Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів-спеціалістів напряму підготовки 02030304Скачати 304.31 Kb.
Дата конвертації26.12.2017
Розмір304.31 Kb.
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

прямая соединительная линия 2


НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»


ПЕРЕКЛАД ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
Методичні вказівки до самостійної роботи
для студентів-спеціалістів напряму підготовки
7.02030304 «Переклад»


Рекомендовано вченою радою

Факультету лінгвістики НТУУ «КПІ»

Київ-2014

Переклад технічної документації: методичні рекомендації до самостійної роботи студентів-спеціалістів ФЛ денної форми навчання спеціальності 7.020303 «Переклад» / Укладач: В.М. Білицька – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 35 с.

Гриф надано вченою радою
ФЛ НТУУ «КПІ»


(протокол №12 від 24 травня 2014 р.)
Ухвалено на засіданні кафедри ТППНМ ФЛ НТУУ «КПІ»

(протокол № 10 від 21 травня 2014 р.)
Електронне навчальне видання

ПЕРЕКЛАД ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ


Методичні вказівки до самостійної роботи
для студентів-спеціалістів напряму підготовки
7.02030304 «Переклад»
Укладач Білицька Вікторія Миколаївна, ст. викладач ТППНМ ФЛ
Відповідальний редактор: О.О.Туришева, доцент кафедри теорії, практики та

перекладу німецької мови НТУУ «КПІ», кандидат філологічних наук


Укладач: Білицька Вікторія Миколаївна , старший викладач кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови.
Рецензенти: О.П. Демиденко, доцент кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови НТУУ «КПІ», кандидат педагогічних наук

 НТУУ «КПІ», 2014ЗМІСТ

Вступ………………………………………………….…………………..4 1. Загальні відомості……….……………………………………………5

 2. Мета та основні завдання дисципліни………………………………...7

 3. Зміст лекційних та семінарських занять..…….…………………….…9

 4. Завдання до самостійної роботи студентів………………………….11

 5. Домашня контрольна робота як один з видів індивідуального семестрового завдання………………………………………………………17

  1. Зміст та структура ДКР…….…………………………………..18

  2. Вимоги до оформлення ДКР…………………. ………………..19

  3. Орієнтовні завдання ДКР……………………………………….21

  4. Критерії оцінювання ДКР ………………………………………21

 6. Підсумковий контроль: організація підсумкового контролю, питання, що виносяться на залік……………………………………………..23

Список літератури…….…………………..………………………..........27

Додатки…………………………………………………………………...30ВСТУП

Самостійна робота студента (СРС) є основним засобом засвоєння навчального матеріалу у вільний від аудиторних занять час [1, ст. 19] і невід'ємною складовою процесу вивчення дисципліни «Переклад технічної документації».

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів (СРС) з дисципліни розроблено для студентів-спеціалістів факультету лінгвістики денної форми навчання. Метою створення такого навчально-методичного видання є необхідність забезпечення студентів супровідною методичною літературою роз’яснювального характеру для належного виконання ними самостійної роботи (СРC). Така необхідність обумовлена відсутністю літератури подібного характеру для студентів факультету лінгвістики, які вивчають німецьку мову як першу, а також змістом дисципліни «Переклад технічної документації», половину навчального часу якої становить самостійна робота студентів (36 годин – відповідно до навчального плану).

Зміст СРС визначено робочою навчальною програмою дисципліни «Переклад технічної документації». Розподіл годин на СР здійснено таким чином: • 20 годин – підготовка до семінарських занять та опанування теоретичного лекційного матеріалу;

 • 10 годин – написання домашньої контрольної роботи;

 • 6 годин – підготовка до складання заліку.

Завдяки методичним рекомендаціям до самостійної роботи студенти отримують детальні вказівки щодо виконання кожного завдання домашньої контрольної роботи, її змісту та оформлення, а також щодо підготовки до складання заліку. Це значно підвищує рівень підготовки студента по кожному з названих аспектів. Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених робочою навчальною програмою дисципліни (див. Список рекомендованої літератури).


 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Дисципліна «Переклад технічної документації» належить до однієї із головних дисциплін у системі теоретичної підготовки лінгвістів-перекладачів. Курс передбачає вивчення перекладу технічної документації, дослідження лінгвостилістичних ознак німецької технічної мови, особливостей побудови текстів науково-технічної тематики та мовних засобів, за допомогою яких досягається логічне та стисле викладення інформації у відповідності усталеним галузевим стандартам Німеччини та України.

Курс надає студентам можливість набути практичні та теоретичні знання про лінгвостилістичні особливості та характерні ознаки побудови текстів технічної документації німецькою та українською мовами, познайомитися з галузевими нормами, стандартами та вимогами до технічної документації Німеччини та України.

Дисципліна «Переклад технічної документації» входить до циклу професійної та практичної підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» напряму підготовки 7.02030304 «Переклад». Код дисципліни ЗП-01, обсяг –1,5 кредити (54 години), з яких 18 год. – аудиторні години (лекційні та семінарські) та 36 год. – самостійна робота студентів. Семестрова атестація - залік

Курс забезпечується такими дисциплінами: «Теорія перекладу» (НП-03), «Практичний курс перекладу (основна мова)» (НП-09)

Кредитний модуль забезпечує подальше вивчення таких модулів, «Перекладацька практика» (НП-12), «Підготовка дипломної роботи» (НП-13), «Чинники успішного працевлаштування за фахом» (НП-02)


 1. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Метою дисципліни є формування лінгвістичної компетенції у студентів як технічних перекладачів у питаннях, пов’язаних із лінгвостилістичними ознаками технічної документації в перекладацькому аспекті, а також активізація і використання на практиці теоретичних знань та практичних навичок при перекладі текстів технічної тематики

Після засвоєння навчальної дисципліни студент повинен:


Знати:

- особливості вживання німецькомовної фахової лексики та кліше у документах технічної тематики;

- мовну систему і правила її функціонування в процесі іншомовної комунікації;

- граматичні явища, які зустрічаються у технічних текстах, а саме: у анотаціях, інструкціях та науково-технічних рефератах, співвідношення їх форми із значенням;

- лексико-семантичні, структурні особливості анотацій, інструкцій та науково-технічних рефератів;

- особливості та застосування основних перекладацьких прийомів (заміна, трансформації тощо)


Вміти:

- здійснювати адекватний переклад текстів технічної тематики різної складності з німецької мови на українську мову та навпаки;

- фонетично, граматично та комунікативно коректно оформлювати свої усні та писемні німецькомовні повідомлення при перекладі технічної документації;

- сприймати на слух та розуміти аутентичні монологічні та діалогічні тексти технічної тематики

- планувати та організовувати пошук інформації німецькою та українською мовою у джерелах різних видів: словниках, довідниках тощо;

- оцінювати інформацію з позиції достовірності, точності достатності для вирішення проблеми/ завдання.


Набути досвід:

 • у адекватному перекладі текстів технічної тематики різної складності з німецької мови на українську мову та навпаки по запланованим РПКМ темам

 • у сприйнятті на слух та розумінні аутентичних монологічних та діалогічних текстів технічної тематики

 • у пошуку інформації німецькою та українською мовою у джерелах різних видів: словниках, довідниках тощо. 1. ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНИХ ТА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

  1. Зміст лекцій

Лекція 1.

Тема: Характеристика та лінгвостилістичні особливості технічної документації в перекладацькому аспекті

Основні питання лекції: Основні ознаки текстів науково-технічної тематики. Основні види технічної документації, її лінгвостилістичні ознаки. Труднощі перекладу технічної документації.

Завдання на СРС:

Підручник: Кияк Т. Р., Науменко А. М., Огуй О. Д. Перекладознавство (німецько-український напрям): підручник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. - с. 70-74, с. 390-395
Лекція 2.

Тема: Термінологічні та структурні особливості тексту інструкцій.

Основні питання лекції: Класифікація інструкцій та їх структурні особливості. Жанрові характеристики мови інструкцій. Синтаксично-граматичні та лексичні особливості у інструкціях.

Завдання на СРС: 3, с. 82-97


Лекція 3.

Тема: Структурно-лінгвістичні особливості текстів наукових рефератів.

Основні питання лекції: Класифікація рефератів. Структурні особливості науково-технічних рефератів. Жанрові характеристики мови науково-технічних рефератів. Семантична структура жанру реферату

Завдання на СРС:

Підручник:

Лисенко Г. Л. Das Übersetzen von Fachtexten (Переклад фахових текстів): підручник / Г. Л. Лисенко, К. Дате. – К. : НТУУ «КПІ», 2010. – , с. 15-63.


Лекція 4.

Тема: Структурно-лінгвістичні особливості анотаційних текстів.

Основні питання лекції: Семантична структура жанру анотацій. Синтаксично-граматичні конструкції в анотаціях. Лексичний склад анотацій них текстів. Типи термінологічної лексики анотацій

Завдання на СРС:

Підручник: Лисенко Г. Л. Das Übersetzen von Fachtexten (Переклад фахових текстів): підручник / Г. Л. Лисенко, К. Дате. – К. : НТУУ «КПІ», 2010. – с. 126-156


  1. ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Семінар 1

Тема: Характеристика та лінгвостилістичні особливості технічної документації в перекладацькому аспекті. Труднощі науково-технічного перекладу

Основні питання семінару: Характеристика технічної документації в перекладацькому аспекті. Лінгвостилістичні ознаки технічної документації. Загальні закономірності співвідношення та відповідності лексичних одиниць, граматичних форм і конструкцій мов оригіналу і перекладу. Труднощі перекладу технічної документації.
Семінар 2:

Тема: Особливості побудови науково-технічних текстів та мовних засобів.

Основні питання семінару: особливості побудови технічних текстів. Основні характеристики мовних засобів на прикладі технічних характеристик приладів. Норми та стандарти технічної документації України. Норми та стандарти технічної документації Німеччини.
Семінар 3.

Тема: Термінологічні та структурні особливості тексту інструкцій.

Основні питання семінару: Інструкції як мовний жанр та їх особливості Структурні особливості інструкцій. Класифікації інструкцій. Лексичний характер мови інструкції. Загальні термінологічні особливості інструкцій. Анотації до медикаментів та їх структура. Термінологічні особливості медичних інструкцій. Особливості структури технічних інструкцій. Термінологічна лексика технічної інструкції.
Семінар 4

Тема: Структурно-лінгвістичні особливості текстів наукових рефератів в перекладацькому аспекті.

Основні питання семінару: Науковий реферат та його характеристика. Класифікація наукових рефератів. Структура наукового реферату. Характеристика наукового реферату. Жанрові ознаки реферату. Специфіка уживання лексико-граматичних форм Особливості перекладу рефератів.
Семінар 5

Тема: Структура анотацій до медикаментів. Структурно-лінгвістичні особливості анотаційних текстів.

Основні питання семінару: Сутність та види анотацій. Структура анотацій. Мова і стиль анотацій. Синтаксичні конструкції в анотаціях.
Основні питання кожного лекційного та семінарського заняття можуть бути використані студентами для проведення самоконтролю з відповідної теми.

 1. ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

У даному розділі Методичних рекомендацій представлено питання, які виносяться на самостійне опрацювання до кожної теми відповідно до тематичного плану робочої програми кредитного модуля, перелік рекомендованих навчально-методичних матеріалів, а також коментарі щодо виконання вказаних завдань.

Виконання завдання СРС здійснюється після прослуховування лекції. Якість виконання завдання на СРС перевіряється викладачем на кожному семінарському занятті шляхом презентації доповідей студентами. Оскільки матеріал, запропонований на самостійне опрацювання, включено до переліку залікових питань, студентам рекомендується скласти конспект, у якому буде відображено виконання СР. Наявність конспекту оцінюється викладачем відповідно до критеріїв оцінювання, представлених у Положенні про рейтингову систему оцінки успішності студентів.Семінар 1.

Тема: Характеристика та лінгвостилістичні ознаки технічної документації в перекладацькому аспекті. Граматичні проблеми науково-технічного перекладу

Завдання на СРС:

 1. Характеристика технічної документації в перекладацькому аспекті.

  • дати загальну характеристику технічної документації

  • назвати її основні види

  • звернути увагу на особливості перекладу технічної документації з української на німецьку мову та навпаки

 2. Лінгвостилістичні ознаки технічної документації.

  • Дати визначення терміну «лінгвостилістичні ознаки»

  • Охарактеризувати основні лінгвостилістичні ознаки технічної документації

  • Навести ілюстративні приклади до названих особливостей

 3. Загальні закономірності співвідношення та відповідності лексичних одиниць, граматичних форм і конструкцій мов оригіналу і перекладу. Труднощі перекладу.

  • Проаналізувавши праці вчених з цього питання студентам потрібно виділити загальні особливості перекладу технічних термінів та граматичних (морфологічних та синтаксичних) форм і конструкцій мов оригіналу і перекладу.

  • Звернути увагу на особливості та відмінності у лексичних одиницях та граматичних формах та конструкціях у текстах технічної тематики оригіналу і перекладу

  • Охарактеризувати основні труднощі перекладу технічних текстів.

Література:

Кияк Т. Р., Науменко А. М., Огуй О. Д. Перекладознавство (німецько-український напрям): підручник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. – с. 69-78, с. 390-395

Лисенко Г.Л., Туришева О.О., Чепурна З.В. Німецька мова професійного спрямування для науковців : навчальний посібник / Г.Л. Лисенко, О. О. Туришева, З.В. Чепурна. – Київ: НТУУ «КПІ», 2014. – с. 6-85.
Семінар 2.

Тема: Особливості побудови науково-технічних текстів. Основні характеристики мовних засобів у текстах технічної тематики.
Завдання на СРС:


 1. Особливості побудови технічних текстів.

  • Дати загальну характеристику тексту технічної тематики

  • Назвати основні особливості побудови технічних текстів

 1. Основні характеристики мовних засобів на прикладі текстів технічних характеристик приладів.

  • Охарактеризувати основні мовні засоби технічних текстів

  • Виділити особливості на тексті технічної характеристики приладів

  • Проілюструвати виділені особливості прикладами

 1. Норми та стандарти технічної документації України.

  • Дати характеристику діючим нормам та технічним стандартам в Україні

  • Виділити основні нормативні вимоги до технічної документації в Україні.

 1. Норми та стандарти технічної документації Німеччини.

  • Дати характеристику діючим нормам та технічним стандартам в Україні

  • Виділити основні нормативні вимоги до технічної документації в Україні.

  • Вказати на основні відмінності з основними вимогами до технічної документації в Україні.

Література:

Лисенко Г. Л. Das Übersetzen von Fachtexten (Переклад фахових текстів): підручник / Г. Л. Лисенко, К. Дате. – К. : НТУУ «КПІ», 2010. - с. 82-97


Семінар 3.

Тема: Термінологічні та структурні особливості тексту інструкцій.

Завдання на СРС:

 1. Інструкції як мовний жанр та їх особливості. Структурні особливості інструкцій.

  • Дати визначення інструкції.

  • Виділити загальні особливості інструкцій

  • Звернути увагу на структурні особливості інструкцій

 1. Класифікації інструкцій.

  • Вказати основні підходи до класифікації інструкцій

  • Проаналізувати різновиди класифікації

  • Виділити відмінності та спільні ознаки у класифікаціях

 1. Лексичний характер мови інструкції.

  • Виділити основні лексичні особливості мови інструкцій

  • Звернути увагу на тенденції у лексичному наповненні мови інструкцій

 1. Загальні термінологічні особливості інструкцій.

  • Дати характеристику терміну «термінологічні особливості»

  • Виділити загальні термінологічні особливості текстів інструкцій

 1. Анотації до медикаментів та їх структура.

  • Дати визначення анотації.

  • Виділити загальні особливості структури анотацій

  • Звернути увагу на структурні особливості текстів анотацій

 1. Термінологічні особливості медичних інструкцій.

  • Дати визначення медичній інструкції.

  • Виділити загальні термінологічні особливості медичних інструкцій

  • Навести приклади згідно виділеним особливостям

 1. Особливості структури технічних інструкцій.

  • Дати визначення технічній інструкції.

  • Виділити загальні особливості технічних інструкцій

  • Звернути увагу на структурні особливості інструкцій

 1. Термінологічна лексика технічної інструкції.

  • Виділити загальні термінологічні особливості лексики технічних інструкцій

  • Навести приклади згідно виділеним особливостям

Література:

Лисенко Г.Л., Туришева О.О., Чепурна З.В. Німецька мова професійного спрямування для науковців : навчальний посібник / Г.Л. Лисенко, О. О. Туришева, З.В. Чепурна. – Київ: НТУУ «КПІ», 2014. – с. 6-85, 3,с. 87-97


Семінар 4

Тема: Структурно-лінгвістичні особливості текстів наукових рефератів в перекладацькому аспекті.

Завдання СРС:

 1. Науковий реферат та його характеристика. Класифікація наукових рефератів.

 • Дати визначення поняттю «Науковий реферат»

 • Виділити основні характеристики наукового реферату

 • Зазначити основні підходи до класифікації наукових рефератів

 • Навести класифікацію наукових рефератів

 1. Структура наукового реферату. Характеристика наукового реферату.

 • Охарактеризувати основні структурні ознаки наукового реферату

 • Дати загальну характеристику науковому реферату

 1. Жанрові ознаки реферату. Специфіка вживання лексико-граматичних форм.

 • Охарактеризувати жанрові ознаки наукового реферату

 • Виділити основну специфіку вживання лексико-граматичних форм у текстах наукового реферату

 • Навести приклади до виділених лексико-граматичних форм

 1. Особливості перекладу наукових рефератів.

 • Дати огляд основних особливостей перекладу рефератів

 • Виділити основні підходи до перекладу наукових рефератів

 • Навести ілюстративні приклади

Література:

Кияк Т. Р., Науменко А. М., Огуй О. Д. Перекладознавство (німецько-український напрям): підручник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. – с. 70-91.


Семінар 5

Тема: Структура анотацій до медикаментів. Структурно-лінгвістичні особливості анотаційних текстів.

Завдання СРС:

 1. Сутність та види анотацій.

 • Дати означення поняттю «анотація»

 • Охарактеризувати сутність анотацій

 • Подати класифікацію основних видів анотацій

 1. Структура анотацій.

 • Охарактеризувати загальні особливості структури анотацій

 • Вказати її основні відмінності в порівнянні з іншими видами технічної документації

 1. Мова і стиль анотацій.

 • Дати загальну характеристику мові анотацій

 • Зазначити основі стилістичні особливості анотацій

 1. Синтаксично-граматичні конструкції в анотаціях.

 • Охарактеризувати основні синтаксичні конструкції в анотаціях

 • Дати аналіз граматичним особливостям у текстах анотацій

 • Звернути увагу на особливості перекладу синтаксично-граматичних конструкцій в анотаціях

Література:

Лисенко Г.Л., Туришева О.О., Чепурна З.В. Німецька мова професійного спрямування для науковців : навчальний посібник / Г.Л. Лисенко, О. О. Туришева, З.В. Чепурна. – Київ: НТУУ «КПІ», 2014. – с. 126-156
 1. ДОМАШНЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА ЯК ОДИН ІЗ ВИДІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СЕМЕСТРОВОГО ЗАВДАННЯ

Формою індивідуального семестрового завдання з дисципліни «Переклад технічної документації» є домашня контрольна робота – виконання встановлених методичними вказівками практичних завдань з перекладу та оформлена належним чином відповідно до встановлених вимог.

Домашня контрольна робота (ДКР) є обов'язковою складовою системи контролю навчальних досягнень студентів факультету лінгвістики денної форми навчання з практичних дисципліни згідно з навчальним планом. Метою ДКР є всебічна і комплексна перевірка обсягу, рівня та якості засвоєння студентами навчального матеріалу з вивчених тем шляхом виконання практичних завдань: як матеріалу, що підлягає вивченню під час аудиторної, так і самостійної роботи.

Домашня контрольна робота проводиться після третьої лекції.

ДКР виконується студентами самостійно у письмовій формі. З боку викладача забезпечується консультування з окремих питань. Позитивна оцінка за ДКР (оформлення та зміст) є необхідною умовою допуску до складання заліку з дисципліни «Переклад технічної документації».
  1. ЗМІСТ І СТРУКТУРА ДКР

Зміст ДКР:

ДКР складається з двох практичних завдань:   • переклад технічного тексту з німецької мови українською

   • переклад технічного тексту з української мови німецькою

Домашня контрольна робота повинна містити завдання отриманого варіанту і мати чітку, логічно впорядковану структуру. Підготовку до написання ДКР рекомендується починати з опрацювання кількох (не менше трьох) теоретичних праць за темою роботи. Бажано звертатися до таких джерел, які відрізняються за характером викладу матеріалу, містять аналітичні дані, думки, гіпотези, міркування тощо протилежного характеру. Це допоможе студенту намітити орієнтири у подальшому опрацюванні даної теми та сформувати стосовно неї власну точку зору.

Крім аналізу відповідного теоретичного матеріалу і першоджерел, до написання ДКР обов’язково потрібно проаналізувати готові переклади технічної документації, звернути увагу на перекладацькі прийоми та методи.

Мова перекладу в ДКР підпорядковується загальним перекладацьким правилам, дотримуючись яких автор повинен:


 1. уникати використання елементів розмовної мови;

 2. викладати матеріал відповідно до правил сучасної української літературної мови;

 3. при перекладі в тексті прізвищ обов’язково зазначати у примітках перекладача правила, згідно яких був здійсненний переклад та подати написанні прізвища мовою оригіналу;

 4. при описовому чи контекстуальному перекладі зазначити у примітках перекладача обставини вибору того чи іншого варіанту перекладу.

ДКР має бути подано на перевірку викладачу в термін передбачений для здачі ДКР (кінцеву дату подачі ДКР повідомляє викладач).


  1. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДКР

Розпочинаючи виконувати ДКР, студент маєте зазначити номер свого варіанта. Варіант викладач може запропонувати визначити варіант одним із найбільш розповсюджених способів, а саме: 1) за останньою цифрою номеру (шифру) залікової книжки студента – якщо ця цифра 1- студент виконує 1 варіант, 2 - 2,…99, 0 - 10; 2) за останньою та передостанньою цифрами номеру (шифру) залікової книжки студента (номер визначається за наведеною таблицею); 3) за першою літерою прізвища студента; 4) за порядковим номером прізвища студента у журналі групи і под.

 1. титульний аркуш (див. Додаток А);

 2. зміст

Два переклади подаються на окремих аркушах, з вказівкою з якої мови на яку був здійсненний переклад. Зовнішній вигляд, кількість абзаців, виділення (курсив, напівжирний, підкреслення) повинні повністю відповідати оригіналу.

 1. Список використаних джерел

У списку використаних джерел подається перелік словників та довідників, якими користувався студент при виконанні перекладу ДКР.

Приклад оформлення списку літератури згідно з ДСТУ 7.1:2008 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи»:Довідкова література:

 1. Селіванова О. О. Лінгвістична енциклопедія / Олена Олександрівна Селіванова. – Полтава: Довкілля-К, 2010. – 844 с.

 2. Duden. Deutsches Universalwörterbuch. Das umfassende Bedeutungswörterbuch der deutschen Gegenwartssprache. – Mannheim, Zürich: Dudenverlag, 2011. – 7. Auflage. – 2112 S.


Інтернет ресурси

 1. www.fit-ift.org

 2. www.uta.org.ua

 3. www.bdue.de

 4. www.aiti.org
 1. додатки (за необхідності: Додаток А, Додаток Б і т.д.).

Контрольну роботу слід подати в роздрукованому вигляді

Для оформлення ДКР потрібно використовувати титульний бланк, форма якого подана у Додатку А. Такий бланк є першим аркушем ДКР на А4 (цей аркуш не нумерується).Оформлення ДКР:

 • обсяг – достатній для повного виконання завдання ДКР

 • аркуші формату А4

 • поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, нижнє, верхнє – 20 мм.

 • шрифт Times New Roman, розмір – 14

 • інтервал – 1,5, абзац – 1,25

 • посилання на використану літературу: [X, ст. Y], де X - це порядковий номер джерела у списку літератури, а Y – сторінка, на яку здійснено посилання. Напр.: [3, ст. 45]

 • нумерація сторінок (починаючи з другої) є обов’язковою: правий верхній кут

 • кожне завдання перекладу та список літератури починаються з нової сторінки.

  1. ОРІЄНТОВНІ ЗАВДАННЯ ДКР

Зразок завдання ДКР з дисципліни «Переклад технічної документації» поданий у Додатку В до Методичних вказівок.

  1. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ДКР

Домашня контрольна робота складається з двох практичних завдань, що разом оцінюються у 25 балів. Кожна з завдань окремо оцінюється наступним чином:

 1. Переклад з німецької на українську мову, що оцінюється у 10 балів, з них:

 • 10 балів («відмінно») аналіз та повний, правильний переклад запропонованого тесту відповідно до теоретичної бази дисципліни;

 • 9-8 балів («добре») повний переклад запропонованого тексту з незначними помилками лексико-граматичного та стилістичного характеру;

 • 7-6 балів («задовільно») неповний переклад (опущення суттєвої інформації), або повний переклад з викривленням важливої інформації, помилки в аналізі тексту, лексико-граматичного та стилістичного характеру;

 • 0 балів («незадовільно») – правильний переклад менше 60 % тексту.
 1. Переклад з української на німецьку мову – вагомий бал 15 балів, з них:

 • 15-14 («відмінно») аналіз та повний, правильний переклад запропонованого тесту відповідно до теоретичної бази дисципліни;

 • 13-11 балів («добре») повний переклад запропонованого тексту з незначними помилками лексико-граматичного та стилістичного характеру;

 • 10-9 балів («задовільно») неповний переклад (опущення суттєвої інформації), або повний переклад з викривленням важливої інформації, помилки в аналізі тексту, лексико-граматичного та стилістичного характеру;

 • 0 балів («незадовільно») – правильний переклад менше 60 % тексту.


Вагомий бал усієї ДКР складає 25 балів

 • 25-24 балів («відмінно») аналіз та повний, правильний переклад запропонованого тесту відповідно до теоретичної бази дисципліни;

 • 23-19 балів («добре») повний переклад запропонованого тексту з незначними помилками лексико-граматичного та стилістичного характеру;

 • 18-15 балів («задовільно») неповний переклад (опущення суттєвої інформації), або повний переклад з викривленням важливої інформації, помилки в аналізі тексту, лексико-граматичного та стилістичного характеру;

 • 0 балів («незадовільно») – правильний переклад менше 60 % тексту.
Бали

R = r1 + r2 + r3 + rреф.ECTS – оцінка

Традиційна оцінка

19-20

A

Відмінно

17-18

B

Добре

15-16

C

13-14

D

Задовільно

12

E

менше 12

Fx

Незараховано


Підсумкова рейтингова оцінка студента складається з балів за ДКР та залікову контрольну роботу.


 1. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ: ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ, ПИТАННЯ, ЩО ВИНОСЯТЬ НА ЗАЛІК

Порядок організації та проведення підсумкового контролю з дисципліни «Переклад технічної документації» регламентовано Положенням про Організацію навчального процесу в НТУУ «КПІ» (2004 р.) [1], Положенням про проведення атестації студентів та семестрового контролю (2004 р.) [2] та Положенням про рейтингову систему оцінювання результатів навчання студентів (2012 р.) [3].

Семестровий контроль з дисципліни «Переклад технічної документації» проводиться відповідно до навчального плану у формі заліку на останньому занятті в обсязі навчального матеріалу, визначеному робочою навчальною програмою дисципліни.

Залік – це вид підсумкового контролю, при якому засвоєння студентом навчального матеріалу з дисципліни оцінюється на підставі результатів поточного контролю (поточного опитування на лекціях, підготовки завдань до СРС, написання та захисту реферату) протягом семестру [2, ст. 4].

Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає: Rc=100 балів. Необхідною умовою отримання заліку є стартовий рейтинг не менше 60% від Rc, тобто 60 балів. Система рейтингових балів та критерії оцінювання кожного виду СРС представлено у «Положення про рейтингову систему оцінки успішності студентів з кредитного модуля «Переклад технічної документації» спеціальності 7.02030304 «Переклад».

Студенти, які наприкінці семестру мають рейтинг менше 60 балів, а також ті, хто хоче підвищити оцінку в системі ECTS, складають залік у формі усної співбесіди. При цьому рейтингова оцінка складається з балів за ДКР та результатів співбесіди. Кожен заліковий білет містить 2 питання різних розділів робочої програми дисципліни та практичне завдання з перекладу на українську мову.

Час на підготовку відповідей складає 30 хвилин.

Відповідь на кожне питання оцінюється у 25 балів відповідно до системи оцінювання, представленої у «Положення про рейтингову систему оцінки успішності студентів з кредитного модуля «Переклад технічної документації» спеціальності 7.02030304 «Переклад».

Під час складання заліку студентам забороняється використовувати будь-які навчально-методичні матеріали.

Сума балів за кожне з двох питань залікового білету, враховуючи 25 балів за ДКР, переводиться до залікової оцінки згідно з таблицею:


Бали

R = r1 + r2 + rреф.ECTS – оцінка

Традиційна оцінка

95-100

A

Зараховано

85-94

B

75-84

C

65-74

D

60-64

E

менше 60

Fx

Незараховано

Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом у процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні аудиторних занять [1, ст. 20].
Перелік орієнтовних питань, що виносяться на залік з дисципліни «Переклад технічної документації»:

 1. Характеристика та лінгвостилістичні ознаки технічної документації в перекладацькому аспекті.

 2. Стилістичні ознаки технічної документації .

 3. Граматичні проблеми науково-технічного перекладу.

 4. Загальні закономірності співвідношення та відповідності граматичних форм і конструкцій мов оригіналу і перекладу.

 5. Граматичні труднощі перекладу.

 6. Особливості побудови науково-технічних текстів та мовних засобів.

 7. Інструкції як мовний жанр. Особливості інструкцій.

 8. Класифікації інструкцій.

 9. Лексичний характер мови інструкції. Термінологічні особливості.

 10. Анотації до медикаментів. Їх структура.

 11. Особливості структури технічних інструкцій.

 12. Термінологічна лексика технічної інструкції.

 13. Науковий реферат. Його характеристика.

 14. Класифікація наукових рефератів.

 15. Структура наукового реферату.

 16. Характеристика наукового реферату. (Жанрові ознаки реферату. Специфіка уживання лексико-граматичних форм.)

 17. Сутність та види анотацій.

 18. Структура анотацій.

 19. Мова і стиль анотацій. Синтаксичні конструкції в анотаціях.

Зразок залікового білета представлено у Додатку Б.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Список використаної літератури для укладання Методичних рекомендацій до самостійної роботи студентів ФЛ денної форми навчання спеціальності 7.02030304 «Переклад»:

 1. Положення про організацію навчального процесу в НТУУ «КПІ» / Уклад. Г .Б. Варламов, В. П. Головенкін, В. І. Тимофєєв, В. І. Шеховцов. За заг. ред. Ю. І. Якименка. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2004. – 72 с.

 2. Положення про проведення атестації студентів та семестрового контролю / Уклад. В. П. Головенкін, І. О. Мікульонок. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2004. – 24 с.

 3. Положення про рейтингову систему оцінювання результатів навчання студентів [Текст] / Уклад. В. П. Головенкін. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 36 с.


Список рекомендованої літератури (навчально-методичні матеріали для засвоєння навчального матеріалу дисципліни «Переклад технічної документації»):
Основна література:

 1. Кияк Т. Р., Науменко А. М., Огуй О. Д. Перекладознавство (німецько-український напрям): підручник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. – 543 с.

 2. Лисенко Г.Л., Туришева О.О., Чепурна З.В. Німецька мова професійного спрямування для науковців : навчальний посібник / Г.Л. Лисенко, О. О. Туришева, З.В. Чепурна. – Київ: НТУУ «КПІ», 2014. – 191с.

 3. Лисенко Г. Л. Das Übersetzen von Fachtexten (Переклад фахових текстів): підручник / Г. Л. Лисенко, К. Дате. – К. : НТУУ «КПІ», 2010. – 124 с.


Додаткова література:

 1. Бархударов Л. С. Язык и перевод. – М.: ЛКИ, 2010. – 240 с.

 2. Бедева Ф.Б., Иванов И. В. «Технический перевод в школе». – Москва, 1984 – 210с.

 3. Білоус О. Теорія перекладу : Курс лекцій: Навчальний посібник/ О.М. Білоус,; М-во освіти і науки України, Кіровоградский держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. -Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2002. -116 с.

 4. Борисова, Л. І. Лексичні закономірності науково-технічного перекладу [Текст] / Л. І. Борисова. - М.: Міжнародні відносини, 1988. - 317 с

 5. Ванников, Ю. В. Види науково-технічного перекладу: загальна характеристика, функції, основні вимоги [Текст] / Ю. В. Ванников. - М.: Вища школа, 1988. - 239 с.

 6. Виноградов, В. В. Введення в перекладознавство [Текст] / В. В. Виноградов - М.: Ладомир, 2001. - 464 с.

 7. Карабан В. Переклад англійської наукової і технічної літератури : Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми. -4-е вид., виправлене. - Вінниця: Нова книга, 2004. -574 с.

 8. Кауфман, С. І. Специфіка перекладу технічного тексту [Текст] / С. І. Кауфман. - М.: Просвещение, 1967 - 213 с.

 9. Коваленко А. Загальний курс науково-технічного перекладу.-К.: "Фірма "Інкос", 2002. -317 с.

 10. Огуй О. Д. Коротка історія німецько-українського перекладу та перекладознавства (у руслі світових тенденцій). Конспект лекцій. – Чернівці: Рута, 2008. – 40 с.

 11. Рецкер Я. И. Теория перевода и переводческая практика. – М.: Р. Валент, 2007. – 244 с.

 12. Троянская Е.С. «Лингвостилистические исследования немецкой научной литературы». - Наука, 1982. – 246с.

 13. Швейцер А. Д. Теория перевода. Статус, проблемы, аспекты. – М.: Либроком, 2012. – 216 с.

 14. W. Reinhardt, C.Köhler, G.Neubert, «Deutsche Fachsprache der Technik»; Georg Olms Verlag Hildesheim, Zürich, New York. 1992.

 15. Werner Reinhardt, Gunter Neubert, «Das deutsche Fachwort der Technik»; VEB Verlag Enzyklopädie Leipzig. 1984


Додаток А

Зразок оформлення титульної сторінки ДКР
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»


ФАКУЛЬТЕТ ЛІНГВІСТИКИ

КАФЕДРА ТЕОРІЇ, ПРАКТИКИ ТА ПЕРЕКЛАДУ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
Домашня контрольна робота

з дисципліни «Переклад технічної документації»

Варіант 1

Виконав:


студент групи ЛН-11

Петров Д.С.

Перевірила:

Ст..викладач Білицька В.М..

Київ – 2014

Додаток Б
Зразок залікового білета

з дисципліни «Переклад технічної документації»

для студентів-спеціалістів факультету лінгвістики

спеціальності 7.02030304 «Переклад»
Національний технічний університет України «КПІ»

Факультет Лінгвістики
Спеціальність 7.02030304 Переклад Семестр __1__

Навчальний предмет Переклад технічної документації
ЗАЛІКОВИЙ БІЛЕТ № 1


1. Antworten Sie auf die theoretische Frage.
2. Analysieren Sie in folgendem Text grammatische und lexikalische Übersetzungstransformationen.
3. Übersetzen Sie den Text ins Ukrainische.Затверджено на засіданні кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови протокол № від “ ” .Зав. кафедри доц. Лисенко Г.Л.

(підпис) (прізвище, ініціали)Екзаменатор ___________ст. викладач Білицька В.М..

(підпис) (прізвище, ініціали)Додаток В

Зразок ДКР

Домашня контрольна робота

з курсу «Переклад технічної документації” для студентів 1 курсу ОКР «Спеціаліст» кафедри ТППНМ ФЛ, І семестр

Варіант І


 1. Übersetzen Sie bitte den Text ins Ukrainische.


Was ist "Aspirin Tabletten" und wofür wird es angewendet?

 1. Welche Eigenschaften hat das Arzneimittel?

"Aspirin Tabletten" enthält den Wirkstoff Acetylsalicylsäure; dieserWirkstoff lässt sich aufgrund verschiedener Eigenschaften der Gruppe dersogenannten Schmerzmittel (Analgetika) und fiebersenkenden Mittel(Antipyretika), der entzündungshemmenden Mittel (Antiphlogistika) und derBlutplättchenhemmer (Thrombozytenaggregationshemmer) zuordnen.

Der Wirkungsmechanismus beruht im Wesentlichen auf der teils irreversiblenHemmung von sogenannten Cyclo-Oxygenase-Enzymen, die an verschiedenen Stellenim Körper an der Prostaglandinsynthese beteiligt sind.

Acetylsalicylsäure zum Einnehmen in Dosierungen zwischen 0,5 bis 1,0 g wirdangewendet zur Behandlung von leichten bis mäßig starken Schmerzen und beierhöhter Temperatur, wie z.B. bei Erkältung oder Grippe, zurTemperatursenkung und zur Behandlung von Gelenk- und Muskelschmerzen.

Es kann ebenfalls zur Behandlung akuter und chronisch entzündlicherErkrankungen wie z.B. rheumatoide Arthritis, Ostheoarthritis und Spondylitisankylosans angewendet werden. Dafür werden generell hohe Dosierungen von 4bis 8 g pro Tag auf mehrere Einzeldosen verteilt benutzt. Diese Anwendung istdurch neuere Arzneimittel in den Hintergrund gedrängt worden.

Acetylsalicylsäure hemmt in niedriger Dosierung auch das Zusammenhaften undVerklumpen von Blutplättchen (Thrombozyten) und beugt dadurch der Entstehungvon Blutgerinnseln (Thromben) vor (Thrombozytenaggregationshemmung). Ausdiesem Grund werden bei verschiedenen Herz/Kreislauferkrankungen (bzw.kardiovaskulären Indikationen) Dosierungen von 75-300 mg täglich eingesetzt.

"Aspirin Tabletten" ist apothekenpflichtig und rezeptfrei in der Apothekeerhältlich. 1. Wirkstärke und Darreichungsform von "Aspirin Tabletten"

Tabletten enthaltend 500 mg Acetylsalicylsäure.

Ihr Arzt legt fest oder Ihr Apotheker berät Sie, ob diese Wirkstärke undDarreichungsform für Ihre Behandlung geeignet sind.

3. "Aspirin Tabletten" wird angewendet bei

- leichten bis mäßig starken Schmerzen,

- Fieber.
Was müssen Sie vor der Anwendung von "Aspirin Tabletten" beachten?

1."Aspirin Tabletten" darf nicht eingenommen werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Acetylsalicylsäure, andereSalicylate oder einen der sonstigen Bestandteile von "Aspirin Tabletten"sind,

- wenn Sie in der Vergangenheit auf bestimmte Arzneimittel gegen Schmerzen,Fieber oder Entzündungen (Salicylate oder andere nicht-steroidaleEntzündungshemmer),

- mit Asthmaanfällen oder in anderer Weise überempfindlich reagiert haben,

- bei akuten Magen- und Darmgeschwüren,

- bei krankhaft erhöhter Blutungsneigung,

- bei Leber- und Nierenversagen,

-bei schwerer, nicht durch Medikamente eingestellter Herzmuskelschwäche(Herzinsuffizienz),

- wenn Sie gleichzeitig 15 mg oder mehr Methotrexat pro Woche einnehmen,

- in den letzten 3 Monaten der Schwangerschaft.


 1. Übersetzen Sie bitte ins Deutsche.

Eфективним вирішенням проблеми централізованого теплопостачання промислових і цивільних об’єктів є дахові котельні. Їх розміщують на дахах будівель або на підставі, яке підготовляється спеціально для них. Будівлі, які будуються або реконструюються, можуть бути обладнані такими котельнями у разі відсутності централізованого теплопостачання. Для того щоб почати проектувати і будувати подібні котельні, необхідно мати документ з дозволом на установку, сервісне обслуговування та експлуатацію від спеціалізованих організацій (муніципалітету).

За принципом побудови дахові котельні бувають двох типів: блочно-модульні і стаціонарного виконання. Стаціонарні котельні будуються на будівлях із заводських залізобетонних конструкцій, а також легко збираються конструкцій типу «сендвіч». Більш вигідним є одночасне будівництво підстави будівлі та котельні. Установка блочно-модульних котелень виглядає так: готові модульні блоки заводського складання поставляються на майданчик. Потім спеціально підготовлена монтажна бригада проводить стиковку, монтаж та під’єднання до комунікаційних мереж.Дахові котельні – це спеціально розміщені системи, які призначені для подачі і розподілу тепла, потужність їх досягає до 300 кВт. Потужність повинна відповідати необхідній кількості тепла, намагатися зробити її максимальної недоцільно. Іноді допускається теплопостачання декількох будівель, але лише за виконання низки умов. Побутові котельні, як правило, використовуються на дачах або котеджах. Для опалення будуються окремі будівлі або розміщують котельню в підвалі (з обов’язковим виходом на вулицю).
Скачати 304.31 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка