Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни " історія мистецтва, архітектури та містобудування "Скачати 125.84 Kb.
Дата конвертації23.10.2017
Розмір125.84 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНИВЕРСИТЕТ МІСЬКОГО

ГОСПОДАРСТВА імені О.М. БЕКЕТОВА

Л.О.БОГДАНОВА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни

ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ

(для студентів бакалаврів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 191 - Архітектура та містобудування)

Харків

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова2017

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни “Історія мистецтва, архітектури та містобудування”. (для студентів бакалаврів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування.) Л. О. Богданова м. Харків. нац. Ун-т міськ. Госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – с.

Укладач: Л. О. Богданова

Рецензент: С.П. Шкляр , кандидат архітектури, доцент Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Рекомендовано кафедрою Основ архітектурного проектування і рисунка, протокол №1 від 2 вересня 2016 р.

Вступ
Дані “Методичні вказівки” в стислій формі надають організаційно-методичні рекомендації щодо організації щодо організації та змісту самостійної роботи студентів при вивченні перших двох модулів теоретичної дисципліни “Історія мистецтв, архітектури та містобудування”.

В межах першого змістового модуля (осінній семестр) вивчається період зародження, становлення й розвитку архітектури та мистецтв від палеоліту до доби так званих “ранніх” цивілізація – Єгипту, Месопотамії, Персії, Стародавньої Греції та Римської імперії.

Єгипет та країни Передньої Азії, особливо Нововавілонське царство та Персія, мали великий вплив на становлення античної архітектури. Тому особлива увага в розділах, присвячених архітектурі та мистецтву Єгипту та Передньої Азії, приділяється аналізу розвитку їх своєрідних ордерних систем, що обумовили формування давньогрецьких та римських ордерів. Послідовно вивчаються всі етапи становлення та розквіту давньогрецького мистецтва, архітектури та містобудування. Аналізується розвиток ордерних систем, елементів забудови міст. Детально вивчаються творіння, що стали найвищими досягненнями світового мистецтва та архітектури. Детально та послідовно вивчаються всі етапи розвитку давньоримської цивілізації – від республіки до імперії. Особлива увага приділяється спадкоємності римської архітектури та мистецтва від Стародавньої Греції, а також формуванню римських архітектури та містобудування середньовічної доби та історії Візантії та Давньоруської держави (Київ, Чернігів, Новгород, Псков, Володимир, Суздаль).

Романський період характеризується розповсюдженням та розвитком художніх традицій, започаткованих у пізній Римській імперії та Візантії.

Тому спочатку вивчаються матеріали щодо візантійської архітектури та мистецтв, а потім аналізується розвиток романіки в країнах Західної Європи. Вивчення доби зрілого середньовіччя починається з Франції, де виникла готична архітектура, а далі продовжується аналізом архітектури, містобудування та мистецтва інших країнах Західної Європи. Середньовіччя на теренах України та Росії. Включає вивчення архітектури Володимиро-Суздальської, Чернігівської, Новгородської архітектурних шкіл, а також архітектури Київської Русі.

В результаті вивчення перших двох змістових модулів дисципліни “Історія мистецтв, архітектури та містобудування” студенти повинні одержати теоретичні знання щодо світового мистецтва, архітектури та містобудування від найдавніших часів до пізнього середньовіччя, а також набути вмінь та навичок з аналізу художніх якостей видатних історичних пам’яток.Загальні положення
Навчальною програмою з аудиторних занять передбачений тільки лекційний курс (45 годин в осінньому та 51 години у весінньому семестрі). Тому синхронізована з тематикою лекційних занять самостійна робота студентів є неодмінною умовою глибокого засвоєння теоретичного курсу “Історія мистецтв, архітектура та містобудування”.

Самостійна робота студентів складається з таких видів роботи – вивчення рекомендованої літератури та інших джерел, підготовка до різних форм контролю знань, а також створення альбомів замальовок та написання рефератів. Для часового розподілу всіх видів самостійної роботи короткі рекомендації щодо їх змісту та послідовності виконання викладені в табличній формі, у відповідності з алгоритмом проведення лекційних занять.


Зміст та послідовність виконання самостійної роботи

Назва теми, що вивчається та короткі рекомендації по виконанню самостійної роботи

Сам. роб.

Годии

Модуль 1 “Історія мистецтва архітектури та містобудування”

Змістовий модуль 1. Історія стародавнього світу.
Тема 1. Стародавня архітектура, містобудування і мистецтво Єгипту. Особливості єгипетської ордерної системи.

6

Тема 2. Доісторична та стародавня архітектура Межиріччя. Особливості ордерної системи Межиріччя.

4

Тема 3. Стародавня архітектура, містобудування і мистецтво Індії. Синтез мистецтв в архітектурі Індії.

5

Тема 4. Стародавня архітектура, містобудування і мистецтво Китаю. Синтез мистецтв в архітектурі Китаю.

5

Змістовий модуль 2. Історія античності (Греція, Рим)
Тема 5. Стародавня Архітектура, містобудування і мистецтва Криту.

5

Тема 6. Стародавня архітектура, містобудування і мистецтво Греції. Особливості грецької ордерної системи.

10

Тема 7. Стародавня архітектура, містобудування і мистецтво Риму. Особливості римської ордерної системи.

10

Модуль 2 “Історія Мистецтва архітектури та містобудування”

Змістовий модуль 2.1 Історія Середньовіччя (Франція, Німеччина, Англія, Австрія)
Тема 8. Архітектура, містобудування і мистецтво Візантії, романіки. Фортифікаційне будівництво періоду романіки.

5

Тема 9. Архітектура, містобудування и мистецтво готики Німеччини .

5

Тема 10. Архітектура, містобудування і мистецтво готики Франції. Особливості храмових готичних споруд Франції.

6

Тема 11. Архітектура, містобудування і мистецтво готики Англії. Особливості храмових готичних споруд Англії.

5

Тема 12. Архітектура, містобудування і мистецтво готики Австрії. Особливості храмових готичних споруд Австрії.

4

Змістовий модуль 2. Історія Візантії та Давньоруської держави (Київ, Чернігів, Володимир-Суздальське князівство, Новгород, Псков, Московське князівство).
Тема 13. Стародавня архітектура, містобудування Візантії. Мистецтво візантійської мозаїки.

3

Тема 14. Архітектура, містобудування і мистецтво Києва. Вплив візантійської архітектури на формування давньоруської архітектури.

4

Тема 15. Архітектура, містобудування і мистецтво Чернігова. Формування української православної архітектури.

2

Тема 16. Архітектура, містобудування і мистецтво Володимиро-Суздальського князівства. Особливості Володимиро-Суздальської архітектури.

2

Тема 17. Архітектура, містобудування і мистецтво Новгорода та Псков. Особливості архітектури Новгорода та Пскова.

2

Тема 18. Архітектура, містобудування і мистецтво Московське князівства. Творчість іноземних архітекторів.

1


Самостійна підготовка до тестування та контрольних робіт
Для проміжного та підсумкового контролю знань студентів передбачені:

- по 1 – два тестування, та виконання графічних робіт з зображеннями __ архітектурного ордера.

- по модулю 2 – два тестування, та виконання графічної роботи __ з зображенням образу готичної архітектури. Комплект питань тестів.
Контрольні запитання для самостійної підготовки до тестування.


 1. По змістовному модулю ЗМ 1

А) дольмен Б) менгір В) кромлех.

2. Який тип споруд стародавнього Єгипту називається мастаба – кам’яна лава, надгробок чи вимірювальний інструмент?

3. Визначте характерні особливості зображення людини в мистецтві Стародавнього Єгипту.

4. Назвіть та графічно замалюйте архітектурну споруду стародавнього Єгипту, пов’язану з ім’ям зодчого Менхотепа.

5. Назвіть імена фараонів, які поховані в комплексі пірамід в Гізі, та ім‘я зодчого, що споруджував цей комплекс.

6. Визначте поняття перестільний двір та гипостільна зала. Схематично замалюйте їх вигляд.

7. Розкрийте значення термінів обеліск, пілон, осірічна фігура.

8. Назвіть визначні архітектурні комплекси, пов’язані з ім’ям фараона Рамзеса ІІ.

9. Де знаходиться «Великий сфінкс» – У Вавилоні, Гізі чи Персеполі.

10. Назвіть найвизначнішу архітектурну споруду шумерського міста Ур, надайте її схематичне зображення.

11. Визначте, в чому полягає різниця в плануванні Дур-Шаррукина та попередніх міст Шумеро-Аккадської цивілізації.

12. До якого виду мистецтва належать терміни: торевтика, рельєф, барельєф?

13. Назвіть архітектурні споруду доби ранніх цивілізацій, що належать до семи чудес стародавнього світу. Де вони знаходяться?

14. В якому місті (Урі, Мемфісі, Дур-Шаррукині чи Вавилоні) знаходяться:А) ворота богині Іштар Б) «Дорога Процесій» В) Висячи сади Семіраміди?

15. Що таке ападана, в якому архітектурному комплексі знаходяться дві споруди з такою назвою?
 1. Визначте, в якому місті в період розквіту егейської цивілізації знаходився палацевий комплекс, що став прототипом для легендарного Лабіринту в Трої, Мікенах чи Кносі.

 2. Назвіть терміни, якими називалися чоловічі та жіночі фігури в архаїчній давньогрецькій скульптурі.

 3. 3. Назвіть та схематично замалюйте основні об’ємно-планувальні типи давньогрецьких храмів.

 4. Розкрийте поняття терміну іонічний ордер, перелічите його складові елементи.

 5. Розкрийте поняття терміну доричний ордер, перелічите його складові елементи.

 6. Елементами якого типу архітектурних споруд являються наос, пронаос та епістодом? Що означають ці терміни?

 7. Що таке архітрав – основа колони, її завершення чи несуча балка.

 8. До якого архітектурно ордеру належить поняття зооморфний фриз, яким чином він оздоблюється?

 9. Назвіть основні архітектурні об’єкти афінського Акрополя та імена їх творців.

 10. Ким був Фідій – визначним художником, поетом чи скульптором? Назвіть його основні твори.

 11. Зо таке хризо-елефантинна техніка? Назвіть найбільш відомі твори, виконані в цій техніці, та ім’я їх автора.

 12. До якого типу будівлі відносяться поняття атрій, перистиль – храму, житлового будинку чи громадської споруди? Що означають ці терміни?

 13. Визначте галузі мистецтва, в котрих працювали: Фідій, Калікрат, Мнесикс, Мірон, Полігнот, Іктін. Назвіть їх основні творіння.

 14. Від назви якої архітектурної споруди утворилося слово мавзолей? Дайте схематичне зображення цієї споруди.

 15. Які зі споруд Давньої Греції прийнято відносити до семи чудес стародавнього світу? Дайте їх схематичне зображення.


По змістовному модулю ЗМ 2.


 1. До яких функціональних елементів готичних храмів мають відношення терміни роза, біфорій, трифорій?

 2. Що таке вітраж? Для оздоблення яких частин середньовічних храмів він використовувався?

 3. Зробіть порівняльний аналіз готичних соборів в Шартрі та Реймсі. В чому подібність і в чому різниця їх архітектурного вигляду? Надайте їх схематичне зображення.

 4. Надайте композиційний аналіз будівлі Святої капели в Парижі.

 5. Назвіть 7 найвідоміших французьких готичних храмів. Схематично замалюйте їх силуети.

 6. Які види мистецтв використовуються для створення емоціонально підвищеного середовища готичного храму?

 7. Назвіть основні елементи забудови середньовічного міста.

 8. Що таке фахверкова конструкція, де і коли вона мала поширення?

 9. До якого з видів середньовічної забудови міста мають відношення поняття машикулі, барбакан, бастіон? Що вони означають?

 10. Що таке вимперг, крабб, фіала, пінакля? Де використовувалися ці елементи?

 11. Розкрийте значення термінів неф, трансепт, нартекс, сузір’я каплиць, та вкажіть на їх оздоблення?

 12. Що таке аркбутан і контрфорс? Які декоративні елементи використовувалися для їх оздоблення?

 13. Назвіть найвідоміші англійські храми періоду готики. Надайте схематичні зображення їх зовнішнього вигляду.

 14. Чим обумовлена відмінність італійської готики від загальноєвропейської, в чому це проявилося?

 15. В якому місті Західної Європи знаходиться собор, що будувався шість століть: у Страсбурзі, Кельні, Лінкольні чи Парижі?


Засоби контролю та структура залікового кредиту

Види та засоби контролю

Розподіл балів, %

Модуль 1
ЗМ1 Тестування

25%

ЗМ Тестування

25%

Графічна робота «Інваріант ордеру»

20%Підсумковий контролю з Модулю 1

30%

Всього за модулем І

100%

Модуль 2. Поточний контроль зі змістовних модулів
ЗМ 1 Тестування

25%

ЗМ 2 Тестування

25%

Графічна робота «Образ готичного міста»

20%Підсумковий контроль з МОДУЛЮ 2 (Екзамен)

30%

Всього за модулем 2

100%


Рекомендована література

 1. Антонов В.Л. Історія соціального розвитку мистецтва та архітектури. Стародавня Греція. – К., 1993, 155 с., іл.

 2. Брунов Н.И. Очерки по истории архитектуры в 2 т. / Н.И. Брунов; – М.: ЗАО Центрполиграф, 2003. –Т. 2: Византийская архитектура. – 540 с.

 3. Бунин А.В., Саваренская Т.В. «История градостаительного искусства», Т.1. – М., Стройиздат, 1979, 445 с., іл.

 4. Всеобщая история архитектуры в 12 томах, Том 1 Архитектура Древнего мира. – М., Стройиздат, 1970.

 5. Всеобщая история архитекрути в 12 томах. Том 9 Архитектура Восточной и Юго-Восточной Азии до середины ХIХ столетия. – М. Строиздат, 1971.

 6. Ермакова С.О Исторический Центр Рима. – М., Вече, 2005, 241 с., илл.

 7. История искусства зарубежных стран: Первобытное общество, Древний Восток, античность: Учебник. – М., Изобразительное искусство, 1979.

 8. Кох Вильфрид. Энциклопедия архитектурных стилів. Классический труд по европейскому зодчеству от античності до современности. Перевод с неметкого. – М.: ЗАО «БММ». 2006. – 528., илл.

 9. Лавров В.А. Развитие планировочной структуры исторически сложившихся городов. – М., Стройиздат, 1977, 176 с.

 10. Лясковская О.А. Французкая готика Архитектура , скульптура , витраж. – М., Искусство, 1973, 174 с., ил.

 11. Мартиндейл Ендрю. Готика. – М.: слово/slovo, – 2001, – 288 с., илл.

 12. Моатти К. Античный Рим, пер. с. фр. – М., Издательство АСТ, 2003, 208 с., ил.

 13. Панов П.В, Кодін В.О. Архітектура первісного суспільства. Стародавнього Єгипту та Передньої Азії. Навчальний посібник. ХНАМГ, 1998.

 14. Рим: Эхо имперской славы \ пер. с англ. – М., Терра, 1997, 168 с, ил.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка