Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Фінанси підприємств»Сторінка9/11
Дата конвертації23.10.2017
Розмір0.83 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Рекомендації до виконання завдання:


Для оцінювання фінансового стану підприємств пропонується використовувати комплексний показник-оцінку за формулою:

, (2)

де Км – груповий показник майнового стану;

Кп – груповий показник прибутковості;

Кр – груповий показник рентабельності;

Кл.п. – груповий показник ліквідності та платоспроможності;

Кд – груповий показник ділової активності

а1…а5 – коефіцієнти вагомості і-го групового показника.

Коефіцієнти вагомості встановлюються експертними методами, а їх сума має становити 1.

Зазначені групові показники розраховуються аналогічно, сумуванням зважених одиничних показників, які обираються самостійно студентом, виходячи із наявних даних табл. 7.1 – 7.3.
Приклад джерел інформації для виконання домашнього завдання:
1. Яценко В. М. Сутність поняття та методичні підходи до оцінки фінансової стабільності і фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. – 2016. – Вип. 1. – С. 8 – 17.

2. Слободян, Н. Г. Аналіз і прогнозування фінансової стійкості підприємства в сучасних умовах: методологія і практика [Текст] / Наталія Геннадіївна Слободян // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол. : В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2014. – Том 18. – № 2. – С. 239-245.
РОЗДІЛ 8

ФІНАНСОВА САНАЦІЯ ТА БАНКРУТСТВО ПІДПРИЄМСТВ

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 8Мета: опанувати теорію фінансової санації та провадження справ про банкрутство підприємства й сформувати інформаційну базу для ведення тематичного диспуту
Питання для обговорення:

8.1. Фінансова криза на підприємстві.

8.2. Банкрутство та ліквідація підприємства.

8.3. Економічна сутність санації підприємства

8.4. Санаційний аудит та порядок його проведення.
Ключові слова: фінансова криза, банкрутство, санація, санаційний аудит, ліквідація підприємства


Загальний зміст практичного заняття № 8

Практичне заняття містить теоретичний та практичний блоки. У межах теоретичного блоку доцільно визначити сутність основних категорій та понять, які утворюють фундамент провадження справ про банкрутство підприємств та визначення доцільності проведення їх фінансової санації. Практичний блок передбачає вирішення тематичних задач з опорою на нормативно-правову базу. Заняття спрямовано на формування системного розуміння проблем банкрутства та санації в Україні та особливостей міжнародної практики у даній сфері.Хід роботи:

1. Контроль присутності (1 хв).

2. Опитування студентів за питаннями практичного заняття та оцінювання рівня засвоєння лекційного матеріалу (на кожне з 4-х питань у середньому відводиться по 10 хв).

4. Перерва (5 хв).

5. Вирішення задач за темою (40 хв).

6. Формулювання завдання на самостійну роботу (5 хв): надати порівняльну характеристику методам фінансового планування. Результати роботи оформити у вигляді таблиці (табл. 8.1).

Таблиця 8.1.

Характеристика методів фінансового планування на підприємстві*п/п

Назва методу

Загальний зміст та показники

Переваги

Недоліки

Рейтинг на думку студента (від 1 до n, де 1 – найбільш обєктивний метод)

1
2

n
* Примітка: пошук літературних (наукових) джерел для виконання завдання студент здійснює самостійно.
Задачі для вирішення
Задача 8.1.

На основі даних попередньої теми (табл. 7.1 – 7.3) виконайте прогнозування банкрутства трьох підприємств за двома із відомих моделей (Е. Альтмана, В. Бівера, П. Вайбеля тощо). Результати порівняйте, зробіть висновки.Задача 8.2.
У процесі провадження справи про банкрутство відкритого акціонерного товариства «Дельта» господарський суд ухвалив рішення про ліквідацію товариства. Статутний капітал товариства становить 300,0 тис. грн і сформований на 5 % із привілейованих акцій номінальною вартістю 10,0 грн. Виручка від реалізації ліквідаційної маси становить 1752,5 тис. грн, ринкова вартість майна товариства, обтяженого заставою, — 273,5 тис. грн. Визначте порядок розподілу ліквідаційної маси, а також ліквідаційну вартість простих і привілейованих акцій товариства «Дельта», якщо визнані судом претензії кредиторів такі:

 • кредиторська заборгованість постачальникам — 317,2 тис. грн;

 • оплата послуг ліквідаційної комісії — 20,3 тис. грн;

 • заборгованість перед місцевим бюджетом — 77,9 тис. грн;

 • заборгованість перед персоналом з оплати праці — 84,5 тис. грн;

 • претензії контрагентів підприємства-боржника, що не були вчасно заявлені при порушенні господарським судом справи про банкрутство акціонерного товариства «Дельта», — 63,75 тис. грн;

 • заборгованість за виданими та акцептованими векселями — 141,9 тис. грн;

 • заборгованість перед державним бюджетом — 133,4 тис. грн;

 • витрати на послуги оцінника майна та проведення аукціонів з реалізації ліквідаційної маси — 17,0 тис. грн;

 • заборгованість перед контрагентами підприємства-боржника, що була відхилена господарським судом при провадженні справи про банкрутство, — 63,75 тис. грн;

 • заборгованість перед комерційними банками за банківськими кредитами — 298,5 тис. грн;

 • заборгованість перед комерційним банком за кредитом, що був забезпечений заставою, — 256,7 тис. грн.


Рекомендація: для вирішення задачі 8.2 спирайтеся на положення ст. 45 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом .
До задачі 8.2. Черговість задоволення вимог кредиторів [1, cт. 45]:
Кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у порядку, встановленому цією статтею. При цьому:

1) у першу чергу задовольняються: • вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати перед працюючими та звільненими працівниками банкрута, грошові компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, інші кошти, належні працівникам у зв’язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини працівника, гарантії на час виконання державних або громадських обов’язків, гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, що направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для працівників, що направляються на обстеження до медичного закладу, соціальні виплати у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів підприємства тощо), а також вихідної допомоги, належної працівникам у зв’язку з припиненням трудових відносин та нарахованих на ці суми страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі;

 • вимоги кредиторів за договорами страхування;

 • витрати, пов’язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді та роботою ліквідаційної комісії, у тому числі:

 • витрати на оплату судового збору;

 • витрати кредиторів на проведення аудиту, якщо аудит проводився за рішенням господарського суду за рахунок їхніх коштів;

 • витрати заявника на публікацію оголошення про порушення справи про банкрутство, введення процедури санації, визнання боржника банкрутом;

 • витрати на публікацію в офіційних друкованих органах інформації про порядок продажу майна банкрута;

 • витрати на публікацію в засобах масової інформації про поновлення провадження у справі про банкрутство у зв’язку з визнанням мирової угоди недійсною;

 • вимоги щодо виплати основної грошової винагороди арбітражному керуючому;

 • вимоги щодо відшкодування витрат арбітражного керуючого, пов’язаних з виконанням ним повноважень розпорядника майна, керуючого санацією боржника або ліквідатора банкрута;

 • витрати арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), пов’язані з утриманням і збереженням майнових активів банкрута;

 • витрати Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно, пов’язані з набуттям ним права регресної вимоги щодо зернового складу, - у розмірі всієї виплаченої ним суми відшкодування вартості зерна;

2) у другу чергу задовольняються:

 • вимоги із зобов’язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров’ю громадян, шляхом капіталізації у ліквідаційній процедурі відповідних платежів, у тому числі до Фонду соціального страхування України за громадян, які застраховані в цьому фонді, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, зобов’язань із сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, крім вимог, задоволених позачергово, з повернення невикористаних коштів Фонду соціального страхування України, а також вимоги громадян – довірителів (вкладників) довірчих товариств або інших суб’єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти) довірителів (вкладників);

3) у третю чергу задовольняються:

 • вимоги щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);

 • вимоги центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом;

4) у четверту чергу задовольняються:

 • вимоги кредиторів, не забезпечені заставою, у тому числі і вимоги кредиторів, що виникли із зобов’язань у процедурі розпорядження майном боржника чи в процедурі санації боржника;

5) у п’яту чергу задовольняються:

 • вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного капіталу підприємства;

 • вимоги щодо виплати додаткової грошової винагороди керуючому санацією або ліквідатору у частині 5 відсотків обсягу стягнутих на користь боржника активів (повернення грошових коштів, майна, майнових прав), які на дату порушення провадження у справі про банкрутство перебували у третіх осіб;

 • вимоги щодо виплати додаткової грошової винагороди керуючому санацією або ліквідатору у частині 3 відсотків обсягу погашених вимог конкурсних кредиторів, які підлягають позачерговому задоволенню та віднесені до конкурсних згідно з цим Законом;

6) у шосту чергу задовольняються інші вимоги.

2. Вимоги кожної наступної черги задовольняються у міру надходження на рахунок коштів від продажу майна банкрута після повного задоволення вимог попередньої черги, крім випадків, установлених цим Законом.

3. У разі недостатності коштів, одержаних від продажу майна банкрута, для повного задоволення всіх вимог однієї черги вимоги задовольняються пропорційно сумі вимог, що належить кожному кредиторові однієї черги.

4. У разі відмови кредитора від задоволення визнаної в установленому порядку вимоги ліквідатор (ліквідаційна комісія) не враховує суму грошових вимог цього кредитора.

5. Вимоги, не задоволені за недостатністю майна, вважаються погашеними.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка