Методичні вказівки до семінарських занять Статус дисципліни: нормативна Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр"Сторінка6/9
Дата конвертації23.10.2017
Розмір1.97 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Тема 11. Позичковий капітал у системі товарних відносин. Банки

Семінарське заняття

План

 1. Кредит, його суть та функції:

2. Види кредитів, класифікація кредитів:

  • за суб’єктами;

  • за призначенням.

3. Банки. Банківська система країни:

 • види банків;

 • функції банків;

 • операції банків.

4. Центральний банк та його функції:

 • ціль і функції центрального банку;

 • економічні нормативи функціонування банків, що встановлює і контролює ЦБ.

Термінологічний словник ключових понять

Активні операції комерційних банків пов'язані з розміщенням ресурсів з метою одержання прибутку. Це кредитні операції та операції з чужими цінними паперами.

Банк – фінансова установа, яка акумулює тимчасово вільні грошові кошти (вклади), надає їх у тимчасове користування у формі кредиту (позики), виступає посередником у взаємних платежах і розрахунках між підприємствами, установами або окремими особами, регулює грошовий обіг у країні, включаючи випуск (емісію) нових грошей.

Банківський кредит – це форма кредиту, за якою банк надає клієнтові у тимчасове використання частину власного або залученого грошового капіталу на умовах повернення та платності у вигляді банківського відсотка.

Банківський прибуток – різниця між процентами на вкладений капітал і виплатою процентів за позиками.

Державний кредит – система економічних відносин між державою в особі її органів влади чи управління з одного боку, та фізичними і юридичними особами – з іншого, за яких держава виступає як позичальник, кредитор чи гарант.

Дисконтування – це метод визначення поточної вартості (ціни) будь-якого капітального ресурсу з урахуванням надання ним майбутнього прибутку за існуючої ставки банківського відсотка.

Іпотечний кредит – довгострокова позика під заставу нерухомого майна.

Комерційний кредит надається одним підприємцем іншому у вигляді продажу товарів із відстрочкою платежу.

Кредит – це система відносин з приводу акумуляції та використання тимчасово вільних грошових засобів на основі повернення та платності у формі позичкового відсотка.

Кредитна система – це система кредитних відносин, принципів і форм кредитування (функціональна структура) та сукупність кредитно-фінансових установ, які створюють, акумулюють і надають грошові засоби на засадах кредитування (інституціональна структура).

Лізинговий кредит – відносини між юридичними особами, що виникають з приводу оренди майна і супроводжуються укладанням лізингової угоди, в якій лізинговою компанією є банк, що на замовлення орендаря купує обладнання і надає його в оренду.

Ліквідність активів – здатність активів фірми до використання їх як безпосередніх засобів платежу або до швидкого їх перетворення в грошову форму без втрати поточної (реальної) вартості.

Ломбардний кредит – короткостроковий кредит під заставу рухомого майна, яке можна швидко реалізувати.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) – міжнародна валютно-кредитна організація, що регулює міждержавні валютно-кредитні відносини.

Міжнародний кредит – це рух міжнародного капіталу, наданого державою, банком, іншою юридичною чи фізичною особою однієї країни іншій країні, банкові, юридичній чи фізичній особі іншої країни на певний строк на умовах повернення та платності.

Норма (рівень) процента – відношення позичкового процента до суми позичкового капіталу.

Норма банківського прибутку – відношення чистого прибутку до власних коштів банку.

Норма обов’язкових банківських резервів – це відсотки від депозитів комерційних банків, що зберігаються у ЦБ у формі резервів.

Облікова ставка – відсоток за кредитами, що надається ЦБ комерційним банкам.

Облігація – цінний папір, що засвідчує внесення її власником грошових коштів і підтверджує зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного папера в передбачений строк з виплатою фіксованого щорічного відсотка.

Ощадний сертифікат банку – цінний папір, письмове свідоцтво банку про депонування грошових коштів, яке засвідчує право вкладника на одержання після закінчення встановленого строку депозиту й відсотків по ньому.

Пасивні банківські операції пов'язані з акумуляцією ресурсів, залученням грошових ресурсів (утворення депозитів, випуск та розміщення власних цінних паперів). Банк є боржником.

Позичковий капіталгрошовий капітал, який надається в позику господарському суб’єкту на певний час за умови його повернення і за плату у вигляді процента.

Позичковий процент – вартість послуги, яка надається кредитором позичальнику (клієнтові), у вигляді надання йому за плату певної суми грошей на обумовлений строк.

Споживчий кредит – надається банком приватним особам для придбання предметів особистого споживання довгострокового користування.

Трастові (довірчі) операції – операції банків щодо управління майном клієнта та виконання інших послуг в інтересах і за дорученням клієнтів.

Факторингові операції – придбання банком (факторинговою фірмою) права вимагати виплати за фінансовими зобов'язаннями, які скуплені в різних осіб.

Фіктивний капітал – акції, облігації та інші цінні папери, які обертаються на фондовій біржі.

Центральний банк – державний інститут, головна ланка кредитної системи країни, відповідальний за пропозицію грошей і кредитну кон'юнктуру, збереження офіційних золотовалютних резервів, здійснює контроль над фінансовою системою, особливо комерційними банками.

Цінні папери – грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позики; ці документи визначають відносини між особою, яка їх випустила, та їхнім власником і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або відсотків, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам.

Теми рефератів

1. Роль банківської системи у стимулюванні економічного зростання.

2. Трастові операції банків.

3. Монетарна політика держави.КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

Запитання для самоперевірки

1. Дайте визначення кредиту і чим зумовлена його поява?

2. У чому полягає суть позичкового капіталу, у чому відмінності лихварського і позичкового капіталу?

3. Що є джерелами формування кредитних ресурсів?

4. Назвіть напрямки кредитування.

5. За якими принципами надається кредит?

6. У чому полягає сутність процента? Назвіть чинники, що впливають на рівень процента?

7. Які функції виконує кредит і які наслідки має для економіки як на мікро-, так і на макрорівні?

8. Назвіть види кредиту і дайте їм характеристику.

9. У чому особливості державного кредиту? В яких формах він здійснюється і які наслідки для національної економіки можливі при використанні різних форм державного кредиту?

10. Що таке кредитна система в інституціональному аспекті?

11. Які операції виконують кредитні установи і яка їх мета?

12. Поясніть, чому банк виконує посередницькі функції? Назвіть ці функції.

13. У чому суть центрального банку? Які функції він виконує?

14. Які нормативи встановлює центральний банк для комерційних банків і у чому їх необхідність?

15. Які інструменти і види монетарної політики використовує центральний банк для впливу на параметри грошового обігу та національну економіку?Проблемні питання

 1. Назвіть позитивні та негативні наслідки широкого використання кредиту економічними суб’єктами і хто більше виграє від цього – кредитор, позичальник чи економіка?

 2. Чим зумовлена така різноманітність кредитів і чи всі вони однаково вигідні банкам і позичальникам?

 3. Яким чином фіктивний капітал пов'язаний з банківською системою і як оборот фіктивного капіталу впливає на економічну кон’юнктуру?

 4. Для чого банки розширюють спектр банківських операцій (наприклад аудиторські, трастові), що є причинами даної диверсифікації послуг?

 5. Коли з’являються центральні банки (чи може вони були завжди) і що стало причиною необхідності їх створення? Чи має наявність центрального банку принципове значення для функціонування фінансово-кредитної сфери? Обґрунтуйте свою відповідь.

Тести

 1. На норму позичкового процента не впливає:

а) фаза економічного циклу;

б) прибутковість у реальному секторі економіки;

в) норма обов’язкових резервів;

г) темп інфляції.

2. Джерелами кредитних ресурсів є кошти домогосподарств, які вони:

а) витрачають на поточне споживання;

б) заощаджують у сейфах комерційних банків;

в) заощаджують на строкових депозитах комерційних банків;

г) обмінюють на іноземну валюту у комерційних банках і заощаджують у сейфах комерційних банків.

3. Прямі кредити уряду – це кредит, що надається:

а) комерційними банками – уряду;

б) урядом – комерційним банкам;

в) центральним банком – уряду;

г) урядом – центральному банку.

4. Комерційний кредит – це кредит у формі:

а) основних фондів;

б) у грошовій формі під заставу нерухомості;

в) у грошовій формі без застави;

г) у товарній формі з відстрочкою платежу.

5. Норма обов’язкових резервів – це:

а) розмір прибутку, що повинен отримувати банк за кожну гривню, надану в позику;

б) розмір податку, що сплачує банк з власного прибутку;

в) розмір власних грошових ресурсів банку;

г) певна частка депозитів, яку банк зобов’язаний тримати в касі або на спеціальному рахунку в центральному банку.

6. До активних банківських операцій не належить:

а) купівля державних цінних паперів та акцій;

б) випуск та розміщення на первинному ринку власних цінних паперів;

в) надання довгострокових кредитів;

г) розміщення обов’язкових резервів у центральному банку.

7. Облікова ставка – це:

а) курс державних цінних паперів;

б) процентна ставка за позиками, які надає центральний банк комерційним банкам;

в) норма обов’язкових резервів комерційних банків;

г) процентна ставка за позиками комерційних банків.

8. Який інструмент для регулювання грошової маси не використовує центральний банк?

а) зміну облікової ставки;

б) зміну норми обов’язкових резервів;

в) зміну ставки кредитування клієнтів;

г) операції з державними цінними паперами на відкритому ринку.

9. До пасивних банківських операцій належить:

а) купівля державних цінних паперів;

б) випуск та розміщення на первинному ринку власних цінних паперів;

в) купівля корпоративних цінних паперів;

г) розміщення обов’язкових резервів у центральному банку.

10. Центральний банк надає кредити:

а) комерційним банкам;

б) приватним підприємствам;

в) фізичним особам;

г) уряду.

11. Право на емісію готівки має:

а) інвестиційні банки;

б) іпотечні банки;

в) приватні емісійні банки;

г) центральні банки.

12. Для стимулювання економічного зростання центральний банк:

а) збільшить облікову ставку;

б) зменшить норму обов’язкових резервів;

в) проведе операції з купівлі державних цінних паперів на відкритому ринку;

г) проведе операції з продажу державних цінних паперів на відкритому ринку.

13. Трастові операції банку – це:

а) зберігання депозитів клієнта;

б) зберігання цінних паперів клієнта;

в) операції банку за дорученням клієнта з активами клієнта з метою отримання прибутку клієнтові;

г) всі відповіді правильні.ЗАДАЧІ

 1. Ви поклали 20 тис. грн. на строковий депозит у банк на три роки під 22 % річних. Яку суму ви отримаєте через три роки?

 2. Номінальний процент за кредитом становить 25 %, темп інфляції 0,09. Який реальний процент за кредитом?

 3. Комерційному банку необхідно прийняти рішення: надавати кредити суб’єктам підприємницької діяльності під 18 % річних, якщо частка неповернення цих кредитів 10 %; надавати споживчі кредити під 22 % річних, при частці неповернення – 15 %; купувати державні облігації зі 100 % гарантією повернення під 10 % річних. Визначте, як банку найкраще розмістити власні кредитні ресурси.

 4. Власні кошти банку становлять 400 млн. грн., депозити клієнтів банку за один рік становлять 800 млн. грн., відсоток за будь-якими видами депозитів у середньому становить 15 %, кредити банку цього року – 1 500 млн. грн. під 20 % річних. Розрахуйте прибуток банку, який він отримає за рік, та норму банківського прибутку.

Тема 12. Аграрні відносини

Семінарське заняття

План

1. Аграрне виробництво – особлива сфера вкладення капіталу: • особливості землі як фактора виробництва;

 • землеволодіння та землекористування;

 • особливості ціноутворення в аграрному секторі.

 1. Земельна рента: сутність, причини існування, умови виникнення, джерела та форми:

 • диференціальна земельна рента її форми й особливості;

 • абсолютна земельна рента;

 • монопольна земельна рента.

3. Ринкові відносини в аграрному секторі економіки:

 • оренда землі, орендна плата;

 • земля як товар, ціна землі і чинники, що її формують.

4. Державна підтримка аграрної сфери та аграрних перетворень.

Термінологічний словник ключових понять

Абсолютна рента – надлишок суспільної вартості сільськогосподарської продукції над ціною виробництва (затрати виробництва та середній прибуток), утворюється на всіх земельних ділянках.

Аграрні відносини – це складова економічних відносин, які виникають у сільському господарстві з приводу володіння й використання землі як головного засобу сільськогосподарського виробництва, а також виробництва, розподілу, обміну й споживання сільськогосподарської продукції та послуг.

Агропромислова інтеграція – об'єктивний процес об'єднання спеціалізованого, пов'язаного спільним виробничим циклом, сільськогосподарського і промислового виробництва в єдину систему відтворення.

Агропромисловий комплекс – це організаційно-економічна форма інтеграції сільськогосподарських і промислових видів діяльності; сукупність галузей народного господарства, які зайняті виробництвом сільськогосподарської продукції, її зберіганням, переробкою і доведенням до споживача, а також виробництвом відповідних засобів виробництва.

Власність земельна – відносини, що виникають між людьми з приводу привласнення землі як предмета природи для використання її як необхідної умови будь-якої підприємницької діяльності та головного засобу виробництва у сільському і лісовому господарстві та добувній промисловості.

Диференційна рента І – це додатковий чистий дохід, який одержують у результаті продуктивнішої праці на кращих за природною родючістю і місцезнаходженням землях.

Диференційна рента II виникає в результаті штучного підвищення продуктивності землі завдяки використанню ефективніших засобів виробництва, тобто за рахунок додаткових вкладень капіталу в землю.

Економічна рента – це рента за використання ресурсу, кількість якого абсолютно обмежена, тобто пропозиція якого нееластична.

Земельна рента (від фр. rende віддана) – економічна форма реалізації права власності на землю (та її природні ресурси); частина прибутку, створеного в процесі підприємницької діяльності, яка виступає у формі плати за користування землею; це передача частини доходу землеробом власнику землі за використання його земельної ділянки.

Земельні відносини – відносини, які складаються між суб'єктами підприємницької діяльності з приводу використання землі як основного засобу виробництва.

Землеволодіння – привласнення конкретної ділянки землі окремою особою, групою осіб або державою.

Землекористування – фактичне використання даної ділянки землі окремою особою, кооперативом, громадською організацією, державою відповідно до найдоцільнішого використання її корисних властивостей.

Земля перша й основна умова будь-якого виробництва, в сільському господарстві вона є головним засобом виробництва, елементом продуктивних сил.

Монопольна земельна рента утворюється на землях особливої якості чи в особливих кліматичних умовах з унікальними якісними характеристиками, як різниця між монопольно високою ціною продукту з даних ділянок землі і його вартістю.

Оренда землі – передача землі в строкове користування за відповідну орендну плату з її поверненням.

Орендна плата – це платіж, який орендар вносить власнику землі за користування земельною ділянкою, включає суму ренти, амортизацію за використання основного капіталу, вкладеного в землю, та відсоток на нього.

Плата за землю – вид податку, величина якого визначається на основі кадастрової оцінки землі, залежить від розміщення та якості земельної ділянки; стягується із суб'єктів господарювання у вигляді земельного податку або орендної плати.

Рентні відносини – відносини між суб'єктами з приводу створення, розподілу і привласнення надлишкового над середнім прибутку.

Селянське (фермерське) господарство – відособлений виробник, який здійснює підприємницьку діяльність на власній або на власній і орендованій ділянці землі, має у власності інші необхідні засоби виробництва, самостійно визначає виробничу програму, реалізує продукцію на основі договірних цін.

Ціна землі – це дисконтований потік її доходу (капіталізованої ренти) – сума грошей, яка, будучи покладена в банк, дозволить її власнику отримати дохід у формі відсотка, що дорівнює земельній ренті. Ціна землі прямо пропорційна величині ренти й обернено пропорційна ставці позичкового відсотка.

Теми рефератів

 1. Особливості становлення агропромислового комплексу.

 2. Реформування відносин власності на землю в Україні.

 3. Порівняння методів державної підтримки аграрної сфери та аграрних перетворень в Україні та в економічно розвинених країнах.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

Запитання для самоперевірки

 1. У чому особливості землі як фактору виробництва?

 2. Розкрийте зміст аграрних відносин і покажіть їх специфіку.

 3. У чому відмінності ціноутворення на продукцію сільського господарства та добувної промисловості?

 4. Що ми розуміємо під монополією на землю як на об’єкт господарювання і монополія приватної власності на землю?

5. Що таке земельна рента? Які її види ви знаєте?

6. Розкрийте суть диференційної земельної ренти і покажіть причини, умови та джерела її виникнення. Як розраховується диференційна земельна рента?

7. Розкрийте суть абсолютної земельної ренти і покажіть причини, умови та джерела її виникнення. Як розраховується абсолютна земельна рента?

8. Що таке монопольна рента. Назвіть причини її виникнення.

9. Що таке ціна землі й від чого вона залежить?

10. Що ви можете сказати про величину ціни землі у довгостроковому періоді? Прокоментуйте фактори, що визначають дану тенденцію цін на землю.

11. З чого складається орендна плата, і чи може забезпечити орендне господарство сільськогосподарському виробнику прибуток не нижчий, ніж в інших сферах економічної діяльності?

12. Що таке агропромисловий комплекс і яка його структура?Проблемні питання

 1. Земля – природне благо, чи може вона знаходитися у приватній власності?

 2. Запропонуйте варіанти перерозподілу доходу від використання землі, за якого рента належала б кожній людині у країні.

 3. Чим зумовлена нижча органічна будова капіталу у сільському господарстві, ніж у промисловості?

 4. Що таке «ножиці цін» і яким чином вони впливають на привабливість сільського виробництва та інших сфер економічної діяльності АПК?

5. Чому необхідна державна підтримка сільськогосподарського виробництва?

6. Які головні напрями державного регулювання АПК?

7. На що спрямована земельна реформа в Україні?

Тести

1. Відмінність землі як фактора виробництва від інших факторів виробництва полягає:

а) в обмеженості пропозиції;

б) вільно відтворюється;

в) кількість є величиною даною, фіксованою, яка не підлягає збільшенню;

г) є продуктом людської праці.

2. Яка економічна концепція виходить з того, що джерелом усіх доходів, у тому числі земельної ренти, є додатковий продукт?

а) марксистська;

б) неокласична;

в) кейнсіанська;

г) усі однаково дотримуються даного погляду.

3. У якій економічній школі вперше аналізується відтворення і розподіл доходу в сільському господарстві?

а) меркантилізм;

б) фізіократи;

в) А. Сміт, Д. Рікардо;

г) марксизм.

4. Який вид ренти пов'язаний з розходженням у природній якості землі?

а) абсолютна рента;

б) диференціальна рента I;

в) диференціальна рента II;

г) монопольна рента.

5. Що є причиною виникнення диференціальної ренти?

а) монополія приватної власності на землю;

б) наявність різних щодо родючості і місцем розташування земель;

в) обмеженість земель;

г) монополія на землю як об'єкт господарювання.

6. Яка причина існування абсолютної земельної ренти?

а) монополія приватної власності на землю;

б) монополія на землю як об'єкт господарювання;

в ) наявність різних щодо якості земель;

г) обмеженість земель.

7. Чому дорівнює величина диференціальної земельної ренти?

а) різниці між ціною та індивідуальними витратами виробництва;

б) різниці між ціною і граничними витратами;

в) різниці між граничними витратами та цінами виробництва;

г) різниці між валовим і середнім доходом.

8. Хто привласнює диференціальну ренту I?

а) власник землі;

б) орендар;

в) держава;

г) місцеві органи влади.

9. Що таке економічна рента?

а) дохід від використання ресурсу, пропозиція якого абсолютно обмежена;

б) перевищення доходу над його альтернативною вартістю;

в) різниця між валовим доходом і собівартістю продукції;

г) дохід від зданого в оренду майна.

10. Якщо крива попиту на землю зрушиться вправо, що відбудеться з величиною земельної ренти?

а) збільшиться;

б) зменшиться;

в) не зміниться;

г) даних для відповіді недостатньо.

11. Як визначити величину абсолютної земельної ренти?

а) це різниця між валовим доходом і валовими витратами;

б) це різниця між валовим прибутком і перемінними витратами;

в) різниці між граничними витратами та цінами виробництва;

г) це різниця між ціною виробництва і суспільною вартістю?

12. У чому різниця між рентою та орендною платою?

а) це те саме;

б) це сума абсолютної і диференціальної ренти;

в) це плата за користування капіталом, який вкладений у дану ділянку;

г) орендна плата включає, крім ренти, суму за користування капіталом у вигляді будівель і споруд.

13. Від яких факторів залежить ціна землі?

а) розміру ренти;

б) ставки позичкового процента;

в) попиту і пропозиції землі;

г) усіх перерахованих факторів.ЗАДАЧІ

1. На продаж виставлено три ділянки землі. Ціна першої – 400 тис. грн., другої – 150 тис. грн., третьої – 60 тис. грн. Банківський процент становить 10 % . Середня норма прибутку – 20 %. На обробку кожної з ділянок щорічно необхідно 20 тис. грн. Перший збирає зі своєї ділянки 30 ц полуниць, другий – 20 ц, третій – 15 ц. Ціна 1 кг полуниць становить 20 грн. Визначте, купівля якої ділянки є найбільш вигідною.

2. Органічна будова капіталу в промисловості у середньому 3:1, у сільському господарстві – 1:1. Норма додаткової вартості в усіх галузях дорівнює 100 %. Сільськогосподарський виробник витратив за рік 40 тис. грн., а його дохід склав 80 тис. грн. Визначте прибуток сільськогосподарського виробника, абсолютну та диференціальну ренту.

3. Для вирощування картоплі задіяні три рівних ділянки землі. На першій ділянці щорічно збирають 25 ц картоплі, на другій – 20 ц, на третій – 15 ц. На обробку кожної з ділянок необхідно 1 тис. грн. Середня норма прибутку 20 %. Ціна 1 кг картоплі 1 грн. Визначите розміри диференціальної й абсолютної земельної ренти на кожній з ділянок.

4. Попит на землю описується рівнянням = 100 – 2R, де Q – площа земельних угідь (га); R – рента (млн. грн.). Якщо Q = 90 га, а ставка банківського відсотка дорівнює 20 % річних, визначте ціну 1 га землі.

5. Фермер-орендар одержує 20 % прибутку з 50 тис. грн., вкладеного в землю капіталу. Величина додаткового продукту, отриманого після реалізації продукції, складає 30 тис. грн. Визначте величину ренти (%), яку отримав власник землі.

6. Підприємець узяв в оренду ділянку землі. Згідно договору він щорічно повинен сплачувати землевласнику орендну плату на суму 1 000 грн. Річні його затрати на виробництво продукції склали 8 000 грн., а виручка за її реалізацію – 10 000 грн. Середній прибуток на вкладений капітал в інших галузях дорівнював 20 %. Обрахуйте норму прибутку, отриманого підприємцем, і дайте відповідь на питання: чи вигідно йому вкладати свій капітал в оренду землі?Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка