Методичні вказівки до написання курсової роботи для студентів напряму підготовки: 030503 «Міжнародна економіка»Скачати 280.67 Kb.
Дата конвертації11.05.2018
Розмір280.67 Kb.
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ

КАФЕДРА МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ

МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ
Методичні вказівки до написання курсової роботи
для студентів напряму підготовки:

6.030503 «Міжнародна економіка»

Рекомендовано Вченою радою факультету

менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ»

від 27 квітня 2015 року, протокол № 9

Київ – 2015

Міжнародні фінанси [Електронний ресурс] : методичні вказівки до написання курсової роботи для студентів напряму підготовки: 6.030503 «Міжнародна економіка» / НТУУ «КПІ» ; уклад. І. М. Грінько. – Електронні текстові дані (1 файл: 262 Кбайт). – К. : НТУУ «КПІ», 2015. – 16 с.Гриф надано Вченою радою факультету

менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ»

(протокол № 9 від 27 квітня 2015 року)

Н а в ч а л ь н е в и д а н н я


МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ
Методичні вказівки до написання курсової роботи


для студентів напряму підготовки:

6.030503 «Міжнародна економіка»


Грінько І. М., к.е.н., ст. викладач кафедри міжнародної економіки

Войтко С. В., д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки


Фартушний І. Д., к.ф.-м.н., заступник декана факультету менеджменту та маркетингу з навчально-методичної роботи

Укладач:

Відповідальний

редактор:


Рецензент:Київ – 2015

ЗМІСТ


I.ЗАВДАННЯ ТА МЕТА КУРСОВОЇ РОБОТИ 5

II.ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ 6

III.ВИБІР ОБ’КТА ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ І ЗАДАЧ 7

IV.РОЗРОБЛЕННЯ ПЛАНУ КУРСОВОЇ РОБОТИ 7

V.ЗБІР МАТЕРІАЛУ ДЛЯ АНАЛІЗУ 8

VI.НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 8

VII.ПОДАННЯ РОБОТИ ВИКЛАДАЧУ ТА ЇЇ ЗАХИСТ 16

Додаток А 17
 1. ЗАВДАННЯ ТА МЕТА КУРСОВОЇ РОБОТИ


Згідно з навчальним планом спеціальності 6.030503 «Міжнародна економіка» теоретичне навчання студентів з курсу «Міжнародні фінанси» закінчується виконанням курсової роботи, яка займає особливе місце в системі підготовки фахівців з міжнародної економіки. У процесі виконання курсової роботи студент не тільки закріплює, але і поглиблює отримані у процесі вивчення дисциплін знання, які формують його професійні навички та вміння.

Курсова робота містить елементи самостійного до­слідження, конкретно обґрунтовані висновки і пропозиції щодо прак­тичної реалізації результатів дослідження.

У курсовій роботі студент демонструє здатність користуватися спеціальною літературою, грамотно і аргументовано висловлювати власні думки, робити висновки. У ході захисту курсової роботи сту­дент повинен продемонструвати навички користування інформаційними системами, аналіз тенденції на фінансових ринках та фінансове становище західних корпорацій.

При цьому студент має: • застосовувати навички самостійної роботи, отримані в процесі проведення наукового дослідження; вміти узагаль­нювати і критично оцінювати економічну ситуацію, формулювати власну точку зору;

 • професійно користуватися законодавчими і нормативними ак­тами, інструктивними матеріалами, а також критично осмислюва­ти літературні джерела;

 • використовувати сучасні методи дослідження для оцінки даних фінансової та статистичної звітностей;

 • професійно користуватися сучасними автоматизованими ін­формаційними технологіями.

Мета курсової роботи – закріплення і поглиблення теоретичних знань, практичних навичок, які одержано студентами під час навчання, їх застосування при вирішенні конкретних фахових завдань аналітичного характеру, поглиблення вмінь стосовно пошуку та аналізу фінансово-економічної інформації, створення інформаційно-аналітичної бази для прийняття рішень в економічній сфері. У тому числі: самостійне засвоєння теоретичних принципів та методології міжнародних фінансів; аналізу в галузі міжнародного фінансового ринку, міжнародних інвестицій, валютних операцій, міжнародних розрахунків; складання платіжних розрахунків; складання платіжних і розрахункових балансів.

Завдання курсової роботи:

 • розвивати необхідні навички та знання з теорії та практики міжнародних фінансів;

 • провести дослідження світового фінансового ринку;

 • розробити напрями покращення ситуацій на світовому фінансовому ринку.

Виконання курсової роботи охоплює такі етапи:

 1. вибір теми роботи;

 2. вивчення літературних джерел;

 3. збір інформації, необхідної для написання роботи;

 4. аналіз матеріалів, обґрунтування висновків та пропозицій;

 5. написання та оформлення роботи;

 6. надсилання курсової роботи для рецензування на e-mail викладача.

При написанні роботи слід мати на увазі, що теоретичним питанням доцільно відвести не більше 25% її обсягу, а 75% тексту повинні містити наслідки аналітичного дослідження та пропозиції щодо використання виявлених резервів та покращення міжнародної фінансово-господарської діяльності. Курсова робота, що написана лише на основі літературних джерел, без конкретних показників до захисту не допускається і повертається студенту для доопрацювання.
 1. ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ


Тематика курсових робіт розробляється кафедрою відповідно до навчальної програми та майбутньої професійної діяльності студентів згідно з освітньо- кваліфікаційною характеристикою бакалавра зі спеціальності 6.030503 «Міжнародна економіка». Визначена тематика затверджується на засіданні кафедри. З метою актуалізації перелік тем щорічно змінюється та доповнюється.

Вибір теми курсової роботи здійснюється студентом самостійно, керуючись орієнтовно тематикою, складеною викладачем. Вибираючи тему роботи, студент може отримувати необхідну консультативну допомогу викладача. Студент, за погодженням з керівником, має право самостійно сформулювати тему курсової роботи.

Курсові роботи, що виконані за незатвердженими темами, не розглядається.

При виборі теми необхідно враховувати можливості одержання відповідної інформації в процесі опрацювання літературних джерел, даних міжнародних рейтингових агенцій та міжнародних дилінгових систем, а також дані з інформаційних сайтів провідних корпорацій світу.РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

 1. Сучасна політика України в галузі міжнародних фінансів.

 2. Відкритість економіки країни: сутність і показники.

 3. Паритет валюти та його форми на різних етапах розвитку валютних систем.

 4. Роль попиту і пропозиції у визначенні валютного курсу та рівноважна ціна валюти.

 5. Кон`юктурні та структурні чинники, що зумовлюють коливання валютних курсів.

 6. Національна валютна система України.

 7. Фінансові посередники на міжнародному фінансовому ринку.

 8. Проблеми державного регулювання міжнародного фінансового ринку.

 9. Інструментарій міжнародного ринку капіталів.

 10. Передумови виводу капіталу.

 11. Державне регулювання іноземних інвестицій в Україні.

 12. Досвід державного регулювання іноземних інвестицій в Україні

 13. Фінансовий менеджмент підприємств з іноземним капіталом.

 14. Валютні та кредитні ризики, а також їх страхування.

 15. Інструментарій міжнародного валютного ринку.

 16. Міжнародний фінансовий лізинг.

 17. Факторинг у галузі міжнародних фінансів.

 18. Форфетування в галузі міжнародних фінансів.

 19. Платоспроможність боржників та її оцінювання.

 20. Проблеми зовнішньої заборгованості України на сучасному етапі та шляхи їх вирішення.

 21. Зовнішня заборгованість провідних індустріальних країн.

 22. Розрахунки векселями у міжнародних економічних відносинах.

 23. Розрахунки за допомогою інкасо як форма міжнародних розрахунків.

 24. Розрахунки за допомогою документарних акредитивів у міжнародних економічних відносинах.

 25. Розрахунки на компенсаційній основі як форма міжнародних розрахунків.

 26. Договірні гарантії у міжнародних розрахунках.

 27. Способи визначення сальдо платіжного балансу.

 28. Динаміка платіжного балансу України та його вплив на фінансово-економічний стан країни.

 29. Непряме оподаткування операцій зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

 30. Пряме оподаткування в Україні доходів, пов`язаних із зовнішньоекономічною діяльністю.

 31. Офшорні зони та їх роль у міжнародних відносинах на сучасному етапі.

 32. Лібералізація міжнародної торгівлі.
 1. ВИБІР ОБ’КТА ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ І ЗАДАЧ


Студент самостійно повинен визначити задачі та об’єкт дослідження, вирішення яких допоможе досягти поставленої мети, а також на матеріалах звітності якого будуть проведені відповідні розрахунки. Вибір об’єктів дослідження має здійснюватися на основі принципу доступності інформації.

Метою курсової роботи можуть бути – вивчення, систематизація, узагальнення економічних знань з обраної теми, удосконалення існуючих методів, методик, підготовка рекомендацій щодо поліпшення діяльності визначеного об`єкта дослідження.

Важливим етапом виконання курсової роботи студентом є вивчення літератури по обраній темі та складання списку використаної в ході роботи. Обов’язковим є включення до списку використаних джерел актів України, нормативних документів Національного банку України, що регламентують грошово- і кредитно-фінансову сферу, монографій і журнальних статей, а також навчальних посібників та інших джерел, що відповідають досліджуваній темі.

Літературні джерела студент повинен вивчати таким чином, щоб в тексті курсової роботи можна було зробити аналітичний огляд цих джерел. При цьому студент повинен робити посилання на номер літературного джерела і номер сторінки цього джерела, з якого взята інформація, в квадратних дужках. 1. РОЗРОБЛЕННЯ ПЛАНУ КУРСОВОЇ РОБОТИ


Після вивчення нормативних і літературних джерел студент складає план написання курсової роботи за затвердженою темою. При обґрунтуванні плану доцільно дотримуватись орієнтовної структури курсової роботи, що повинна містити такі складові:

  1. Вступ (1-3 сторінки), в якому обґрунтовується актуальність обраної теми, аналізуються останні дослідження та публікації, формулюється мета і завдання курсової роботи, проводяться основні характеристики діяльності досліджуваного об’єкту.

Основна частина виконується у відповідності із обраною темою і має складатися із трьох розділів, які поділяються на підрозділи, що послідовно розкривають зміст роботи.

  1. Перший розділ (до 10 сторінок) виконується на основі літературних джерел та нормативних актів. В даному розділі студент повинен розкрити економічне значення дослідження, дати характеристику сучасних напрямків розв’язання досліджуваної проблеми в Україні та за її межами; обрати власний напрямок вирішення питання та обґрунтувати його доцільність.

  2. Другий розділ (до 20 сторінок) включає безпосередньо економічний аналіз окремих напрямків діяльності вибраного об’єкта та охоплює методику проведення аналізу, систему показників, інформаційне забезпечення, методи аналітичної обробки інформації, способи узагальнення результатів аналізу та обґрунтування управлінських рішень.

  3. Третій розділ (10-20 сторінок) має рекомендаційний характер та виконується на основі сукупного аналізу теоретичної та аналітичної частин курсової роботи. Для вико­нання цього розділу необхідно запропонувати свої шляхи вирішення ключової проблеми вибраної тематики, а також способи та методи її вирішення чи покращення ситуації.

  4. Висновки (3-4 сторінки) включають підсумкові узагальнення і пропозиції, зроблені студентом за наслідками виконання курсової роботи відповідно до обраної теми. Висновки мають бути сформульовані згідно з завданнями, які визначені у вступі роботи.

  5. Список використаної літератури має містити перелік законодавчих актів України, нормативно-правових документів НБУ, положень, інструкцій, методичних вказівок та інших джерел нормативно-довідкової інформації, а також монографій, наукових статей, підручників, навчальних посібників тощо, до яких безпосередньо звертався студент у процесі виконання курсової роботи.

  6. Додатки включають громіздкі таблиці та блок-схеми допоміжного характеру, а також копії форм звітностей (фінансової, статистичної), які не наведені в основній частині курсової роботи. Окремий документ повинен бути пронумерований як «Додаток». 1. ЗБІР МАТЕРІАЛУ ДЛЯ АНАЛІЗУ


Для написання курсової роботи необхідно зібрати певну інформацію, практичний матеріал, що логічно доповнює теоретичні положення роботи. З цією метою слід, насамперед, чітко визначити перелік усіх необхідних показників, що сприятимуть кращому теоретичному матеріалу, і за результатами розрахунків підтвердити теоретичні висновки.

Визначивши необхідні показники, потрібно зібрати документально обґрунтовані їх величини: • за планами (нормативами);

 • фактичні за досліджуваний період;

 • за попередні 3 роки до досліджуваного періоду.

Зібрана інформація повинна бути достовірною та обґрунтованою.

Практичні завдання необхідно впорядкувати та систематизувати. Результати аналізу у вигляді таблиць, схем, графіків мають бути розміщені у додатках до курсової роботи. 1. НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ


При написанні курсової роботи слід звернути увагу на те, що аналіз обраної тематики є важливою складовою міжнародних фінансів у зовнішньоекономічній діяльності України. Він характеризується, насамперед, тим, що забезпечує розроблення стратегії і тактики діяльності об’єкта (підприємства, держави) на міжнародному ринку, а також пошуком шляхів підвищення конкурентоспроможності як на національному, так і на світовому ринках.

Загальні вимоги

Оптимальний обсяг курсової роботи 30-35 сторінок за винятком додатків.

Курсову роботу друкують за допомогою комп’ютера на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210x297 мм) з використанням шрифтів текстового редактора Word, а саме Times New Roman розміру 14 з полуторним міжрядковим інтервалом. Текст курсової роботи необхідно друкувати, залишаючи поля, які не можуть бути меншими таких розмірів: лівий – 20 мм, правий – 10 мм, верхній – 20 мм, нижній – 20 мм. Курсова робота друкується чорним кольором, без використання кольорових вставок та виділень. Шрифт має бути чітким, середньої жирності, однакової щільності.

Зміст включає перелік всіх складових курсової роботи із зазначенням сторінок, на яких розміщується початок відповідного тексту. Складовими курсової роботи, назви яких відображаються у змісті є: вступ, перелік умовних скорочень (вводиться у склад роботи за потреби), основні розділи, їх підрозділи, висновки, список використаних джерел, додатки.

Заголовки структурних частин курсової роботи «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Відстань між заголовком та текстом повинна дорівнювати 3-4 інтервалам. Кожну структурну частину курсової роботи треба починати з нової сторінки.

Порядок нумерації та правила оформлення таблиць, ілюстрацій. Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, малюнків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака «№».

Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, представлений в додатку А. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Такі структурні частини курсової роботи, як: зміст, перелік умовних скорочень, вступ, висновки, список використаних джерел не мають порядкового номера. Необхідно звернути увагу на те, що всі аркуші, на яких розміщені згадані структурні частини курсової роботи, нумерують звичайним чином. Не нумерують лише їх заголовки, тобто не можна друкувати: «1. ВСТУП» або «Розділ 6. ВИСНОВКИ». Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», після номера крапку не ставлять.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: «2.3.» (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку подається заголовок підрозділу.

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставлять крапку. В кінці номера повинна стояти крапка, наприклад: «1.3.2.» (другий пункт третього підрозділу першого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок пункту. Пункт може не мати заголовка.

Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, як пункти.

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці необхідно подавати в курсовій роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка.

Наприклад:

Рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. Якщо в курсовій роботі подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 1.2» (друга таблиця першого розділу).Приклад побудови таблиці

Таблиця (номер)

Назва таблиці
Заголовки граф
Підзаголовки граф1

2

3

4

5


Рядки

Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлятися у вигляді таблиць. Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і термін «Таблиця» починають з великої літери, назву таблиці не підкреслюють.

Заголовок кожної графи в таблиці має бути по можливості коротким. Слід уникати повторів тематичного заголовка в заголовках граф, одиниці виміру зазначати у тематичному заголовку, виносити до узагальнюючих заголовків слова, що повторюються.

Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки – з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними. Висота рядків повинна бути не меншою 8 мм. Графу з порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті, таким чином, щоб її можна було читати без повороту курсової роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою. Якщо текст, який повторюється в графі таблиці, складається з одного слова, його можна заміняти лапками; якщо з двох або більше слів, то при першому повторенні його замінюють словами «Те ж», а далі лапками. Ставити лапки замість цифр, марок, знаків, математичних і хімічних символів, які повторюються, не слід. Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк.

При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово «Таблиця» і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова «Продовження табл.» і вказують номер таблиці, наприклад: «Продовження табл. 1.2».Правила цитування та посилання на використані джерела

Після викладу в тексті витримок із першоджерел у квадратних дужках вказується порядковий номер джерела за списком використаної літератури, а також номера сторінок. Наприклад: Як відзначає І. К. Герчикова, зовнішньоекономічна діяльність ТНК не тільки охоплює експортні операції, але і спрямована, на розвиток закордонного виробництва. А це викликає необхідність посилення й ускладнення контролю за виробничо-збутовою діяльністю. [ 7, с. 478].

Вимоги до цитування такі:

а) текст цитати починається і закінчується лапками та наводиться в тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, із збереженням особливостей авторського написання. Наукові терміни, запропоновані іншими авторами, не виділяються лапками, за винятком тих, що викликали загальну полеміку. У цих випадках використовується вираз «так званий»;

б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту, а також без перекручення авторського тексту та позначається трьома крапками. Вони ставляться у будь-якому місці цитати (на початку, всередині, на кінці). Якщо перед випущеним текстом або за ним стояв розділовий знак, то він не зберігається;

в) кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело;

г) при непрямому цитуванні (переказі, викладі думок інших авторів своїми словами), що дає значну економію тексту, слід бути гранично точним у викладенні думок автора, коректним щодо оцінювання його результатів, і давати відповідні посилання на джерело.

Посилання на ілюстрації курсової роботи вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад, «рис. 1.2».

На всі таблиці курсової роботи повинні бути посилання в тексті, при цьому слово «таблиця» в тексті пишуть скорочено, наприклад «... в табл.1.2». У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово «дивись», наприклад «див. табл. 1.3».

Порядок оформлення списку використаних джерел

Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим твором або виписують з каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без пропусків будь-яких елементів, скорочення назв. Список використаних джерел наводиться у такій послідовності: а) за по­рядком посилання у тексті; б) за алфавітним порядком; в) за хро­нологією. На всі джерела наведені в списку використаних джерел обов’язково мають бути посилання в тексті курсової роботи. Особливості оформлення різних видів літературних джерел наве­дені в табл. 5.1.


Таблиця 5.1

Приклади оформлення списку використаних джерел


Характеристика джерела

Приклад оформлення

1

2

Книги:

Один автор

 1. Василій Великий. Гомiлiї / Василій Великий; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. – Львів: Свічадо, 2006. – 307 с. – (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики IV – V ст.; № 14).

 2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. – К. : Ін-т математики, 2006. – 111 с. – (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59).

 3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. – К. : Асамблея діл. кіл: Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. – 311 с. – (Ювеліри України; т. 1).

 4. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. – Львів: Кальварія, 2005. – 196, [1] с. – (Першотвір).

Два автори

 1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині: історія, спогади, арх док. / І. Матяш, Ю. Мушка. – К. : Києво-Могилян. акад., 2005. – 397, [1] с. – (Бібліотека наукового щорічника «Україна дипломатична» ; вип. 1).

 2. Ромовська 3. В. Сімейне законодавство України / 3. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. – К. : Прецедент. 2006. – 93 с. – (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; вип. 11).

 3. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк,
  П.  І.  Баштанник. – Львів: Растр-7, 2007. – 375 с.

Три автори

 1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф  Р.  Л., Магидсон Д., Эддисон Г.Д.; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007. – ХLIII, 265 с.

Чотири автори

 1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вiтвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. – К. : НДІ «Украгропромпродуктивність», 2006. – 106 с. – (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).

 2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. Для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. – К. : Вища освіта, 2006. – 478, [1] с. – (ПТО: Професійно-технічна освіта).

П'ять і більше

авторів

 1. Психология менеджмента / [Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. – [3-e изд.]. – X. : Гуманитар. центр, 2007. – 510 с.

Продовження табл. 5.1

1

2
 1. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім'ї, дітей та молоді / [Т.В. Бондар, О. Г.  Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та Ін.]. – К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. – 115 с. – (Серія «Формування здорового способу життя молоді» : у 14 кн., кн. 13).

Без автора

 1. Історія Свято-Михайлiвського Золотоверхого монастиря / [авт. Тексту В. Клос]. – К. : Грані-Т, 2007. – 119 с. – (Грані світу).

 2. Воскресіння мертвих ; українська барокова драма : антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. – К.: Грамота, 2007. – 638, [1] с.

 3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця XIX – початку XX століття: [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. – К. : Грані-Т, 2007. – 190, [1] с.

 4. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб. наук. праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. – Чернівці: Рута, 2007. –
  310 с.

Багатотомний

документ

 1. Історія Національної академії наук України, 1941–1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007 –. – (Джерела з iсторії науки в Україні). Ч. 2: Додатки – 2007. – 573, [1] с.

 2. Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В.,Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. – Львов : НТЦ «Леонорм-Стандар», 2005 – . – (Серия «Нормативная база предприятия»). Т. 1. – 2005. – 277 с.

 3. Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни... : (Дочь врага народа) : трилогия / А. Дарова. – Одесса : Астропринт, 2006 – . – (Сочинения : в 8 кн. / А. Дарова; кн. 4).

 4. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. – X. : Право, 2002 – . – Т. 4: Косвенные налоги. – 2007. – 534 c.

 5. Реабілітовані історією. Житомирська область ; [у 7 т.]. – Житомир : Полісся, 2006 – . – (Науково-документальна серія книг «Реабілітовані Історією» : у 27 т. / голов. редкол.: Тронько Л. Т. (голова) [та ін.]). Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І. М. (голова) та ін.]. – 2006. – 721, [2] с.

Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. 4.1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. – К. : НТУУ «КПІ», 2006. – 125 с.

Матеріали

конференцій,

з'їздів

 1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників [«Молодь України і аграрна реформа»], (Харків, 11 – 13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – X. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. – 167 с.

 2. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. – К.: ІСОА, 2002. – 147 с.

 3. Матеріали IX з'їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. iнформ. бюл. – К. : Асоц. укр. банків, 2000. – 117 с. – (Спецвип.: 10 років АУБ).


Продовження табл. 5.1

1

2
 1. Оцінка й обґрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 6 – 9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. Ред. В. Т. Трощенко. – К. : НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. –
  С.  559–956, XIII, [2] с. – (Ресурс 2000).

Препринти

 1. Шиляев Б. А. Расчеты паоаметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ / АNL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. – X. : ННЦ ХФТИ, 2006. – 19 с. – (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр «Харьк. физ.-техн. Ин- т»; ХФТИ 2006-4).

 2. Панасюк М. I. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами / Панасюк М. I., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. – Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. – 7, [1] с. – (Препринт / НАН України, ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1).

Депоновані

наукові праці

 1. Социологическое исследование малых групп населення /
  В. И. Иванов [и др.]; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. – М., 2002. – 110 с. – Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432.

 2. Разумовский В. А. Управление маркетинговими исследованиями в регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев. – М., 2002. – 210 с. – деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876.

Словники

 1. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. – X. : Хапімон, 2006. – 175, [1] с.

 2. Тимошенко 3. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ, термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / 3. І. Тимошенко, O. I. Тимошенко. – К. : Європ. ун-т, 2007. – 57 с.

 3. Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. – К. : Карпенко, 2007. – 219 с.

 4. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. – 2-ге вид., оновл. – К. : К.І.С., 2006. – 138 с.

Атласи

 1. Україна : екол.-геогр. атлас : присвяч. всесвіт, дню науки в ім'я миру та розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук, редкол.: С. С. Куруленко та ін.]; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України [та ін.]. – К. : Варта, 2006. – 217, [1] с.

 2. Анатомія пам'яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам'яті : посіб. для студ. Та лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. – 2-ге вид., розшир. та доловн. – Дніпропетровськ : Пороги, 2005. – 218 с.

Куерда X. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. – X. : Ранок, 2005. – 96 с.

Законодавчі та нормативні документи

 1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2006. – 207 с. – (Бібліотека офіційних видань).

 2. Медична статистика статистика , зб. нормат. док, / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. – К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. – 459 с. – (Нормативні директивні правові документи).
Продовження табл. 5.1

1

2
 1. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. – Офіц. вид. – К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2007. – VI, 74 с. – (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція).

Стандарти

 1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000.2004. – [Чинний від 2006-01-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2006. – IV, 231 с. – (Національний стандарт України).

 2. Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 – ДСТУ ISO 6107-9:2004. – [Чинний від 2005-04-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2006. – 181 с. – (Національні стандарти України).

 3. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (ЕN 61010-2-020:1994, IDT) : ДСТУ ЕN 61010-2-020:2005. – [Чинний від 2007-01-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2007. – IV, 18 с. – (Національний стандарт України).

Каталоги

 1. Межгосударственные стандарти: каталог: в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л.]. – Львов: НТЦ «Леонорм-стандарт», 2006 – . – (Серия «Нормативная база предприятия»). Т. 5. – 2007. – 264 с. Т. 6. – 2007. – 277 с.

 2. Пам'ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / [авт.- упоряд. М. Зобків та ін.]. – Львів : Новий час, 2003. – 160 с.

 3. Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. – [Суми : Унів. кн., 2003] – 11 с.

Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Горницкая И. П.,Ткачук Л. П. – Донецк : Лебедь, 2005. – 228 с.

Бібліографіч-ні

покажчики

 1. Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба. – Львів : Укр. технології, 2007. – 74 с.

 2. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997 – 2005 роки / [уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С]. – Львів : Львів, держ. ун-т внутр. справ, 2006. – 11с. – (Серія: Бібліографічні довідники ; вип. 2).

Дисертації

 1. Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с.

Автореферати

дисертацій

 1. Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 «Технологія машинобудування» / І. Я. Новосад. – Тернопіль, 2007. – 20, [1] с.

 2. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. Технології» / Нгуен Ші Данг. – К. , 2007. – 20 с.Продовження табл. 5.1

1

2

Авторські

свідоцтва

 1. А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин,
  В. Г. Кемайкин (СССР). - № 3360585/25-08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12.

Патенти

 1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В. И.; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. – №2000131736/09; заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. №23 (II ч.).

Частина книги,

періодичного,

продов-жуваного

видання

 1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – № 6. – С. 15–18, 35–38.

 2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 6. – С. 14–17.

 3. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов – основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2007. – № 1. – С. 39–61.

 4. Ма Шуін. Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти / Ма Шуiн // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – № 5. – С. 12–14.

 5. Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2007. – № 1. – С. 25–29.

 6. Валова І. Нові принципи угоди Базель II / I. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. – 2007. – Т. 2, № 2. –
  С. 13–20.

 7. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство XIX ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новітнього укр. письменства) : статті / Микола Зеров. – Дрогобич, 2007. – С. 245–291.

 8. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк,
  С. А. Стадник, Н. В. Калай- тан // Современное состояние использования импульсных источников энергии в промышленности : междунар. науч.-техн. конф., 3-5 окт. 2007 г. : тезисы докл. – X., 2007. – С. 33.

 9. Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України : (кінець ХІХ – початок XX ст.) / Д. М. Чорний. – X., 2007. – Розд. 3. – С. 137–202.

Електронні

ресурси

 1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III–IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. – 80 Min / 700 MB. – Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. – (Бібліотека студента-медика) – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, ХР ; MS Word 97-2000. – Назва з контейнера.Продовження табл. 5.1

1

2
 1. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. – К. : CD-вид-во «Iнфодиск», 2004. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. – (Всеукр. перепис населення, 2001). – Систем. вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RАМ ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. – Назва з титул. екрану.


 1. ПОДАННЯ РОБОТИ ВИКЛАДАЧУ ТА ЇЇ ЗАХИСТ

Виконана студентом курсова робота подається на рецензування науковому керівнику. При позитивній оцінці вона допускається до захисту, при негативній – повертається студенту для усунення недоліків. Студент повинен усунути вказані в рецензії недоліки і повернути роботу для повторного рецензування. При цьому попередня рецензія обов’язково додається.

Якщо робота допущена до захисту, студент повинен ознайомитись з рецензією та підготуватись до захисту. При цьому він мусить підготувати відповіді на питання, згадані у рецензії та показати виправлені у роботі недоліки, відмічені керівником.

Захист курсової роботи проводиться в терміни, передбачені учбовим планом. При оцінці курсової роботи береться до уваги її зміст, якість виконання, навички студента пов’язувати теоретичні знання з практикою, а також повнота і точність відповідей на запитання.

При захисті роботи студент повинен довести актуальність теми, розкрити її зміст, продемонструвати знання з теоретичних, методологічних та практичних аспектів проблеми, обґрунтувати власну думку. Курсова робота оцінюється за бальною системою. Оцінки («відмінно», «добре», задовільно») фіксуються в екзамена­ційній відомості та заліковій книжці студента. Якщо студент отримав оцінку «незадовільно», він повинен обрати нову тему курсової роботи, затвердити її план, виконати і здати на рецензію.

Студенти, які своєчасно не виконали курсової роботи або не захистили її, до іспиту з курсу «Міжнародні фінанси» не допускаються.


Додаток А

Міністерство Освіти і Науки України


Національний Технічний Університет України

«Київський Політехнічний Інститут»


Факультет менеджменту та маркетингу
Кафедра міжнародної економіки
Курсова робота

з дисципліни «Міжнародні фінанси»

на тему:

«Ринок євровалют та динаміка його розвитку в Україні»

Виконав: студент групи УС-21

спеціальності «Міжнародна економіка»

Романенко Сергій Вікторович
Науковий керівник: к.е.н, ст. викладач кафедри

міжнародної економіки

Грінько Ірина Миколаївна

Київ – 2015


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка