Методичні вказівки до семінарських занять Статус дисципліни: нормативна Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр"Сторінка5/9
Дата конвертації23.10.2017
Розмір1.97 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Тема 9. Витрати виробництва. Валовий дохід і прибуток

Семінарське заняття

План

1. Витрати підприємства:

• індивідуальні та суспільні витрати;

• фактичні та альтернативні витрати;

• зовнішні та внутрішні витрати, економічні витрати.

2. Бухгалтерські витрати:

• постійні та змінні, валові витрати, граничні витрати;

• середні витрати: середні постійні, середні змінні, середні валові витрати;

• оптимізація витрат виробництва.

3. Результати господарської діяльності підприємства. Дохід. Структура валового доходу і його розподілення:

• валовий дохід.

• середній та граничний дохід.

4. Прибуток підприємства. Показники ефективності підприємницької діяльності – рентабельність:

• бухгалтерський прибуток;• нормальний та економічний прибуток.

Термінологічний словник ключових понять

Альтернативні витрати (вартість)це витрати, що є наслідком альтернативного використання даного ресурсу; вартість втрачених можливостей, втрачений дохід від альтернативного використання даних ресурсів.

Бухгалтерський прибутокце весь прибуток, що отримала фірма в грошовій формі, розраховується як різниця між валовим доходом і валовими витратами.

Бухгалтерські витрати – виражені в грошовій формі поточні витрати фірми на виробництво і реалізацію продукції.

Валовий дохід підприємства – маса вироблених матеріальних і реалізованих благ та послуг у грошовому виразі за певний період (місяць, квартал, рік і т.д.).

Валовий прибуток – частина валового доходу підприємства, яка залишається в нього після відрахування всіх обов'язкових платежів.

Валові витрати підприємства (TC) – сума постійних та змінних витрат.

Витрати виробництва – затрати фірм на виплату заробітної плати найманим працівникам, придбання сировини і матеріалів, палива та енергії, амортизацію основного капіталу тощо.

Внутрішні витрати – це витрати на виробництво із власних ресурсів підприємства. За розрахунком внутрішніх витрат підраховують можливий дохід на власні ресурси при альтернативному їх використані за мінімального ступеня ризику: для праці це буде заробітна плата за даною спеціальністю по найму; для капіталу – відсоток за депозитом; для землі – рента.

Граничний дохід підприємства (МR) – це приріст валового доходу з приростом обсягів виробництва на одиницю.

Граничні витрати (MC) – це приріст валових витрат з приростом обсягів виробництва на одиницю.

Економічний прибуток – це надлишок бухгалтерського прибутку над нормальним, розраховується як різниця між валовим доходом і економічними витратами.

Економічні витрати – це всі витрати, що несе підприємство, вони складаються із зовнішніх та внутрішніх витрат.

Закон спадної віддачі – продукт кожної додаткової одиниці фактора виробництва зменшується, якщо інші фактори залишаються сталими.

Змінні витрати (VC) – витрати, що змінюються разом зі зміною обсягу виробництва продукції, зокрема витрати на сировину, матеріали, заробітну плату найманих робітників; поділяються на пропорційні та непропорційні.

Зовнішні витрати – це витрати підприємства в грошовій формі.

«Золоте правило бізнесу» (правило рівноваги виробника) - підприємство повинне мати такий обсяг виробництва, при якому його граничні витрати дорівнюють граничному доходу: МС = МR.

Мінімізація витрат виробництва – підприємство повинне виробляти такий обсяг продукції, при якому його граничні витрати дорівнюють середньо валовим витратам: МС = АТС.

Нормальний прибуток – це такий мінімальний розмір прибутку, що здатен утримувати підприємство в даній сфері діяльності. Фактично він дорівнює внутрішнім витратам.

Постійні витрати (FC) – витрати підприємства, які безпосередньо не залежать від обсягу виробництва продукції в певних межах; до них належать видатки на управління, страхування, охорону підприємства, утримання й експлуатацію обладнання, будівель і споруд тощо.

Прибуток бухгалтерський – різниця між виручкою фірми від реалізації продукції та грошовими (реально оплаченими) затратами фірми на її виробництво і реалізацію.

Рентабельність – узагальнюючий показник економічної ефективності виробництва, що характеризує співвідношення між результатами виробничо-господарської діяльності і затратами на виробництво продукції, тобто показує дохідність, прибутковість.

Рентабельність виробництвапоказник, що характеризує ефективність використання виробничих фондів і визначається як відношення балансового прибутку до середньорічної вартості основних виробничих фондів і нормованих оборотних коштів.

Середні витрати – це витрати на одиницю продукції. Розраховують середньо перемінні (AVC), середньо постійні (AFC), середньо валові (ATC).

Середній дохід підприємства (АR) – це дохід на одиницю продукції.

Чистий прибуток – це прибуток, що надходить в розпорядження підприємства після сплати податку на прибуток та інших обов'язкових платежів; використовується для формування фондів нагромадження і споживання підприємства.

Теми рефератів

 1. Альтернативна вартість та її місце у сучасній економічній теорії.

 2. Теорії витрат виробництва класичної та неокласичної економічної теорії.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

Запитання для самоперевірки

1. Сутність витрат виробництва.

2. Чим відрізняються витрати суспільства і витрати підприємства?

3. У чому суть економічних витрат і як вони розраховуються?

4. Дайте визначення внутрішніх та зовнішніх витрат виробництва.

5. Визначення та структура бухгалтерських витрат виробництва.

6. Граничні витрати: визначення та формула.

7. Середні витрати виробництва: визначення, формула, графіки та їх залежність з граничними витратами.

8. Назвіть правило мінімізації витрат виробництва.

9. Дохід підприємства, структура та чинники, що впливають на його величину.

10. У чому суть «золотого правила бізнесу»?

11. Прибуток підприємства: сутність, структура, функції.

12. Дайте визначення категорій нормальний та економічний прибуток і як вони розраховуються?

13. Ефективність діяльності підприємства та показники, що її ілюструють.Проблемні питання

 1. Чим зумовлена необхідність врахування суспільних витрат виробництва і чи можлива їх абсолютна рівність?

 2. За яких умов граничні витрати за будь-яких обсягів виробництва будуть рівні середньо змінним витратам?

 3. Яке значення для суб’єктів економічної діяльності має теорія витрат виробництва?

 4. Без якого прибутку може здійснювати свою діяльність підприємство у короткостроковому та довгостроковому періодах?

Тести

 1. Суспільні витрати включають у себе лише витрати на:

а) обладнання та сировину;

б) освіту та отримання професійних навиків робітників;

в) охорону навколишнього середовища та науку;

г) всі перераховані вище витрати. 1. Індивідуальні витрати включають у себе лише витрати на:

а) обладнання та сировину;

б) освіту та отримання професійних навиків робітників;

в) охорону навколишнього середовища та науку;

г) всі перераховані вище витрати. 1. Внутрішні витрати – це:

а) витрати підприємства, за які йому необхідно платити;

б) витрати ресурсів, що знаходяться у власності підприємця;

в) явні витрати;

г) економічні витрати. 1. Зовнішні витрати – це:

а) витрати підприємства, за які йому необхідно платити;

б) витрати ресурсів, що знаходяться у власності підприємця;

в) неявні витрати;

г) економічні витрати. 1. Економічні витрати – це:

а) витрати підприємства, за які йому необхідно платити;

б) витрати ресурсів, що знаходяться у власності підприємця;

в) альтернативні витрати;

г) правильна відповідь а) і б). 1. Короткий період – це період, за який:

а) ні обсяги, ні масштаби виробництва змінити не можна;

б) змінюються як обсяги, так і масштаби виробництва;

в) змінюються лише обсяги виробництва;

г) змінюються лише масштаби виробництва. 1. Постійні витрати виробництва:

а) змінюються зі зміною обсягів виробництва;

б) не залежать від обсягів виробництва;

в) дорівнюють нулю, якщо фірма нічого не виробляє;

г) зростає винятково при збільшенні кількості зайнятих найманих виробників. 1. Бухгалтерські витрати – це:

а) внутрішні та зовнішні витрати;

б) внутрішні витрати;

в) альтернативні та зовнішні витрати;

г) постійні та змінні витрати. 1. Пропорційні середні змінні витрати зі зростанням обсягів виробництва:

а) зростають;

б) зменшуються;

в) залишаються незмінними.

г) важко визначити, недостатньо інформації. 1. Конкурентній фірмі за відсутності нормального прибутку необхідно:

а) збільшити ціну на свій товар;

б) збільшити обсяги виробництва;

в) залишити галузь;

г) діяти, як і раніше. 1. Для мінімізації витрат на один виріб фірмі необхідно виробляти обсяг продукції:

а) якнайбільший;

б) при якому АТС = МС;

в) при якому АVС = МС;

г) якнайменший. 1. Для досягнення оптимального стану підприємства за зовнішніх умов, що склалися необхідно:

а) виробляти обсяг продукції при якому АТС = МС;

б) виробляти обсяг продукції при якому МR = МС;

в) зменшити FC;

г) збільшити ціну. 1. Які з перерахованих чинників безпосередньо впливають на величину граничних витрат?

а) валові витрати;

б) змінні витрати;

в) середні постійні витрати;

г) постійні витрати.

14. Нормальний прибуток:

а) дорівнює зовнішнім витратам;

б) дорівнює бухгалтерському прибутку;

в) менший бухгалтерського на величину економічного прибутку;г) більший бухгалтерського на величину економічного прибутку.

ЗАДАЧІ

 1. Петренко отримав у спадщину від дідуся 500 тис. грн. і на ці гроші вирішив відкрити розважальний клуб для молоді. Крім того у власності їхньої сім'ї знаходився просторий будинок загальною площею 250 м2, який вже давно пустував і який можна використати під клуб. Для роботи у клубі він найняв трьох робітників, яким за місяць виплачував зарплати на суму 10 тис. грн. Поточні витрати у нього складали 50 тис. грн. у місяць. Він сам працював директором даного закладу. Оренда 1 м2 становить 100 грн. у місяць. Банківський відсоток за депозитом – 15 % річних. Середня зарплата 3 500 грн. у місяць. Валовий дохід за рік у нього склав 1 700 тис. грн. Розрахуйте бухгалтерський, нормальний та економічний прибуток.

 2. Функція валових витрат складає: TC = 700 тис. + 250∙Q, Р = 350 грн. Визначте за яких обсягів виробник буде отримувати прибуток з нормою прибутку 20 % річних? Як зміниться норма прибутку, якщо підприємець буде виробляти на 10 % більше продукції?

 3. При обсягах виробництва 1 000 шт. FC = 50 млн. грн. VC = 200 тис. грн.. Розрахуйте АFC, АVC, АТС при обсягах виробництва 1 000, 2 000, 3 000. Побудуйте графік.

 4. При виробництві 1 000 шт. планшетів FC = 100 млн. грн., VC = 2 млн. грн. Розрахуйте, при яких обсягах виробництва підприємство буде отримувати прибуток, якщо ціна планшетів встановилася на рівні 5 500 грн. При яких обсягах фірма буде працювати з рентабельністю 30 %. Змінні витрати є пропорційними.

Тема 10. Ринок, його суть і функції. Моделі ринку.

Конкуренція і ціноутворення

Семінарське заняття

План

 1. Сутність ринку, його місце та роль в економічній системі:

 • визначення сутності ринку;

 • результати функціонування ринку.

2. Функції ринку, умови ефективного функціонування ринку:

 • регулююча;

 • ціноутворююча;

 • інформаційна;

 • посередницька;

 • сануюча.

3. Інфраструктура ринку:

 • матеріальна база ринку;

 • організаційна база ринку;

 • фінансово-кредитна база ринку;

 • правова база ринку;

 • інститути державного регулювання та контролю за функціонуванням ринку;

 • суспільні організації суб’єктів ринку.

4. Види ринків, типи ринків, сегменти ринку:

 • ринки досконалої та недосконалої конкуренції;

 • класифікація ринків за територіальною ознакою;

 • класифікація ринків за відповідністю до діючого законодавства;

 • сегменти ринку.

5. Механізм функціонування ринку:

 • попит, детермінанти попиту, закон попиту, еластичність попиту;

 • пропозиція, детермінанти пропозиції, закон пропозиції, еластичність пропозиції;

 • формування ринкової рівноваги.

6. Цінова політика підприємства.

7. Кон’юнктура ринку, її види.Термінологічний словник ключових понять

Біржа відображає сукупність економічних відносин, організаційно оформлений, регулярно функціонуючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами (фондова біржа) або оптова торгівля товарами за стандартними зразками (товарна біржа).

Еластичність попиту – ступінь зміни обсягу попиту на певну продукцію під впливом зміни ціни на неї.

Еластичність пропозиції – ступінь зміни обсягу пропозиції на певну продукцію під впливом зміни ціни на неї.

Інфраструктура ринкусистема державних, приватних і громадських інститутів (організацій і установ), технічних засобів, що обслуговують інтереси суб'єктів ринкових відносин, забезпечують рух товарів та грошей, створюють умови для функціонування ринку з метою підвищити ефективність взаємодії суб’єктів ринку

Комплементарні блага – товари , які доповнюють один одного і споживаються одночасно.

Конкуренція – економічне суперництво між товаровиробниками, постачальниками і покупцями товарів за найвигідніші умови реалізації своїх інтересів.

Конкуренція досконала (вільний ринок) – умови ринку, на якому існує безліч покупців і продавців однотипної продукції, жоден з яких не має впливу на ціну, доступ фірми на ринок є вільним.

Конкуренція монополістична – умови ринку, які передбачають диференціацію продукту, пов'язану або з особливостями самого продукту (якість, марка, упаковка), або з місцезнаходженням продавців чи з особливими послугами, що супроводжують продаж товару.

Конкуренція олігополістична – умови ринку, на якому однорідну продукцію (або близькі субститути) продають декілька (два-три) продавців.

Кон'юнктурасукупність ознак, що характеризують поточний стан економіки в певний період.

Кон'юнктура ринку – визначене в часі та просторі певне співвідношення попиту і пропозиції, що формується як сукупність товарно-грошових пропорцій під впливом конкретної комбінації діючих чинників.

Монополія – один продаю (дослівно), наявність єдиного продавця на ринку продукції.

Монопсонія – один купую (дослівно), наявність єдиного покупця на ринку продукції.

Невидима рука (англ. іnvisible arm) – концепція запроваджена в економічну теорію А. Смітом з метою описати парадокс “лесефер” ринкової економіки. Суть погляду А. Сміта полягає в тому, що кожна людина, прагнучи задовольнити свої вимоги, задовольняє власні потреби, проте в ринковій економіці немовби керована “невидимою рукою” для того, щоб зрештою сприяти вигоді всіх і кожного. Ця концепція пояснює, чому ринкові операції стають самокерованими.

Олігополія – небагато, декілька продавців на ринку продукції.

Олігопсонія – наявність небагатьох покупців на ринку продукції.

Попит – платоспроможна потреба.

Попит – представлена на ринку потреба в життєвих засобах, що визначається кількістю тих чи інших товарів і послуг, які споживачі можуть придбати за певними цінами та іншими конкретними обставинами, що склалися на ринку.

Пропозиція – готовність, можливість продавця, виробника постачати на ринок певну кількість тих чи інших товарів і послуг за певними цінами та іншими конкретними обставинами, що склалися на ринку.

Ринкова рівновага – це стан ринку, при якому обсяги попиту дорівнюють обсягам пропозиції.

Ринковий механізм – механізм взаємозв'язку основних елементів ринку, а саме: економічних інтересів суб’єктів ринку до максимізації результатів діяльності за умови їх конкуренції та вільного руху цін як наслідок взаємодії попиту та пропозиції.

Ринок – це місце (територія), де здійснюються торгові угоди.

Ринок цілісна система економічних відносин і зв'язків між покупцями і продавцями, що будуються на основі вільного руху цін; сукупність економічних відносин, що виникають між суб'єктами економіки з приводу обміну результатами виробництва, товарного і грошового обігу та розподілу умов виробництва (виробничих факторів) на умовах конкуренції та вільного руху цін.

Ринок монополізований – ринок, на якому діє один, або незначна кількість виробників (покупців) однотипного товару, що не має субститутів, що мають можливість своїми діями впливати на ціну, і де утруднено входження на ринок нових фірм.

Ринок регульований – ринок, який контролюється і регулюється державою за допомогою спеціальних заходів.

Субститути – товари замінники.

Фондова біржа – установа, яка зосереджує попит і пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу та здійснює свою діяльність відповідно до законодавства країни, статуту і правил біржі.

Ціна попиту – гранично максимальна ціна, за якою покупці ще згодні купувати даний обсяг товару.

Ціна пропозиції – гранично мінімальна ціна, за якою продавці ще готові продати даний обсяг товару.

Ціна рівноваги – ціна, за якою обсяг попиту дорівнює обсягу пропозиції.

Теми рефератів

1. Роль ринкової інфраструктури в регулюванні економічних процесів.

2. Суперечливі тенденції в розвитку ринкових відносин в Україні.

3. Конкуренція і монополія: діалектика співіснування.КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

Запитання для самоперевірки

 1. Які явища економічного життя мають назву ринок?

 2. У чому проявляється економічна ефективність функціонування ринку?

 3. Назвіть причини та умови виникнення ринку.

 4. Які функції виконує ринок?

 5. Що є умовами ефективного функціонування ринку?

 6. Дайте визначення категорії ринкова інфраструктура і вкажіть її елементи.

 7. Назвіть критерії, за якими здійснюють класифікацію ринків.

 8. Охарактеризуйте ринок досконалої конкуренції та ринки недосконалої конкуренції.

 9. Що таке ринковий механізм і які його елементи?

 10. Дайте визначення категорії попит і назвіть цінові та нецінові детермінанти попиту.

 11. У чому суть закону попиту і чи можливі ситуації в економіці, коли ця залежність не спрацьовує?

 12. Як визначають цінову еластичність попиту і які фактори впливають на неї?

 13. Що таке перехресна еластичність попиту і для яких товарів її визначають?

 14. Дайте визначення категорії пропозиція і назвіть цінові та нецінові детермінанти пропозиції.

 15. Який закон описує залежність між ціною та обсягами пропозиції та яка ця залежність?

 16. Ринкова рівновага, види ринкової рівноваги, моделі рівноваги.

Проблемні питання

 1. Якщо у сучасних умовах ринку досконалої конкуренції не існує, то чи можемо ми досліджувати економіку, опираючись на закони ринку?

 2. Чи всі проблеми економічного життя можна вирішити за допомогою ринку?

 3. Як держава повинна регулювати ринок, щоб не знизити його економічну ефективність і підвищити соціальну?

 4. Яким чином цінова еластичність попиту впливає на цінову політику підприємств?

 5. Що таке надлишок покупця, продавця, звідки він береться і як його розрахувати?

 6. Які відмінності встановлення рівноваги у моделі Маршалла і Вальраса?

 7. У чому полягають відмінності часткової і загальної рівноваги і чи можливе існування часткової рівноваги при загальній нерівновазі і навпаки?

Тести

1. Попит на сіль є нееластичним, це можна пояснити:

а) малою часткою витрат на придбання солі в бюджеті споживача;

б) бажанням споживачів все підсолювати;

в) недостатньою кількістю солі на ринках;

г) відсутністю субститутів у солі.

2. Ринок – це певний механізм:

а) координації дій економічних суб’єктів;

б) взаємодії підприємств;

в) оптимізації взаємодії підприємств приватного сектора;

г) забезпечення абсолютно вільного характеру взаємодії економічних суб’єктів.

3. Ринок – це:

а) певна територія, на якій регулярно здійснюється наймасовіший обмін товарів;

б) спосіб узгодження дій економічних суб’єктів на основі вільного руху цін та конкуренції;

в) система коопераційних зв’язків, яка склалася завдяки суспільному поділу праці;

г) діяльність економічних суб’єктів в умовах товарної форми виробництва.

4. До функції ринку не належить розподіл:

а) інвестицій;

б) прибутку підприємств;

в) товарів;

г) економічних ресурсів.

5. Якщо точка фактичної угоди знаходиться на перетині кривих попиту та пропозиції, то ця угода вигідна:

а) покупцю;

б) продавцю;

в) обом;

г) нікому.

6. У результаті підвищення ціни товару А виручка зросла. На цій підставі можна стверджувати, що попит:

а) перевищував пропозицію;

б) був еластичним;

в) був нейтральним;

г) був нееластичним.

7. Якщо ціна на товар А зросла на 10 %, а попит на товар В у той самий час скоротився на 5 %, то ці товари:

а) субститути;

б) незалежні;

в) комплементарні.

8. Рівноправний стан учасників економічних відносин (продавець – покупець) передбачає:

а) відповідну кількість продавців і покупців;

б) кількісну перевагу продавців над покупцями;

в) наявність юридичних можливостей впливу з боку покупців на продавців недоброякісних товарів;

г) можливість вибору контрагента.

9. Що усуває дефіцит товарів в умовах ринкових відносин:

а) вільний рух цін;

б) точний облік виробником можливостей покупців;

в) ефективна збутова політика підприємств;

г) планування з боку державних органів.

10. Монополістична конкуренція характеризується:

а) великою кількістю підприємств, що продають однотипну продукцію;

б) домінуванням на ринку обмеженої кількості виробників, що продають диференційовану, або стандартизовану продукцію;

в) наявністю на ринку єдиного виробника;

г) великою кількістю підприємств, що продають диференційовану продукцію.

11. Для досконалої конкуренції не є характерними:

а) виробництво подібних товарів;

б) наявність великої кількості виробників, що діють незалежно;

в) неможливість контролювати ринкову ціну з боку будь-якого виробника;

г) труднощі входу нових виробників на ринок із своїми товарами.

12. Чиста монополія характеризується:

а) пропозиція виходить від одного суб’єкта;

б) пропозиція виходить від групи виробників, окремі з яких мають переважаючу частку на ринку;

в) пропозиція виходить від кількох великих фірм;

г) пропозицію здійснює єдиний виробник продукції, у якого не має близьких замінників.

13. Найсуттєвішою рисою державного регулювання ринковою економікою є:

а) використання державою приватних структур для впливу на поведінку економічних суб’єктів;

б) досягнення державою бажаних результатів в економіці через співробітництво з міжнародними економічними організаціями;

в) формування економічного середовища, яке стимулює бажану поведінку економічних суб’єктів;

г) прийняття державою документів, які мають рекомендаційний характер і не є обов’язковими для виконання.

14. Ринковий механізм саморегулювання:

а) спричиняє лише збитки як виробникам, так і покупцям;

б) забезпечує високі прибутки підприємцям;

в) забезпечує виробництво великої кількості різноманітних товарів високої якості за низькими цінам;

г) всі відповіді правильні.

15. Досконала конкуренція характеризується:

а) великою кількістю підприємств, що продають однотипну продукцію;

б) домінуванням на ринку певного виробника;

в) наявністю на ринку єдиного виробника;

г) домінуванням на ринку обмеженої кількості виробників.

16. Який крилатий вираз характеризує товари субститути:

а) “Париж вартий меси”;

б) “півкоролівства за коня”;

в) “не було щастя, так нещастя допомогло”;

г) «навчання – це оволодіння правилами, практика – оволодіння винятками»

17. Якщо держава знизить прибутковий податок підприємств, то як це вплине на рівноважну ціну та рівноважні обсяги?

а) зросте рівноважна ціна та рівноважні обсяги;

б) рівноважна ціна зросте, рівноважні обсяги знизяться;

в) рівноважна ціна знизиться, рівноважні обсяги зростуть;

г) знизиться рівноважна ціна та рівноважні обсяги.

ЗАДАЧІ

1. За ціною 5 грн. у студентському буфеті буде куплено 15 пиріжків. Якщо ціну знизять до 4 грн., ще 25 студентів придбають пиріжки. За ціною 3 грн. куплять 75 пиріжків, а якщо ціна буде знижена до 1 грн., то 100 студентів купить по одному пиріжку, а 15 студентів – по два. Побудуйте криву попиту на пиріжки у студентському буфеті.

2. Студенти гуртожитку Розумник та Хвацький вирішили надавати послуги іншим студентам з написання курсових робіт. До того ж за ціною 200 грн. вони готові підготувати 6 курсових робіт, а за ціною 300 грн. – 10 курсових. Бажаючі замовити у них дані послуги формують функцію попиту, що має вигляд Qd = 23 – 0.06р. Розрахуйте за якою ціною і скільки курсових підготують Розумник та Хвацький.

3. 1 жовтня на фондовій біржі укладена угода з продажу 20 тис. акцій за ціною 100 грн. за акцію. Протягом жовтеня попит на акції підвищився, і новий власник має намір їх продати за ціною 150 грн. за акцію. Який прибуток він отримає, якщо еластичність попиту на дані акції становить – 0,4?

4. Студент Олексій у гуртожитку ввечері організував продаж молока. Ціна за 1 л. була встановлена 8,5 грн., за вечір він продавав 40 л. Перед святом Нового року він вирішив підняти ціну до 10 грн. з надією збільшити виручку. Чи будуть виправдані його сподівання, якщо еластичність попиту становить – 0,2; – 1,2. Підтвердіть свої висновки розрахунками.


 1. На ринку праці попит на працю описується рівнянням DL  = 100–2W, а пропозиція праці описується рівнянням SL = 40 + 4W, де W – денна ставка заробітної плати. Визначте:

а) яка ставка заробітної плати установиться на цьому ринку і яку кількість працівників буде найнято на роботу;

б) яку суму зекономлять підприємці при даній рівноважній ставці;

в) якщо держава встановлює мінімальну ставку заробітної плати на рівні 25 грн. на день, які будуть наслідки такої політики в якісному та в кількісному вираженні?

6. Майстерні з ремонту годинників потрібні фахівці, попит на працю яких описується рівнянням DL = 8 – 2W, де W – денна ставка заробітної плати. З бажаючих найнятися на роботу один погоджується працювати при оплаті не менше 10 грн. за годину, троє – не менше 25 грн. за годину. Знайдіть:

а) скільки фахівців наймуть на роботу в майстерню і чому дорівнюватиме їхня погодинна оплата?

б) скільки фахівців наймуть, якщо держава встановить мінімальний рівень денної заробітної плати 20 грн. за годину?

7. Функцію попиту має вигляд Qd = 4 000 – 80р, функція пропозиції – QS = 2 800 + 20р. Розрахуйте:

а) рівноважну ціну та рівноважний обсяг;

б) надлишок продавця за ціною, що склалася;

в) як зміняться рівноважна ціна та обсяги, якщо через зростання доходів попит зросте на 20 %.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка