Методичні вказівки до семінарських занять Статус дисципліни: нормативна Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр"Сторінка2/9
Дата конвертації23.10.2017
Розмір1.97 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Тема 2. Економічні потреби людей. Економічні інтереси. Суспільний процес виробництва

Семінарське заняття

План

1. Потреби людей та їх вплив на виробництво. Структура потреб, чинники, що впливають на формування потреб. Закон зростання потреб.

2. Економічні інтереси.

3. Суспільний процес виробництва: • відтворення, розподіл, обмін та споживання;

 • економічне зростання та його типи.

4. Фактори виробництва, їх класифікація та характеристика:

 • функціональна концепція факторів виробництва;

 • пофакторна концепція класифікації факторів виробництва.

5. Обмеженість ресурсів та проблема вибору. Виробничі можливості. Крива виробничих можливостей.

Термінологічний словник ключових понять

Виробництво – цілеспрямований, осмислений процес створення людьми у взаємодії з іншими виробничими факторами різноманітних благ, необхідних для забезпечення життєдіяльності, добробуту і розвитку всього суспільства.

Виробничий потенціал суспільства – сукупність виробничих ресурсів (факторів виробництва), з урахуванням їх обсягу, структури, технічного рівня та якості за умови повного використання робочої сили і підприємницького ресурсу.

Відтворення – це постійно повторювальний процес виробництва економічних благ.

Дійсні потреби – ті, які в основному відповідають рівню розвитку виробництва відповідних благ і можуть бути задоволені.

Економічний інтерес – реальний, зумовлений економічними відносинами та принципом економічної вигоди мотив і стимул соціальних дій людей щодо задоволення потреб.

Економічні потреби – частина потреб людини, для задоволення яких люди вступають в економічні відносини.

Закон зростання потреб – загальна тенденція до кількісного та якісного розширення людських потреб.

Засоби виробництва – створені людиною в процесі виробництва засоби праці та предмети праці. Інша назва – капітал, капітальні блага.

Здатність до підприємницької діяльності – це новаторська, ініціативна діяльність людей щодо прийняття рішень з приводу пошуку найоптимальнішого із варіантів рішення з метою отримання прибутку.

Земля, чи, більш широко, природні ресурси – дар природи для виробничих процесів.

Крива виробничих можливостей (КВМ) показує всі можливі комбінації виробництва двох благ із даної кількості ресурсу при даній продуктивності.

Межа виробничих можливостей національної економіки – максимальний обсяг продукції, що її може виробити економіка за даного рівня технологічного розвитку і наявних факторів виробництва.

Підприємницька здібність – особливий вид людського хисту, представленого діяльністю з координації та комбінування всіх інших факторів виробництва.

Платоспроможні потреби – ті, які людина може задовольнити відповідно до власних доходів і рівня цін.

Потреба – нужда, бажання мати що-небудь.

Продукція виробництва – вироблені матеріальні блага і послуги, які є корисними для забезпечення потреб суспільства.

Рідкість ресурсів – нестача (обмеженість) землі, засобів виробництва, робочої сили і підприємницької здібності для задоволення безмежних матеріальних потреб людей.

Робоча сила – сукупність фізичних і розумових здібностей людини, її здатність до праці.

Теми рефератів

1. Роль закону зростання потреб у розвитку людини, виробництва, людської цивілізації.

2. Економічні суперечності – джерело соціально-економічного прогресу.

3. Розвиток нематеріальної сфери та її роль у суспільному відтворенні.

4. Напрямки вдосконалення суспільного відтворення в процесі реформи економіки України.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

Запитання для самоперевірки


 1. Класифікація потреб.

 2. Піраміда Маслоу.

 3. Що таке економічний інтерес і як він пов'язаний із потребами?

 4. У чому полягає економічна суть факторів виробництва?

 5. Які критерії використовують при виборі оптимального варіанту використання обмежених ресурсів?

 6. Що показує крива виробничих можливостей?

Проблемні питання

 1. Яку роль відіграють потреби у розвитку людської цивілізації?

 2. Суперечності та узгодження економічних інтересів.

 3. У чому виявляється суспільний характер сучасного процесу виробництва?

 4. Чим обумовлено випуклий характер кривої виробничих можливостей, чи може крива бути прямою і за яких обставин?

Тести

1. Оберіть найточніше визначення потреби – це:

а) бажання будь-чого;

б) усвідомлена необхідність;

в) прагнення будь-чого;

г) очікування будь-чого.

2. Матеріальні потреби – це:

а) бажання людей, щоб їх поважали і розуміли;

б) бажання людей мати визнання;

в) бажання споживачів придбати і спожити продукти, які є для них корисними;

г) попередні відповіді неправильні.

3. Що з наведеного нижче не стосується характеристики потреб?

а) потреба – це нужда, що отримала конкретне оформлення;

б) потреби людей безмежні у довгому періоді часу;

в) потреби людей у конкретних продуктах можуть задовольнятися у короткостроковому періоді;

г) усе зазначене правильне.

4. Капітал як фактор виробництва – це:

а) гроші;

б) товари тривалого використання, виготовлені для виробництва інших продуктів;

в) фінансовий капітал;

г) позичковий капітал.

5. Проблема – що і скільки виробляти – може:

а) виникнути лише за умов гострого дефіциту економічних ресурсів;

б) розглядатися як проблема вибору точки на кривій виробничих можливостей;

в) стосуватися тільки приватних фірм, але не національної економіки в цілому;

г) стосуватися тільки державних підприємств, а не приватних фірм.

6. Альтернативна вартість нової лікарні – це:

а) та кількість інших продуктів, виробництвом яких довелося пожертвувати, щоб побудувати цю лікарню;

б) сума грошей, що виплачується її персоналу як заробітна плата;

в) сума грошей, яку лікарня отримує з бюджету протягом року на свої потреби;

г) вартість спорудження лікарні наступного року.

7. Якщо у деякій країні обсяг економічних ресурсів збільшився, то:

а) технологія виробництва стала досконалішою;

б) її населення стало жити заможніше;

в) її економіка здатна виробляти більший обсяг продукції;

г) буде збільшено обсяг виробництва.

8. Яка з наведених характеристик не властива потребам:

а) динамізм зростання;

б) різноманітність;

в) обмеженість;

г) необмеженість.

9. Безпосереднє задоволення потреб здійснюється шляхом:

а) виробництва благ;

б) обміну благ;

в) розподілу благ;

г) споживання благ.

10. Які види потреб знайшли відображення у “піраміді А. Маслоу”?

а) соціальні;

б) інтелектуальні;

в) фізіологічні;

г) усі попередні відповіді правильні.

11. Які потреби становлять основу “піраміди А. Маслоу”?

а) у самореалізації;

б) фізіологічні;

в) намагання уникнути ризику;

г) потреби у визнанні.

12. Усвідомлення потреб означає появу:

а) інтересу;

б) дії;

в) стимулу;г) нової потреби.

13. Які з перерахованих потреб слід віднести до виробничих?

а) потреба в книгах для студента;

б) потреба в спілкуванні;

в) потреба в цеглі для будівництва;

г) потреба у відпочинку.

14. Які з перерахованих потреб слід віднести до особистих?

а) потреба в сировині для машинобудівного заводу;

б) потреба у вантажному автомобілі для магазину;

в) потреба в книгах для студента;

г) потреба в кваліфікованому бухгалтерові для банку.

15. Якщо потреби класифіковані за суб’єктами, то до даної класифікації не належать такі потреби:

а) колективні;

б) кінцеві;

в) суспільні;

г) індивідуальні.ЗАДАЧІ

1. Співвідношення між інвестиційними та споживчими товарами в умовній економіці, які вона продукує, характеризується такими даними (при повній зайнятості ресурсів, тис. ум. од.):
Товари

Варіанти співвідношень

A

B

C

D

E

Інвестиційні

14

12

9

5

0

Споживчі

0

1

3

6

10

Побудуйте графік виробничих можливостей економіки і дайте вiдповiдь на питання:

а) Які обмежені ресурси використовуються при виробництві інвестиційних та споживчих товарів?

б) Яку максимальну кількість інвестиційних товарів можна виготовити за рік?

в) Які альтернативні витрати при виробництві 9 тис. ум. од. інвестиційних товарів?

г) Якими будуть альтернативні витрати виробництва 5 тис. ум од. споживчих товарів?

д) Що можна сказати про стан економіки, якщо він характеризується точками з координатами: F = (4, 6); G = (6, 2)?

2. В економіці, що діє в умовах воєнного часу, здійснюється вибір між альтернативними варіантами виробництва гармат і масла:Товари

Альтернативні варіанти значень

A

B

C

D

E

F

Гармати, шт.

99

75

54

34

15

0

Масло, т

0

75

156

242

333

434

Альтернативні витрати (гармати)Альтернативні витрати (масло)


Заповніть третій і четвертий рядки таблиці, графічно зобразіть межу виробничих можливостей економіки та дайте відповіді на такі питання:

а) Які обмежені ресурси використовуються при виробництві зазначених у задачі товарів?

б) Чому скорочення виробництва гармат супроводжується все меншими приростами випуску масла?

3. Уявіть економіку з чотирма робітниками, кожен з яких за день може зібрати 2 кошика лісової малини або 1 кошик лісових суниць. Накресліть криву виробничих можливостей цієї економіки та поясніть, що означає її графік.

4. В економіці виробляються два альтернативні товари – X та Y. Лінія виробничих можливостей економіки задається функцією:y = 16 – 2x

Виконайте такі завдання:

а) Зобразіть графічно межу виробничих можливостей економіки.

б) Скажіть, який характер має функція, що описує виробничі можливості економіки (лінійний, квадратичний чи інший) і чому.

в) У якому квадранті координатної площини будується лінія виробничих можливостей і чому?

г) Визначте, яку мінімальну і максимальну кількість товарів X та Y здатна виробляти дана економіка.

д) Які альтернативні витрати на виробництво одиниці товарів X та Y?

5. Визначте тип економічного зростання та тип відтворення, якщо:

а) зростання ВВП становило 100 %, зростання кількості використаних ресурсів 98 %;

б) зростання ВВП становило 105 %, зростання кількості використаних ресурсів 98 %;

в) зростання ВВП становило 98 %, зростання кількості використаних ресурсів 98 %;

г) зростання ВВП становило 105 %, зростання кількості використаних ресурсів 108 %;

д) зростання ВВП становило 108 %, зростання кількості використаних ресурсів 105 %;

е) зростання ВВП становило 105 %, зростання кількості використаних ресурсів 100 %;

ж) зростання ВВП становило 105 %, зростання кількості використаних ресурсів 105 %.

6. Із однієї грошової одиниці інвестованої у виробництво інвестиційних благ отримують готової продукції на суму три грошових одиниці, а із однієї грошової одиниці інвестованої у виробництво споживчих благ отримують готової продукції на суму дві грошових одиниці. Економіка країни у даному році інвестує у виробництво благ 100 млрд. грош. од. Визначте варіанти розподілу ресурсів між першим та другим підрозділом, що забезпечить досягнення економічного зростання та високого рівня добробуту населення країни у цьому та наступному році. Рівень споживання населення, що забезпечує високий добробут становить не менше 120 млрд. грош. од.7. Іванченко, Петренко, Сидоренко їдуть у відрядження із Сум до Києва. Якщо їхати потягом, то час у дорозі становитиме 8 годин, витрати на проїзд 80 грн., автомобілем – 5 годин, витрати – 200 грн., літаком – 1 година, витрати – 400 грн. За 1 годину праці Іванченко заробляє 10 грн., Петренко – 40  грн., Сидоренко – 70 грн. Визначте, який вид транспорту найоптимальніший для Іванченка, Петренка, Сидоренка.

Тема 3. Економічна система суспільства

Семінарське заняття

План

 1. Економічна система та її структурні елементи:

  • продуктивні сили та їх роль в еволюції суспільства;

  • виробничі відносини, характер взаємодії продуктивних сил та виробничих відносин;

  • економічні закони;

  • господарський механізм.

 2. Концепції періодизації еволюції суспільства:

 • формаційна концепція;

 • поділ на економічні системи;

 • технократична концепція;

 • цивілізаційний підхід до періодизації економічної еволюції суспільства.

3. Сутність відносин власності. Форми та типи власності.

 • Приватна та індивідуальна власність;

 • Колективні форми власності;

 • Державна власність.

Термінологічний словник ключових понять

Відносини власності – соціально-економічні відносини, що проявляються через володіння та відчуження.

Володіння – юридично закріплене за певною особою право власності на певний об’єкт.

Економічна система – конкретна історична сукупність економічних відносин, що вiдповiдає системі продуктивних сил i взаємодіє з нею, розвивається на основі дії як об’єктивно-економiчних законів, так i суб’єктивних факторів.

Економічна формація – спосіб виробництва як єдність і взаємодія продуктивних сил і даного типу суспільно-виробничих відносин.

Економічні відносини – відносини і зв’язки між людьми, що виникають у процесі суспільного виробництва, розподілу, обміну і споживання.

Експлуататорська власність – це такий тип відносин, за яких власники засобів виробництва можуть привласнювати результати праці інших.

Загальний економічний закон відповідності – відповідність усіх структурних елементів економічних відносин за своїми якісними параметрами рівню розвитку і характеру продуктивних сил.

Об’єкти власності – майно чи результати праці, з приводу яких виникають відносини власності.

Право власності – юридична форма прояву відносин власності, що реалізується в трьох атрибутах: право володіння, право розпорядження, право користування.

Приватна власність – такий вид власності, за якого всі три функції права власності належать окремій приватній особі.

Продуктивні сили – система факторів виробництва, яка забезпечує перетворення речовин природи, відповідно до потреб людей створює матеріальні та духовні блага і визначає зростання продуктивності суспільної праці.

Продуктивність праці – ефективність, плідність праці людського фактора як основної продуктивної сили.

Спосіб виробництва – єдність і взаємодія продуктивних сил, що перебувають на певному рівні розвитку, і даного типу виробничих відносин.

Суб’єкти власності – фізичні чи юридичні особи, які вступають у відносини власності.

Суспільна власність – це така власність, де три її функції – володіння, розпорядження і користування належать не одному приватному суб’єкту, а багатьом.

Технологічний спосіб виробництва – поєднання знарядь праці з матеріалами, технологією, енергією, інформатикою та організацією виробництва.

Трудова власність означає, що майно, яким володіє власник є результатом його особистої праці чи праці членів його сім’ї.

Теми рефератів

 1. Джерела інвестування в трансформаційній економіці.

 2. Економічний устрій: сутність та місце в економічній системі.

 3. Реформування відносин власності в Україні.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

Запитання для самоперевірки

 1. Назвіть структурні елементи економічної системи.

 2. Як взаємодіють елементи економічної системи?

 3. Які критерії лежать в основі класифікації економічної еволюції у різних теоретичних концепціях?

 4. Поясніть, як реалізується економічний зміст і юридична форма відносин власності.

 5. Історичний характер систем і форм власності.

Проблемні питання

 1. Чи можливий безкризовий розвиток економічної еволюції суспільства при постійному розвитку елементів економічної системи?

 2. Які фактори формують господарський механізм і чим зумовлено його відносну статичність?

 3. Чим ви можете пояснити популярність технократичного і цивілізаційного підходів у сучасних наукових поглядах на проблему періодизації економічної цивілізації?

 4. Чим можна пояснити існування такого різноманіття форм та типів власності?

Тести

1. Серед значної кількості прав власності виділяють такі три основні:

а) володіння, користування, відповідальність;

б) володіння, користування, розпорядження;

в) на відчуження, на безпеку, на безстроковість;

г) володіння, розпорядження, відповідальність.

2. До об’єктів права інтелектуальної власності не відносять:

а) відкриття;

б) винаходи;

в) промислові зразки;

г) цінні папери.

3. Конституція України захищає права всіх суб’єктів власності і господарювання, але пріоритетним є захист:

а) державної власності;

б) колективної власності;

в) приватної власності;

г) всі рівні перед законом.

3. Що з перерахованого не можна вважати способом закріплення прав привласнення (власності) будь-яких об’єктів суб’єктами?

а) силу;


б) звичаї, традиції;

в) правові норми;

г) правильна відповідь відсутня.

4. Який спосіб закріплення прав власності за суб’єктами можна вважати в сучасних умовах основним?

а) силу;

б) звичаї, традиції;

в) моральні установки;

г) юридичні норми.

5. Процес привласнення корисного ефекту від споживання блага відображає категорія:

а) користування;

б) володіння;

в) управління;

г) розпорядження.

6. Людина, яка взяла автомобіль на прокат, є:

а) користувачем;

б) розпорядником;

в) володарем;

г) правильно вказане у пунктах а), в).

7. З погляду відносин власності ким був Робінзон щодо житла, в якому самотньо проживав на острові?

а) користувачем;

б) розпорядником;

в) володарем;

г) взагалі не був власником.

8. Приватизація – це:

а) перехід об’єкта у власність місцевих органів влади;

б) передача майна в оренду з правом наступного викупу;

в) відчуження державної власності на користь приватних осіб;

г) розподіл частини державної власності серед юридичних осіб.

9. Хто може обмежувати потенційні права власника?

а) держава;

б) умови договору між співвласниками з приводу володіння майном;

в) власник;

г) всі відповіді правильні.

10. Якщо в країні переважну частину ресурсів привласнює держава, то її економічна система є:

а) змішаною;

б) командною;

в) ринковою;

г) всі варіанти відповідей неправильні.

11. Розпорошення власності спричиняється розвитком:

а) корпорацій;

б) партнерств і власного діла;

в) державних підприємств;

г) фермерських господарств.

12. Сучасна економіка України – це:

а) ринкова економіка;

б) командна економіка;

в) традиційна економіка;

г) перехідна економіка.

13. Критерієм періодизації економічної еволюції суспільства за технологічною концепцією є:

а) рівень добробуту членів суспільства;

б) рівень розвитку техніки і технології;

в) тип координації та керування економічними діями суб'єктів;

г) форма власності на фактори виробництва.

14. Критерієм класифікації економічних систем на ринкову, командну, традиційну і змішану є:

а) рівень добробуту членів суспільства;

б) рівень розвитку техніки і технології;

в) тип координації та керування економічними діями суб'єктів;

г) форма власності на фактори виробництва.Тема 4. Товарна форма суспільного виробництва та його еволюція

Семінарське заняття

План

1. Натуральна форма організації виробництва: • сутність і риси натурального виробництва;

 • історичне значення натурального господарства.

2. Товарна форма організації суспільного виробництва:

 1. Товар і його властивості:

  • споживча вартість;

  • корисність;

  • вартість;

  • мінова вартість;

  • ціна товару.

 1. Загальний закон вартості та його функції.

 2. Теорії цінності товару:

 • теорія трудової вартості;

 • теорія витрат факторів виробництва;

 • суб'єктивно-психологічна теорія граничної корисності;

 • неокласична теорія вартості – теорія попиту та пропозиції

Термінологічний словник ключових понять

Вартість товару – суспільно необхідні витрати на виробництво даного блага.

Гранична корисність – додаткова корисність (задоволення), одержуване людиною з однієї додаткової одиниці конкретної продукції. Гранична корисність продукту залежно від збільшення його споживання поступово скорочується, дану залежність прийнято називати законом спадної граничної корисності.

Закон вартості – це закон, що є регулятором товарного виробництва. За цим законом обмінюються товари еквіваленти за суспільно необхідними витратами виробництва.

Корисність товару – суб’єктивно-психологічна оцінка споживача рівня задоволення від споживання даного блага (емоційний аспект, є індивідуальним для кожного споживача).

Мінова вартість – здатність товару обмінюватися в певних пропорціях один до одного.

Натуральне господарствотака форма організації виробництва, при якому блага виготовляються для споживання у самому господарстві.

Споживча вартість – здатність товару задовольняти певні потреби споживача.

Товар це економічне благо, що вироблене для продажу, обміну.

Товарне господарствотака форма організації виробництва, при якому блага виготовляються для продажу, обміну.

Ціна – це певна кількість грошей, яку сплачують за товар (неокласична школа).

Ціна товару є грошовим вираженням вартості (класична школа).

Функції закону вартості:

 • є регулятором виробництва: визначає скільки чого, де і коли виробляти;

 • стимулююча: змушує товаровиробників підвищувати продуктивність виробництва;

 • диференціює товаровиробників: розмежовує їх за ступенем доходів, а потім і за соціальними групами.

Теми рефератів

 1. Соціально-економічні передумови виникнення маржинальної концепції теорії цінності товару.

 2. Місце та роль закону вартості у ринковій економіці.

 3. Історичні етапи розвитку капіталістичного товарного господарства.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

Запитання для самоперевірки

 1. Відмінності натурального та товарного виробництва.

 2. Причини існування та характерні риси натурального господарства.

 3. Причини існування та характерні риси товарного господарства.

 4. Проста форма товарного виробництва.

 5. Розвинена (капіталістична) форма товарного виробництва.

 6. Сутність товару та його властивості.

 7. Як впливає на вартість товару зміна продуктивності та інтенсивності праці?

 8. Назвіть механізми, які забезпечують закону вартості виконання його функцій.

Проблемні питання

 1. Поясніть, у чому полягає сутнісна відмінність економічних категорій споживча вартість і корисність?

 2. Чому гранична корисність має спадний характер, і чи можете назвати приклади споживання благ, де ця залежність не діє?

 3. Чи відрізняється і чим зміст економічних категорій вартість і альтернативна вартість?

 4. Відомо, що зростання продуктивності праці зменшує вартість одиниці товару, відповідно, у кінцевому підсумку і ціну, отже, чим можна пояснити прагнення виробників підвищувати продуктивність праці на власних підприємствах?

 5. У чому полягають причини існування різних теорій цінності товару?

Тести

1. Яку роль у функціонуванні товарного виробництва відіграє економічна відособленість виробників?

а) встановлює пропорції, в яких обмінюються продукти праці;

б) робить обмін у суспільстві узгодженим;

в) робить обмін у суспільстві необхідним;

г) робить необхідним дотримання еквівалентності при обміні.

2. Яка ознака є головною відмінною рисою натурального господарства?

а) наявність суспільного поділу праці;

б) вільний вибір виробником напряму діяльності;

в) споживання вироблених благ всередині господарства;

г) опосередкований зв’язок між виробництвом і споживанням.

3. Яку роль у функціонуванні товарного виробництва відіграє суспільний поділ праці?

а) встановлює пропорції, в яких обмінюються продукти праці;

б) робить обмін у суспільстві узгодженим;

в) робить обмін у суспільстві необхідним;

г) робить необхідним дотримання еквівалентності при обміні.

4. Яке з положень є визначенням товарного виробництва?

а) це процес перетворення людиною природних благ в економічні;

б) це організація суспільного господарства, за якої господарюючі суб’єкти виробляють продукти і послуги для обміну, продажу;

в) це організація суспільного господарства, за якої господарюючі суб’єкти виробляють необхідні продукти і послуги;

г) це процес створення людиною вартості та споживчої вартості.

5. Яке з визначень правильно розкриває сутність товару як економічної категорії?

а) це продукти людської праці, створені для продажу, обміну;

б) це продукти людської праці, створені для задоволення власних потреб виробника;

в) це будь-яке благо, що задовольняє потреби людей;

г) це будь-яке благо, що створене працею людей.

6. Вартість – це:

а) пропорції, в яких обмінюються товари;

б) суспільно необхідні витрати праці на виробництво товару;

в) здатність товару задовольняти певні потреби споживача;

г) найнижча корисність від споживання даного блага.

6. Споживча вартість – це:

а) пропорції, в яких обмінюються товари;

б) суспільно необхідні витрати праці на виробництво товару;

в) здатність товару задовольняти певні потреби споживача;

г) найнижча корисність від споживання даного блага.

7. Мінова вартість – це:

а) пропорції, в яких обмінюються товари;

б) суспільно необхідні витрати праці на виробництво товару;

в) здатність товару задовольняти певні потреби споживача товару;

г) найнижча корисність від споживання даного блага.

8. Гранична корисність – це:

а) пропорції, в яких обмінюються товари;

б) суспільно необхідні витрати праці на виробництво товару;

в) здатність товару задовольняти певні потреби споживача;

г) найнижча корисність від споживання даного блага.

9. За теорією трудової вартості на цінність товару впливає:

а) гранична корисність даного товару для виробника;

б) гранична корисність даного товару для покупця;

в) затрати праці виробника на виробництво товару і гранична корисність даного товару для покупця;

г) затрати праці виробника на виробництво даного товару.

10. За теорією граничної корисності на цінність товару впливає:

а) гранична корисність даного товару для виробника;

б) гранична корисність даного товару для покупця;

в) затрати праці виробника на виробництво товару і гранична корисність даного товару для покупця;

г) затрати праці виробника на виробництво даного товару.

11. За теорією попиту і пропозиції на цінність товару впливає:

а) гранична корисність даного товару для виробника;

б) гранична корисність даного товару для покупця;

в) витрати ресурсів на виробництво товару і гранична корисність даного товару для покупця;

г) затрати праці виробника на виробництво даного товару.

12. Зростання інтенсивності праці:

а) збільшує вартість одного виробу;

б) зменшує вартість одного виробу;

в) збільшує вартість, створену в одиницю часу;

г) зменшує вартість, створену в одиницю часу.

13. Зростання продуктивності праці:

а) збільшує вартість одного виробу;

б) зменшує вартість одного виробу;

в) збільшує вартість, створену в одиницю часу;

г) зменшує вартість, створену в одиницю часу.

ЗАДАЧІ

1. Тривалість робочого дня – 8 год. За цей час робітник виготовляє два вироби. За умови, що 1 год. робочого часу дорівнює 1 год. суспільно необхідного робочого часу, покажіть, як зміниться вартість одного виробу та дохід від продажу усієї продукції, якщо продуктивність праці зростає у 2 рази.

2. Упродовж 8-годинного робочого дня робітник виготовив 4 вироби. За умови, що 1 година робочого часу дорівнює 1 годині суспільно необхідного робочого часу, покажіть, як зміниться вартість одного виробу й вартість усієї продукції, якщо інтенсивність праці зросте в 2 рази.

3. В економіці виготовлено товару A кількістю 200 шт. Час, витрачений на його виробництво, дорівнює 1 000 год. Товару B виготовлено 1 000 шт. і витрачено на його виробництво 500 год. робочого часу. У середньому в даній країні за 1 год. роботи створюється вартість на суму 20 грн. Визначте вартість, мінову вартість і ціну товарів A і B до та після підвищення продуктивності праці в 2 рази в галузях, що виготовлюють товар A.

4. За 8 год. робочого часу виготовляють 16 виробів загальною вартістю 80 грошових одиниць. Скільки буде коштувати вся денна продукція й одиниця товару, якщо:

а) продуктивність праці зросте в 2 рази;

б) інтенсивність праці збільшиться в 1,5 рази?

5. Підприємства “А” і “Б” виробляють продукцію “n” кожне на суму 50 млн. грн. при стабільному попиті на ринку на цю продукцію 100 млн. грн. Намагаючись завоювати ринок і потіснити свого конкурента, підприємство “А” збільшило випуск продукції за рахунок підвищення продуктивності праці. Те ж саме зробило й підприємство “Б”, але за рахунок підвищення інтенсивності праці. Хто переможе в конкурентній боротьбі й чому?

6. За даними таблиці слід розрахувати суспільно необхідний робочий час:


Група виробників

Обсяг виробництва,

одиниць продукції

Індивідуальні затрати робочого часу на виробництво 1 товару, год.

I

200

8

II

500

10

III

300

12

7. Перший виробник постачає на ринок черевики, другий – телевізори. Одна пара черевиків виготовляється за 5 год. робочого часу, а один телевізор – за 50 год. 1 година відповідає 5 грошовим одиницям. Підрахуйте ціну черевиків та телевізора, мінову вартість, а також дохід, якщо у першого працює 1 000 робітників, а у другого – 200. Робочий день – 8 год. Як зміняться їхні доходи, якщо у другого виробника продуктивність зросте в 2 рази, а обсяги виробництва – в 1,5 рази.

8. Перший виробник постачає на ринок 4 тис. шт. велосипедів, індивідуальні витрати праці 15 год.; другий – 10 тис. шт. велосипедів, індивідуальні витрати – 20 год.; третій – постачає на ринок 20 тис. шт., індивідуальні витрати – 25 год. Вартість однієї години праці – 4 ум. грош. од. Визначте вартість та ціну одного велосипеда. Охарактеризуйте ефективність функціонування кожного підприємства до та після підвищення продуктивності праці у другого виробника у 2 рази. Розрахуйте прибуток найефективнішого виробника.

9. Товар A виготовляється трьома виробниками з різними індивідуальними затратами праці на одиницю (див. табл.). За 1 годину праці в середньому створюється вартість на суму 40 грн. Визначте вартість товару A та його ціну. Яким є дохід найефективнішого виробника?Виробник 1

Виробник 2

Виробник 3

Кількість товару, шт.

600

1000

1500

Затрати праці на одиницю товару, год.

4

3,5

4,5
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка