Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Фінанси підприємств»Сторінка2/11
Дата конвертації23.10.2017
Розмір0.83 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

РОЗДІЛ 1

ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ: СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1Мета: досягти розуміння студентами сутності та змістового взаємозв’язку основних понять, що утворюють теоретичний фундамент фінансів підприємств.
Питання для обговорення на практичному занятті:

    1. Сутність і місце фінансів підприємств у фінансовій системі.

    2. Характеристика функцій фінансів підприємств.

    3. Фінансові ресурси підприємств: зміст та джерела формування.

    4. Фінансова діяльність та фінансова робота на підприємстві.


Ключові слова: фінанси підприємств, фінансова система, фінансові ресурси, грошові кошти, економічні відносини, функції фінансів підприємств, фінансова діяльність, фінансова робота.

Загальний зміст практичного заняття № 1 (варіант 1)
Якщо практичне заняття за розкладом заплановане перед першою лекцією, на ньому студентів слід ознайомити з предметом, об’єктом, метою та завданнями дисципліни «Фінанси підприємств» та розглянути заплановані для обговорення питання. На цьому занятті доречно окреслити усі організаційні нюанси, котрі можуть виникнути протягом навчального процесу у зв’язку із державними святами, згідно правил внутрішнього розпорядку університету тощо, а також визначити пріоритетні засоби зв’язку із групою та контактну особу.

З метою оптимізації подальшої роботи варто заздалегідь сформувати календарний план виконання передбачених робочим навчальним планом та викладачем видів робіт, скласти відповідний графік (табл. 1.1) та ознайомити слухачів із цим документом.

Таблиця 1.1

Приклад календарного графіку*

виконання завдань з дисципліни «Фінанси підприємств»

студента групи _____

(Прізвище, ім’я, по батькові)


п/п


Вид завдання

Термін виконання

Відмітка про виконання (виконано, не виконано)

1

Підготувати презентацію та виступити з аналітичною доповіддю за обраною темою

01.09 – 15.11.2017
2

Виконати аналіз п’яти наукових статей із іноземних джерел за обраною темою

15.11 – 01.12.2017
…..

…….

……
n

Написати модульну контрольну роботу

10.12.2017
*Примітка: графік зі стандартними видами робіт надсилається на електронну пошту групи, роздруковується кожним студентом самостійно після зазначення П.І.Б. та групи, заповнюється викладачем, зберігається студентом до заліку.
З урахуванням передбачених робочим навчальним планом видів завдань та складеного календарного графіку їх виконання, групу варто ознайомити із Положенням про рейтингову систему оцінювання успішності студентів (є складовою пакету методичного забезпечення дисципліни «Фінанси підприємств» та зберігається на кафедрі міжнародної економіки НТУУ «КПІ» та в електронному вигляді в особистому кабінеті викладача в системі «Електронний кампус» [38]).
Хід роботи (варіант 1):

1. Знайомство зі студентами, обмін контактною інформацією (10 хв)

2. Ознайомлення студентів із календарним планом та графіком виконання завдань, надання стислої характеристики завдань (15 хв).

3. Висвітлення рейтингової системи оцінювання із зазначенням можливості отримання бонусних балів за наукову активність або інші досягнення в межах вивчення дисципліни (10 хв).

4. Відповідь на запитання, що виникли (5 хв).

5. Занотовування назв питань для обговорення на практичному занятті за темою «Фінанси підприємств: сутність та функції» (5 хв).

6. Перерва (5 хв).

7. Обговорення предмету, об’єкту, мети та завдань дисципліни (15 хв).

8. Усний зріз залишкових знань групи за питаннями, близькими за змістом до тих, які винесено на обговорення. Суб’єктивне визначення рівня засвоєння матеріалу попередніх курсів, які є передумовою для опанування дисципліни «Фінанси підприємств» за результатами опитування (25 хв).

10. Формулювання домашнього завдання щодо підготовки до дискусії за занотованими питаннями в рамках третини майбутньої лекції (5 хв).Загальний зміст практичного заняття № 1 (варіант 2)Якщо практичне заняття за розкладом заплановане після першої лекції, то на ньому варто опрацювати в межах дискусії заплановані для обговорення питання. З метою оптимізації подальшої роботи варто заздалегідь сформувати календарний план виконання передбачених робочим навчальним планом видів робіт, скласти відповідний графік (табл. 1.1) та ознайомити слухачів із цим документом. З урахуванням передбачених робочим навчальним планом видів завдань та складеного календарного графіку їх виконання, групу варто ознайомити із Положенням про рейтингову систему оцінювання успішності студентів.

Хід роботи (варіант 2):


1. Контроль присутності студентів (5 хв).

2. Ознайомлення студентів із календарним планом та графіком виконання завдань, надання стислої характеристики завдань (15 хв).

3. Висвітлення рейтингової системи оцінювання із зазначенням можливості отримання бонусних балів за наукову активність або інші досягнення в межах вивчення дисципліни (10 хв).

5. Закріплення матеріалу лекції - обговорення предмету, об’єкту, мети та завдань дисципліни, занотовування питань плану для подальшої дискусії (15 хв).

6. Перерва (5 хв).

7. Дискусія у групі, обговорення питань: час розподіляється пропорційно за кожним питанням з урахуванням підготовчого процесу – див. порядок організації дискусії (35 хв).

8. Формулювання домашнього завдання: використовуючи додаткову літературу, визначити сутність понять «фінансовий механізм», вивчити складові фінансового механізму. Надання списку додаткової літератури (10 хв).

Порядок дискусії:


1. Час, відведений на дискусію – 35 хв. У середньому на обговорення одного питання відводиться 7 хв.

2. Необхідна передумова проведення дискусії: володіння студентами матеріалом лекції.

2. Академічна група розподіляється на 4 підгрупи.

3. Кожна підгрупа готує твердження (гіпотезу) стосовно визначення сутності певного поняття чи формулювання змісту конкретної функції фінансів підприємств (залежить від номеру питання) та занотовує на аркуші паперу у вигляді речення. У дужках зазначає, чи вірне це твердження, на думку підгрупи. Кожна підгрупа готує твердження в рамках лише одного питання із тих 4-х, які винесено на обговорення.

4. Представник підгрупи оголошує сформульоване твердження.

5. Завдання решти підгруп – висловити думку стосовно правильності озвученого та аргументувати відповідь.

6. Викладач слідкує за тим, щоб час, витрачений на обговорення того чи іншого питання розподілявся відповідно до визначеного раніше ходу роботи, а в обговоренні взяли участь максимальна кількість бажаючих.

7. Підбиття загальних підсумків, визначення найбільш активних студентів, оцінювання роботи команд в цілому.


Література для виконання домашнього завдання:
1. Дідик Л. М. Фінансовий механізм управління діяльністю сучасного підприємства / Л. М. Дідик. // Економічний вісник НГУ. – 2011. – №2. – С. 92 – 100.

2. Єлецьких С. Я. Дослідження сутності та складових фінансового механізму стійкого розвитку промислового підприємства / С. Я. Єлецьких. // Економіка промисловості. – 2013. – №3. – С. 105 – 112.

3. Тарасова О. В. Фінансовий механізм стійкого розвитку підприємства / О. В. Тарасова. // Економіка харчової промисловості. – 2016. – №2. – С. 59 – 63.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка