Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «аудит» для студенті 3 курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», спеціальності 030509 «Облік І аудит»Сторінка4/7
Дата конвертації23.10.2017
Розмір1.45 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7

Задача 1

Вихідні дані


Підприємство реалізувало комп'ютер на умовах попередньої оплати за договірною вартістю 3 600 грн., у тому числі ПДВ – 600грн. Первісна вартість проданого комп'ютера - 3 200 грн., зношення - 400 грн.

  1. визначити справедливу вартість комп'ютера ;

  2. відобразити дану операцію на рахунках бухгалтерського обліку .

Задача 2

Вихідні дані :

Працівник підприємства «Лілея» , стаж роботи ( страхування ) якого 6 років, у березні 200_р. хворів 6 робочих. Відомо, що його заробіток за шість місяців, що передували хворобі, становив 1890 грн., кількість робочих днів за даний період – 134.Завдання: розрахувати суму , яка належить працівникові до виплати за лікарняним листом.
Задача 3

ЗАТ „Теплоцентр" надає послуги з теплопостачання як підприємствам так і населенню. Загальна кількість споживачів становить біля 1500, з яких 300 - підприємства. Дебіторська заборгованість по розрахунках зі споживачами становить біля 20% загальної маси активів на звітну дату.

Під час дослідження системи внутрішнього контролю було встановлено, що ЗАТ „Теплоцентр" періодично протягом звітного року проводить звірку взаєморозрахунків з дебіторами-юридичними особами й на звітну дату аудиторам було надано актів звірки взаєморозрахунків від 204 підприємств, що підтверджують заборгованість на дати, які припадають з травня по жовтень звітного року. Відхилень у розрахунках надані акти не містять. На звітну дату за даними бухгалтерського обліку підприємства питома вага дебіторської заборгованості по розрахунках з юридичними особами становить 54% від загальної маси заборгованості за поставлене тепло.

Потрібно:1) визначити, чи може прийняти аудитор надані підприємством акти звірки взаєморозрахунків в якості достатніх та релевантних доказів;

2) визначити форму запиту до дебіторі-юридичних осіб з метою підтвердження їх заборгованості перед ЗАТ „Теплоцентр " на звітну дату;

3) визначити можливі докази та процедури їх отримання для підтвердження існування дебіторської заборгованості по розрахунках з населенням.
Задача 4

ПП „Стандарт" надає послуги підприємствам області з перевезень різних вантажів. ПП „Стандарт" працює в основному на умовах повної або часткової передоплати, тому на кінець року дебіторська заборгованість на розрахунках з замовниками становила 21,0 тис. гри., що складало 0,3% від загальної маси активів підприємства.

За результатами дослідження роботи ПП „Стандарт" було встановлено, що протягом звітного року підприємство надало послуг для 178 замовників, з яких 170 повністю розрахувались. Загальний обсяг виручки від надання послуг становив 850,0 тис. грн.

Потрібно:1) визначити, перелік достатніх та релевантних доказів щодо підтвердження достовірності дебіторської заборгованості по розрахунках із замовниками, а також процедури їх отримання;

2) визначити, чи доцільно буде проводити запити до дебіторів, якщо так, то яка повинна бути форма такого запиту й скласти текст такого запиту;

3) визначити, чи потрібно аудитору звертатись із запитом до замовників, по яких на звітну дату не обліковується заборгованість, якщо так, то сформулюйте мету такого запиту.
Рекомендована для самостійного вивчення література за темою
1. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. - 2-е вид., перероб. та доп. - Житомир: ПП «Рута», 2002. - 607 с [стор. 187-205].

2. Гончарук Я.А., Рудницький В.С. Аудит: Вид. 2-ге, перероб. Та доп. - Львів: Оріяна-Нова, 2004. -292с. [стор. 121-134, 220-239].

3. Гордієнко Н.І., Харламова О.В. Карпенко М.Ю. Аудит, методика і організація: Навчальний посібник (для студентів економічних спеціальностей). У 2 частинах. Частина 1. - X.: ХНАМГ, 2007.-162 с, [стор. 111-117]

4. Давидов Г. М. Аудит: Навч. посібник - К. : Знання, 2002. - 363с. [стор. 51-66].

5. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти. - К.: «Каравелла»; Львів: «Новий світ-2000», 2002. - 504 с. [стор. 124-134].

Тема 12: Аудиторські робочі документи.

Поняття робочих документів аудитора. Документальне оформлення. Класифікація робочих документів. Організація робочих документів у межах аудиторської фірми. Функції робочих документів. Призначення робочих документів. Склад робочих документів.Теми рефератів

  1. Основні види та функції та призначення робочої документації.

  2. Робочі документи: правила їх оформлення.

  3. Суть, суб’єкти, види аудиторських доказів.

  4. Прийоми і способи одержання Аудиторських доказів.

  5. Джерела аудиторських доказів.

Запитання й завдання для самоконтролю знань

1.     Дайте визначення поняття “робочі документи”.

2.     Наведіть класифікацію аудиторських документів.

3.     Хто несе відповідальність за розроблення аудиторських документів?

4.     За що несе відповідальність керівник аудиторської перевірки ?

5.     Які документи відносяться до документів підготовчого періоду?

6.     Які документи належать до документів робочого періоду?

7.     Які документи відносяться до документів завершального етапу перевірки?

8.     Перелічіть обов’язкові реквізити робочих документів аудитора.

9.     Які вимоги висуваються до збереження робочих документів аудитора?

10.  З якою метою складається постійний архів робочих документів?

11.  Які розділи містить постійний архів документів?Тестові завдання

1. Головним призначенням незалежного аудиту фінансових
звітів є:

а) підтвердження фінансової незалежності клієнта;

б) підтвердження безперервності функціонування суб'єкта господарювання;

в) зменшення інформаційного ризику користувачів фінансових звітів


при прийнятті управлінських рішень;

г) підтвердження ліквідності та фінансової стійкості клієнта.2. До супутніх послуг НЕ відносять:

а) консалтинг з менеджменту або питань оподаткування;

б) складання податкових декларацій;

в) огляд фінансових звітів;

г) завдання з погоджених процедур

3. Завдання з обґрунтованої та обмеженої впевненості відрізняються:

а) метою;

б) обсягом перевірки;

в) результатом оформлення робіт;

г) усі відповіді вірні.4. Обов'язкове проведення аудиту не передбачене для:

а) державних підприємств - природних монополій;

б) підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності відкритих акціонерних товариств, підприємств - емітентів облігацій, професійних учасників ринку цінних паперів, фінансових установ та інших суб'єктів господарювання, звітність яких відповідно до законодавства України підлягає офіційному оприлюдненню, за винятком установ і організацій, що повністю утримуються за рахунок державного бюджету;

в) емітентів цінних паперів при отриманні ліцензії на здійснення


професійної діяльності на ринку цінних паперів;

г) перевірки фінансового стану засновників банків, підприємств з іноземними інвестиціями, відкритих акціонерних товариств (крім фізичних осіб), страхових і холдингових компаній, інститутів спільного інвестування, довірчих товариств та інших фінансових посередників.5. Директор аудиторської фірми несе відповідальність за:

а) надання аудиторського висновку;

б) своєчасність виконаних робіт;

в) повноту і достовірність даних в робочих документів;

г) реалізацію результатів робіт.

6. Операційний аудит - це

а) це вид зовнішнього аудиту, який досліджує дії об'єкта щодо ефективності й продуктивності і може оцінити будь-які дії на будь-якому


рівні в межах підприємства;

б) це вид внутрішнього аудиту, який досліджує дії об'єкта щодо ефективності й продуктивності і може оцінити будь-які дії на будь-якому


рівні в межах підприємства;

в) вид операційного аудиту, спрямований на оцінювання ефективності управління організаційною одиницею;

г) це аудит, який визначається як завдання з надання обгрунтованої впевненості стосовно повного комплекту фінансових звітів

7. Результати аудиторських послуг у вигляді огляду слід оформляти у вигляді:

а) протоколу;

б) експертного висновку;

в) аудиторського висновку;

г) службової записки.8. Чи притаманний аудиту певний вид ризику:

а) ні;


б) так;

в) ні, якщо це стосується роботи внутрішнього аудитора;

г) так, якщо це стосується роботи внутрішнього аудитора.

9. Основною метою підтверджувального аудиту є:

а) підтвердження повноти і достовірності фінансової звітності;

б) попередження і виявлення помилок, зловживань, шахрайства;

в) дослідження ефективності системи внутрішнього контролю;

г) перевірка первинних документів на правильність заповнення та відповідність вимогам чинного законодавства.

10. Основними недоліками підтверджувального аудиту с:

а) недостатнє вивчення ефективності роботи системи внутрішнього


контролю;

б) значні витрати часу та висока вартість послуг;

в) ймовірність не виявлення помилки на рівні первинних документів.

Задачі для самостійного розв’язанняПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка