Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Фінанси підприємств»Сторінка10/11
Дата конвертації23.10.2017
Розмір0.83 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

РОЗДІЛ 9

ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 9Мета: оволодіти знаннями та сформувати навички практичного застосування теорії фінансового планування діяльності підприємства
Питання для обговорення:

9.1. Фінансова стратегія і фінансова політика підприємства.

9.2. Методологія фінансового планування на підприємстві.

9.3. Порядок складання фінансового плану.

9.4. Основи фінансового контролю на підприємстві.
Ключові слова: фінансова стратегія, фінансова політика, фінансове планування, методи фінансового планування, перспективне планування, поточне планування, бізнес-план, оперативне планування, фінансовий план, фінансовий контроль.


Загальний зміст практичного заняття № 9

Зміст заняття є логічним продовженням попереднього матеріалу та спрямоване на формування системного розуміння студентами причинно-наслідкових зв’язків між фінансовими результатами підприємства та різними ендогенними та екзогенними факторами. Базуючись на отриманих теоретичних знаннях та практичних навичках аналітичної роботи, студенти виконують планування показників діяльності суб’єкта господарювання, використовуючи коефіцієнтно-нормативний метод, а також повторюють термінологію та структуру дисципліни, вирішуючи задачу з планування обсягу прибутку підприємства.

Хід роботи:
1. Контроль присутності (2 хв).

2. Опитування студентів за питаннями практичного заняття та оцінювання рівня засвоєння лекційного матеріалу (на кожне з 4-х питань у середньому відводиться по 7 хв).

5. Вирішення задачі у малих групах ( 15 хв).

4. Перерва (5 хв).

6. Пояснення процедури складання заліку на останній лекції (10 хв).

7. Написання модульної контрольної роботи (35 хв).


Задача для вирішення

Задача 9.1.

На основі вихідних даних (табл. 9.2) здійснити фінансове планування з одночасним використанням коефіцієнтного та нормативного методів. Результати оформити:  • у вигляді таблиці з фактичними та плановими показниками діяльності підприємства (табл. 9.1);

  • у вигляді текстових пояснень до таблиці з плановими показниками (примітка до табл. 9.1).

Таблиця 9.1

Таблиця результатів до задачі 9.1Показник

Норматив

Значення у базовому році

Заплановане значення на наступний рік

Назва 1


Назва 2


Назва …


Назва n


Примітка: Чим саме Ви керувались при визначенні планових показників? За яких умов можливе досягнення запланованих значень?

Таблиця 9.2

Вихідні дані для фінансового планування

Показники

Роки

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Власний капітал

7464

8010

7707

5820

5746

5837

Активи

16628

21453

30340

26617

20165

17806

Власний оборотний капітал

-2452

1636

1428

1300

5043

2279

Оборотні активи

6240

6141

7232

5893

7533

6204

Поточні фінансові інвестиції

0

0

0

0

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти

230

815

32

25

896

252

Поточні зобов’язання

8707

4520

5819

4608

2505

3925

Витрати майбутніх періодів

15

15

15

15

15

0

Доходи майбутніх періодів

0

0

0

0

0

0

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

22670

24518

30371

14921

24513

28158

Середній залишок оборотних коштів за рік

789

834

891

540

34

648

Середньорічна вартість основних засобів

10245

10561

16280

20549

14840

24389


Приклад завдання модульної контрольної роботи
Теоретичний блок (4+6 = 10 балів)
Поясніть, як ви розумієте сутність понять: Вексель, Податковий кредит
Практичний блок ( 20 балів = 10 за вірну відповідь + 10 за пояснення ходу розвязання)
Задача. Спрогнозуйте аналітичним способом балансовий прибуток на наступний рік, використовуючи такі дані підприємства:

  1. за 9 місяців поточного року собівартість реалізованої товарної продукції становила 24 145 тис. грн;

  2. фактична сума прибутку від реалізації товарної продукції за 9 місяців поточного року - 7 222 тис. грн;

3) планова собівартість продукції, що буде реалізована в ІУ кварталі поточного року, - 9 328 тис. грн;

4) договірна ціна продукції (без ПДВ), що буде реалізована в ІУ кварталі поточного року, -11 477 тис. грн;

5) плановий темп росту обсягу реалізації товарної продукції у наступному році-120%;

6) прогноз зростання цін на продукцію підприємства – в 1,25 рази, цін на сировину, матеріали, інші матеріальні ресурси і на оплату праці, що формують собівартість продукції,-1,33 рази;

7) резерви зростання прибутку та рентабельності підприємства, виявлені у результаті проведеного аналізу невикористаних резервів за 9 місяців поточного року, оцінено в 62 тис. грн. (за рахунок ліквідації непродуктивних і понаднормативних витрат, що відносяться на собівартість продукції) та 58 тис. грн ( за рахунок структурних зрушень у напрямі виробництва рентабельніших видів продукції);


  1. підприємство володіє акціями двох акціонерних компаній загальною номінальною вартістю 400 тис. грн та 250 тис. грн відповідно. Очікується отримання дивідендів відповідно 45% і 50% річних;

  2. у наступному році запланована реалізація частини недоамортизованого обладнання у зв'язку з його недовантаженням: балансова вартість 96 тис. грн, сума зносу 57,6 тис. грн, договірна ціна продажу 50 тис. грн.

РОЗДІЛ 10

оцінювання успішності студентів


Оцінювання рівня опанування матеріалу дисципліни «Фінанси підприємств» проводиться відповідно до Положення про рейтингову систему оцінювання успішності студентів, що є складовою пакету методичного забезпечення відповідного кредитного модуля та зберігається на кафедрі міжнародної економіки КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Загалом, рейтингова система передбачає розподіл максимальної кількості балів, що може отримати студент за період вивчення дисципліни за декількома видами робіт. Робочим навчальним планом передбачено певний розподіл годин за видами робіт (табл. 10.1).

Таблиця 10.1

Розподіл навчального часу за видами занять і завдань з кредитного модуля «Фінанси підприємств»Семестр

Навчальний час

Розподіл навчальних годин

Контрольні заходи

кредити

академ. години

Лекції

Практ.

СРС+зал

МКР

Р

Семестр. атестація

5

2

60

18

18

24

1

1

залік

Оскільки видом семестрової атестації згідно табл. 10.1 є простий (не диференційований) залік, то студент отримує кінцеву оцінку за результатами виконання завдань протягом семестру, при чому отримані бали за період сумуються та інтерпретуються згідно системи ECTS.

Рейтинг студента з кредитного модуля складається з балів, які він отримує за:

1) виконання завдань на практичних заняттях;

2) модульну контрольну роботу;

3) виконання реферату (аналітичного звіту).

Загальна сума набраних балів зводиться до залікової оцінки згідно з табл. 10.2.

Таблиця 3
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка