Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «аудит» для студенті 3 курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», спеціальності 030509 «Облік І аудит»Сторінка5/7
Дата конвертації23.10.2017
Розмір1.45 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7
Задача 1

Вихідні дані :

Підприємство А придбало у звітному періоді пластмас на суму 720 грн. ( ПДВ - 120 грн. ). Протягом цього періоду ціна пластмас знизилася до 500 грн. Підприємство оцінює пластмаси за чистою вартістю реалізації.Завдання : відобразити операцію з уцінки пластмас в реєстрах бухгалтерського обліку

Задача 2

Вихідні дані :

На складі підприємства «Мрія» з вини кладовщика виявлено нестачу запасних частин на суму 240 грн. ( в тому числі ПДВ ) і утримано із його заробітної плати згідно з письмовою заявою .Завдання :

 • обчислити суму до відшкодування ;

 • відобразити дані операції в реєстрах бухгалтерського обліку .

Задача 3

Аудитор був призначеним керівником групи, яка буде здійснювати аудит фінансової звітності ВАТ «Добробут». За звітний рік ВАТ отримало 12 млн. грн. чистого прибутку.

Відомо, що дружина аудитора-керівника групи володіє 12% акцій ВАТ „Добробут" вже багато років.

Чи варто аудитору приймати завдання на аудит? Відповідь обгрунтуйте із застосуванням норм Закону України «Про аудиторську діяльність» та Кодексу етики професійних бухгалтерів.
Задача 4

Аудитор-приватний підприємець надає послуги з ведення бухгалтерського та податкового обліку ТОВ „Промінь".

Керівництво звернулось з пропозицією до аудитора, щоб той надав аудиторський висновок про фінансову звітність, який необхідно подати у банк для отримання довгострокового кредиту. Керівництво ТОВ обґрунтовує своє звернення тим, що аудитору відомі всі обставини підприємницької діяльності та зміст фінансової звітності, а також, те що банком встановлені мінімальні терміни (два тижні) для подання аудиторського висновку на розгляд кредитного комітету.

Чи варто аудитору приймати пропозицію? Відповідь обгрунтуйте із застосуванням норм Закону України «Про аудиторську діяіьність» та Кодексу етики професійних бухгалтерів.
Задача 5

Керівник ВАТ „Тандем" пан Васильченко Д.М. вперше звернувся до аудиторської фірми ТОВ „Бізнес-аудит" провести перевірку фінансової звітності компанії за 2007 рік.Потрібно:

А) скласти лист-пропозицію клієнта.

Б) вказати, яку інформацію необхідно запитати аудитору для прийняття рішення щодо проведення аудиту.

В) скіасти лист - зобов 'язання аудитора.

Г) скласти договір на проведення аудиту за умови, що перевірка проводиться вперше.
Задача6

ТОВ «Велес» вже декілька років обслуговується аудиторською фірмою ПП „Аргумент". Жодних конфліктних ситуацій протягом періоду співпраці не було.Потрібно:

А) скласти лист-пропозицію клієнта на повторне проведення аудиту.

Б) скласти лист - зобов 'язання аудитора.

В) скласти договір на проведення аудиту за умови, що перевірка проводиться повторно.

Рекомендована для самостійного вивчення література за темою
1. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. - 2-е вид., перероб. та доп. - Житомир: ПП «Рута», 2002. - 607 с [стор. 187-205].

2. Гончарук Я.А., Рудницький В.С. Аудит: Вид. 2-ге, перероб. Та доп. - Львів: Оріяна-Нова, 2004. -292с. [стор. 121-134, 220-239].

3. Гордієнко Н.І., Харламова О.В. Карпенко М.Ю. Аудит, методика і організація: Навчальний посібник (для студентів економічних спеціальностей). У 2 частинах. Частина 1. - X.: ХНАМГ, 2007.-162 с, [стор. 111-117]

4. Давидов Г. М. Аудит: Навч. посібник - К. : Знання, 2002. - 363с. [стор. 51-66].

5. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти. - К.: «Каравелла»; Львів: «Новий світ-2000», 2002. - 504 с. [стор. 124-134].

Тема13: Аудиторський звіт та аудиторський висновок.

Структура аудиторського висновку. Види аудиторських висновків відповідно до стандартів аудиту та вимог національних нормативних документів. Події після дати балансу в аудиторському висновку. Види аудиторських висновків та їх зміст. Поняття аудиторського звіту й висновку. Структура та зміст аудиторського висновку.Теми рефератів

 1. Документування в аудиті: основні концепції.

 2. Аудиторський звіт: вплив на результати перевірки.

 3. Причини модифікації аудиторських висновків.

 4. Вплив виявлення порушень на форму і зміст аудиторського висновку.

 5. Звітність, аудиторів та аудиторських фірм.

 6. Взаємозв’язок концептуальної основи об’єкта перевірки та аудиторського висновку.

Запитання й завдання для самоконтролю знань

1.     Дайте визначення поняття “аудиторський висновок”.

2.     Яка документація може додатково передаватись засновнику?

3.     Схарактеризуйте структуру і зміст аудиторського висновку.

4.      Які види аудиторських висновків Ви знаєте?

5.     В якому випадку може бути наданий безумовно позитивний аудиторський висновок?

6.     Дайте характеристику висновку з обмеженнями.

7.     Що являє собою модифікований аудиторський висновок?

8.     Що являє собою аудиторський висновок спеціального призначення і які вимоги висуваються до складання таких висновків?

Тестові завдання

1. Основними перевагами підтверджувального аудиту є:

а) скорочення часу перевірки та дослідження найбільш суттєвих операцій;

б) оптимальне співвідношення перевірки системи внутрішнього контролю та інформації, яка міститься у фінансових звітах;

в) виключення можливості помилки в первинних документах та реєстрах обліку завдяки фактично дублюванню облікового процесу (процедур бухгалтерського обліку).2. Оцінка суттєвості є справою професійного судження:

а) керівника підприємства;

б) Спілки аудиторів України;

в) клієнта;

г) аудитора.

3. Модель аудиторського ризику мас вигляд:

а) АР=РСГхРН;

б) АР=ВРхРКхРН;

в) АР=РСГ+РН;

г) АР=ВР+РК+РН.

4. Яке із визначень більш точно розкриває поняття «суттєвість інформації»:

а) інформація вважається суттєвою, якщо її відсутність або неправильне відображення впливає на зміст аудиторського висновку;

б) інформація вважається суттєвою, якщо її відсутність або неправильне відображення впливає на розмір загального аудиторського ризику;

в) інформація вважається суттєвою, якщо її відсутність або неправильне відображення впливає на економічні рішення користувачів, прийняті на основі фінансової звітності;

г) інформація вважається суттєвою, якщо її відсутність або неправильне відображення впливає на розмір гонорару аудиторської фірми.

5. Який документ засвідчує в Україні факт досягнення домовленості між клієнтом і аудиторською фірмою (аудитором) про про
ведення аудиторської перевірки:

а) протокол про намір провести аудиторську перевірку;

б) акт;

в) договір;г) лист-зобов'язання.

6. Відповідно до Закону України „Про аудиторську діяльність" підставою для здійснення аудиту с:

а) лист-запит замовника;

б) лист-ствердження аудитора;

в) договір на проведення аудиту;

г) правильна відповідь відсутня.

7. Який з наступних аспектів, як правило, не включається у
договір на проведення аудиту:

а) мета аудиту фінансової звітності;

б) відповідальність керівництва за фінансову звітність;

в) обсяг аудиту;

г) конкретні аудиторські процедури, які будуть використані аудитором.

8. Лист-запит керівництва підприємства-замовника датується:

а) датою аудиторського висновку;

б) будь-якою датою протягом перевірки;

в) датою оприлюднення фінансової звітності;

г) вірна відповідь відсутня.

9. До загальноприйнятої практики вибору замовником аудитора в Україні не відносять наступну форму:

а) підприємство оголошує тендер (конкурс) на укладання договору на


проведення аудиту, після чого аудитор (аудиторська фірма) затверджується на зборах засновників, чи на наглядовій раді;

б) підприємство обирає аудитора за інформацією, що розміщена в га


зеті оголошень про надання окремих видів послуг;

в) власник (чи його представник), або наглядова рада звертаються до


аудитора (аудиторської фірми) з проханням про проведення аудиту;

г) керівництво підприємства, як правило головний бухгалтер чи фінансовий директор, звертаються до аудитора (аудиторської фірми) з


проханням про проведення аудиту.

10. Не вважається загрозою захисту одна з нижченаведених обставин:

а) позика, отримана від майбутнього клієнта;

б) володіння акціями підприємства, яке зареєстровано на біржі, як його засновника, коли це підприємство є клієнтом з аудиту фінансової звітності;

в) захист інтересів клієнта в ході судового процесу або у суперечці з


третіми сторонами;

г) вірна відповідь відсутняЗадачі для самостійного розв’язання

Задача 1

Вихідні дані :

Підприємство прийняло рішення про ліквідацію верстата : • первісна вартість - 20 000 грн.,

 • знос - 18000грн.

Витрати , пов'язані з ліквідацією , становлять 1 200 грн. Вартість брухту , одержаного внаслідок ліквідації верстата - 600 грн.

Завдання : відобразити дану операцію на рахунках бухгалтерського обліку .

Задача 2

Вихідні дані :

На початок звітного періоду на підприємстві «Колумбус» було 40 банок фарби для підлоги за ціною 6 грн. за банку . Протягом звітного періоду воно придбало фарбу для підлоги в такому порядку : 1. 80 банок по ціні 6,5 грн. ( в тому числі ПДВ );

 2. 60 банок по ціні 5,5 грн. ( в тому числі ПДВ );

 3. 90 банок по ціні 6,3 грн. ( в тому числі ПДВ ).

В тому ж періоді 155 банок фарби було відпущено на виробничі потреби .

Завдання :

 1. відобразити списання фарби у виробництво методом обчислення середньозваженої собівартості одиниці запасів ;

 2. визначити залишок фарби для підлоги на кінець звітного періоду ;

 3. відобразити дану операцію в реєстрах бухгалтерського обліку .

Задача 3

ВАТ „Агротехсервіс" спеціалізується на операціях фінансового лізингу сільськогосподарської техніки у Чернігівській області. ВАТ має також дочірнє підприємство ТОВ „Агролізинг", яке також здійснює операції фінансового лізингу сільськогосподарської техніки у Миколаївській області.

Протягом звітного року було зафіксовано значний рівень економічного спаду сільськогосподарських підприємств Миколаївської області внаслідок сталого неврожаю, що призвело до банкрутств споживачів послуг ТОВ „Агролізинг" і, як наслідок, отримання дочірнім підприєм ством збитків.

Частка оборотів дочірнього підприємства у загальних оборот консолідованого звіту про фінансові результати ВАТ „Агротехсервіс' становить 15%.

Керівництво ВАТ планує залучити інвестиції до дочірнього підприємства й подолати негативні явища.

У примітках до консолідованої фінансової звітності було наведен аналітичну інформацію, що розкриває реальний фінансовий стан дочі рнього підприємства, а також заплановані заходи щодо його стабіліза ції з боку ВАТ.

Потрібно:

1) визначити, який вид висновку повинен надати аудитор;

2) сформувати зміст параграфу, який потрібно включити у текс висновку
Задача 4

ЗАТ „Торгсервіс" надає послуги з обслуговування населення по доставці непродовольчих товарів через мережу Інтернет. Одночасно підприємство здійснює реалізацію товарів за готівку покупцям, які відвідують особисто склади фірми. Частка продажу за готівку становить близько 40% від загального обороту за рік у відповідності до облікових даних.

Результати тестування аудиторами надійності процедур внутрішнього контролю свідчать про існування суттєвого ризику того, що готівкова виручка оприбутковується не в повному обсязі. Разом з тим, для того щоб дсюлідити весь ланцюжок системи контролю за рухом готівкової виручки, аудиторам потрібен був час, який не дозволив би сформувати висновок у терміни, що визначені умовами договору на аудит. Керівництво ЗАТ „Торгсервіс" відмолило у перенесенні термінів подачі аудиторського висновку, посилаючись на неможливість зміни дати проведення зборів акціонерів, на яких й передбачається затвердження фінансових звітів,

що були перевірені аудитом.

Потрібно:

1) визначити, який вид висновку повинен надати аудитор;

2) сформувати зміст параграфу, який потрібно включити у текст висновку
Задача 5

ЗАТ „Славутич-транссервіс" займається автоперевезеннямй вантажів як на території України так і за її межами. Підприємство має фінансові інвестиції (частку у статутному фонді) в розмірі 72% у ТОВ „Славутич-пассервіс".

З метою аудиту фінансової звітності було прийнято рівень суттєвої помилки для показника „Чистий прибуток (збиток) звітного року" на рівні 2,5 тис. грн.

Було встановлено, що при складанні Звіту про фінансові результати не було враховано доход від участі в капіталі у ТОВ „Славутич-пассервіс" в розмірі 40,0 тис. грн. На запит аудиторів щодо цього факту керівництво ЗАТ пояснило, що „...включення доходу від участі у капіталі в сумі 40,0 тис. грн. буде вводити в оману користувачів, так як не передбачається отримання дивідендів від відповідних інвестицій протягом найближчих п'яти років. Таке рішення було занесено до протоколу зборів засновників, копію якого було представлено. Разом з тим, цей факт розкривається у примітках до фінансової звітності,"

Таким чином, керівництво відмовилось вносити зміни до Звіту про фінансові результати та Балансу.

Потрібно:1) визначити, який вид висновку повинен надати аудитор;

2) сформувати зміст параграфу, який потрібно включити у текст висновку

Рекомендована для самостійного вивчення література за темою
1. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. - 2-е вид., перероб. та доп. - Житомир: ПП «Рута», 2002. - 607 с [стор. 187-205].

2. Гончарук Я.А., Рудницький В.С. Аудит: Вид. 2-ге, перероб. Та доп. - Львів: Оріяна-Нова, 2004. -292с. [стор. 121-134, 220-239].

3. Гордієнко Н.І., Харламова О.В. Карпенко М.Ю. Аудит, методика і організація: Навчальний посібник (для студентів економічних спеціальностей). У 2 частинах. Частина 1. - X.: ХНАМГ, 2007.-162 с, [стор. 111-117]

4. Давидов Г. М. Аудит: Навч. посібник - К. : Знання, 2002. - 363с. [стор. 51-66].

5. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти. - К.: «Каравелла»; Львів: «Новий світ-2000», 2002. - 504 с. [стор. 124-134].

Тема 14: Становлення внутрішнього аудиту в Україні.

Становлення тенденцій розвитку та актуальність внутрішнього аудиту. Суть внутрішнього аудиту. Операційний аудит. Поточний аудит. Стратегічний (прогнозний) аудит. Внутрішній аудит у системі контролю.Теми рефератів

 1. Роль внутрішнього аудиту в здійснені підприємницької діяльності господарюючими об’єктами.

 2. Особливості проведення внутрішнього аудиту з окремих напрямів господарювання.

 3. Вплив внутрішнього аудиту і контролю на обсяг зовнішнього аудиту.

 4. Структура внутрішнього аудиту і система внутрішнього контролю підприємства.

Запитання й завдання для самоконтролю знань

 1. Розвиток внутрішнього аудиту в Україні .

 2. Що таке внутрішній аудит, його значення.

 3. Які є принципи внутрішнього аудиту.

 4. Які є види внутрішнього аудиту?

 5. Що включає в себе оперативний аудит?

Тестові завдання

1. До застережних заходів, створених професійними органами,
не входять:

а) вимоги до освіти;

б) вимоги до діяльності фірми в цілому;

в) вимоги до практики;

г) вірна відповідь відсутня.

2. Програму проведення аудиторської перевірки аудитор
складає:

а) перед початком проведення аудиту;

б) перед складанням плану аудиту;

в) під час документального оформлення аудиту;

г) після того, як аудитор провів тестування системи внутрішнього
контролю

3. Планування аудиту для постійних клієнтів обов'язково має
включати:

а) ознайомлення з бізнесом клієнта;

б) тести на відповідність;

в) аналіз попередніх робочих документів;

г) аналіз облікової політики.

4. На якому з цих етапів аудиторської перевірки не застосовується планування:

а) завершення аудиту;

б) переддоговірному етапі та укладанні договору;

в) на етапі вибору конкретних аудиторських процедур, необхідних


для одержання аудиторських доказів;

г) вірна відповідь відсутня.5. Результатом планування на етапі укладання договору є:

а) меморандум попереднього планування;

б) стратегія аудиту;

в) бюджет витрат часу;

г) аудиторський висновок

6. До структури меморандуму попереднього планування не
включають:

а) цілі та завдання попереднього планування;

б) заплановані терміни виконання тестів контролю і процедур по суті;

в) інформацію, на основі якої проведені попереднє планування та


оцінка достатності та переконливості наведеної клієнтом інформації;

г) види та обсяг виконаної роботи види та обсяг запланованих робіт.7. Які з нижченаведених обставин не повинні бути враховані
при підготовці програми аудиту:

а) розрахунок запланованої вартості робіт; б)визначені оцінки ризику суттєвих викривлень;

в) заплановані терміни виконання тестів контролю і процедур по суті;

г) можливість координації будь-якої позиції в плані перевірки, наприклад, за


міна одного працівника на іншого, надання технічної, або методичної допомоги.

8. При плануванні аудиту оформляють:

а) поточний і перспективний плани;

б) план і програму аудиторської перевірки;

в) поточний і стратегічний плани;

г) загальний план і програми аудиторської перевірки.

9. Форма і зміст Загального плану аудиту залежать від:

а) конкретних методик і прийомів, що застосовує аудитор;

б) величини помилки;

в) наявності ознак шахрайства;

г) кількості працівників підприємства-клієнта.

10. До результатів планування не відносять:

а) меморандум попереднього планування;

б) стратегію аудиту;

в) бюджет витрат часу;

г) вірна відповідь відсутня

Задачі для самостійного розв’язання

Задача 1

Необхідно:


 • Вказати кореспонденцію рахунків згідно авансового звіту комерційного директора по відродженню у м. Тернопіль.

 • Визначити суму відхилень між авансом, одержаним комерційним директором 10 січня 2001р. з каси п-ва в сумі 800 грн. і фактичною сумою по затвердженому авансовому звіту від 18.07.2001р.

Задача 2

Необхідно:

Вказати кореспонденцію бухгалтерських рахунків по нижченаведених господарських операціях.

По операції №5 визначити виробничу собівартість готової продукції, вказати порядок розрахунку.

Рекомендована для самостійного вивчення література за темою
1. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. - 2-е вид., перероб. та доп. - Житомир: ПП «Рута», 2002. - 607 с [стор. 187-205].

2. Гончарук Я.А., Рудницький В.С. Аудит: Вид. 2-ге, перероб. Та доп. - Львів: Оріяна-Нова, 2004. -292с. [стор. 121-134, 220-239].

3. Гордієнко Н.І., Харламова О.В. Карпенко М.Ю. Аудит, методика і організація: Навчальний посібник (для студентів економічних спеціальностей). У 2 частинах. Частина 1. - X.: ХНАМГ, 2007.-162 с, [стор. 111-117]

4. Давидов Г. М. Аудит: Навч. посібник - К. : Знання, 2002. - 363с. [стор. 51-66].

5. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти. - К.: «Каравелла»; Львів: «Новий світ-2000», 2002. - 504 с. [стор. 124-134].

Тема 15: Стандарти внутрішнього аудиту.

Нормативні базові вимоги. Сфера внутрішнього аудиту. Специфіка стандартів професійної практики внутрішнього аудиту. Обов’язки внутрішніх аудиторів. Кваліфікаційна характеристика працівників внутрішнього аудиту.Теми рефератів

 1. Зовнішній та внутрішній аудит в Україні

 2. Організація внутрішнього аудиту.

 3. Принципи внутрішнього аудиту.

 4. Організація служби внутрішнього аудиту на підприємстві.

Запитання й завдання для самоконтролю знань

 1. Назвати наіональні нормативи внутрішнього аудиту?

 2. Дайте характеристику упраавлінській моделі внутрішнього аудиту?

 3. Які є принципи внутрішнього аудиту?

 4. Які стандарти внутрішнього аудиту ви знаєте?

 5. На які види поділяється внутрішній аудит?

Тестові завдання

1. Під плануванням в аудиті розуміють:

а) планування конкретної аудиторської перевірки;

б) планування діяльності аудиторської фірми;

в) планування вибору клієнтів на проведення аудиту;

г) вірні відповіді а), б).

2. До циклів господарських операцій не відносять:
а) фінансово-інвестиційний;

б)виробничий;

в) операційний;

г) реалізації та отримання доходів3. Який критерій є основним під час прийняття рішення щодо
укладення договору на аудит:

а) дотримання всіх аспектів незалежності;

б) нескладність проведення аудиту для конкретного клієнта;

в) висока сума гонорару за аудит;

г) можливість подальшої співпраці з клієнтом.

4. Вимоги до форми і змісту договору визначені:

а) у Законі України „Про аудиторську діяльність";

б) у Господарському та Цивільному кодексі України;

в) законодавчо не визначені;

г) визначаються аудиторською фірмою.

5. Аудитор повинен переглянути умови домовленості при повторному аудиті, якщо:

а) відбулися зміни в керівництві аудиторської фірми;

б) якщо умови здійснення аудиту не змінюються;

в) клієнт не розуміє мети та обсягу аудиту;

г) нещодавно відбулися зміни в структурі аудиторської фірми.

6. При укладенні договору на проведення аудиту клієнт зро
бив аудиторській фірмі вигідну пропозицію про надання в оренду
приміщень. Можливі дії керівника аудиторської фірми:

а) відхилити пропозицію;

б) прийняти пропозицію на умовах клієнта;

в) прийняти пропозицію на умовах, що склалися на ринку даних


послуг.

7. До загроз фундаментальних етичних принципів не відносять:

а) загрозу тиску;

б) загрозу власної оцінки;

в) загрозу особистих стосунків;

г) загрозу контролю.

8. Не вважається загрозою особистих стосунків одна з нижченаведених обставин:

а) розгляд клієнта як можливого роботодавця;

б) аудитор, який буде приймати участь у перевірці, має близькі або най
ближчі сімейні стосунки з директором або з посадовою особою клієнта;

в) отримання подарунків або преференцій від клієнта крім випадків,


коли їх цінність є вочевидь незначною;

г) вірна відповідь відсутня.9. До застережних заходів, створених професійними органами,
входять:

а) вимоги до освіти;

б) вимоги до діяльності фірми в цілому;

в) вимоги до конкретної перевірки;

г) вірна відповідь відсутня.

10. Джерелом аудиторського ризику може виступати:

а) фінансова звітність клієнта;

б) робота системи внутрішнього контролю суб'єкта господарювання;

в) недостатній досвід аудитора та недбале виконання професійних


обов'язків;

г) помилки у роботі персоналу клієнта.Задачі для самостійного розв’язання

Задача 1

Необхідно:

 • Провести утримання прибуткового податку та обов’язкових відрахувань із зарплати.

 • Розрахувати суму з/п, що належить до виплати.

 • Вказати кореспонденцію рах. по даній ситуації.

Дані для виконання:

 1. Заробітна плата працівника адміністрації по окладу 320 грн.

 2. Допомога по тимчасовій непрацезд. 29 грн. за 2 дні

 3. У звітному місяці було 23 робочих дні.

Задача 2

Необхідно:

 • Охарактеризувати сутність поняття неоплачений капітал;

 • Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку господарські операції.

Дані для виконання:

В установчих документах ТзОВ статутний капітал встан. в розмірі 15000 грн. До реєстрації внески трьох засновників складом: 15000*30% 100= 4500 грн. ( по 1500 грн. кожний ). У подальшому, як визначено у засновницьких документах, учасники здійснюють внески : • Учасник ,,А’’вносить до статутного капіталу основні засоби вартістю 3500 грн.

 • Учасник ,,В’’вносить до статутного капіталу нематеріальні активи вартістю 3500 грн.

 • Учасник ,,С’’вносить до статутного капіталу грошові кошти в сумі 3500грн.

Рекомендована для самостійного вивчення література за темою
1. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. - 2-е вид., перероб. та доп. - Житомир: ПП «Рута», 2002. - 607 с [стор. 187-205].

2. Гончарук Я.А., Рудницький В.С. Аудит: Вид. 2-ге, перероб. Та доп. - Львів: Оріяна-Нова, 2004. -292с. [стор. 121-134, 220-239].

3. Гордієнко Н.І., Харламова О.В. Карпенко М.Ю. Аудит, методика і організація: Навчальний посібник (для студентів економічних спеціальностей). У 2 частинах. Частина 1. - X.: ХНАМГ, 2007.-162 с, [стор. 111-117]

4. Давидов Г. М. Аудит: Навч. посібник - К. : Знання, 2002. - 363с. [стор. 51-66].

5. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти. - К.: «Каравелла»; Львів: «Новий світ-2000», 2002. - 504 с. [стор. 124-134].Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка