Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу " Екологія"Скачати 151.19 Kb.
Дата конвертації25.10.2017
Розмір151.19 Kb.
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до самостійного вивчення курсу

Екологія”
(для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання спеціальностей 6.092100 – "Промислове та цивільне будівництво", "Міське будівництво і господарство", "Охорона праці в будівництві", "Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель")

ХАРКІВ - ХНАМГ - 2007


Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу “Екологія” (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання спеціальностей 6.092100 – "Промислове та цивільне будівництво", "Міське будівництво і господарство", "Охорона праці в будівництві", "Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель")./ Укл. Бригінець К. Д. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 16 с.


Укладач: К. Д. Бригінець

Рецензент: доц. кафедри ІЕМ, канд. техн. наук В. М. Ладиженський

Рекомендовано кафедрою інженерної екології міст,
протокол № 10 від 14. 05. 2007 р.
Зміст
Загальні положення.................................................................................................4

Зміст курсу...............................................................................................................6

Змістовний модуль 1. Теоретичні основи екології...............................................6

Змістовний модуль 2. Прикладні аспекти екології..............................................8

Теми рефератів, що рекомендуються..................................................................11

Список літератури ……………………...............................................................15Загальні положення
До найактуальніших проблем сьогодення, від яких залежить існування людства, є екологічні проблеми. Для їх вирішення перш за все необхідні нові підходи до природного середовища.

Із розвитком цивілізації та науково-технічного прогресу, обсягів виробництва та його відходів проблеми стосунків між природою і суспільством дедалі загострюються. Спричинений економічними, політичними та серйозними екологічними прорахунками стан природного середовища України оцінюється фахівцями як критичний.

В Україні загинули сотні малих річок, деградують Чорне та Азовське моря, зарегульований забрудненими водосховищами Дніпро, знищена значна частина лісів у Карпатах, еродовані грунти, забруднені від промислових і автомобільних викидів великі міста тощо.

Ліквідація глобальної екологічної кризи є на сьогодні найважливішим завданням людства. Велике значення для його вирішення має організація всебічної екологічної освіти, виховання екологічної свідомості студентів.

Важливе значення у навчальному процесі має самостійна робота, яка сприяє розвитку та творчому мисленню студента. Вона націлена на розширення знань, які студенти отримують на лекційних заняттях.

Мета вивчення дисципліни “Екологія”: забезпечити майбутніх спеціалістів основами екологічних знань, прищепити їм екологічну культуру, дбайливе відношення до використання природних ресурсів. Висвітлити причини виникнення на нашої планеті глобальної екологічної кризи, що загрожує подальшому існуванню людства на Землі і показати можливі шляхи виходу з цієї кризи.

В склад курсу “Екологія” входять два змістовних модуля:


 1. Основи теоретичної екології.

 2. Прикладні аспекти екології.

Курс складається з 8 тем, які послідовно розкривають актуальні наукові погляди в галузі екології.

Ступінь опанування знаннями з кожної теми перевіряється за допомогою контрольних запитань до самоперевірки.

Самостійна робота студентів передбачає розгляд питань, які стисло викладаються на лекціях, підготовку до контрольних робіт, заліку, підготовку реферату.

Засвоюванню знань в галузі екології допомогає підготовка реферату, який кожний студент виконує самостійно. Перелік тем рефератів, що рекомендуються, надається в кінці цих методичних вказівок. Варіант теми реферату відповідає двом останнім цифрам залікової книжки.

При виконанні роботи студенти використовують інформацію, підходи і методи, які отримують на лекційних заняттях, а також із чисельних літературних джерел, у тому числі з рекомендованих програмою.

Особливу увагу студенти мають приділити джерелам речовин- забрудників, наслідкам забруднення і шляхам їх вирішення. Важливим методичним підхідом в оцінці впливу на навколишнє середовище має бути комплексний підхід до проблеми.

Студенти в рефераті мають розкрити екологічні проблеми за темою, причини їх виникнення, наслідки і шляхи їх подолання.

Обсяг реферату – близько десяти сторінок.

Реферат повинен містити:


 • титульний аркуш;

 • зміст;

 • вступ;

 • розділи основної теми;

 • заключення;

 • використану літературу.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати про безпосередній зв’язок між недосконалістю технологій, засобами та методами природокористування і руйнуванням природного середовища.

Вміти обгрунтовувати та впроваджувати засоби обмеження і запобігання надходження речовин- забрудників у навколишнє середовище.

Програмою курсу передбачаються наступні форми поточного контролю знань студентів денної форми навчання зі змістовних модулів:


 • Контрольна робота № 1 – з першого змістовного модулю;

 • Контрольна робота № 2 – з другого змістовного модулю.

Підсумковий контроль передбачає захист реферату, залік.

Студенти заочної форми навчання виконують контрольне завдання у вигляді реферату. Підсумковий контроль – є захист реферату, залік.Зміст курсу

Змистовний модуль 1. Основи теоретичної екології
Тема 1.Екологія – найважливіша наука сучасності

Визначення та основні поняття екології як науки. Міждисциплінарний характер екології, зв’язки її з іншими науками.

Еволюція взаємовідносин людини і природного середовища.

Запитання до самоперевірки


 1. Дайте визначення екології, поясніть її міждисциплінарний характер.

 2. Розкрийте головні завдання теоретичної та прикладної екології.

 3. Проаналізуйте взаємовідносини людини і природного середовища в історичному розвитку.

Література: 1, 3, 5, 8.


Тема 2. Природні екологічні системи

Екологічні фактори, їх вплив на існування й розвиток організмів.

Поняття екосистеми, біогеоценозу, біому, глобальної екосистеми.

Трофічні ланцюги, енергетичний характер трофічного ланцюга.

Продуктивність екосистем; рівні продуцировання, типи екологічних пірамід.

Запитання до самоперевірки


 1. Назвіть головні кліматичні фактори, фактори грунтового покриву, водного середовища.

 2. Поясніть, що таке екосистема, назвіть головні властивості її.

 3. Надайте поняття трофічного ланцюга, поясніть, що таке трофічні рівні, продуценти, консументи, редуценти.

 4. Дайте пояснення продуктивності екосистеми.

Література: 1, 3, 5, 6, 8, 9.

Тема 3. Біосфера – глобальна екосистема Землі

Біосфера як одна із оболонок Землі; поняття літосфери, поверхневої і підземної гідросфери, атмосфери.

Склад і мережі біосфери. Склад атмосфери, гідросфери, основні типи грунтів і їх поширення.

Кругообіг речовин в природі.

Цілісність біосфери як глобальної екосистеми Землі. Вища стадія розвитку біосфери – ноосфера.

Запитання до самоперевірки


 1. Поясніть, що таке біосфера і чим вона відрізняється від інших оболонок Землі?

 2. Охарактеризуйте складові частини біосфери.

 3. Приведіть основні джерела походження головних компонентів атмосферного повітря.

 4. Назвіть основні фактори грунтоутворення і родючості грунтів.

 5. Поясніть сутність кругообігу води, біологічного і геологічного кругообігів.

 6. Дайте пояснення ноосфери.

Література: 1,3, 5, 8, 9.

Змістовний модуль 2. Прикладні аспекти екології
Тема 4. Види забруднення навколишнього середовища

Природне і антропогенне забруднення. Фізичне, механічне, біологічне, геологічне, хімічне антропогенні забруднення.Запитання до самоперевірки

 1. Назвіть джерела природного і антропогенного забруднення.

 2. Поясніть, як впливають різні види забруднення на навколишнє середовище, стан здоров’я людини.

 3. Поясніть, що таке біоакумуляція речовин-забрудників в живих організмах.

Література: 1 – 14.
Тема 5. Екологічні проблеми енергетики

Відновлювані і невідновлювані джерела енергії.

Традиційна енергетика. Вплив теплової, атомної, гідроенергетики на навколишнє середовище.

Альтернативні джерела енергії. Енергія сонця, вітру, підземного тепла, біомаси, енергія морів і океанів.


Запитання до самоперевірки

 1. Назвіть основний спосіб одержання енергії сьогодні.

 2. Розкрийте основні види впливу тепловової енергетики на навколишнє середовище.

 3. Розкрийте основні види впливу атомної енергетики на навколишнє середовище.

 4. Розкрийте основні види впливу гідроенергетики на навколишнє середовище.

 5. Охарактеризуйте екологічні аспекти застосування альтернативних джерел енергії.

Література: 1, 3, 4, 12.

Тема 6. Антропогенний вплив на навколишнє середовище

Антропогенний вплив на атмосферу, основні речовини-забрудники і їх походження. Глобальні екологічні проблеми, що пов’язані із забрудненням атмосфери: руйнування озонового шару, парниковий ефект, кислотні дощі, смоги.

Антропогенний вплив на грунти і його наслідки. Деградація грунтів: водна ерозія, дефляція, засолення, механічне руйнування, хімічне забруднення.

Антропогенний вплив на гідросферу і його наслідки. Споживання прісної води. Основні джерела забруднення вод і його наслідки. Явище евтрофікації.


Запитання до самоперевірки

 1. Назвіть основні речовини-забрудники атмосфери і поясніть їх походження.

 2. Назвіть глобальні екологічні проблеми, що пов’язані із забрудненням атмосфери, поясніть причину їх виникнення.

 3. Що таке деградація грунтів і які причини її виникнення?

 4. Поясніть екологічні проблеми застосування пестицидів.

 5. Поясніть сутність здатності грунтів до самоочищення.

 6. Назвіть проблеми водозабезпечення і водокористування.

 7. Назвіть джерела забруднення гідросфери.

 8. Надайте пояснення наслідкам забруднення гідросфери.

Література: 1 – 14.

Тема 7. Основні принципи охорони навколишнього середовища

Маловідходні технології і їх роль в охороні навколишнього середовища. Енергозбереження. Нормування якості навколишнього середовища, гранично допустимі концентрації речовин-забрудників у повітрі, грунтах, водному середовищі. Гранично допустимі рівні фізичного забруднення. Допустима норма антропогенного навантаження на навколишнє середовище.Запитання до самоперевірки

 1. Назвіть основні напрямки екологізації виробництва.

 2. Назвіть основні напрямки енергозбереження.

 3. Назвіть екологічні нормативи якості навколишнього середовища.

 4. Надайте пояснення гранично допустимих концентрацій атмосферного повітря, грунтів, водного середовища.

 5. Поясніть, що таке допустима норма антропогенного навантаження на навколишнє середовище.

Література:1, 3, 6, 8, 9.
Тема 8. Захист навколишнього середовища

Захист атмосфери. Методи очистки пило-газових викідів у повітря, архітектурно-планувальні, інженерно-організаційні заходи.

Захист грунтів від ерозії, засолення, механічного руйнування. Екологічні методи захисту рослин від шкідників. Рекультивація земель. Захист гідросфери. Раціональне використання водних ресурсів, методи очистки стічних вод, водоохоронні зони.

Захист від фізичного впливу на навколишнє середовище.Екологічні вимоги до будівельних матеріалів.

Запитання до самоперевірки

 1. Назвіть основні методи очистки пило-газових викидів у повітря.

 2. Охарактеризуйте архітектурно-планувальні, інженерно-організаційні заходи захисту атмосферного повітря.

 3. Назвіть основні принципові напрямки захисту грунтів від засолення, ерозії, відчуження земель при будівництві, екологічні методи захисту рослин від шкідників.

 4. Поясніть, що таке рекультівація земель, та основні її напрямки?

 5. Назвіть основні засоби захисту вод від забруднення.

 6. Назвіть основні методи очистки стічних вод.

 7. Назвіть основне призначення водоохоронних зон.

 8. Назвіть основні заходи від фізичного впливу.

 9. Поясніть, як здійснюється радіаційний контроль в будівництві.

Література: 1 – 17.
Теми рефератів, що рекомендуються

 1. Урбанізація і навколишнє середовище.

 2. Демографічний вибух – перша причина екологічної кризи.

 3. Забезпечення людства природними ресурсами.

 4. Ліс – найважливіший природний ресурс.

 5. Вичерпність природних ресурсів.

 6. Побутові відходи міста та охорона навколишнього середовища.

 7. Компексне використання природних копалин.

 8. Способи одержання енергії. Виробництво і споживання енергії в світі.

 9. Проблеми теплової, атомної і гідроенергетики, шляхи їх вирішення.

 10. Екологічні аспекти застосування нетрадиційних джерел енергії.

 11. Основні напрямки енергозбереження.

 12. Види забруднення навколишнього середовища.

 13. Джерела забруднення атмосфери.

 14. Енергетика України і навколишнє середовище.

 15. Розвиток енергетики і навколишнє природне середовище.

 16. Забруднення атмосфери автотранспортом, зниження токсичних викидів.

 17. Глобальні екологічні проблеми, які пов’язані із забрудненням атмосфери.

 18. Захист атмосферного повітря.

 19. Здатність природного середовища до самоочищення.

 20. Санітарно-захисні зони промислових підприємств.

 21. Вплив на земельні ресурси геологічної та гірничодобувальної діяльності.

 22. Проблеми утилізації промислових та побутових відходів.

 23. Використання вторинних ресурсів у будівництві.

 24. Шумове та вібраційне забруднення довкілля, боротьба з цим явищем.

 25. Радіаційний контроль у будівництві.

 26. Деградація грунтів внаслідок хижацького користування.

 27. Сучасний стан грунтів України та шляхи їх покращення.

 28. Негативні наслідки використання пестицидів.

 29. Опустелювання: причини, розвиток, запобігання.

 30. Вплив на навколишнє середовище будівельної діяльності.

 31. Рекультивація земель та раціональне використання грунтів.

 32. Проблеми водопостачання і водовідведення.

 33. Антропогенний вплив на гідросферу і його наслідки.

 34. Джерела забруднення гідросфери.

 35. Теплове забруднення гідросфери, джерела, наслідки, запобігання.

 36. Стан водних басейнів України.

 37. Охорона водних об’єктів від забруднення і засмічення.

 38. Екологічні проблеми Дніпра, основні причини кризової ситуації.

 39. Екологічні проблеми Чорного й Азовського морів, основні причини кризової ситуації.

 40. Захисні заходи щодо врятування річок і морів.

 41. Проблеми малих річок, засоби їх збереження.

 42. Джерела забруднення Світового океану, охорона його.

 43. Вплив речовин-забрудників на здоров’я людини.

 44. Засолення грунтів, причини, розвиток, запобігання.

 45. Ерозія грунтів, причини, розвиток, запобігання.

 46. Відчуження земель при будівництві, видобуванні корисних копалин, складуванні відходів тощо.

 47. Хімічне забруднення грунтів.

 48. Водні ресурси Землі.

 49. Евтрофікація водоймищ, причина, наслідки, запобігання.

 50. Стан навколишнього природного середовища України.

 51. Визначення антропогенного впливу на навколишнє середовище.

 52. Урбанізація і навколишнє середовище.

 53. Демографічний вибух – перша причина екологічної кризи.

 54. Забезпечення людства природними ресурсами.

 55. Ліс – найважливіший природний ресурс.

 56. Охорона тваринного та рослинного світу.

 57. Вичерпність природних ресурсів.

 58. Компексне використання природних копалин.

 59. Способи одержання енергії. Виробництво і споживання енергії в світі.

 60. Проблеми теплової, атомної і гідроенергетики, шляхи їх вирішення.

 61. Екологічні аспекти застосування нетрадиційних джерел енергії.

 62. Основні напрямки енергозбереження.

 63. Види забруднення навколишнього середовища.

 64. Джерела забруднення атмосфери.

 65. Енергетика України і навколишнє середовище.

 66. Розвиток енергетики і навколишнє природне середовище.

 67. Забруднення атмосфери автотранспортом, зниження токсичних викидів.

 68. Глобальні екологічні проблеми, які пов’язані із забрудненням атмосфери.

 69. Захист атмосферного повітря.

 70. Здатність природного середовища до самоочищення.

 71. Санітарно-захисні зони промислових підприємств.

 72. Вплив на земельні ресурси геологічної та гірничодобувальної діяльності.

 73. Проблеми утилізації промислових та побутових відходів.

 74. Використання вторинних ресурсів у будівництві.

 75. Шумове та вібраційне забруднення довкілля, боротьба з цим явищем.

 76. Радіаційний контроль у будівництві.

 77. Деградація грунтів унаслідок хижацького користування.

 78. Сучасний стан грунтів України та шляхи їх покращення.

 79. Негативні наслідки використання пестицидів.

 80. Опустелювання: причини, розвиток, запобігання.

 81. Вплив на навколишнє середовище будівельної діяльності.

 82. Рекультивація земель та раціональне використання грунтів.

 83. Проблеми водопостачання і водовідведення.

 84. Антропогенний вплив на гідросферу і його наслідки.

 85. Джерела забруднення гідросфери.

 86. Теплове забруднення гідросфери, джерела, наслідки, запобігання.

 87. Стан водних басейнів України.

 88. Охорона водних об’єктів від забруднення і засмічення.

 89. Екологічні проблеми Дніпра, Чорного й Азовського морів, основні причини кризової ситуації.

 90. Захисні заходи щодо врятування річок і морів.

 91. Проблеми малих річок, засоби їх збереження.

 92. Джерела забруднення Світового океану, охорона його.

 93. Вплив речовин-забрудників на здоров’я людини.

 94. Засолення грунтів, причини, розвиток, запобігання.

 95. Ерозія грунтів, причини, розвиток, запобігання.

 96. Відчуження земель при будівництві, видобуванні корисних копалин, складуванні відходів тощо.

 97. Водні ресурси Землі.

 98. Евтрофікація водоймищ, причина, наслідки, запобігання.

100.Визначення антропогенного впливу на навколишнє середовище.


Список літератури


 1. Брыгинец Е. Д. Конспект лекций по дисциплине “Экология”. – Харьков: ХНАГХ, 2007, 90 с.
 1. Банников А.Г. и др. Основы экологии и охрана окружающей среды. М.: Колос, 1999. – 304 с.
 1. Білявський Г. О. та ін. Основи загальної екології: Підручник. К.: Либідь, 1995. – 368 с.
 1. Введение в инженерную экологию энергетики. Учебное пособие. В. А. Маляренко, Харьков: – ХГАГХ, 2001 – 166 с.
 1. Введение в экологию /под ред. Ю. А. Казанского. М.: Изд., 1992. – 135 с.
 1. Джигирей В. С. та ін. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища. Навчальний посібник. – Львів: Афіша, 2004– 272 с.
 1. Кизима Р. А. та ин. Екологія в будівництві: Посібник / За ред. Р. А. Кизими. – Рівне НУВГП, 2005. – 220 с.
 1. Коробкин В. И., Передельский Л. В. Экологія. – Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2003. – 576 с.
 1. Небел Б. Наука об окружающей среде. Как устроен мир, тт.1–2. М.: Мир, 1993.
 1. Новиков Ю. В. Экология, окружающая среда и человек: Учебное пособие для вузов. М.: Агенство "ФАИР", 1998. – 328 с.
 1. Строительная екология: Учебное пособие /А. Н. Тетиор. – К. : УМК ВО, 1991. – 276 с.
 1. Экология города: Учебник. – К.: Либра, 2000. – 464 с.
 1. Злобін Ю. А. Основи екології / Підручник. К. Лібра, 1988. – 248 с.
 1. Михайлов А. М. Охрана окружающей среды при разработке месторождений открытым способом. М.: Недра, 1991. – 184с.
 1. ДБН В.1.4.-2.01 – 97 – Радіаційний контроль будівельних матеріалів і об’єктів будівництва.
 1. Норми радіаційної безпеки України. НРБУ-97.
 1. Закон України “Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань” від 14 січня 1998 р. № 15/98 ВР.

Навчальне видання

Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу “Екологія” (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання спеціальностей 6.092100 – "Промислове та цивільне будівництво", "Міське будівництво і господарство", "Охорона праці в будівництві", "Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель")

Укладач: Катерина Данилівна Бригінець

Редактор: М. З. Аляб’єв
Коректор: З. І. Зайцева

План 2007, поз. 351Підп. до друку 04.06.07

Формат 60*80 1/16

Папір офісний

Друк на ризографі

Умов друк, арк. 0,7

Обл. вид. арк. 1,2

Тираж 300 прим.

Замовл.. №
61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка