з дисципліни «Транспортне право», аналізу внутрішнього та міжнародного законодавства, судової практики що спрямовані на найбільш швидкий та ефективний судовий захист прав, свобод та інтересів, стимулювання активної позиції суб’єктів транспортної діяльності, вирішення теоретичних та практичних проблем у сфері застосування транспортного права.

Укладачі: Г.М.Гриценко, доц.

Л.В.Мартинова,ст. вик.

Відповідальний за випуск: Г.М.Гриценко, доц.


Рецензент: О.В.Шаповалова, проф.


З М І С Т
1.Вступ ………..…………………………………………….…….……. ……….5

2.Тематичні плани семінарських занять…………………………………...........7

Семінарське заняття 1. Основні засади транспортного

права………………………………………………….....7

Семінарське заняття 2. Державне регулювання транспортної діяльності

в Україні……………………………………………….10

Семінарське заняття 3. Договори в галузі транспортної діяльності та

відповідальність у транспортному праві……………13

Семінарське заняття 4. Правове регулювання діяльності залізничного

транспорту в Україні ………………………………...16

Семінарське заняття 5. Правове регулювання діяльності автомобільного

транспорту в Україні ………………………………....20

Семінарське заняття 6. Правове регулювання діяльності повітряного

транспорту в Україні ………………………………....23

Семінарське заняття 7. Правове регулювання діяльності водного татрубопровідного транспорту в Україні…….………..26
3.Структура проведення семінарського заняття………………………………29

4. Допоміжні інформаційні джерела……………………………………………30
ВСТУП

З сучасним розвитком України та її інтеграційним прагненням, в тому числі і щодо адаптації законодавства до вимог Європейського Союзу у транспортний діяльності, постає важлива проблема вдосконалення юридичного забезпечення діяльності вітчизняної транспортної системи та підприємств транспорту, через які здійснюються зв’язки суб’єктів цих відносин. Україна займає дуже вигідне геополітичне становище, це стимулює транспортну галузь в нашій державі розвиватися високими темпами. Але, водночас, цей процес транспортної діяльності потребує ефективного правового регулювання, прийняття нових нормативно-правових актів, що мають відповідати нормам міжнародних конвенцій та угод, щодо діяльності транспорту, а також підготовки висококваліфікованих юристів – фахівців з транспортного права.

Метою вивчення дисципліни є набуття студентами знань про будову, стан і функціонування транспортної системи України, суб’єктів транспортних правовідносин, правові засади діяльності окремих галузей транспорту (залізничного, автомобільного, повітряного, водного, трубопровідного) та особливостей господарювання транспортних підприємств.

Навчальний курс передбачає вивчення як теоретичних питань господарської діяльності транспорту в цілому, так і окремих його галузей, порядок створення окремих суб’єктів господарювання на транспорті, укладання та забезпечення виконання договорів перевезення, юридичної відповідальності за невиконання, порушення чи неналежне виконання зобов’язань суб’єктами транспортних правовідносин, а також набуття практичних навичок роботи з нормативно-правовими актами.

Основними завданнями дисципліни є:

 • надання студентам певного правового мінімуму знань з державного управління транспортною системою України, механізму укладання транспортних договорів;

 • поглибити знання студентів про транспорт України, його взаємодію, суспільну роль та історію його розвитку;

 • стимуляція розвитку логічного мислення студентів через вирішення правових задач, складання структурно-логічних схем.

Проведення семінарських (практичних) занять – це оволодіння специфічною юридичною термінологією і вміння оперувати відповідними статтями чинного законодавства при розв’язанні конфліктних ситуацій в транспортній діяльності, моделювання ситуацій скоєння злочинів на всіх видах транспорту та застосування юридичної відповідальності. Поглиблене вивчення теоретичного матеріалу, ознайомлення із нормативно-правовими документами суто транспортної спрямованості (кодекси, укази, постанови, правила тощо) повинно передувати і реферативним повідомленням, і усному (аналізу) висвітленню на конкретному занятті. Розкриття важливих питань практичного заняття повинно підкріплюватись обов’язковим посиланням на відповідні правові норми.

У кожнії темі навчально-методичного посібника до семінарських занять є : план, питання для самоконтролю, завдання для самостійної роботи та теми рефератів а також загальний список рекомендованої літератури. Вказівки спрямовані на методичне забезпечення вивчення дисципліни, та призначені для студентів спеціальності правознавство.

Готуючись до семінару, студенти мають опрацювати отриманий під час лекцій матеріал та законспектувати нормативно-правові акти й літературні джерела, рекомендовані до кожної з тем, а також детально опрацювати питання, передбачені для самостійного вивчення, і підготуватися до їх обговорення в аудиторії.

Джерельної базою методичних рекомендації є сучасне законодавство України, а також підручники, навчальні посібники та науково-практичні коментарі до нормативних актів законодавства України, крім того, частково застосовується міжнародне законодавство.
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 1

Тема: «Основні засади транспортного права»
План

 1. Поняття транспортного права як галузі права України, галузі законодавства, юридичної науки та навчальної дисципліни.

 2. Характеристика методів регулювання транспортної діяльності в Україні.

 3. Джерела транспортного права.

 4. Транспортно-правові норми і транспортно-правові відносини .

 5. Транспортна система України: поняття, структура, загальна характеристика.


Питання для самоконтролю

 1. Чи можна транспортне право вважати підгалуззю господарського права України?

 2. Значення правового звичаю в історичному розвитку регулювання правовідносин у транспортному праві.

 3. Дайте узагальню характеристику джерел транспортного права в Україні?

 4. Що таке транспорт?

 5. Які види транспорту Ви знаєте?

 6. Чому ми визначаємо існування транспортної системи в Україні?

 7. Визначте структуру транспортної системи.


Завдання для самостійної роботи

 1. Дайте характеристику сучасному розвитку транспортної діяльності та ії регулюванню.

 2. Скласти структурну схему взаємодії галузі транспортного права з іншими галузями права України.

 3. Ціль та завдання транспортного права України.


Теми рефератів

 1. Напрями розвитку законодавства про транспортну діяльність.

 2. Історія розвитку світової та вітчизняної транспортних систем.

 3. Регулювання транспортної діяльності у середньовіччі.

 4. Класифікація сучасних видів транспорту за різними критеріями.

Література:


 1. Закон України «Про транспорт»// Відомості Верховної Ради України 1994 р., № 51, стаття 446.

 2. Апаров  А.М., Онищенко О.М.  Господарське право України. Підручники та навчальні посібники. Том 1: Загальна частина К: Видавництво Істина, 2016. 452 с.

 3. Транспортне право [Текст] : навч. посіб. / М. В. Гаєвець [та ін.]. - Київ : Компринт, 2015. - 368 с. - Бібліогр. в кінці тем.

 4. Міжнародне транспортне право [Текст] : підручник / Б. В. Бабін. - Одеса : Фенікс, 2014. - 197 с. - (Бібліотека кафедри міжнародного права). - Бібліогр.: с. 190-197.

 5. Господарське право [Текст] : навч. посіб. для підгот. до іспитів / В. С. Мілаш. - Харків : Право, 2015. - 328 с .

 6. Матвєєва А.В. « ТРАНСПОРТНИЙ КОРИДОР: ПРАВОВА ПРИРОДА ТА ВИДИТРАНСПОРТНИЙ КОРИДОР: ПРАВОВА ПРИРОДА ТА ВИДИ»// Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». -2011. - №4(7) Брильов О.А. Арешт суден по забезпеченню морських вимог за законодавством України. – Миколаїв: АТОЛ, 2002. – 242 с.

 7. Булгакова І.В. Транспортне право України [Текст] : підручник / Булгакова І. В., Клепікова О. В. - К.: Прецедент, 2011. - 344 с. - Бібліогр.: с. 341-344

 8. Цивільний процес України [Текст] : наук.-практ. посіб. / В. І. Тертишніков. - Харків : Юрайт, 2015. - 368 с.

 9. Беляневич О.А. Господарський договір та способи його укладання. Навч. Посібник. – К.: "Наукова думка", 2002. – 280 с.

 10. Господарське право: Практикум/ В.С. Щербина, Г.В. Пронська, О.М. Вінник та інші; За заг. ред. В.С. Щербини. – 6-е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2013. - 640 с.

 11. Цивільне право [Текст] : підручник : у 2 т. / за ред.: В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького ; Національний університет "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого". - Х. : Право, 2014. - ISBN 978-966-458-558-0. Т. 1 / В. І. Борисова [та ін.] . - 2014. - 656 с.

 12. Опанасенко О.В. Поняття оренди транспорту у сфері господарювання / Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 16-17 квітня 2015 р.). – К. : КДАВТ, 2015. – С. 522-327.

 13. Європейські стандарти законотворчої діяльності [Текст] : [зб. док. : пер. з інозем. мов] / Верховна Рада України, Ін-т законодавства ; [заг. ред. В. О. Зайчука ; упоряд.: О. Л. Копиленко та ін. ; пер.: Л. В. Білоусов та ін.]. - Київ : Парламент. вид-во, 2014. - 382, [1] с.

 14. Клепікова О.В. Предмет і метод правового регулювання відносин, що виникають у сфері перевезення вантажів морським транспортом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2001. – Випуск 41. – с.72-74.

 15. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / Кол. авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С. Щербина та ін.; За заг. ред. В.К. Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688 с.

 16. Повітряне право України [Текст]: навчальний посібник / За заг. ред. д.ю.н. В.В. Костицького. – Дрогобич: Коло, 2011. – 552с.

 17. Транспортне право України: Навч. посіб. / Демський Е.Ф., Гіжевський В.К., Демський С.Е., Мілашевич А.В.; За заг. ред. В.К. Гіжевського, Е.Ф. Демського. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 416 с.

 18. Транспортное право Украины: учеб. для студ. высш. уч. закл. / Т65 М. Л. Шелухин, А. И. Антонюк, А. Вишневецкого и др.. , За ред. М. Л. Шелухина. - М.: Изд. Дом «Ин Юре», 2008. - 896 с.

 19. Юридический справочник по торговому мореплаванию/ Под ред. А.С. Кокина. – М.: Спарк, 2002. – 480 с.

 20. Малярчук Н. В.,Хом’яченко С. І. Цивільна авіація України: проблеми державного регулювання. Юридичний вісник. Повітряне і космічне право №2 (35). – 2015. С. 12-16.Щербина В.С. Господарське право: Підручник. - 2-е вид. перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 592 с.

 21. Булгакова І.В. Правова природа договору про експлуатацію залізничної під’їзної колії і договору на подачу та забирання вагонів Вісник Академії адвокатури України.-№3.-2015.

 22. Булгакова И.В. Транспортный железнодорожный договор как правовая форма отношений, связанных с перевозкой грузов железнодорожным транспортом Актуальные проблемы гражданского права. Научный журнал, Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси «Международный университет «МИТСО», №1(5), Минск, 2015, с.22-26

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 2

Тема: « Державне регулювання транспортної діяльності в Україні»
План

 1. Напрями та форми участі держави у транспортних правовідносинах.

 2. Форми та методи державного управління транспортом.

 3. Суб’єкти (органи) управління транспортом. Міністерство Інфраструктури України, структурні підрозділи та їх завдання.

 4. Засоби державного регулювання господарської діяльності у сфері надання транспортних послуг.

 5. Прогнозування та планування економічного розвитку транспортної системи.


Питання для самоконтролю

 1. Які органи здійснюють державне управління у сфері діяльності транспорту?

 2. Які засоби правового регулювання господарської діяльності забезпечують господарський порядок у сфері дії транспортних підприємств?

 3. Які функції виконує державне управління на транспорті в Україні?

 4. Назвіть форми та методи державного управління на транспорті в Україні.

 5. Які органи державного управління існують на транспорті в Україні?

 6. Потрібне обов’язкове ліцензування діяльності транспорту в Україні?

 7. Види вантажоперевезень що підлягають обов’язковій сертифікації та їх суть?


Завдання для самостійної роботи

 1. Розтлумачити зміст наступних понять та термінів: державне управління, державний орган, державна підтримка, форма управління, метод управління, ліцензування, стандартизація, сертифікація.

 2. Види страхування у транспортної діяльності та в чому їх особливості.

 3. Скласти схему ієрархії правоохоронних органів на транспорті в Україні.


Теми рефератів

 1. Міністерство Інфраструктури України як головний суб’єкт управління транспортною системою України.

 2. Особливості функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період.

 3. Методи державного управління на транспорті.

 4. Основні напрями державної підтримки розвитку транспортної системи України.


Література:
1. Апаров А.М., Онищенко О.М. Господарське право України. Підручники та навчальні посібники. Том 1: Загальна частина – К: Видавництво Істина, 2016. – 452 с.

2. Транспортне право [Текст] : навч. посіб. / М. В. Гаєвець [та ін.]. - Київ : Компринт, 2015. - 368 с. - Бібліогр. в кінці тем.

3. Міжнародне транспортне право [Текст] : підручник / Б. В. Бабін. - Одеса : Фенікс, 2014. - 197 с. - (Бібліотека кафедри міжнародного права). - Бібліогр.: с. 190-197.

4. Господарське право [Текст] : навч. посіб. для підгот. до іспитів / В. С. Мілаш. - Харків : Право, 2015. - 328 с .

5. Брильов О.А. Арешт суден по забезпеченню морських вимог за законодавством України. – Миколаїв: АТОЛ, 2002. – 242 с.

6. Булгакова І.В. Транспортне право України [Текст] : підручник / Булгакова І. В., Клепікова О. В. - К.: Прецедент, 2011. - 344 с. - Бібліогр.: с. 341-344

7. Цивільний процес України [Текст] : наук.-практ. посіб. / В. І. Тертишніков. - Харків : Юрайт, 2015. - 368 с.

8. Беляневич О.А. Господарський договір та способи його укладання. Навч. Посібник. – К.: "Наукова думка", 2002. – 280 с.

9. Господарське право: Практикум/ В.С. Щербина, Г.В. Пронська, О.М. Вінник та інші; За заг. ред. В.С. Щербини. – 6-е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2013. - 640 с.

10. Цивільне право [Текст] : підручник : у 2 т. / за ред.: В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького ; Національний університет "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого". - Х. : Право, 2014. - ISBN 978-966-458-558-0. Т. 1 / В. І. Борисова [та ін.] . - 2014. - 656 с.

11. Опанасенко О.В. Поняття оренди транспорту у сфері господарювання / Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 16-17 квітня 2015 р.). – К. : КДАВТ, 2015. – С. 522-327.

12. Європейські стандарти законотворчої діяльності [Текст] : [зб. док. : пер. з інозем. мов] / Верховна Рада України, Ін-т законодавства ; [заг. ред. В. О. Зайчука ; упоряд.: О. Л. Копиленко та ін. ; пер.: Л. В. Білоусов та ін.]. - Київ : Парламент. вид-во, 2014. - 382, [1] с.

13. Клепікова О.В. Предмет і метод правового регулювання відносин, що виникають у сфері перевезення вантажів морським транспортом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2001. – Випуск 41. – с.72-74.

14. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / Кол. авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С. Щербина та ін.; За заг. ред. В.К. Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688 с.

15. Повітряне право України [Текст]: навчальний посібник / За заг. ред. д.ю.н. В.В. Костицького. – Дрогобич: Коло, 2011. – 552с.

16. Транспортне право України: Навч. посіб. / Демський Е.Ф., Гіжевський В.К., Демський С.Е., Мілашевич А.В.; За заг. ред. В.К. Гіжевського, Е.Ф. Демського. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 416 с.

17. Транспортное право Украины: учеб. для студ. высш. уч. закл. / Т65 М. Л. Шелухин, А. И. Антонюк, А. Вишневецкого и др.. , За ред. М. Л. Шелухина. - М.: Изд. Дом «Ин Юре», 2008. - 896 с.

18. Юридический справочник по торговому мореплаванию/ Под ред. А.С. Кокина. – М.: Спарк, 2002. – 480 с.

19. Малярчук Н. В.,Хом’яченко С. І. Цивільна авіація України: проблеми державного регулювання. Юридичний вісник. Повітряне і космічне право №2 (35). – 2015. С. 12-16.Щербина В.С. Господарське право: Підручник. - 2-е вид. перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 592 с.

20. Булгакова І.В. Правова природа договору про експлуатацію залізничної під’їзної колії і договору на подачу та забирання вагонів Вісник Академії адвокатури України.-№3.-2015.

21. Булгакова И.В. Транспортный железнодорожный договор как правовая форма отношений, связанных с перевозкой грузов железнодорожным транспортом Актуальные проблемы гражданского права. Научный журнал, Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси «Международный университет «МИТСО», №1(5), Минск, 2015, с.22-26

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 3

Тема: « Договори в галузі транспортної діяльності та відповідальність у транспортному праві»

План


 1. Транспортні договори як підстави для виникнення зобов’язань .

 2. Поняття, особливості укладання та виконання договорів у транспортний діяльності.

 3. Правопорушення на транспорті та адміністративно-правова відповідальність

 4. Транспорті злочини та кримінально-правова відповідальності.

 5. Господарсько-правова відповідальність за порушення транспортних зобов’язань.


Питання для самоконтролю

 1. Поняття транспортного зобов’язання?

 2. Транспортний договір та сторони транспортного договору

 3. Види транспортних договорів та їх загальна характеристика .

 4. Хто є суб’єктами правопорушення на транспорті?

 5. Що є об’єктом правопорушення на транспорті?

 6. Чим відрізняється адміністративне правопорушення на транспорті від транспортного злочину?

 7. Якими нормативно-правовими актами встановлюється перелік правопорушень на транспорті та відповідальність за них?

 8. Вкажіть види юридичної відповідальності за скоєння транспортних правопорушень.

 9. Види покарань які держава застосовує до правопорушників на транспорті?


Завдання для самостійної роботи

 1. Розтлумачити зміст наступних понять та термінів: транспортне зобов’язання , транспортний договір, зміст договору, правопорушення, злочин, суб’єкт правопорушення, об’єкт правопорушення, покарання.

 2. Установи наділені правом розглядати справи про адміністративні проступки на транспорті, а також накладати адміністративні стягнення.

 3. Які нормативно-правові акти регламентують відповідальність сторін договору перевезення вантажу за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків?

 4. Перелічити види адміністративних стягнень на транспорті.

 5. Перелічити види кримінальних покарань за скоєння транспортних злочинів.


Теми рефератів

 1. Основні та допоміжні транспортні договори.

 2. Транспортні злочини: визначення, ступінь суспільної небезпеки, профілактика.

 3. Цивільно-правова відповідальність за порушення транспортних зобов’язань.


Література:
1. Апаров А.М., Онищенко О.М. Господарське право України. Підручники та навчальні посібники. Том 1: Загальна частина – К: Видавництво Істина, 2016. – 452 с.

2. Транспортне право [Текст] : навч. посіб. / М. В. Гаєвець [та ін.]. - Київ : Компринт, 2015. - 368 с. - Бібліогр. в кінці тем.

3. Міжнародне транспортне право [Текст] : підручник / Б. В. Бабін. - Одеса : Фенікс, 2014. - 197 с. - (Бібліотека кафедри міжнародного права). - Бібліогр.: с. 190-197.

4. Господарське право [Текст] : навч. посіб. для підгот. до іспитів / В. С. Мілаш. - Харків : Право, 2015. - 328 с .

5. Брильов О.А. Арешт суден по забезпеченню морських вимог за законодавством України. – Миколаїв: АТОЛ, 2002. – 242 с.

6. Булгакова І.В. Транспортне право України [Текст] : підручник / Булгакова І. В., Клепікова О. В. - К.: Прецедент, 2011. - 344 с. - Бібліогр.: с. 341-344

7. Цивільний процес України [Текст] : наук.-практ. посіб. / В. І. Тертишніков. - Харків : Юрайт, 2015. - 368 с.

8. Беляневич О.А. Господарський договір та способи його укладання. Навч. Посібник. – К.: "Наукова думка", 2002. – 280 с.

9. Господарське право: Практикум/ В.С. Щербина, Г.В. Пронська, О.М. Вінник та інші; За заг. ред. В.С. Щербини. – 6-е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2013. - 640 с.

10. Цивільне право [Текст] : підручник : у 2 т. / за ред.: В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького ; Національний університет "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого". - Х. : Право, 2014. - ISBN 978-966-458-558-0. Т. 1 / В. І. Борисова [та ін.] . - 2014. - 656 с.

11. Опанасенко О.В. Поняття оренди транспорту у сфері господарювання / Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 16-17 квітня 2015 р.). – К. : КДАВТ, 2015. – С. 522-327.

12. Європейські стандарти законотворчої діяльності [Текст] : [зб. док. : пер. з інозем. мов] / Верховна Рада України, Ін-т законодавства ; [заг. ред. В. О. Зайчука ; упоряд.: О. Л. Копиленко та ін. ; пер.: Л. В. Білоусов та ін.]. - Київ : Парламент. вид-во, 2014. - 382, [1] с.

13. Клепікова О.В. Предмет і метод правового регулювання відносин, що виникають у сфері перевезення вантажів морським транспортом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2001. – Випуск 41. – с.72-74.

14. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / Кол. авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С. Щербина та ін.; За заг. ред. В.К. Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688 с.

15. Повітряне право України [Текст]: навчальний посібник / За заг. ред. д.ю.н. В.В. Костицького. – Дрогобич: Коло, 2011. – 552с.

16. Транспортне право України: Навч. посіб. / Демський Е.Ф., Гіжевський В.К., Демський С.Е., Мілашевич А.В.; За заг. ред. В.К. Гіжевського, Е.Ф. Демського. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 416 с.

17. Транспортное право Украины: учеб. для студ. высш. уч. закл. / Т65 М. Л. Шелухин, А. И. Антонюк, А. Вишневецкого и др.. , За ред. М. Л. Шелухина. - М.: Изд. Дом «Ин Юре», 2008. - 896 с.

18. Юридический справочник по торговому мореплаванию/ Под ред. А.С. Кокина. – М.: Спарк, 2002. – 480 с.

19. Малярчук Н. В.,Хом’яченко С. І. Цивільна авіація України: проблеми державного регулювання. Юридичний вісник. Повітряне і космічне право №2 (35). – 2015. С. 12-16.Щербина В.С. Господарське право: Підручник. - 2-е вид. перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 592 с.

20. Булгакова І.В. Правова природа договору про експлуатацію залізничної під’їзної колії і договору на подачу та забирання вагонів Вісник Академії адвокатури України.-№3.-2015.

21. Булгакова И.В. Транспортный железнодорожный договор как правовая форма отношений, связанных с перевозкой грузов железнодорожным транспортом Актуальные проблемы гражданского права. Научный журнал, Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси «Международный университет «МИТСО», №1(5), Минск, 2015, с.22-26

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 4Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка