Методичні вказівки для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Конкурентоспроможність підприємства»Сторінка1/4
Дата конвертації23.10.2018
Розмір0.71 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4

Міністерство освіти і науки

Тернопільський національний технічний університет

імені Івана Пулюя
Кафедра економіки та фінансів


Методичні вказівки

для проведення практичних занять з навчальної дисципліни

«Конкурентоспроможність підприємства»

для студентів освітнього рівня бакалавр для усіх форм навчання за спеціальністю:
076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність


Тернопіль – 2017 р.

Методичні вказівки для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Конкурентоспроможність підприємства» для студентів освітнього рівня бакалавр для усіх форм навчання за спеціальністю: 076 – Підприємництво, торгівля та біржова справа / Укладач: к. е. н., доц. Артеменко Л. Б. – Тернопіль: ТНТУ, 2017. – 33 с.

Рецензенти: д. е. н., доц. Н.Ю. Мариненко, к .е. н., доц. С.Є. Хрупович
Методичні вказівки розглянуті на засіданні кафедри економіки та фінансів, протокол

9 від «22» грудня 2017 р.
Методичні вказівки схвалені та рекомендовані до друку на засіданні методичної комісії факультету економіки і менеджменту Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Протокол № від « » 2017 р.


ЗМІСТ

 1. Анотація______________________________________________ 4

 2. Тематичний план практичних занять_______________________ 6

 3. Завдання для МОДУЛЬ 1_________________________________ 8

 4. Завдання для МОДУЛЬ 2_________________________________ 17

 5. Приклади розв’язання задач______________________________ 26

 6. Перелік питань до заліку_________________________________ 31

 7. Рекомендована література________________________________ 32


Анотація

Практика розвитку сучасного бізнесу доводить, що без конкурентоспроможності неможливо забезпечити успіх підприємства в його боротьбі за досягнення провідних ринкових позицій та забезпечення довготривалого ефективного функціонування в динамічному конкурентному середовищі. Вказані обставини зумовлюють актуальність і необхідність вивчення студентами дисципліни «Конкурентоспроможність підприємства».

В організації навчального процесу в університеті за Болонською системою важливу роль відіграє правильна координація самостійної роботи студентів з наданням методичних порад. Саме тому методичні рекомендації для практичних занять студентів являються складовою частиною комплексу навчально-методичного забезпечення щодо вивчення дисципліни «Конкурентоспроможність підприємства».

«Конкурентоспроможність підприємства» є синтезуючим курсом, який опирається на навчальний матеріал суміжних навчальних дисциплін теоретично-прикладного характеру, об’єднує цей матеріал в єдиний комплекс економічних знань, на базі яких у бакалаврів формуються цілісні знання щодо конкурентоспроможності підприємства, її складових елементів, їх взаємозв’язку і вагомості, а також набуваються елементарні вміння і навички управління конкурентоспроможністю суб’єктів господарювання.Метою вивчення дисципліни є – сформувати у студентів уявлення про базові категорії, принципи і методи управління конкурентоспроможністю фірми.

Відповідно до поставленої мети у ході аудиторних занять вивчення тем дисципліни «Конкурентоспроможність підприємства» студенти повинні виконати такі завдання: • засвоїти термінологічний апарат у сфері конкуренції;

 • набути вмінь визначати й оцінювати показники і фактори конкурентоспроможності підприємств різних типів;

 • виявити ключові проблеми конкурентоспроможності товарів, послуг, підприємств та галузей національної економіки;

 • опанувати методики аналізу форм і методів конкуренції в трансформаційний період національної економіки;

 • вибору оптимальних стратегій українських підприємств на вітчизняних та зарубіжних ринках.

Зміст практичних занять визначається навчальною програмою дисципліни та забезпечуються системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення: підручники, монографічна література, навчальні та методичні посібники, конспекти лекцій викладача, матеріали дистанційного навчання.

Форми роботи студентів на практичних заняттях:

 • заслуховування матеріалів, підготовлених за планом заняття;

 • дискусійне обговорення незрозумілих і важливих проблем щодо складових елементів

 • конкурентоспроможності; концепціій та меодів її оцінки;

 • заслуховування фіксованих виступів з конкретної проблематики;

 • розв’язання модульних тестів; контрольних робіт;

 • підготовка, написання та презентація рефератів на запропоновані теми;

 • розв язання задач та ситуаційних вправ, відповідно до тематики заняття;

 • виконання ІНДЗ,

 • обговорення проблемних питань дисципліни.

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЄТЬСЯ СТУДЕНТАМ, З ДИСЦИПЛІНИ

«КОНКУРЕНТСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА»Модуль 1

Модуль 2

Підсумковий

контроль


Сума


Аудиторна робота – лекції, семінарські заняття та контрольні заходи

Аудиторна робота – лекції,

семінарські

заняття та контрольні заходи


Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2
20 20 35
Всього:

25

100

Студенти, які набрали протягом семестру за здачу модульних контролів 70–75 балів, успішно здали зміст самостійної роботи, систематично відвідували лекційні і практичні заняття, активно працювали на практичних заняттях, залік не складають, а отримують автоматично максимальну кількість балів (25).

Структура посібника відповідає основним елементам навчально-методичного комплексу дисципліни та містить: перелік та питання тем практичних занять, тематику рефератів, питання для самоперевірки, тестовий тренінг, ситуаційні вправи, задачі та приклади алгоритму їх розв’язання, бібліографію.

Дане видання повинно стати вагомим доробком в процесі аудиторного та самостійного вивчення і опрацювання тем дисципліни «Конкурентоспроможність підприємства», сприяти формуванню у студентів теоретичних знань та практичних навичок щодо управління конкурентоспроможністю підприємства за сучасних умов господарювання. Посібник складено таким чином, щоб проконтролювати засвоєння основних питань кожної теми курсу, категорій, визначень, основних положень концепцій, моделей та методів оцінки конкурентоспроможності товару і підприємства, підкріплених тестовими завданнями та задачами, тому стане в нагоді для студентів освітнього рівня бакалавр усіх форм навчання спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» при піготовці до здачі заліку.Тематичний план практичних занять
лекції                        Назва теми

Лекції /

Прак

тичні

заняття

 

МОДУЛЬ 1

 

 

1Теоретико - методологічні основи конкуренції 

1..Сутність конкуренції: предмет, об’єкт дослідження, функції.

2. Види конкуренції. Моделі ринкової економіки.

3. Роль конкуренції в ринковій економіці. Принцип «невидимої    руки» А.

Смітта.

4. Поняття несумлінної конкуренції.2 / 4

 

2Конкурентноспроможність як характеристика фірми, що функціонує в умовах ринку

1. Поняття конкурентоспроможності підприємства, продукції, галузі, країни.

2. Конкурентостійкість підприємств.

3. Фактори, що впливають на конкурентоспроможність підприємства.  4 / 4

 

3 Конкурентне середовище фірми

1. Основні складові конкурентного середовища

2. П’ять сил конкуренції.

3. Державна політика в сфері регулювання конкуренції.2 / 4

4

Конкурентна перевага й конкурентні ходи

1. Формування конкурентної переваги об'єктів.

2. Класифікація і типові фактори конкурентних переваг різних об'єктів.

3. Типові стратегії конкуренції. Утримання  конкурентних переваг.

4.  Конкурентні ходи.

4.1 Поняття конкурентного ходу.

4.2. Наступальні конкурентні ходи.

4.3. Захисні конкурентні ходи.

4.4. Зобов'язання.


4 / 6

5

Стратегії конкуренції підприємств

1. Загальні стратегії конкуренції за М. Портером

2. Ризик у виборі загальної стратегії.

3. Стратегія впровадження нововведень. Стратегія негайного реагування  на

потреби ринку.

4. Фірми, що „загрузли” на півдорозі.

5. Конкурентні стратегії підприємств у різних  галузях

5.1. Стратегія конкуренції у фрагментованих галузях.

5.2. Стратегія конкуренції в новоутворених  галузях.

5.3. Стратегія конкуренції в занепадаючих  галузях.

5.4. Конкуренція в глобальних галузях.

6.Типізація стратегій конкурентоспроможності.4 / 6
Всього за 1 модуль

16 /24

 

МОДУЛЬ  2
 

6Методологічні підходи щодо розробки та оцінки ефективності

стратегій конкурентоспроможності

1.  Методики розробки стратегій конкурентоспроможності підприємства.

2.  SWOT-аналіз як інструмент стратегічного управління.

3.  Сутність функціонально-вартісного аналізу.4 / 6

7

Основи управління якістю продукції 

1.  Сутність якості продукції. Фактори, що впливають на якість  продукції.

2.  Концепція загального управління якістю Зарубіжний досвід управління

якістю продукції.

3.  Показники якості товару.

4. Сутність управління та способи забезпечення якості.

4.1 Стандартизація і сертифікація продукції і підприємства.

4.2 Організація контролю якості продукції.

4.3 Інструменти підвищення якості продукції.


4 / 6

 

8Конкурентоспроможність товару. Методики оцінки конкурентноздатності продукції

1. Принципи оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства

2. Сутність конкурентоспроможності продукції.

3. Основні етапи оцінки конкурентоспроможності.

4. Методи оцінки конкурентоспроможності продукції.


4 / 6

 

9Конкурентоспроможність підприємства: сутність і методи оцінки.

1.  Основні принципи і критерії конкурентоспроможності підприємства.

2.  Огляд методичних підходів щодо оцінки конкурентних позицій фірми.

3.  Системно-процесний підхід до управління

конкурентоспроможністю  підприємства

4.  Стратегії українських підприємств, перспективи реалізації

національних конкурентних переваг на міжнародних ринках.


4 / 6

 

Всього за 2 модуль

16 / 24

    СР – 72 (М1), 64 (М2) Всього: 216


МОДУЛЬ 1
Тема 1. Теоретико - методологічні основи конкуренції

Зміст теми 1..Сутність конкуренції: предмет, об’єкт дослідження, функції.

2. Види конкуренції. Моделі ринкової економіки.

3. Роль конкуренції в ринковій економіці. Принцип «невидимої руки» А. Смітта.

4. Поняття несумлінної конкуренції.Питання для самоперевірки

1. Як змінювалися погляди на конкуренцію та чому її вважають рушійною силою ринку?

2. Які прийоми цінової й нецінової конкуренції використовують фірми?

3. Що є спільного та відмінного між ціновою та неціновою конкуренцією?

4. Пояснити зв’язок конкуренції і монополії.

5. Розвиток конкурентних відносин в Україні.

Теми рефератів

1. Види конкурентної поведінки та моделі взаємодії суб’єктів на ринку.

2. Історія досліджень явища «конкуренція» у роботах відомих науковців: А.Сміта, Д.Рікардо,

А.Маршалла

3. Характеристика монополій: закрита, відкрита, білетареальна, природна монополія.

4. Еволюція поглядів на конкуренцію.Визначте, правильні чи неправильні твердження.

1. Конкуренція – об’єктивний економічний закон розвинутого товарного виробництва, що виражає внутрішньо необхідні, сталі й суттєві зв’язки між відокремленими товаровиробниками.

1)Так. 2)Ні.2. Монополія зароджує конкуренцію, а конкуренція монополію.

1)Так. 2)Ні.


Тестові завдання

1. А. Смітом та Д. Рікардо були закладені фундаментальні положення про сутність:

1) ресурсного підходу; 2) добросовісної конкуренції; 3) системного підходу; 4) вільної конкуренції.2. В основі виокремлення ринку продавця і ринку покупця, лежить така класифікаційна ознака, як:

a) ступінь влади; б) залежність від того, хто є покупцем товару і з якою метою він купується;

в) ступінь активності на ринку; г) простір дії.

3. Ринкова ситуація, за якої відносно велика кількість невеликих виробників пропонують схожу, але не ідентичну продукцію. Кожне підприємство даного середовища задовольняє невелику частку ринкового попиту на продукцію, який реалізує підприємство. Це конкурентне середовище:

a) досконалої конкуренції; б) монополістичної конкуренції; в) олігополії; г) монополії.4. Типовi риси олiгополiстичної конкуренції:

а) на ринку діють кілька великих фірм; б) на ринку діє безліч фірм;

в) межі коливання цін узгоджуються конкурентами; г) коливання цін не узгоджуються конкурентами;

д) на ринку спостерiгається тільки цiнова конкуренція; е) на ринку iснує тільки нецiнова конкуренція;

ж) на ринку спостерiгається переважно цiнова конкуренція;

з) на ринку високi вхiднi бар’єри для великих фірм.5. Нецінова форма конкуренції підрозділяється на:

а) «за якістю», «за умовами продажу»; б)відкрита, прихована;

в)законна, недобросовісна, пряма боротьба з конкурентами; г)законна, незаконна.

6. До методів несумлінної конкуренції відносяться:

а) копіювання зовнішнього вигляду виробу іншого господарського суб'єкта;

б) використання чужих позначень матеріалів упакування;

в) сезонних розпродажів за зниженими цінами;

г) продовження терміну надання кредиту; д) розголошення зведень, що є таємницею.

7. Залежно від масштабності економічних об’єктів існує:

а) конкурентоспроможність підприємства-виробника;

б) міжнародна конкурентоспроможність; в) конкурентоспроможність товару;

г) конкурентоспроможність регіонів; д) конкурентоспроможність галузі.8. . Залежно від умов, у яких діють суб'єкти господарського життя ринок класифікують на:

а) регульований ; б) вільний; в) регіональний; г) легальний; д) ринок праці.Завдання
Встановіть відповідність у вигляді комбінації цифр і букв. Таблиця 1.

Етапи формування теорії конкуренції:

Характерні риси:

Етапи:

1) перший етап;

2) другий етап;

3) третій етап;

4) четвертий етап;

5) п'ятий етап
а) визначено умови виникнення конкуренції та її роль у розвитку виробництва;

б) виявлення конкурентних переваг країн і компаній;

в) сформульована роль конкуренції та умови моделі досконалої конкуренції;

г) створення теорії монополістичної і недос-коналої конкуренції;

д) збагачення теорії конкуренції ідеями про необхідність використання

інновацій.

1) ____; 2) ___; 3) ____; 4) ____; 5) _____

Встановіть відповідність у вигляді комбінації цифр і букв. Таблиця 2.Інструменти конкуренції: Види:

Показники:

1) цінова;

2) нецінова


а) якість товару;

б) зниження ціни;

в) обслуговування споживачів;

г) інновації.

1) __________; 2)__________

Встановіть відповідність у вигляді комбінації цифр і букв. Таблиця 3.Характеристики підходів до визначення поняття "конкуренція":

Сутність підходу:

Підхід:

1) поведінковий;

2) структурний;

3) функціональний
а) передбачає боротьбу за рідкісні економічні блага;

б) суперництво старого з інноваціями;

в) аналіз структури ринку для визначення ступеня свободи продавця і покупця на ринку, постійне підвищення якості.

1) _______; 2) _______; 3) ______
Тема 2. Конкурентноспроможність як характеристика фірми, що функціонує в умовах ринку

Зміст теми 1. Поняття конкурентоспроможності підприємства, продукції, галузі, країни.

2. Конкурентостійкість підприємств.

3. Фактори, що впливають на конкурентоспроможність підприємства.

Питання для самоперевірки

1. Якими є основні ознаки конкурентоспроможності ринкового суб’єкта?

2. Які об’єкти можуть характеризуватися такою властивістю як конкурентоспроможність?

3. Які чинники визначають рівень конкурентоспроможності підприємства?

Теми рефератів

1. Конкурентоспроможність як базова детермінанта ефективного функціонування підприємства в ринковому середовищі.

2. Підходи до класифікації конкурентоспроможності.

Визначте, правильні чи неправильні твердження.

1.Внутрішні конкурентні переваги відтворюють цінність для споживача.

1)Так. 2) Ні.2.Зовнішні конкурентні переваги характеризують цінність для фірми- виробника і засновані на її виробничих та організаційних ноу-хау.

1)Так. 2) Ні.3.Конкурентоспроможність відображає майбутні можливості виживання на ринку, а конкурентоздатність відображає сучасне положення підприємства.

1)Так. 2) Ні.4. Конкурентоспроможність підприємства не ґрунтується на конкурентних перевагах підприємства.

1)Так. 2) Ні.


Тестові завдання

1.Всі фактори, що впливають на конкурентоспроможність можна поділити на:

а) великі, середні і малі; б)місцеві, регіональні, міжнародні і світові;

в)зовнішні і внутрішні; в)основні і другорядні.

2. Конкурентоспроможнiсть товару:

а) престижний товар; б) дефiцитний товар; в) товар високої якості;

г) низькi цiни на товар; д) ступінь зацікавленості покупця купити товар.

3. До внутрішніх факторів конкурентоспроможності підприємства відносяться:

а) системи і методи управління фірмою; б) рівень техніки і технології на підприємстві;

в) маркетингове забезпечення; г) наявність конкурентів у даній галузі, сфері діяльності;

д) раціональне розміщення продуктивних сил; ж) соціальні, психологічні, екологічні фактори.5.Конкурентоспроможність продукції – це:

а) економічна категорія; б) економічна потреба; в) економічне поняття; г) економічна вигода.6. Основними ознаками конкурентоспроможності як одного з критеріїв ефективності

економічного суб’єкта є:

а) відносний (порівняльний) характер; б) часовий характер (динамічність);

в) стабільний характер; г) регульований характер.

7. До зовнішніх факторів конкурентоспроможності (виходячи з позицій підприємства) можна

віднести:

а) експортно - імпортні відносини держави;

б) наявність конкурентів у даній галузі, сфері діяльності;

в) система економічного стимулювання; г) наявність (або відсутність) джерел сировини в країні;

д) система розробок і впровадження нововведень;

ж) наявність (або відсутність) антимонопольного законодавства.8. Залежно від масштабності економічних об’єктів існує:

а) конкурентоспроможність підприємства-виробника;

б) міжнародна конкурентоспроможність; в) конкурентоспроможність товару;

г) конкурентоспроможність регіонів; д) конкурентоспроможність галузі

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка