Методичні вказівки до семінарських занять Статус дисципліни: нормативна Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр"Сторінка9/9
Дата конвертації23.10.2017
Розмір1.97 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Теми рефератів

1. Світове господарство як зростаюча суперечлива цілісність.

2. Особливості дії економічних законів у світовому господарстві.

3. Україна в системі міжнародної торгівлі.КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

Запитання для самоперевірки

 1. Дайте визначення світового господарства. Назвіть етапи його формування та головні складові.

 2. Поясніть, у чому полягають зрушення у структурі світового господарства за останні п’ятдесят років?

 3. Назвіть чинники міжнародного поділу праці та як це впливає на міжнародну спеціалізацію?

 4. У чому суть міжнародної економічної інтеграції та які її характерні ознаки та види?

 5. Розкрийте рівні, механізми та методи міжнародної конкуренції. Назвіть центри міжнародного суперництва, що склалися сьогодні.

 6. Дайте визначення міжнародних економічних відносин та їх складових.

 7. Охарактеризуйте динаміку та географічний розподіл світового ринку.

 8. Поясніть зміст і значення протекціонізму і політики вільної торгівлі за сучасних умов. Чи можливо захистити національні ринки, якщо країна при приєднається до СОТ?

 9. Назвіть причини та основні форми сучасної міграції капіталів.

 10. Охарактеризуйте основні причини та напрямки міжнародної міграції робочої сили у сучасних умовах.

 11. . Обґрунтуйте характер виникнення глобальних проблем. Що означає термін “глобалістика”?

 12. Дайте визначення глобальним проблемам людства. Наведіть класифікацію глобальних проблем. Які з даних проблем, на Вашу думку, є пріоритетними?

Проблемні питання

 1. Проаналізуйте еволюцію західноєвропейської інтеграції та оцініть досягнуті результати. Які основні проблеми стоять перед ЄС на сучасному етапі?

2. Опишіть історію становлення міжнародної валютної системи і визначте головні засади її сучасного функціонування.

3. Охарактеризуйте особливості прояву глобальної ресурсно-енергетичної проблеми в Україні.Тести

1. Політику протекціонізму вперше рекомендували:

а) фізіократи;

б) меркантилісти;

в) маржиналісти;

г) неокласики.

2. Прихильники протекціонізму стверджують, що введення торговельних бар’єрів (мита, квот) приводить до:

а) скорочення зайнятості в галузях національної економіки;

б) захисту галузей національної економіки;

в) утворення внутрішніх монополій;

г) ослаблення обороноздатності країни.

3. Принцип абсолютної переваги був сформульований:

а) К. Марксом;

б) Дж. М. Кейнсом;

в) А. Смітом;

г) Д. Рікардо.

4. Міжнародна спеціалізація і вільна торгівля, заснована на принципах порівняльної переваги, означають:

а) скорочення внутрішнього споживання країн;

б) збільшення сумарного виробництва товарів;

в) перевищення рівня споживання країн їхніх виробничих можливостей;

г) правильні відповіді а) і б).

5. Міжнародна торгівля є взаємовигідною, якщо:

а) одна країна має абсолютні переваги у виробництві одного товару, а друга – абсолютні переваги у виробництві іншого товару;

б) країна не має абсолютних переваг у виробництві жодного товару;

в) країни мають порівняльні переваги у виробництві певних товарів;

г) усі попередні відповіді правильні.

6. Скасування мита на імпортований товар приведе до:

а) зниження внутрішньої ціни даного товару;

б) збільшення споживання цього товару;

в) зниження виробництва даного товару всередині країни;

г) втрат бюджету.

7. Співвідношення між валютними надходженнями в країну і платежами, що країна здійснює за кордоном за визначений проміжок часу, – це:

а) торговельний баланс;

б) платіжний баланс;

в) державний бюджет;

г) правильна відповідь відсутня.

8. Валютний курс визначається такими факторами:

а) купівельною спроможністю грошової одиниці;

б) темпами інфляції;

в) станом платіжного балансу;

г) рівнем процентної ставки;

д) ступенем довіри до валюти на світових валютних ринках;

е) усі попередні відповіді правильні.

9. Якщо валюта даної країни без обмежень обмінюється на будь-які інші валюти, тобто не існує валютних обмежень, то це означає:

а) зовнішню конвертованість;

б) внутрішню конвертованість;

в) вільну конвертованість;

г) часткову конвертованість.

10. Розмежуйте причини експорту й імпорту капіталу:

а) стимулювання збуту продукту;

б) прагнення одержати доступ до природних ресурсів;

в) створення нових робочих місць;

г) прагнення інтегруватися у світову економіку;

д) одержання нових технологій;

е) прагнення використовувати більш дешеву робочу силу;

є) одержання кваліфікованої робочої сили.

11. Повний контроль над об'єктами закордонних капіталовкладень внаслідок повної власності на закордонний капітал, а також володіння контрольним пакетом акцій забезпечує вивіз:

а) позичкового капіталу;

б) підприємницького капіталу у формі прямих інвестицій;

в) підприємницького капіталу у формі портфельних інвестицій;

г) правильна відповідь відсутня.

Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми з політичної економії

1. Основні етапи розвитку політичної економії, школи та напрямки. 1. Предмет політичної економії.

 2. Методологія політичної економії.

 3. Функції політичної економії та її місце в системі економічних наук.

 4. Економічні потреби суспільства, їх сутність і класифікація.

 5. Економічні інтереси, їх сутність та функції. Виробничі можливості суспільства і потреби.

 6. Суспільний процес виробництва. Відтворення, економічне зростання.

 7. Фактори виробництва. Класифікація факторів та їх характеристика.

 8. Проблема обмеженості ресурсів. Виробничі можливості. Крива виробничих можливостей.

 9. Поняття та структура економічної системи, закони її розвитку.

 10. Сутність, елементи i критерії класифiкацiї економічних систем. Концепції періодизації еволюції суспільства.

 11. Сутність відносин власності. Форми та типи власності.

 12. Натуральне і товарне господарство як форми організації виробництва. Сутність, причини, характеристики.

 13. Товар і його властивості.

 14. Закон вартості та його функції.

 15. Теорії цінності товару.

 16. Виникнення і розвиток грошових відносин. Еволюція грошей. Сучасна грошова система.

 17. Сутність грошей. Функції грошей.

 18. Формування попиту та пропозиції грошей. Грошовий обіг та його закони.

 19. Порушення законів грошового обігу. Інфляція. Грошові реформи.

 20. Домогосподарство як суб'єкт ринкових відносин.

 21. Доходи домогосподарства. Витрати та заощадження домогосподарства.

 22. Проблема нерівномірності у розподілі доходів між домогосподарствами. Політика держави щодо зниження диференціації сімей за рівнем доходу.

 23. Підприємство як суб'єкт ринкової економіки.

 24. Сутність підприємництва та умови його існування.

 25. Функції підприємництва.

 26. Капітал як економічна категорія товарного виробництва. Перетворення грошей у капітал.

 27. Робоча сила як специфічний фактор виробництва. Властивості робочої сили як товару.

 28. Заробітна плата: сутність, форми системи.

 29. Структура капіталу: постійний та перемінний капітал. Додаткова вартість. Маса та норма додаткової вартості. Прибуток: маса та норма прибутку.

 30. Кругообіг капіталу. Оборот капіталу. Основний та оборотний капітал. Фізичне та моральне зношення капіталу, амортизація.

 31. Формування середнього прибутку та ціни виробництва.

 32. Витрати підприємства: індивідуальні та суспільні витрати.

 33. Бухгалтерські витрати. Постійні та змінні. Оптимізація витрат виробництва.

 34. Валовий дохід. Середній та граничний дохід. Структура валового у і його розподілення.

 35. Прибуток підприємства. Бухгалтерський прибуток. Нормальний та економічний прибуток. Показники ефективності підприємницької діяльності. Рентабельність.

 36. Сутність ринку, його місце та роль в економічної системі. Механізм функціонування ринку.

 37. Функції ринку, умови ефективного функціонування ринку.

 38. Інфраструктура ринку.

 39. Класифікація ринків за різними ознаками: види ринків, типи ринків, сегменти ринку.

 40. Попит, детермінанти попиту, закон попиту, еластичність попиту.

 41. Пропозиція, детермінанти пропозиції, закон пропозиції, еластичність пропозиції.

 42. Рівновага попиту і пропозиції.

 43. Кон’юнктура ринку, її види.

 44. Кредит, сутність кредиту та його функції. Ціна кредиту.

 45. Форми кредиту.

 46. Банківська система країни. Банки.

 47. Центральний банк та його функції.

 48. Аграрне виробництво – особлива сфера вкладення капіталу.

 49. Земельна рента: сутність, причини існування, умови виникнення, джерела та форми.

 50. Ринкові відносини в аграрному секторі економіки.

 51. Державна підтримка аграрної сфери та аграрних перетворень.

 52. Національна економіка: характеристика, рівні, суб’єкти, ринки.

 53. Суспільний продукт і його форми: система національних рахунків: валовий внутрішній продукт (ВВП);

 54. Макроекономічні тотожності. Схеми відтворення К. Маркса для простого та розширеного відтворення.

 55. Економічний розвиток та економічне зростання: зміст та альтернативні трактовки, чинники економічного зростання.

 56. Циклічність – загальна закономірність економічного розвитку: економічний цикл: види, фази циклу, динаміка основних макропоказників на фазах циклу.

 57. Зайнятість і безробіття: сутність, форми та ефективність, зв'язок безробіття з основними показниками функціонування національної економіки.

 58. Господарський механізм: сутність, функції, принципи функціонування.

 59. Державне регулювання економікою: типи, моделі, форми та інструменти ДРЕ.

 60. Фінансова система та її роль у регулюванні національною економікою.

 61. Монетарна політика держави та механізм її дії: типи, моделі, форми та інструменти.

 62. Економічна система чистого капіталізму.

 63. Командно-адміністративна система.

 64. Традиційна економіка.

 65. Змішана економічна система.

 66. Особливості еволюції перехідних економічних систем.

 67. Світове господарство: його сутність та структура.

 68. Міжнародний поділ праці та спеціалізація.

 69. Міжнародні економічні відносини.

 70. Інтернаціоналізація господарських відносин і продуктивних сил.

СПОСОБИ ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Об’єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал з дисципліни різного характеру і рівня складності, засвоєння якого перевіряється під час поточного і підсумкового контролю.

Поточний контроль знань студентів здійснюється шляхом опитування на семінарських заняттях, написання тематичних контрольних робіт протягом семестру, проведення двох модульних контролів; підсумковий контроль знань студентів проводиться шляхом складання іспиту.

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння певного матеріалу, вироблених навичок проведення розрахункових робіт, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст теми чи розділу, а також умінь публічно чи письмово подати певний матеріал (презентація).

Завданням екзамену є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності творчо використовувати накопичені знання, уміння сформувати своє ставлення до певної проблеми навчальної дисципліни тощо.

Підсумкове (завершальне) оцінювання знань студентів з дисципліни “Політична економія” здійснюється згідно з встановленим в УАБС НБУ порядком, за 100-бальною шкалою з урахуванням результатів поточного і підсумкового контролю.Розподіл балів, які отримують студенти

Таблиця 1 – Шкала оцінювання: національна та ECTSСума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

екзамен, курсовий

проект (робота), практиказалік

90–100

А

відмінно

зараховано82–89

В

добре

74–81

С

64–73

D

задовільно

60–63

Е

35–59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0–34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


Список рекомендованої літератури

 1. Базилевич В. Д. Економічна теорія : Політекономія / В. Д. Базилевич – Київ, “Знання-пресс”, 2008. – 720 с.

 2. Башнянин Г. І. Політична економія : Ч. 1. Загальна економічна теорія : Ч. 2. Спеціальна економічна теорія / Г. І. Башнянин, П. Ю. Лазур, В. С. Медведєв – К. : Ніка-Центр, Ельга, 2000. – 526 с.

 3. Гальчинський А. С. Основи економічної теорії / А. С. Гальчинський, П. С. Єщенко, Ю. І. Палкін – К. : Вища школа, 1995. – 471 с.

 4. Ковальчук В. М. Основи економічної теорії: короткий курс / В. М. Ковальчук – Тернопіль : Астон, 1999. – 203 с.

 5. Крупка М. І. Основи економічної теорії / М. І. Крупка, П. І. Островерх, С. К. Реверчук. – К. : Атіка, 2001. – 344 с.

 6. Мочерний С. В. Політекономія : підручник / С. В. Мочерний – К. : Вікар, 2005. 487 с.

 7. Основи економічної теорії: політекономічний аспект / за ред. Климка Г. Н., Нестеренка В. П. – К. : Вища школа; Знання, 1997. – 743с.

 8. Петруня Ю. Е. Основы экономической теории : учебное пособие / Ю. Е. Петруня, А. А. Задоя – 4-е изд. . – К.: Знание, 2008.

 9. Політична економія : навч. посіб. / за ред. К. Т. Кривенко. К. : КНЕУ, 2001. – 508 с.

 10. Теоретическая экономика. Политэкономия / под ред. Г. П. Журавлевой и Н. Н. Мильчаковой. – М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 485 с.

 11. Чухно А. А. Сучасні економічні теорії : підручник / А. А. Чухно, П. І. Юхименко, П. М. Леоненко. – К. : Знання, 2007.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка