Методичні вказівки до семінарських занять Статус дисципліни: нормативна Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр"Сторінка1/9
Дата конвертації23.10.2017
Розмір1.97 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Державний вищий навчальний заклад

“Українська академія банківської справи

Національного банку України”

Кафедра теоретичної та прикладної економікиПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ

Методичні вказівки до семінарських занять

Статус дисципліни: нормативнаДля студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”


За напрямом підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит” (Банківські технології і процеси), 6.030509 – “Облік і аудит”, 6.030503 – “Міжнародна економіка”, 6.030502 – “Економічна кібернетика”

Галузь знань 0305 “Економіка і підприємництво”

Суми

ДВНЗ “УАБС НБУ”2013

УДК 330 (075.4)

ББК 65.01я78

П

Рекомендовано до видання науково-методичною радою Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи Національного банку України”, протокол № 4 від 25.12. 2012.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри теоретичної та прикладної економіки, протокол № 4 від 10. 12. 2012.

Укладач


М. І Синюченко, кандидат економічних наук, доцент,

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”

Рецензенти:

Л. В. Кривенко, доктор економічних наук, професор,

завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”

О. А. Лук’янихіна кандидат економічних наук, доцент,

завідувач кафедри соціально-економічних дисциплін Сумської філії Харківського Національного університету внутрішніх справП Політична економія [Текст] : методичні вказівки до семінарських занять / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” ; [уклад. : М. І. Синюченко]. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2013. – с.

Видання містить методичні вказівки до семінарських занять, підготовлені з урахуванням вимог Болонської декларації, відповідно до “Галузевого стандарту вищої освіти”. – К., 2012.

Призначене для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” за спеціальностями напрямку 6.050106 – “Облік і аудит”, 6.030503 – “Міжнародна економіка”, “Банківська справа”, “Економічна кібернетика”, “Фінанси”.

УДК 330 (075.4)

ББК 65.01я78

ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”, 2013ЗМІСТ

Вступ ………………………………………………………………………….

Навчальна програма дисципліни………………………………….Змістовний модуль 1. Фундаментальні закони функціонування і розвитку суспільної економіки

Тема 1. Предмет і метод політичної економії……………………………….

Тема 2. Економічні потреби людей. Економічні інтереси. Суспільний процес виробництва…………………………………………………………………

Тема 3. Економічна система суспільства…………………………………….

Тема 4. Товарна форма суспільного виробництва та його еволюція……….

Тема 5. Гроші в системі товарних відносин………………………………….

Тема 6. Домогосподарство у системі економічних відносин……………….

Тема 7. Підприємство як товаровиробник. Підприємництво……………….

Тема 8. Капітал: процес виробництва і нагромадження. Наймана праця і заробітна плата. Ціна виробництва…………………………………………………

Змістовний модуль 2. Система ринкових відносин. Суспільне відтворення

Тема 9. Витрати виробництва. Валовий дохід і прибуток…………………..

Тема 10. Ринок, його суть і функції. Моделі ринку. Конкуренція і ціноутворення………………………………………………………………………..

Тема 11. Позичковий капітал у системі товарних відносин. Банки………...

Тема 12. Аграрні відносини…………………………………………………...

Тема 13. Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його форми………

Тема 14. Економічний розвиток. Зайнятість, відтворення робочої сили та її регулювання державою……………………………………………………………

Тема 15. Держава та її економічні функції. Господарський механізм у системі регулювання суспільного виробництва…………………………………...

Тема 16. Сучасні економічні системи. Особливості розвитку перехідних економік………………………………………………………………………………

Тема 17. Суть і структура сучасного світового господарства. Форми міжнародних економічних відносин. Економічні аспекти глобальних проблем.

Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми з політичної економії……………………………………………………………....................

Способи поточного і підсумкового контролю знань……………...................

Список рекомендованої літератури…………………………………………...ВСТУП

Мета дисципліни – формування системи знань про суспільний спосіб виробництва, закони функціонування та розвитку суспільної економіки і з’ясування чинників формування та напрямів розвитку сучасних соціально-економічних систем.

Завдання дисципліни:

 • наукове обґрунтування та всебічне вивчення загальних засад економічного життя суспільства;

 • розкриття закономірностей розвитку економічної системи та діалектики взаємозв’язку її структурних елементів;

 • з’ясування суті та характерних рис дії економічних законів і механізму використання їх людьми в процесі господарської діяльності;

 • визначення і всебічне обґрунтування інституціональних ознак основних соціально-економічних систем і стратегічних тенденцій їх еволюції у ХХІ ст.;

 • наукове доведення шляхів планомірної трансформації постсоціалістичної економіки в соціально орієнтовану.

Предмет дисципліни – економічні відносини в їх єдності і взаємозв’язку з обмеженими продуктивними силами та політичними, ідеологічними і соціальними інститутами суспільства, а також вивчення економічних законів, які керують суспільним виробництвом на усіх етапах людського життя.

Взаємозв’язок дисципліни з іншими дисциплінами навчального плану. Політекономія органічно пов’язана з системою економічних наук, яких понад п’ятдесят, стосовно їх вона є методологічною основою. Як суспільна наука політична економія знаходиться в тісному зв’язку з такими дисциплінами, як філософія, правознавство, політологія, соціологія, історія. У навчальних планах напряму підготовки “Економіка і підприємництво” політична економія є складовою дисциплін циклу природничо-наукової та загальнонаукової підготовки.

Після засвоєння даної дисципліни студенти повинні знати та вміти:

 • зміст економічної системи та її основні структурні елементи;

 • закони функціонування і розвитку суспільного виробництва;

 • діалектику розвитку та відмирання соціально-економічних формацій;

 • визначати характер соціально-економічного ладу суспільства;

 • усвідомити важливість для власного професійного розвитку пізнання предмета і законів політичної економії;

 • уміти визначати характер протиріч, які виникають у процесі економічного розвитку;

 • передбачувати перспективи соціально-економічних змін у даному суспільстві та в Україні зокрема;

 • використовувати набуті знання при вивченні інших економічних дисциплін навчального плану.

Сфера реалізації набутих знань і вмінь у майбутній професії.

Знання, отримані в процесі вивчення даної дисципліни, можуть бути використані у практичній професійній діяльності, в педагогічній роботі та в наукових дослідженнях.Навчальна програма дисципліни

Тема 1. Предмет і метод політичної економії

Виникнення економічної теорії та її місце в системі економічних наук. Основні етапи розвитку політичної економії, школи і течії. Об’єкт та предмет політекономії. Методи пізнання економічної дійсності. Функції політекономії. Виробничі відносини. Економічні закони. Позитивна і нормативна політична економія.Тема 2. Економічні потреби людей. Економічні інтереси. Суспільний процес виробництва

Економічні потреби суспільства, їх сутність і класифікація. Благо, економічне благо, класифікація благ. Безмежність потреб, закон зростання потреб. Економічний інтерес, його сутність і функції. Інтереси і потреби: діалектика взаємозв'язку, єдність і суперечності в системі інтересів. Соціально-економічний зміст виробництва, його загальні риси. Структура суспільного виробництва. Відтворення. Типи відтворення. Економічне зростання. Продуктивні сили. Фактори виробництва, їх взаємодія та характеристика. Відтворювані та невідтворювані фактори виробництва, їх відносна та абсолютна обмеженість. Проблема обмеженості ресурсів. Виробничі можливості. Крива виробничих можливостей.Тема 3. Економічна система суспільства

Сутність економічної системи та її структура. Продуктивні сили та виробничі відносини. Періодизація економічної еволюції суспільства. Критерії періодизації. Основні концепції періодизації економічної еволюції: технократична, формаційна, цивілізаційна.

Управління господарською діяльністю людей. Типи управління. Типи економічних систем. Традиційна економічна система, ринкова економічна система, командно-адміністративна економічна система, змішана економічна система. Перехідна економічна система.

Сутність відносин власності. Суб’єкти та об’єкти власності. Форми та різновиди власності. Індивідуальна та приватна форма власності. Колективні форми власності та її різновиди. Державна власність. Генезис форм власності. Реформування відносин власності в Україні. Роздержавлення та приватизація. Етапи приватизації. Форми приватизації. Ваучерна та грошова приватизація.Тема 4. Товарна форма суспільного виробництва та його еволюція

Загальні форми суспільного виробництва. Натуральне господарство та його риси. Умови існування натурального господарства. Товарне господарство. Риси товарного господарства. Причини виникнення і розвитку товарного господарства. Види товарного господарювання. Товар, його властивості: споживча вартість, корисність, вартість та мінова вартість, ціна товару. Концепції цінності товару: трудова теорія вартості, теорія спадної граничної корисності, теорія попиту і пропозиції. Закон вартості та його функції.Тема 5. Гроші в системі товарних відносин

Історичний процес розвитку обміну і форм вартості, виникнення грошей. Проста або випадкова форма вартості, розгорнута форма вартості. Загальний еквівалент. Сутність грошей. Грошові системи. Види грошей, грошові агрегати. Функції грошей. Закони грошового обігу. Інфляція. Причини і види інфляції, її наслідки. Основні методи боротьби з інфляцією. Грошові реформи.Тема 6. Домогосподарство у системі економічних відносин

Домогосподарства як суб'єкт ринкових відносин. Сектор домогосподарств. Двоїста роль домогосподарств в економіці. Домогосподарства як постачальники ресурсів. Доходи домогосподарства. Нерівномірність у розподілі доходів домогосподарств. Витрати домогосподарства. Розподіл доходів на особисте споживання, податки і заощадження. Витрати на споживання. Місце домогосподарства в кругообігу продуктів, ресурсів і доходів.Тема 7. Підприємство як товаровиробник. Підприємництво

Сутність підприємства. Підприємство як суб`єкт ринкової економіки. Форми і види підприємств. Організаційно-економічні форми підприємств. Товариство з повною відповідальністю. Товариство з обмеженою відповідальністю. Акціонерне товариство. Державне підприємство. Масштаби підприємства. Суть підприємництва й умови його існування. Види та функції підприємництва. Характерні риси підприємництва. Види підприємництва. Функції підприємництва.Тема 8. Капітал: процес виробництва і нагромадження. Наймана праця і заробітна плата. Ціна виробництва

Капітал. Теорії капіталу. Наймана праця: суть і риси, її вартість та споживча вартість. Заробітна плата. Теорії заробітної плати. Форми, системи, функції заробітної плати. Постійний та змінний капітал. Додаткова вартість, її маса та норма, чинники, що визначають їх величину. Прибуток: маса та норма. Кругообіг капіталу і його стадії. Оборот капіталу. Основний та оборотний капітал. Амортизація. Міжгалузева конкуренція за максимізацію прибутку, формування середнього прибутку та ціни виробництва.Тема 9. Витрати виробництва. Валовий дохід і прибуток

Витрати підприємства. Індивідуальні та суспільні витрати виробництва. Зовнішні та внутрішні, альтернативні витрати. Бухгалтерські витрати. Постійні та змінні витрати. Граничні витрати. Середні витрати. Оптимізація витрат виробництва. Валовий дохід. Середній та граничний дохід. Структура валового доходу і його розподілення. Прибуток підприємства. Структура прибутку. Бухгалтерський, нормальний, економічний прибуток. Рентабельність (норма прибутку). Розподіл прибутку між підприємством і державою.Тема 10. Ринок, його суть і функції. Моделі ринку.

Конкуренція і ціноутворення

Сутність ринку. Місце і роль ринку в економіці. Функції ринку. Умови ефективного функціонування ринку. Класифікація ринків за різними критеріями. Різноманітність моделей ринкового господарства. Механізм функціонування ринку. Попит, детермінанти попиту, закон попиту, еластичність попиту. Пропозиція, детермінанти пропозиції, закон пропозиції, еластичність пропозиції. Формування ринкової рівноваги. Цінова політика підприємства. Кон’юнктура ринку, її види.Тема 11. Позичковий капітал у системі товарних відносин. Банки

Кредит, його суть та функції. Джерела формування кредитних коштів. Функції кредиту. Принципи кредитування. Процент, ставка проценту. Види кредитів, класифікація кредитів. Банки. Банківська система країни. Види банків. Функції банків. Операції банків. Центральний банк та його функції. Регулюючі функції кредитної системи, її цілі та методи. Монетарна політика держави, види монетарної політики.Тема 12. Аграрні відносини

Сутність аграрних відносин. Землеволодіння і землекористування. Власність на землю. Орендні відносини. Нееластичність пропозиції земельних ресурсів і особливості ціноутворення в аграрній сфері. Причини, умови та джерела утворення ренти. Диференціальна, абсолютна, монопольна земельна рента. Особливості розподілу валової і чистої доданої вартості. Ціна землі. Фактори, що формують ціну землі. Агропромислова інтеграція. Сфери АПК. Аграрна політика. Державна підтримка сільськогосподарського виробника.Тема 13. Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його форми

Національна економіка: характеристика, рівні, суб’єкти, ринки. Національний продукт і його форми. Валовий суспільний продукт. Національний дохід. Система національних рахунків. ВВП: суть, методи розрахунку. Національне багатство і його відтворення. Суть і структура національного багатства. Кругообіг доходу, ресурсів і продукту в процесі відтворення. Макроекономічні тотожності. Схеми відтворення К. Маркса.Тема 14. Економічний розвиток. Зайнятість, відтворення робочої сили та її регулювання державою

Економічне зростання. Заощадження і нагромадження. Закони заощадження. Валове та чисте нагромадження. Норма нагромадження та її динаміка. Фактори економічного зростання. Ефективність та їх критерії. Види, показники ефективності. Економічне зростання та економічні цикли. Фази економічного циклу. Класифікація циклів.

Зайнятість. Теорії зайнятості. Повна зайнятість, виробничий потенціал і ефективність виробництва. Безробіття. Види, форми, наслідки безробіття.

Тема 15. Держава та її економічні функції. Господарський механізм у системі регулювання суспільного виробництва

Господарський механізм і економічні закони. Державне регулювання суспільного відтворення. Теорії державного регулювання економіки. Типи, моделі, форми та інструменти ДРЕ. Фінансова система та її роль у регулюванні виробництва. Державний бюджет. Фіскальна політика. Монетарна політика держави та механізм її дії. Необхідність та шляхи посилення державного регулювання економічного відтворення в Україні.Тема 16. Сучасні економічні системи. Особливості розвитку перехідних економік

Економічна система капіталізму вільної конкуренції: сутність і основні ознаки. Закономірності формування та розвитку монополістичного капіталізму. Економічна система регульованого капіталізму. Державна власність і державний контроль. Роль ринкових регуляторів і державного регулювання в економічній системі регульованого капіталізму. Перехідна економіка. Закономірності функціонування перехідної економіки.Тема 17. Суть і структура сучасного світового господарства. Форми міжнародних економічних відносин. Економічні аспекти глобальних проблем

Світове господарство: його сутність та структура. Генезис становлення світового господарства. Міжнародний поділ праці та спеціалізація. Міжнародні економічні відносини. Інтернаціоналізація господарських відносин і продуктивних сил. Транснаціональні корпорації та їх роль. Міжнародна економічна інтеграція. Головні інтеграційні угруповання світу. Європейське економічне співтовариство і його місце у світовій економіці. Економічні аспекти глобальних проблем.Змістовний модуль 1. Фундаментальні закони функціонування і розвитку суспільної економіки

Тема 1. Предмет і метод політичної економії

Семінарське заняття

План

1. Предмет політичної економії: • визначення предмета політичної економії;

 • закони і категорії політичної економії.

2. Методи політичної економії:

 • методи, що опираються на закони діалектики;

 • загальні методи пізнання;

 • спеціальні (конкретні) методи пізнання.

3. Функції політичної економії. Позитивна і нормативна політична економія.

4. Зародження і розвиток політичної економії, її напрями та школи.Термінологічний словник ключових понять

Економічна категорія – наукове поняття, яке характеризує окремі сторони економічного явища.

Економічний закон – суттєві, стійкі, причинно-наслідкові зв’язки і взаємозалежності даного економічного процесу.

Метод пізнання – спосіб, шлях дослідження предмета політичної економії.

Нормативна політична економія – така, що спирається на оцінку, судження людей стосовно того, якою має бути економічна система суспільства.

Позитивна політична економія – така, що має справу з фактами об’єктивної дійсності та уникає суб’єктивних оцінних суджень.

Предмет політичної економіїекономічні відносини, що складаються між людьми в процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання благ з метою задоволення зростаючих потреб в умовах обмеженості ресурсів.

Теми рефератів

1. Розвиток економічної думки у наукових працях українських та російських вчених.

2. Лауреати Нобелівської премії з економіки, їх найважливіші теоретичні здобутки.

2. Лауреати Нобелівської премії з економіки родом з України та Росії.КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

Запитання для самоперевірки

  1. Що означає термін політична економія, ким і коли він був введений?

  2. Назвати основні етапи розвитку політичної економії.

  3. Яке місце посідає політична економія у системі економічних наук?

  4. Дати визначення предмета політичної економії.

  5. Які функції виконує політична економія?

  6. У чому полягають особливості економічних законів?

  7. Відмінності нормативного та позитивного економічного аналізу.

  8. Назвати основні методи політичної економії.

Проблемні питання

 1. Коли і ким було запропоновано замінити назву “політична економія” на “економікс”, які аргументи були наведені для даного перейменування?

 2. Чим можна пояснити зміну поглядів на сутність економічних явищ та основні проблеми економіки у представників різних теоретичних напрямків економічної теорії?

 3. Які завдання повинна виконувати економічна теорія на сучасному етапі розвитку економічної системи?

Тести

1. Хто першим з мислителів увів назву економічної науки “політична економія”?

а) Аристотель;

б) А. Монкретьєн;

в) А. Сміт;

г) Д. Рікардо.

2. Визначте основну працю з політичної економії А. Сміта:

а) “Принципи економічної науки”;

б) “Дослідження про природу і причини багатства народів”;

в) “Трактат політичної економії”;

г) “Капітал”.

3. Визначте основну працю з політичної економії Д. Рікардо:

а) “Економічна таблиця”;

б) “Початки політичної економії та оподаткування”;

в) “Декілька слів з приводу грошей”;

г) “Трактат політичної економії”.

4. Визначте основну економічну працю Дж. Кейнса:

а) “Дослідження про природу і причини багатства народів”;

б) “Трактат політичної економії”;

в) “Загальна теорія зайнятості, процента і грошей”;

г) “Економічна таблиця”.

5. Класична політекономія характеризується вивченням:

а) суб'єктивно-психологічних законів економічної поведінки людей і граничних величин;

б) суб'єктивно-психологічних законів економічної поведінки людей і середніх величин;

в) об'єктивних законів виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ та середніх величин;

г) об'єктивних законів виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ та граничних величин.

6. Маржиналізм характеризується вивченням:

а) суб'єктивно-психологічних законів економічної поведінки людей і граничних величин;

б) суб'єктивно-психологічних законів економічної поведінки людей і середніх величин;

в) об'єктивних законів виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ та середніх величин;

г) об'єктивних законів виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ та граничних величин.

7. У якому випадку школи (напрямки) економічної теорії розташовані в історичній послідовності?

а) класична політекономія, неокласика, фізіократія, монетаризм, меркантилізм, кейнсіанство;

б) меркантилізм, фізіократія, класична політекономія, неокласика, кейнсіанство, монетаризм;

в) меркантилізм, фізіократія, класична політекономія, неокласика, монетаризм, кейнсіанство;

г) фізіократія, меркантилізм, класична політекономія, неокласика, кейнсіанство, монетаризм.

8. Представники якої школи (напрямку) в економічній науці вважали торгівлю джерелом багатства суспільства?

а) фізіократія;

б) класична політекономія;

в) меркантилізм;

г) кейнсіанство.

9. Представники якої школи (напрямку) в економічній науці вважали природні ресурси джерелом багатства суспільства?

а) фізіократія;

б) класична політекономія;

в) меркантилізм;

г) кейнсіанство.

10. Хто з названих економістів вважається найвідомішим представником монетаризму?

а) Дж. Сакс;

б) С. Фішер;

в) А. Шварц;

г) М. Фрідмен.

11. Політична економія як наука виникла у:

а) Стародавній Греції;

б) Стародавньому Китаї;

в) Західній Європі періоду становлення капіталізму;

г) Східній Європі кінця XIX – початку XX ст.

12. Яке з визначень виробничих відносин правильне?

а) відносини між людьми у процесі виробництва, обміну, розподілу та споживання матеріальних і духовних благ;

б) відносини власності;

в) відносини власності, розподілу та виробництва;

г) інше визначення.

13. Яке з визначень точніше передає сутність предмета сучасної політичної економії?

а) наука про суспільство на різних стадіях його розвитку;

б) наука про відносини у суспільстві з приводу раціонального використання обмежених ресурсів для задоволення необмежених потреб людей;

в) наука про управління підприємствами для досягнення максимального прибутку;

г) наука про вибір ефективної державної політики для вирішення актуальних соціальних проблем.

14. Яке з наведених визначень економіксу найточніше? Економікс – це наука, що вивчає:

а) здійснення організації виробництва і споживання людьми;

б) вибір людей щодо використання рідкісних ресурсів для виробництва різних товарів та їх розподілу;

в) шляхи вдосконалення суспільства;

г) економічні системи.

15. Економічна категорія – це:

а) поняття, що відбиває сутнісний бік економічного явища;

б) поняття, занесене до економічної енциклопедії;

в) слово іноземного походження, що характеризує той або інший стан економіки;

г) слово, що використовується в економічній науці.
Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Українська академія банківської справи Національного банку України
123456789 -> Навчально-методичний посібник для самостійної роботи Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів
123456789 -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва»
123456789 -> Джерела формування та напрями використання прибутку банку
123456789 -> Державний вищий навчальний заклад


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка