Методичні вказівки до семінарських занять Статус дисципліни: нормативна Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр"Сторінка3/9
Дата конвертації23.10.2017
Розмір1.97 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Тема 5. Гроші в системі товарних відносин

Семінарське заняття

План

1. Гроші: сутність та функції: • становлення та еволюція грошових відносин;

 • сутність грошей;

 • функції грошей;

 • теорії грошей.

2. Грошовий обіг та його закони:

 • формування попиту грошей;

 • формування пропозиції грошей, сталість грошового обігу;

3. Інфляція.

  • причини і види інфляції та її наслідки;

  • соціально-економічні наслідки інфляції;

  • основні методи боротьби з інфляцією;

  • грошові реформи.

Термінологічний словник ключових понять

Банкнота – боргове зобов’язання (вексель) банку.

Біметалізм така система грошового обігу, яка базувалась на використанні у якості повноцінних грошей двох різних металів.

Вексель – боргове зобов’язання, яке передбачає сплату вказаної суми грошей певною особою у визначений строк.

Гроші – товар, який служить загальним еквівалентом вартості.

Грошова база (монетарна база) – це всі готівкові гроші країни (паперові та металеві), а також готівкові гроші банків, які знаходяться в резерві.

Грошова маса – це обсяг випущених в обіг грошей і кошти на депозитах у комерційних банках.

Грошова реформа – це перебудова наявної в країні грошової системи.

Грошовий агрегат – це певний показник грошової маси, що показує ступінь її ліквідності.

Грошовий обіг процес руху грошей, що обслуговує реалізацію суспільного продукту.

Девальвація – зниження курсу національної грошової одиниці стосовно іноземних валют.

Деномінаційна грошова реформа полягає у тому, що разом зі зміною зразка купюри відбувається зміна існуючого масштабу цін (зменшення кількості нулів на купюрах).

Депозит внесок клієнтом банку певної суми грошей на свій рахунок у цьому банку.

Дефляція – процес зворотній до інфляції, тобто зростання купівельної спроможності грошової одиниці.

Загальна чи грошова форма вартості – це така форма вартості, при якій безліч товарів, які перебувають у відносній формі вартості, відповідає один товар, що знаходиться в еквівалентній формі, внаслідок чого цей товар перетворюється на загальний еквівалент вартості.

Закони грошового обігу закони, що визначають кількість грошей, яка необхідна для нормального функціонування суспільного виробництва при будь-яких умовах.

Засіб обігуфункція грошей, де гроші виступають посередниками при обміні товарів.

Інфляціяце процес зменшення купівельної спроможності грошової одиниці.

Конфіскаційна грошова реформа полягає у безоплатному вилученні державою частини грошей суб’єктів економіки.

Кредитна картка – пластиковий носій, на якому записана в електронній формі інформація про величину суми грошей, якою може розпоряджатись її власник.

Кредитні гроші – такі гроші, які являють собою боргові зобов’язання суб’єктів економіки, що їх емітували, і визнані суспільством у якості грошей, виконують роль знаків вартості в обігу.

Ліквідність грошей – ступінь здатності грошей вступати в обмінні процеси без втрати вартості та часу.

Міра вартості – функція грошей, що полягає у визначенні вартості іншого товару у грошових одиницях.

Монета – певна кількість грошового металу визначеної форми, ваги та проби з відповідним державним клеймом.

Монометалізм така система грошового обігу, яка базувалась на використанні у якості повноцінних грошей лише якогось одного металу.

Паперові гроші – такі гроші, які є лише знаками вартості, виготовлені з паперу і випускаються в обіг державою з примусовим курсом.

Повна, або розгорнута, форма вартості – це така форма вартості, при якій одному товару, що перебуває у відносній формі вартості, відповідає декілька інших товарів, що знаходяться в еквівалентній формі вартості (тобто виступають продуктовими грошима).

Повноцінні гроші – це ті, що є загальним еквівалентом завдяки витратам виробництва на виготовлення їх матеріалу на рівні номінального знака вартості, який на них позначений.

Продуктові грошітакі гроші, які окрім основної споживчої цінності як предмету споживання, мають і додаткову, вони є загальним еквівалентом.

Проста, одинична чи випадкова форма вартості – це така форма вартості, при якій будь-який товар, що знаходиться у відносній формі вартості, може відповідати будь-якому іншому товару, що перебуває в еквівалентній формі вартості.

Ревальвація – підвищення курсу національної грошової одиниці щодо іноземних валют.

Стагфляція – одночасне зростання загального рівня цін та зростання рівня циклічного безробіття.

Теми рефератів

1. Сучасна грошова система України.

2. Інфляційні процеси в економіці України.

3. Роль грошей у процесах відтворення суспільного продукту у сучасних економічних теоріях.КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

Запитання для самоперевірки

 1. Назвіть основні етапи в еволюції форм грошей.

 2. Дайте визначення грошей.

 3. Назвіть функції грошей.

 4. Які типи грошових систем вам відомі?

 5. Що визначає величину попиту на гроші?

 6. Назвіть сучасні види грошей.

 7. Структура грошових агрегатів грошової маси України.

 8. У чому суть закону грошового обігу?

 9. Причини інфляції та її форми.

 10. Соціальні та економічні наслідки інфляції.

Проблемні питання

 1. Чим зумовлено, на вашу думку, існування різних поглядів на природу грошей у різних економічних теоріях?

 2. Чому саме дорогоцінні метали закріпили на довгий час за собою право бути грошима?

 3. Назвіть чинники, що спричинили перехід від повноцінних до паперових та кредитних грошей.

 4. Що, на вашу думку, спонукає людей до фетишизації грошей?

 5. Чи можлива інфляція за повноцінних грошей і якщо можлива, то яка?

 6. У яких випадках заходи державного втручання в економіку можуть спричинити інфляцію?

Тести

 1. При складанні грошей у довгу панчоху гроші виконують функцію:

а) міри вартості;

б) засобу обігу;

в) засобу платежу;

г) засобу заощадження. 1. При сплаті відсотка за позику гроші виконують функцію:

а) міри вартості;

б) засобу обігу;

в) засобу платежу;

г) засобу заощадження.

3. Яка країна вважається батьківщиною паперових грошей?

а) Англія;

б) Греція;

в) Китай;

г) Франція.

4. Облікова ставка – це:

а) курс державних цінних паперів;

б) процентна ставка за позиками, які надає центральний банк комерційним банкам;

в) норма обов’язкових резервів комерційних банків;

г) процентна ставка за позиками комерційних банків.

5. Яка з функцій грошей найвразливіша при інфляції:

а) міри вартості;

б) засобу обігу;

в) засобу платежу;

г) засобу заощадження.

6. Норма обов’язкових резервів – це:

а) розмір прибутку, що повинен отримувати банк на кожну гривню, надану в позику;

б) розмір податку, що сплачує банк з власного прибутку;

в) розмір власних грошових ресурсів банку;

г) певна частка депозитів, яку банк зобов’язаний тримати в касі або на спеціальному рахунку в центральному банку. 1. До якого грошового агрегату входять ощадні сертифікати?

а) М0;

б) М1;

в) М2;

г) М3.

8. Розмежування грошової маси на грошові агрегати здійснюється в порядку:

а) зменшення їх кількості;

б зменшення їх ліквідності;

в) збільшення їх кількості;

г) збільшення їх ліквідності.

9. Коли більшість країн світу остаточно відмовилися від золотого стандарту?

а) перша половина ХІХ ст.;

б) друга половина ХІХ ст.;

в) перша половина ХХ ст.;

г) друга половина ХХ ст.

10. Чим паперові гроші відрізняються від кредитних?

а) паперові гроші – це наявні, а кредитні гроші існують у формі запису на банківських рахунках;

б) паперові гроші не підлягають вивозу за межі країни;

в) паперові гроші мали примусову купівельну спроможність, а кредитні гроші – це векселя емісійного банку;

г) паперові гроші призначені для оплати недорогих товарів, а кредитні гроші використовуються при оплаті дорогих товарів і послуг.

11. Інфляція виявляється:

а) у зростанні загального рівня цін і зростанні реальних доходів населення;

б) у зростанні загального рівня цін і падінні реальних доходів населення;

в) у зростанні реальних і номінальних доходів населення;

г) тільки у зростанні загального рівня цін без зміни доходів.

12. Що лежало в основі золотозлиткової валютної системи?

а) частковий обмін паперово-кредитних грошей на золото;

б) обмін банкнот тільки на певну вагову кількість золота;

в) незначна кількість золотих монет в обігу;

г) стовідсоткова забезпеченість золотом паперово-кредитних грошей.

ЗАДАЧІ

1. Обсяг виробленої в країні продукції за рік у грошовому вимірі склав 40 млн. грн. Причому на суму 2 млн грн. товарів реалізовано за бартером, на 5 млн. грн. товарів продано в кредит, час обороту грошової одиниці в середньому становить 2 місяці. Визначте:

а) кількість грошей, необхідних для обігу;

б) індекс цін, якщо швидкість грошового обігу зросте удвічі.

2. Скільки грошей необхідно для обігу протягом року, якщо виготовлено товарів на суму 370 млрд. грн., сума платежів складає 50 млрд. грн., у кредит продано товарів на 20 млрд. грн., взаєморозрахунки досягають 40 млрд. грн., а період обороту грошей дорівнює 120 дням? Як зміниться кількість грошей, необхідних для обігу протягом року, якщо швидкість обороту зросте до 90 днів?

3. Інфляційні процеси в економіці України у 1996–2001 рр. характеризувалися такими даними:


1996 р.

1997 р.

1998 р.

1999 р.

2000 р.

2001 р.

Індекс інфляції, %

139,7

110,1

120,0

119,2

125,8

106,1

Обчисліть:

а) якою була інфляція за весь період;

б) який середньорічний індекс інфляції?

4. Грошовий агрегат М1 дорівнює 200 млн. грош. од. Чекові вклади становлять 20 %. М3 дорівнює 2 000 млн. грош. од. Обсяг виробленої продукції за рік склав 28 млрд. грош. од. Тривалість одного грошового обороту становить 0,5 місяця. За відповідним законом грошового обігу визначте індекс цін при:

а) збільшенні швидкості грошового обігу в 5 разів;

б) зростанні готівки в обігу в 2 рази. 1. Протягом року виготовлено товарів на суму 400 млн. грн. 1/5 частина товарів буде продана в кредит. Сума платежів дорівнює 100 млн. грн. В обігу перебуває 120 млн. грн. Які процеси будуть характерні для економіки і що необхідно зробити для того, щоб грошовий обіг здійснювався нормально за умови, що гроші протягом року здійснюють 3 обороти?

 2. Сума цін товарів, які знаходяться в обігу, складає 300 тис. грош. од.; сума цін товарів, проданих у кредит, – 200 тис. грош. од.; сума цін товарів, за якими настав термін сплати, – 10 тис. грош. од., а платежі, які взаємно погашаються – 15 тис. грош. од. Одна грошова одиниця робить у середньому 25 обертів на рік. Вирахуйте кількість грошей, необхідних для обігу. Що відбудеться в економіці, якщо в обіг буде випущено 15 тис. грош. од.?

 3. Наявні металеві і паперові гроші складають 215 од. Внески на рахунках ощадних кас – 800 од.; чекові внески – 1 615 од.; невеликі строкові вклади – 2 382 од.; великі строкові вклади – 620 од. Розрахуйте грошові агрегати М1, М2, М3.

 4. Золотий вміст карбованця СРСР становив 0,9 г, долара США 0,65 г, фунта стерлінгів Англії 1,62 г золота. Розрахуйте прямий та обернений курс грошей за золотим паритетом.

Тема 6. Домогосподарство у системі економічних відносин

Семінарське заняття

План

 1. Домогосподарства як суб'єкт ринкових відносин:

 • суть домогосподарств;

 • функції домогосподарств.

2. Доходи домогосподарств та їх розподіл:

 • доходи домогосподарств та їх джерела;

 • розподіл доходів: функціональний та особистий;

 • нерівномірність у розподілі доходів домогосподарств.

3. Витрати на споживання. Заощадження домогосподарств:

 • витрати на споживання. Ефект заміни і споживчий надлишок;

 • максимізація граничної корисності;

 • заощадження;

 • домогосподарства і сукупний попит.

Термінологічний словник ключових понять

Витрати домашніх господарств визначаються метою їх функціонування, яка зводиться до задоволення різноманітних потреб.

Добробут – забезпечення населення країни необхідними для життя матеріальними і духовними благами.

Домашнє господарство – це соціально-економічне утворення, яке є первинною ланкою в організації суспільного життя. Це незалежна економічна одиниця, яка включає кілька осіб (але це може бути й одна особа), які пов'язані спільним веденням господарства, забезпечують економіку факторами виробництва і разом користуються заробленим чи отриманим доходом винятково для споживання.

Доходи населення – грошові та натуральні надходження громадян з різних джерел.

Заощадження – частина доходу домогосподарства, що не витрачається на поточне споживання.

Коефіцієнт Джині – коефіцієнт, що показує ступінь нерівномірності у розподілі доходів. Розраховують на базі кривої Лоренца. Він обчислюється діленням площі, що міститься між бісектрисою і кривою Лоренца, на площу трикутника, сторонами якого є бісектриса, горизонтальна вісь і права вертикальна вісь графіка. Чим більше крива Лоренца відхиляється від бісектриси, тим вищий коефіцієнт Джині, тим більша нерівність у розподілі доходів.

Крива Лоренцаграфічне зображення, ламана лінія, що відображає фактичний розподіл доходів між різними групами населення. Ступінь відхилення кривої Лоренца від бісектриси, що відбиває абсолютну рівність у доходах, є показником рівня нерівності в доходах.

Майбутня вартість теперішньої вартості грошей – це вартість теперішніх грошей, яка буде отримана у майбутньому періоді, визначається за допомогою нарахування складного процента на їх теперішню вартість.

Майно – це уречевлена вартість у вигляді матеріальних об'єктів, як то власний будинок, автомобіль, меблі і т. ін., а також у вигляді фінансових активів, що мають форму готівки, рахунків в ощадних установах, акцій тощо.

Метод доцільних груп – коефіцієнт, що показує ступінь нерівномірності у розподілі доходів. Розраховують шляхом ділення суми доходів 10 % найзаможніших сімей на суму доходів 10 % найбідніших.

Номінальні доходи – це сума грошових доходів, які одержують домогосподарства.

Оптимальний споживчий бюджет – вартість набору життєвих засобів, розрахована за нормами і нормативами споживання, які задовольняють розумні раціональні потреби людей.

Особистий розподіл доходів – це спосіб, за допомогою якого сукупний дохід суспільства розподіляється серед всіх домогосподарств.

Правило максимізації корисності – споживач досягає максимальної корисності, а отже, максимального задоволення потреб за даного доходу, якщо відношення граничної корисності блага до його ціни у всього набору товарів буде рівна.

Прожитковий мінімум – це вартість набору необхідних споживчих благ (товарів та послуг), розрахована за нормами і нормативами споживання для забезпечення населення першочерговими життєвими засобами.

Реальні доходи – це кількість різних споживчих благ (товарів та послуг), які можуть купити домогосподарства за свої грошові доходи, їх рівень залежить від номінальних доходів, рівня цін на споживчі блага, величини податків та інших обов'язкових платежів.

Теперішня вартість майбутньої вартості грошей – це теперішній еквівалент суми грошей, що необхідно заощадити сьогодні, щоб отримати необхідну суму у майбутньому періоді.

Трансферти – це невідшкодована передача частки доходу або благ від одних осіб чи установ іншим.

Функціональний розподіл доходів означає, що дохід суспільства розподіляється відповідно до власності домогосподарств на фактори виробництва, а саме: на заробітну плату, ренту, відсоток, прибуток.

Теми рефератів

 1. Структура доходів та витрат домогосподарства в Україні історія та тенденції їх розвитку.

 2. Державна політика України щодо забезпечення зростання ролі домогосподарства у національній економіці.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

Запитання для самоперевірки

 1. Дайте визначення домогосподарству, яку роль виконують домогосподарства у суспільному виробництві?

 2. Що є основним джерелом доходів домашніх господарств?

 3. Чи належать домашньому господарству природні ресурси, водний та повітряний простір і якщо так, то в персоніфікованій чи в неперсоніфікованій формі?

 4. Що таке трансферти і хто їх отримує?

 5. Що виступає нижньою межею сукупного доходу домашнього господарства?

 6. Від чого передусім залежить розмір і структура споживання домогосподарств?

 7. До якої головної мети прагне пересічний громадянин, задовольняючи свої потреби (здійснюючи витрати)?

 8. Чому нагромадження майна може відіграти велику роль у структурі й розмірах витрат домашнього господарства?

 9. Чи може стати нагромадження майна в домашньому господарстві основою його трансформації в підприємницьку структуру?

 10. Які причини (мотиви) лежать в основі перетворення частини доходів домогосподарств на заощадження?

 11. Яке значення мають заощадження домогосподарств для суспільного виробництва?

 12. Які фінансові установи акумулюють заощадження домашніх господарств?

Проблемні питання

 1. У чому полягає відмінність в економічному розумінні категорій домогосподарство і сім’я?

 2. Чим зумовлена проблема майнової диференціації особистих доходів і яку небезпеку для суспільства вона приховує (у разі набуття крайніх форм)?

 3. Чи можливо і необхідно забезпечити абсолютну рівність населення за рівнем доходів і як це впливає на економічну ефективність?

 4. Яким чином домогосподарства намагаються оптимізувати своє споживання при зміні рівня доходу та цін?

 5. Чи працює закон максимізації корисності для людей, доходи яких знаходяться за межею малозабезпеченості?

 6. Для забезпечення економічного зростання важливо, щоб домогосподарства більше споживали чи заощаджували?

Тести

1. Які чинники зумовлюють зростання реальних доходів населення?

а) зростання рівня інфляції;

б) зниження цін на товари та послуги;

в) запровадження платного навчання, медичного обслуговування;

г) зростання потреб працюючого населення.

2. Чим зумовлено значне зростання номінальних доходів в Україні у першій половині 90-х років?

а) зростанням продуктивності праці;

б) інфляцією;

в) підвищенням вартості робочої сили;

г) зниженням цін на товари першої необхідності.

3. Яка економічна концепція виходить з того, що джерелом усіх доходів є додатковий продукт створений найманою працею?

а) марксистська;

б) неокласична;

в) кейнсіанська;

г) усі однаково дотримуються даного погляду.

4. Трансфертні платежі – це:

а) виплати домашнім господарствам, які не зумовлені наданням з їх боку товарів та послуг;

б) тільки виплати державою окремим особам;

в) компонент доходу, який входить до складу ВНП;

г) усі відповіді правильні.

5. Первинний розподіл національного доходу здійснюється:

а) між державою та населенням;

б) між власниками факторів виробництва;

в) між найманими працівниками та підприємцями;

г) між багатими та бідними.

6. Внаслідок первинного розподілу національний дохід набуває форм:

а) оплати праці та валового прибутку;

б) державного бюджету і доходів населення;

в) заробітної плати, прибутку, ренти і процента;

г) грошових і натуральних доходів населення.

7. За своєю економічною природою первинні доходи поділяються на:

а) трудові та нетрудові;

б) легальні та тіньові;

в) доходи від економічної діяльності та доходи від власності;

г) грошові та натуральні доходи. 1. Первинними доходами, отриманими від економічної діяльності, вважаються:

а) заробітна плата і прибуток;

б) заробітна плата і процент;

в) заробітна плата і рента;

г) рента і процент.

9. Первинними доходами, отриманими від власності, можна визнати:

а) заробітну плату, прибуток, ренту і процент;

б) прибуток і процент;

б) прибуток, процент і ренту;

г) ренту і процент.

10. Основними засобами перерозподілу національного доходу є:

а) субсидії на виробництво продукції;

б) пільги з оподаткування господарським суб’єктам;

в) податки та державні трансферти;

г) допомога благодійних фондів.

11. Що з перерахованого не належить до первинних доходів суб'єктів?

а) заробітна плата;

б) пенсія;

в) прибуток;

г) рента.

12. Що із зазначеного нижче належить до доходів суб'єктів, отриманих в результаті особливого соціального стану?

а) орендна плата;

б) заробітна плата;

в) пенсія;

г) заробітна плата державного службовця.

13. Що слід вважати формами використання наявного доходу домогосподарства?

а) сплата податків;

б) інвестування;

в) споживання і заощадження;

г) нагромадження.

ЗАДАЧІ


 1. Розрахуйте, яку суму грошей вам необхідно покласти сьогодні у банк на рахунок під 10 % річних, щоб через вісім років ви могли придбати автомобіль за ціною 250 000 грн.

 2. Розрахуйте майбутню вартість сьогоднішніх 10 тис. грн. при відсотковій ставці 12 % річних строком на 5 років.

 3. Побудуйте криву Лоренца за такими даними: 20 % сімей отримують 6 % доходів;.40 % – 10 % доходів; 60 % – 28 % доходів; 80 % – 58 % доходів; 100 % – 100 % доходів. Що ви можете сказати про ступінь нерівномірності розподілу доходів.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка