Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу " Основи екології"Скачати 157.85 Kb.
Дата конвертації23.10.2017
Розмір157.85 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до самостійного вивчення курсу

Основи екології”
(для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 6.120100 – “Містобудування”)

ХАРКІВ - ХНАМГ - 2007

Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу “Основи екології” (для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 6.120100 – “Містобудування”). /Укл. Бригінець К. Д. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 18 с.

Укладач: К. Д. Бригінець

Рецензент: доц. кафедри ІЕМ, канд. техн. наук В. М. Ладиженський

Рекомендовано кафедрою інженерної екології міст,


протокол № 10 від 14. 05. 2007 р.

Зміст
Загальні положення ................................................................................................... 4

Зміст курсу ................................................................................................................. 7

Змістовий модуль 1. Проблеми екології і будівництво ......................................... 7

Змістовий модуль 2. Система “архітектура – середовище” ................................ 10

Теми рефератів, що рекомендуються .................................................................... 12

Список літератури ................................................................................................... 16Загальні положення
Із розвитком цивілізації і науково-технічного прогресу, обсягів виробництва та його відходів проблеми стосунків між природою і суспільством дедалі загострюються.

Людство змушене перейти до ресурсозберігаючого виробництва і керуватися екологічними пріоритетами у взаємодії з природним середовищем. Це вимогає від містобудівника глибоких знань взаємозв’язків між об’єктами що проектуються і навколишнім середовищем.

Будівлі і споруди дуже впливають на довкілля, їхня поява викликає значні зміни в повітряному і водному середовищі, у стані грунтів ділянки будівництва, змінюється рослинний покрив – на зміну природним приходять штучні насадження.

Непродумані технології, організація і виконання робіт можуть привести до великих втрат енергії і матеріалів, високого ступеню забруднення навколишнього середовища.

Від спеціалістів-будівників залежить характер впливу на навколишнє середовище громадьских і промислових будівель і в цілому міст і селищ. Тому студентам, майбутнім будівельникам дуже необхідні знання з екології і охорони навколишнього середовища.

Важливе значення у навчальному процесі має самостійна робота, яка сприяє розвитку та творчому мисленню студента. Вона націлена на розширення знань, які студенти отримують на лекційних заняттях.

Мета вивчення дисципліни “Основи екології”: забезпечити майбутніх спеціалістів основами екологічних знань, прищепити їм екологічну культуру, дбайливе відношення до використання природних ресурсів, сформувати уявлення про екологічні проблеми будівництва і архітектури.

До складу курсу “Основи екології” входять два змістових модуля: 1. Проблеми екології і будівництво.

 2. Система “архітектура – середовище”.

Курс складається з 10 тем, які послідовно розкривають актуальні наукові погляди в галузі екології.

Ступінь опанування знаннями з кожної теми перевіряється за допомогою контрольних запитань до самоперевірки.

Самостійна робота студентів передбачає розгляд питань, які стисло викладаються на лекціях, підготовку до контрольних робіт, до заліку, підготовку реферату.

Засвоюванню знань в галузі екології допомогає підготовка реферату, який кожний студент виконує самостійно. Перелік тем рефератів, що рекомендуються, надається в кінці цих методичних вказівок. Варіант теми реферату відповідає двом останнім цифрам залікової книжки.

При виконанні роботи студенти використовують інформацію, підходи і методи, які отримують на лекційних заняттях, а також із чисельних літературних джерел, у тому числі з рекомендованих програмою.

Особливу увагу студенти мають приділити джерелам речовин-забрудників, наслідкам забруднення і шляхам їх вирішення. Важливим методичним підхідом в оцінці впливу на навколишнє середовище має бути комплексний підхід до проблеми.

Студенти в рефераті мають розкрити екологічні проблеми за темою, причини їх виникнення, наслідки і шляхи їх подолання.

Обсяг реферату – близько десяти сторінок.

Реферат повинен містити:


 • титульний аркуш;

 • зміст;

 • вступ;

 • розділи основної теми;

 • заключення;

 • використану літературу.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати про безпосередній зв’язок між недосконалістю технологій, засобів та методів природокористування і руйнуванням природного середовища.

Уміти обгрунтовувати та впроваджувати засоби обмеження та запобігання надходження речовин-забрудників у навколишнє середовище.

Програмою курсу передбачаються наступні форми поточного контролю знань студентів зі змістових модулів:


 • Контрольна робота № 1 – з першого змістового модулю.

 • Контрольна робота № 2 – з другого змістового модулю.

 • Підсумковий контроль передбачає захист реферату, залік.


Зміст курсу
Змістовий модуль 1. Проблеми еколоії і будівництво
Тема 1.Екологія – найважливіша наука сучасності

Визначення та основні поняття екології як науки. Міждисциплінарний характер екології, зв’язки її з іншими науками. Головний об’єкт досліджень.Запитання до самоперевірки

 1. Дайте визначення екології, поясніть її міждисциплінарний характер.

 2. Розкрийте головні завдання теоретичної та прикладної екології.

 3. Назвіть об’єкт досліджень екології.

Література: 1, 3, 5 – 9, 12, 13.
Тема 2. Природні екологічні системи

Екологічні фактори, їх вплив на існування й розвиток організмів.

Поняття екосистеми, біогеоценозу, біому, глобальної екосистеми. Трофічні ланцюги, Енергетичний характер трофічного ланцюга. Продуктивність екосистем.

Біосфера як одна із оболонок Землі. Склад і мережі біосфери. Кругообіг речовин в природі, цілісність біосфери як глобальної екосистеми Землі.


Запитання до самоперевірки

 1. Назвіть головні кліматичні фактори, фактори грунтового покриву, водного середовища.

 2. Поясніть, що таке екосистема, назвіть головні властивості її.

 3. Надайте поняття трофічного ланцюга, поясніть, що таке трофічні рівні, продуценти, консументи, редуценти.

 4. Надайте пояснення продуктивності екосистеми.

 5. Поясніть, що таке біосфера і чим вона відрізняється від інших оболонок Землі?

 6. Охарактеризуйте складові частини біосфери.

 7. Наведіть основні джерела походження головних компонентів атмосферного повітря.

 8. Назвіть основні фактори грунтоутворення і родючості грунтів.

 9. Поясніть сутність кругообігу води, біологічного і геологічного кругообігів.

Література: 1, 5 – 9, 12, 13.

Тема 3. Види забруднення навколишнього середовища

Природне і антропогенне забруднення. Фізичне, механічне, біологічне, геологічне, хімічне антропогенні забруднення.Запитання до самоперевірки

 1. Назвіть джерела природного і антропогенного забруднення.

 2. Поясніть, як впливають різні види забруднення на навколишнє середовище, стан здоров’я людини.

 3. Поясніть, що таке біоакумуляція речовин-забрудників в живих організмах.

Література: 1 – 16.
Тема 4. Екологічні проблеми енергетики

Відновлювані і невідновлювані джерела енергії.

Традиційна енергетика. Вплив теплової, атомної, гідроенергетики на навколишнє середовище

Альтернативні джерела енергії.Запитання до самоперевірки

 1. Назвіть основний спосіб одержання енергії сьогодні.

 2. Розкрийте основні види впливу тепловової енергетики на навколишнє середовище.

 3. Розкрийте основні види впливу атомної енергетики на навколишнє середовище.

 4. Розкрийте основні види впливу гідроенергетики на навколишнє середовище.

 5. Охарактеризуйте екологічні аспекти застосування альтернативних джерел енергії.

Література: 1, 3 – 5, 16.
Тема 5. Антропогенний вплив на навколишнє середовище

Антропогенний вплив на атмосферу, основні речовини-забрудники і їх походження. Глобальні екологічні проблеми, що пов’язані із забрудненням атмосфери: руйнування озонового шару, парниковий ефект, кислотні дощі, смоги.

Антропогенний вплив на грунти і його наслідки. Деградація грунтів: водна ерозія, дефляція, засолення, механічне руйнування, хімічне забруднення.

Антропогенний вплив на гідросферу і його наслідки. Споживання прісної води. Основні джерела забруднення вод і його наслідки. Явище евтрофікації.


Запитання до самоперевірки

 1. Назвіть основні речовини-забрудники атмосфери і поясніть їх походження.

 2. Назвіть глобальні екологічні проблеми, що пов’язані із забрудненням атмосфери, поясніть причину їх виникнення.

 3. Що таке деградація грунтів і які причини її виникнення?

 4. Поясніть сутність здатності грунтів до самоочищення.

 5. Назвіть проблеми водозабезпечення і водокористування.

 6. Назвіть джерела забруднення гідросфери.

 7. Надайте пояснення наслідкам забруднення гідросфери.

Література: 1 – 16.
Тема 6. Вплив будівництва на навколишнє середовище

Відчуження земель, руйнування грунтів, вплив на атмосферне повітря, поверхневі і підземні води. Відходи будівництва.Запитання до самоперевірки

 1. Назвіть основні види впливу будівництва на навколишнє середовище.

 2. Назвіть джерела впливу на атмосферне повітря, грунти, поверхневі і підземні води.

 3. Назвіть відходи будівництва.

Література: 8, 10, 14, 15.

Змістовий модуль 2. Система “архітектура – середовище

Тема 7. Місто як урбосистема

Характеристика міста як екосистеми. Урбосистема; соціальна, технічна и природна підсистеми. Містобудівельна ємкість території як екосистеми. Екологічна рівновага міського навколишнього середовища. Критерій успішного розвитку міст.Запитання до самоперевірки

 1. Надайте екологічну характеристику міста.

 2. Поясніть,чому місто відносять до нерівноважних екосистем.

 3. Надайте поняття містобудівельної ємкісті території як екосистеми.

 4. Надайте поняття екологічної рівноваги міського навколишнього середовища.

 5. Поясніть, що є критерієм успішного розвитку міст.

Література: 8, 10, 14, 15.
Тема 8. Основні принципи охорони навколишнього середовища

Маловідходні технології та їх роль в охороні навколишнього середовища. Енергозбереження.

Нормування якості навколишнього середовища, гранично допустимі концентрації речовин-забрудників в повітрі, грунтах, водному середовищі. Гранично допустимі рівні фізичного забруднення.

Екологічні вимоги до будівельних матеріалів.

Допустима норма антропогенного навантаження на навколишнє середовище.

Запитання до самоперевірки


 1. Назвіть основні напрямки екологізації виробництва.

 2. Назвіть основні напрямки енергозбереження.

 3. Назвіть екологічні нормативи якості навколишнього середовища.

 4. Надайте пояснення гранично допустимих концентрацій атмосферного повітря, грунтів, водного середовища.

 5. Надайте пояснення гранично допустимих рівнів фізичного забруднення.

 6. Поясніть, що таке допустима норма антропогенного навантаження на навколишнє середовище.

Література:1, 6, 9, 16.

Тема 9. Захист навколишнього середовища

Захист атмосфери. Методи очистки пило-газових викидів у повітря, архітектурно-планувальні й інженерно-організаційні заходи.

Захист грунтів від ерозії, засолення, механічного руйнування. Екологічні методи захисту рослин від шкідників. Рекультивація земель.

Захист гідросфери. Раціональне використання водних ресурсів, методи очистки стічних вод, водоохоронні зони.

Захист від фізичного впливу на навколишнє середовище.

Екологічні вимоги до будівельних матеріалів.Запитання до самоперевірки

 1. Назвіть основні методи очистки пило-газових викидів у повітря.

 2. Охарактеризуйте архітектурно-планувальні й інженерно-організаційні заходи захисту атмосферного повітря.

 3. Назвіть основні принципові напрямки захисту грунтів від засолення, ерозії, відчуження земель при будівництві, екологічни методи захисту рослин від шкідників.

 4. Поясніть, що таке рекультивація земель, приведіть основні її напрямки.

 5. Назвіть основні засоби захисту вод від забруднення.

 6. Назвіть основні методи очистки стічних вод.

 7. Поясніть основне призначення водоохоронних зон.

 8. Назвіть основні заходи від фізичного впливу.

 9. Поясніть, як здійснюється радіаційний контроль в будівництві.

Література: 1 – 19.

Тема 10. Контроль і управління станом і якістю навколишнього середовища

Правові аспекти охорони навколишнього природного середовища. Організація управління природоохоронною діяльністю.Моніторинг природного середовища.

Запитання до самоперевірки

 1. Поясніть, що таке екологічний моніторінг?

 2. Назвіть організації, що здійснюють екологічний моніторінг.

 3. Назвіть органи управління екологічною безпекою.

Література: 6, 8 – 10, 13, 16.

Теми рефератів, що рекомендуються


 1. Урбанізація і навколишнє середовище.

 2. Демографічний вибух – перша причина екологічної кризи.

 3. Забезпечення людства природними ресурсами.

 4. Ліс – найважливіший природний ресурс.

 5. Будівництво та охорона навколишнього середовища.

 6. Вичерпність природних ресурсів.

 7. Компексне використання природних копалин.

 8. Ресурсозбереження в будівлях.

 9. Способи одержання енергії. Виробництво і споживання енергії в світі.

 10. Проблеми теплової, атомної і гідроенергетики, шляхи їх вирішення.

 11. Екологічні аспекти застосування нетрадиційних джерел енергії.

 12. Основні напрямки енергозбереження.

 13. Види забруднення навколишнього середовища.

 14. Джерела забруднення атмосфери.

 15. Енергетика України і навколишнє середовище.

 16. Розвиток енергетики і навколишнє середовище.

 17. Забруднення атмосфери автотранспортом, зниження токсичних викидів.

 18. Глобальні екологічні проблеми, які пов’язані з забрудненням атмосфери.

 19. Захист атмосферного повітря.

 20. Здатність природного середовища до самоочищення.

 21. Санітарно-захісні зони промислових підприємств.

 22. Вплив на земельні ресурси геологічної та гірничодобувальної діяльності.

 23. Проблеми утилізації промислових та побутових відходів.

 24. Вплив будівництва на навколишнє середовище.

 25. Переробка і використання вторинних ресурсів.

 26. Шумове та вібраційне забруднення довкілля, боротьба із цим явищем.

 27. Деградація грунтів внаслідок хижацького користування.

 28. Сучасний стан грунтів України та шляхи їх покращення.

 29. Комплексні зелені зони міст.

 30. Рекультивація земель та раціональне використання грунтів.

 31. Проблеми водопостачання і водовідведення.

 32. Антропогенний вплив на гідросферу і його наслідки.

 33. Джерела забруднення гідросфери.

 34. Теплове забруднення гідросфери, джерела, наслідки, запобігання.

 35. Стан водних басейнів України.

 36. Охорона водних об’єктів від забруднення і засмічення.

 37. Екологічні проблеми Дніпра, основні причини кризової ситуації.

 38. Екологічні проблеми Чорного й Азовського морів, основні причини кризової ситуації.

 39. Захисні заходи щодо врятування річок і морів.

 40. Проблеми малих річок, засоби їх збереження.

 41. Економія води при її використанні.

 42. Вплив речовин-забрудників на стан здоров’я людини.

 43. Використання вторинних ресурсів у будівництві.

 44. Радіаційний контроль у будівництві.

 45. Відчуження земель при будівництві, видобуванні корисних копалин, складуванні відходів тощо.

 46. Водні ресурси Землі.

 47. Евтрофікація водоймищ, причина, наслідки, запобігання.

 48. Стан навколишнього природного середовища України.

 49. Визначення антропогенного впливу на навколишнє середовище.

 50. Контроль і моніторінг природного середовища.

 51. Побутові відходи міста та охорона навколишнього середовища.

 52. Оцінка стану навколишнього середовища.

 53. Використання вторинних ресурсів у будівництві.

 54. Вплив будівельної діяльності на навколишнє середовище.

 55. Урбанізація і навколишнє середовище.

 56. Демографічний вибух – перша причина екологічної кризи.

 57. Забезпечення людства природними ресурсами.

 58. Ліс – найважливіший природний ресурс.

 59. Будівництво та охорона навколишнього середовища.

 60. Вичерпність природних ресурсів.

 61. Комплексне використання природних копалин.

 62. Ресурсозбереження в будівлях.

 63. Проблеми теплової, атомної і гідроенергетики, шляхи їх вирішення.

 64. Екологічні аспекти застосування нетрадиційних джерел енергії.

 65. Основні напрямки енергозбереження.

 66. Види забруднення навколишнього середовища.

 67. Джерела забруднення атмосфери.

 68. Енергетика України і навколишнє середовище.

 69. Забруднення атмосфери автотранспортом, зниження токсичних викидів.

 70. Глобальні екологічні проблеми, які пов’язані з забрудненням атмосфери.

 71. Захист атмосферного повітря.

 72. Санітарно-захисні зони промислових підприємств.

 73. Вплив на земельні ресурси геологічної та гірничодобувної діяльності.

 74. Проблеми утилізації проміслових та побутових відходів.

 75. Переробка і використання вторинних ресурсів.

 76. Шумове та вібраційне забруднення довкілля, боротьба із цим явищем.

 77. Деградація грунтів внаслідок хижацького користування.

 78. Сучасний стан грунтів України та шляхи їх покращення.

 79. Комплексні зелені зони міст.

 80. Рекультивація земель та раціональне використання грунтів.

 81. Проблеми водопостачання і водовідведення.

 82. Антропогенний вплив на гідросферу і його наслідки.

 83. Джерела забруднення гідросфери.

 84. Теплове забруднення гідросфери, джерела, наслідки, запобігання.

 85. Вплив будівельної діяльності на навколишнє середовище.

 86. Охорона водних об’єктів від забруднення і засмічення.

 87. Захисні заходи щодо врятування річок і морів.

 88. Економія води при її використанні.

 89. Вплив речовин-забрудників на стан здоров’я людини.

 90. Використання вторинних ресурсів у будівництві.

 91. Радіаційний контроль у будівництві.

 92. Відчуження земель при будівництві, видобуванні корисних копалин, складуванні відходів тощо.

 93. Водні ресурси Землі.

 94. Евтрофікація водоймищ, причина, наслідки, запобігання.

 95. Стан навколишнього природного середовища України.

 96. Визначення антропогенного впливу на навколишнє середовище.

 97. Контроль і моніторінг природного середовища.

 98. Побутові відходи міста та охорона навколишнього середовища.

 99. Оцінка стану навколишнього середовища.

100. Використання вторинних ресурсів у будівництві.

Список літератури


 1. Брыгинец Е. Д. Конспект лекций по дисциплине “Экология”. Харьков: – ХНАГХ, 2007, – 90 с.

 2. Банников А.Г. и др. Основы экологии и охрана окружающей среды. М.: Колос, 1999. – 304 с.

 3. Білявський Г. О. та ін. Основи загальної екології: Підручник. К.: Либідь, 1995. – 368 с.

 4. Введение в инженерную экологию энергетики. Учебное пособие. В. А. Маляренко. Харьков: – ХГАГХ, 2001. – 166 с.

 5. Введение в экологию /под ред. Ю. А. Казанского. М.: Издат, 1992. – 135 с.

 6. Джигирей В. С. та ін. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища. Навчальний посібник. – Львів: Афіша, 2004. –

272 с.

 1. Злобін Ю. А. Основи екології / Підручник. К. Лібра, 1988. – 248 с.

 2. Кизима Р. А. та ин. Екологія в будівництві: Посібник / За ред. Р. А. Кизими. – Рівне НУВГП, 2005. – 220 с.

 3. Коробкин В. И., Передельский Л. В. Экологія. – Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2003. – 576 с.

 4. Маслов Н. В. Градостроительная экология. – М.: Высшая шк., 2003. –

284 с.

 1. Михайлов А. М. Охрана окружающей среды при разработке месторождений открытым способом. М.: Недра, 1991. – 184с.

 2. Небел Б. Наука об окружающей среде. Как устроен мир, тт.1–2. М.: Мир, 1993.

 3. Новиков Ю. В. Экология, окружающая среда и человек: Учебное пособие для вузов. М.: Агенство "ФАИР", 1998. – 328 с.

 4. Строительная екология: Учебное пособие /А. Н. Тетиор. – К. : УМК ВО, 1991. – 276 с.

 5. Сугробов Н. П. и др. Строительная екология. М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 416 с.

 6. Экология города: Учебник. – К.: Либра, 2000. – 464 с.

 7. ДБН В.1.4.-2.01 – 97 – Радіаційний контроль будівельних матеріалів і об’єктів будівництва.

 8. Закон України “Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань” від 14 січня 1998 р. № 15/98 ВР.

 9. Норми радіаційної безпеки України. НРБУ-97.

Навчальне видання

Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу “Основи екології” (для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 6.120100 – “Містобудування”)

Укладач: Катерина Данилівна Бригінець

План 2007, поз. 89 дод.


Підп. до друку 23.06.2007

Формат 60*80 1/16

Папір офісний

Друк на ризографі

Умов друк, арк. 0,6

Обл. – вид. арк. 09.

Тираж 100 прим.

Зам. №
ХНАМГ, 61002, Харків, вул. Революції, 12Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка