Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Фінанси підприємств»Сторінка11/11
Дата конвертації23.10.2017
Розмір0.83 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Рейтингова система оцінювання на заліку


Сума набраних балів за семестр

ECTS оцінка

Традиційна оцінка

95-100

A-Відмінно

зараховано

85-94

B- Добре

75-84

C - Добре

65-74

D- Задовільно

60-64

E - Задовільно

менше 60


FX - незадовільно

не зараховано

ДКР не зараховано (невиконані інші умови допуску до заліку)

F - не допущено

не допущено


Розподіл балів та критерії оцінювання знань

Визначаємо шкалу балів за відповідні рівні оцінювання з кожного виду контролю. З урахуванням межових значень 0,9 – 0,75 – 0,6 – 0 маємо такий розподіл:

1. Відповіді на практичних (семінарських) заняттях:

Ваговий бал – 10 балів за роботу на 1 практичному занятті. Максимальна кількість балів за роботу на практичних заняттях дорівнює 10х4 = 40 балів.

На кожному практичному занятті викладачем опитується певна кількість студентів, яку доцільно визначати за формулою (1), яку представлено раніше.

Критерії оцінювання:

– «відмінно», творче розкриття питань, вільне володіння матеріалом – 10 балів;

– «добре», глибоке розкриття п’яти питань дискусії – (9-8) балів;

– «задовільно», активна участь у роботі практичного заняття (розкриття 3-4 питань дискусії) – 7 балів;

– немає відповіді – 0 балів.

2. Модульна контрольна робота:

Ваговий бал – 30 балів (2 завдання вагою 10 та 20 балів відповідно):

– «відмінно», виконані всі вимоги до роботи – (27 – 30) балів;

– «добре», виконані майже всі вимоги до роботи, або є несуттєві помилки – ( 23 – 26) балів;

– «задовільно», є недоліки щодо виконання вимог до роботи і певні помилки – (18 – 22) балів;

– «незадовільно», не відповідає вимогам до «задовільно» – 0 балів.

4. Реферат (аналітичний звіт).

Ваговий бал – 30 балів, розподіл за рівнем виконання аналогічний.За кожен день запізнення з поданням реферату (аналітичного звіту) на перевірку нараховується штрафний (–1) бал.
Студенти, які наприкінці семестру мають рейтинг менше 60 балів, зобов'язані до заліку підвищити його шляхом виконання індивідуальних завдань, інакше вони не допускаються до заліку з цього кредитного модуля.


Список використаних та рекомендованих джерел 1. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом : Закон України від 14.05.1992 № 2343-XII [Електронний ресурс]. – Відомості Верховної Ради України. – (Бібліотека офіційних видань). – 1992. – № 31. – URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2343-12/page

 2. Cashless economy : концепція проекту [електронний ресурс] / Національний банк України. – 2016. – URL (останнє звернення 18.10.2016): https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=31538042.

 3. European Federation of Leasing Company Associations official website. – http://www.leaseurope.org/

 4. Hofstrand D. Types and Sources of Financing for Start-up Businesses / D. Hofstrand. - Iowa State University Extension and Outreach. – 2013. – [Електронний ресурс]. – URL: https://www.extension.iastate.edu/agdm /wholefarm/pdf/c5-92.pdf

 5. Paying taxes 2016 / PwC and World Bank Group [by S. Weeghel, A. Lopez-Claros et al.]. – [Електронний ресурс]. – URL: http://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes-2016/paying-taxes-2016.pdf.

 6. Taxation trends in the European Union : Data for the EU Member States, Iceland and Norway / European Commission [by C. Denis, Th. Hemmelgarn, B. Sloan et al.] – Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2015. – 150 p. - [Електронний ресурс]. – URL: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7092073/KS-DU-15-001-EN-N.pdf/68116dc2-75bc-4f25-b8a3-ae863ff8dec5.

 7. UА Бланк : довідник бланків України [Електронний ресурс]. – URL: http://ua-blank.com.ua/.

 8. Азаренкова Г. М., Журавель Т. М., Михайленко Р. М. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для самост. вивчення дисципліни. — 2-ге вид., випр. і допов. — К.: Знання-Прес, 2006. — 287 с.

 9. Білик М.Д. Фінансовий аналіз : навч. посібн. / М.Д. Білик, О.В. Павловська, Н.М. Притуляк, Н.Ю. Невмежицька. – К. : Вид-во КНЕУ, 2005. – 592 с.

 10. Бланк, И. А. Управление формированием капитала [Текст] / И. А. Бланк. – К.: Ника-Центр, 2002. – 512 с. – ISBN 966-521-0262.

 11. Гончаров А. Б. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / А. Б. Гончаров – Харків : ІНЖЕК, 2007. – 237 с.

 12. Гудзь О. Є. Джерела формування фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств / О. Є. Гудзь // Облік і фінанси АПК. – 2007. – №3/5. – С. 100–105.

 13. Дебет-Кредит : український бухгалтерський портал [Електронний ресурс]. – URL : http://dtkt.com.ua/.

 14. Дідик Л. М. Фінансовий механізм управління діяльністю сучасного підприємства / Л. М. Дідик. // Економічний вісник НГУ. – 2011. – №2. – С. 92 – 100.

 15. Добровольська О. В. Пріоритети формування оборотного капіталу підприємства у нестабільному середовищі / О. В. Добровольська // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. - № 8. – С. 45 – 49.

 16. Довбня С. Б. Оптимізація програми фінансування підприємства / С. Б. Довбня // Сталий розвиток економіки. – 2013. – №18. – С. 79–82.

 17. Єлецьких С. Я. Дослідження сутності та складових фінансового механізму стійкого розвитку промислового підприємства / С. Я. Єлецьких // Економіка промисловості. – 2013. – №3. – С. 105 – 112.

 18. Єфремова Н. Джерела формування фінансових ресурсів машинобудівного під- приємства: їх склад та оптимізація структури [Електрон. ресурс] / Н. Єфремова, О. Золотарьова, І. Дердуга // Ефективна економіка – URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=993.

 19. Кірейцев Г. Г. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / Г. Г. Кірейцев –Житомир : ЖІТІ, 2001. – 440 с. 7. Коробко М. В. Оптимізація структури капіталу / М. В. Коробко // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2003. – №1 (Ч. 2). – С. 110–115.

 20. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств / М. Я. Коробов. – К. : Знання, 2000. – 378 с.

 21. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. – К.: Знання, 2000. – 378 с.

 22. Кошельок Г. В. Теоретичні основи оптимізації структури оборотних коштів підприємства / Г. В. Кошельок, В. В. Коваль, Белік Д. О. // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : наук. журн. – 2015. – № 1 (78). – С. 50 – 57.

 23. Кравцова А. М. особливості формування власного капіталу акціонерних това- риств за нових умов господарювання / А. М. Кравцова // Вісник Хмельницького націона- льного університету. – 2011. – №5 (T. 2). – С. 113–116.

 24. Куницька О.М. Управління запасами з використанням сучасних підходів логістики та маркетингу / О.М. Куницька, Є.В. Мержиєвська // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». – 2008. – № 633. – С. 380 – 384.

 25. Методичні рекомендації (кейсові завданя) для використання на практичних заняттях з дисципліни “Фінансовий менеджмент” для студентів спеціальностей 7.050106 “Облік та аудит”, 7.050107 – “Економіка підприємства” (в тому числі скорочений термін навчання) / уклад. : О.В. Волошина. – Кременчук : Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2011. – 33 с.

 26. Ніпіаліді О. Ю. Фінанси підприємств : навч. посіб. / О. Ю. Ніпіаліді, Н. І. Карпишин. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 232 с.

 27. Олександренко І. В. Методичні підходи до діагностики оборотних активів підприємства / І. В. Олександренко // Бізнес Інформ : наук. журн. – 2014. - № 2. – С. 277 – 283.

 28. Онлайн каталог підприємств України - [Електронний ресурс]. – URL: http://www.ua-region.info/.

 29. Опачанський Д. Методи визначення приросту фінансових ресурсів підприємства, напрямків та ефективності їх використання / Д. Опачанський // Економіст. – 2006. – №12. – С. 44–47 10. Пойда-Носик Н. Н. Фінансові ресурси підприємств / Н. Н. Пойда-Носик, С. С. Грабарчук // Фінанси України. – 2003. – № 1. – С. 96–103.

 30. Оспіщев В. І. Класифікація чинників впливу на фінансову стійкість підприємств / В. І. Оспіщев, І. В. Нагорна // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі і послуг : зб. наук. праць. / редкол.: О. І. Черевко (відпов. ред.) та ін. – Харків : Вид-во Харків.ДУ харчування та торгівлі. – 2009. – Вип. 2(10). – 694. – С. 218-223.

 31. Офіційний сайт «Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України» - [Електронний ресурс]. – URL: http://smida.gov.ua/

 32. Павловська О. В. Фінансовий аналіз: Навч.-метод. посіб. для самост.вивч. дисц./ О. В. Павловська, Н. М. Притуляк, Н. Ю. Невмержицька. – К.: КНЕУ, 2002. – 388 с

 33. Перелік державних підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс]. – URL: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&title=PerelikDerzhavnikh PidpriiemstvUstanovOrganizatsiiSchoNalezhatDoSferiUpravlinniaMinisterstvaEkonomichnogoRozvitkuITorgivliUkraini.

 34. Ребець О. М. Оцінка формування фінансових ресурсів підприємства в умовах ри- нку / О. М. Ребець // Економіка. – 2010. – №2. – С. 187–196.

 35. Грідчіна М. В. Фінанси (теоретичні основи) : підручник / Грідчіна М. В., Захожай В. Б., Осіпчук Л. Л. та ін.] ; під кер-вом і за наук. ред. М. В. Грідчіної, В. Б. Захожая. – [2-ге вид.]. – К. : МАУП, 2004. – 312 с.

 36. Родионова В. М. Финансовая устойчивость предприятия в условиях инфляции / В. М. Родионова, М. А. Федотова. – М. : Перспектива, 2009. – 98 с.

 37. Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства: навчальний посібник / Г. В. Савицька. – 3-є вид., перероб. та доп. – К. : Знання, 2007. – 668 с. 7.Лахтіонова Л. А. Аналіз фінансової стійкості суб’єктів підприємницької діяльності : монографія / Л. А. Лахтіонова. – К. : КНЕУ, 2011. – 880 с.

 38. Система «Електронний Кампус КПІ ім. І. Сікорського» [Електронний ресурс]. –URL: http://login.kpi.ua/.

 39. Слободян, Н. Г. Аналіз і прогнозування фінансової стійкості підприємства в сучасних умовах: методологія і практика [Текст] / Наталія Геннадіївна Слободян // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол. : В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2014. – Том 18. – № 2. – С. 239-245.

 40. Стасюк Н. Л. Фінанси : навч. посіб. – Вінниця : ВНТУ, 2008. – 256 с.

 41. Стоянова О. С. Финансы и кредит : учебный курс / О. С. Стоянова. – К. : Эльга-Н ; Ника-Центр, 2008. – 448 с

 42. Тарасова О. В. Фінансовий механізм стійкого розвитку підприємства / О. В. Тарасова // Економіка харчової промисловості. – 2016. – №2. – С. 59 – 63.

 43. Український маркетинговий портал [Електронний ресурс]. – URL: http://www.4p.com.ua/

 44. Чкан І. О. Безготівкові розрахунки – сучасний спосіб оплати / І. О. Чкан // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. : «Економіка». – 2014. – Вип. 27. – С. 121 – 124.

 45. Чубка О.М. Оцінка методів управління оборотним капіталом промислових підприємств / О.М. Чубка, О.М. Рудницька // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : Проблеми економіки та управління. – 2009. - № 640. – С. 440 – 445.

 46. Яценко В. М. Сутність поняття та методичні підходи до оцінки фінансової стабільності і фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. – 2016. – Вип. 1. – С. 8 – 17.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка