Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Фінанси підприємств»Сторінка5/11
Дата конвертації23.10.2017
Розмір0.83 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Рекомендації до виконання завдань кейсу:


1. Для відповіді на перше запитання студентам слід керуватися загальним алгоритмом визначення сум балансового та чистого прибутку. При цьому, керуючись даними табл. 3.1, першу суму можна розрахувати, а сума чистого прибутку однозначно бути розрахована не може. Це завдання спрямовано на те, щоб активізувати інтелектуальну діяльність студентів та забезпечити їх розуміння структури витрат та послідовності виплат.

2. Для того щоб дати обґрунтовану відповідь на друге запитання, студентам слід застосувати метод кореляційно-регресійного аналізу для отримання кількісних показників впливу факторів, якими і є значення з табл. 3.1. Додатково варто врахувати специфіку діяльності підприємства, тенденції розвитку ринку та інші причини, що не можуть бути кількісно визначені, проте впливають на формування прибутку. Завдання спрямоване на закріплення навичок аналізу взаємозалежності даних.

3. Для відповіді на третє запитання слід проаналізувати ситуацію на підприємстві загалом, використовуючи коефіцієнтний метод. Розраховуючи відомі з попередніх курсів показники рентабельності, оборотності оборотних коштів, студенти визначають динаміку прибутковості підприємства та виходячи із визначених раніше факторів прибутку та наявний проблем, узагальнюють напрями діяльності, котрі потребують удосконалення.

Приклад джерела інформації для виконання домашнього завдання:


1. Taxation trends in the European Union : Data for the EU Member States, Iceland and Norway / European Commission [by C. Denis, Th. Hemmelgarn, B. Sloan et al.] – Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2015. – 150 p. - [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7092073/KS-DU-15-001-EN-N.pdf/68116dc2-75bc-4f25-b8a3-ae863ff8dec5.

РОЗДІЛ 4

ОПОДАТКУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 4Мета: зрозуміти особливості стягнення податків з підприємств за різними системами оподаткування, а також сутність податкового аспекту відносин між постачальником, замовником послуг та державою.
Питання для обговорення:

4.1. Зміст, завдання та функції податкової системи держави.

4.2. Види систем оподаткування діяльності підприємства.

4.3. Вплив глобалізації на систему оподаткування України.

4.4. Світовий досвід оподаткування підприємств.
Ключові слова: податкова система, система оподаткування, прямі податки, непрямі податки, податок на додану вартість, єдиний податок, податок на прибуток підприємств, акцизний збір, податок мито, місцеві податки та збори, єдиний соціальний внесок.
Загальний зміст практичного заняття № 4

На занятті передбачено виконання двох видів завдань: 1) доповіді із презентаціями за темою «Оподаткування діяльності підприємств» (домашнє завдання) та 2) вирішення задач. Задля успішного його проведення необхідно потурбуватись про наявність технічного забезпечення (проектор, екран, ноутбук).

Хід роботи:

1. Контроль присутності (1-2 хв).

2. Заслуховування та обговорення доповідей із презентаціями – 3 команди (до 40 хв).

3. Перерва (5 хв).

4. Вирішення задач із одночасним обговоренням питань плану (40 хв).

5. Формулювання домашнього завдання: проаналізувати не менше двох наукових статей за тематикою наступної лекції (5 хв).

Орієнтовна тематика доповідей:

1. Гармонізація податкових систем країн ЄС.

2. Особливості податкової політики Скандинавських країн.

3. Проблеми оподаткування малого та середнього бізнесу в Україні.

4. Оподаткування прибутку підприємств: досвід США.

5. Східно-азіатська модель економічного розвитку: податковий аспект.

6. Податкові канікули для новостворених підприємств: світові тенденції

7. Проблеми податкового шахрайства в країнах, що розвиваються.


Задачі для вирішення

Задача 4.1.

Визначити чистий прибуток на кінець місяця за наступними даними.

1. Виробниче підприємство є суб’єктом спрощеної системи оподаткування та зареєстроване як платник ПДВ.

2. Собівартість реалізованої продукції (без урахування розміру єдиного соціального внеску): 120000 грн, у т.ч.:

- витрати на придбання сировини та матеріалів, з ПДВ: 30000 грн, у т. ч. 30 % - купівля продукції промислового призначення у суб’єкта підприємницької діяльності, який не є платником ПДВ;

- фонд оплати праці виробничим робітникам становить 51000 грн., у т.ч. загальна оплата праці 2-х працюючих інвалідів – 9000 грн;

- інші витрати, без ПДВ: 10000 грн;

- оплата праці адміністративному персоналу та службовцям на загальних умовах трудової діяльності: 20000 грн.

3. Виручка від реалізації продукції: 430000 грн. (з ПДВ), у т.ч.:

- 20 % - дохід від здавання в оренду виробничої площі на умовах договору фінансового лізингу;

4. Амортизаційні відрахування: 1250 грн.

5. Протягом року в середньому підприємство отримує 1200000 грн. доходу.
Задача 4.2.

Проаналізувати динаміку суми податку на додану вартість, яку сплачує щомісяця підприємство до держбюджету (табл. 4.1).

Таблиця 4.1Показники діяльності підприємства, тис. грн

Показник

Місяць 2016 р.,

1

2

3

4

5

6

Сплачено рахунків за телекомунікаційні послуги, в т.ч. ПДВ

0,4

0,4

0,4

0,4

0,5

0,5

Сплачено рахунків за папір офісний та канцтовари, в т.ч. ПДВ

2,36

1,28

1,30

1,45

1,58

1,42

Отримано платежів за надані послуги з продажу сувенірної продукції, у т.ч. ПДВ

70,30

82,50

62,10

13,06

45,20

79,80

Отримано платежі від авіакомпанії з міжнародними перевезеннями за надання послуг з виготовлення брендованих пасажирських текстильних приналежностей (чохли для сидіння)

-

-

-

-

23,00

17,00


Задача 4.3.

На основі даних табл. 4.2. визначити, який варіант для підприємства більш прийнятний: мати 2-х штатних бухгалтерів чи винести бухгалтерію на аутсорсинг, використовуючи як критерій «прийнятності» усереднений показник рентабельності витрат на ведення обліку.

Таблиця 4.2

Показники діяльності підприємства, тис. грн


Показники діяльності

підприємстваЧислове значення при наявності власної бухгалтерії, за квартал, 2014 р.

Числове значення

без відділу бухгалтерії,

за квартал, 2015 р.


І

ІІ

ІІІ

ІV

І

ІІ

ІІІ

ІV

Дохід від операційної діяльності, у т.ч. ПДВ

312

218,7

320,6

240,1

313

423,9

180,0

213,6

Дохід від фінансової діяльності

3

0

0

6

0

4000

3200

0

Дохід від інвестиційної діяльності

0

23,0

0

0

0

0

0

23,0

Валові витрати, всього

в т.ч.:


190

124

308

312

256

254

312

243,6

- оплата праці бухгалтерів

10,2

10,2

10,2

20,4

0

0

0

0

- ЄСВ, нарахування

?

?

?

?

?

?

?

?

- витрати на консалтингові послуги

0

0

0

0

12,5

12,5

12,5

12,5

Амортизаційні відрахування

0,85

0,856

0,759

0,54

0,65

0,587

0,75

0,406


Задача 4.4.

Визначити суму ПДВ, яку виробниче підприємство (ливарна справа) сплатить до бюджету, якщо:

- отримано платежів за надані послуги з фінансового лізингу та оренди на суму 1120000 грн.;

- сплачено рахунків за сировину, матеріали та напівфабрикати на суму 168000 грн.;

- сплачено рахунок за виготовлення прес-форми на суму 150000 грн.;

- отримано платежів за виготовлення виробів з металу та пластмаси на суму 360000 грн.
Задача 4.5.

Визначити суми єдиного податку, що сплачують підприємства в рік, виходячи із наведених нижче даних:

- підприємство «А»: 120 співробітників, дохід 4200000 грн./рік, є платником ПДВ;

- підприємство «Б»: 10 співробітників, дохід 950000 грн./рік, не є платником ПДВ;

- підприємство «В»: фізична особа-підприємець, дохід 280000 грн/рік, сплачує єдиний податок у розмірі 0,8 від максимально можливої для такої категорії платників ставкою;

- підприємство «Г»: 8 співробітників, дохід 1200000 грн. /рік, сплачує максимальну ставку єдиного податку, прийняту для даної категорії працівників.

Рекомендації до виконання домашнього завдання

(аналізу наукових статей)

Виконання домашнього завдання сприятиме розвитку наступних навичок студентів:

- пошук джерел наукової інформації;

- систематизація матеріалу наукових статей;

- визначення спільних рис та відмінностей підходів різних авторів до вирішення одного науково-прикладного завдання;

- формулювання власної думки стосовно напрямів вирішення вивченої науково-прикладної проблеми.

Під аналізом наукових статей розуміється така діяльність студента, яка передбачає реалізацію хоча б перших трьох із зазначених вище навичок.

Результатом такої роботи має бути аналітичний звіт з опрацювання трьох статей різних авторів однієї тематики. Звіт оформлюється в електронному або паперовому вигляді, що містить такі елементи: титульний аркуш; вступ; основна частина; висновок.

У вступі доцільно зазначити мету проведення аналізу статей та їх анотації, що складені власне авторами. В основній частині студент висвітлює спільні та відмінні риси поглядів науковців до трактування ключових понять, змісту процесів, сутності явищ, об’єктивності методів тощо (залежить від конкретної теми статті, що опрацьовується). Студент зазначає, до якого підходу схильний більше, з чиєю точкою зору погоджується та чому.

У висновку студент самостійно визначає, чим саме корисна проведена робота, чи сприятиме виконання такого завдання розвитку його аналітичних здібностей та яким чином.

Приклад статей для виконання домашнього завдання:

1. Олександренко І. В. Методичні підходи до діагностики оборотних активів підприємства / І. В. Олександренко // Бізнес Інформ : наук. журн. – 2014. - № 2. – С. 277 – 283.

2. Кошельок Г. В. Теоретичні основи оптимізації структури оборотних коштів підприємства / Г. В. Кошельок, В. В. Коваль, Белік Д. О. // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : наук. журн. – 2015. - № 1 (78). – С. 50 – 57.

3. О. В. Добровольська. Пріоритети формування оборотного капіталу підприємства у нестабільному середовищі / О. В. Добровольська // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. - № 8. – С. 45 – 49.

4. Чубка О.М. Оцінка методів управління оборотним капіталом промислових підприємств / О.М. Чубка, О.М. Рудницька // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : Проблеми економіки та управління. – 2009. - № 640. – С. 440 – 445.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка