Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «аудит» для студенті 3 курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», спеціальності 030509 «Облік І аудит»Сторінка3/7
Дата конвертації23.10.2017
Розмір1.45 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7

Задача 1


Вихідні дані :

Підприємство безоплатно передало запасні частини балансовою вартістю 2 000 грн.Завдання : відобразити дану операцію на рахунках бухгалтерського обліку .

Задача 2


Вихідні дані :

Працівнику нарахована за вересень 200_ р. заробітна плата за тарифом в сумі 400,00 грн. і премію в сумі 60 грн. Працівник платить аліменти на одну дитину.

Задача 3

провести розрахунок утримань із заробітної плати ;

провести розрахунок відрахувань на соціальні заходи ;

розрахувати суму , що належить до виплати ;

відобразити дану операцію на рахунках бухгалтерського обліку

Задача 4

Аудитор був призначеним керівником групи, яка буде здійснювати аудит фінансової звітності ВАТ «Добробут». За звітний рік ВАТ отримало 12 млн. грн. чистого прибутку.

Відомо, що дружина аудитора-керівника групи володіє 12% акцій ВАТ „Добробут" вже багато років.

Чи варто аудитору приймати завдання на аудит? Відповідь обгрунтуйте із застосуванням норм Закону України «Про аудиторську діяльність» та Кодексу етики професійних бухгалтерів.

Задача 5

Аудитор-приватний підприємець надає послуги з ведення бухгалтерського та податкового обліку ТОВ „Промінь".

Керівництво звернулось з пропозицією до аудитора, щоб той надав аудиторський висновок про фінансову звітність, який необхідно подати у банк для отримання довгострокового кредиту. Керівництво ТОВ обґрунтовує своє звернення тим, що аудитору відомі всі обставини підприємницької діяльності та зміст фінансової звітності, а також, те що банком встановлені мінімальні терміни (два тижні) для подання аудиторського висновку на розгляд кредитного комітету.

Чи варто аудитору приймати пропозицію? Відповідь обґрунтуйте із застосуванням норм Закону України «Про аудиторську діяіьність» та Кодексу етики професійних бухгалтерів.

Задача 6

Керівник ВАТ „Тандем" пан Васильченко Д.М. вперше звернувся до аудиторської фірми ТОВ „Бізнес-аудит" провести перевірку фінансової звітності компанії за 2007 рік.Потрібно:

А) скласти лист-пропозицію клієнта.

Б) вказати, яку інформацію необхідно запитати аудитору для прийняття рішення щодо проведення аудиту.

В) скласти лист - зобов 'язання аудитора.

Г) скласти договір на проведення аудиту за умови, що перевірка проводиться вперше.

Рекомендована для самостійного вивчення література за темою
1. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. - 2-е вид., перероб. та доп. - Житомир: ПП «Рута», 2002. - 607 с [стор. 187-205].

2. Гончарук Я.А., Рудницький В.С. Аудит: Вид. 2-ге, перероб. Та доп. - Львів: Оріяна-Нова, 2004. -292с. [стор. 121-134, 220-239].

3. Гордієнко Н.І., Харламова О.В. Карпенко М.Ю. Аудит, методика і організація: Навчальний посібник (для студентів економічних спеціальностей). У 2 частинах. Частина 1. - X.: ХНАМГ, 2007.-162 с, [стор. 111-117]

4. Давидов Г. М. Аудит: Навч. посібник - К. : Знання, 2002. - 363с. [стор. 51-66].

5. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти. - К.: «Каравелла»; Львів: «Новий світ-2000», 2002. - 504 с. [стор. 124-134].

Тема 10: Планування, стадії та процедури планування.

Планування аудиту. Мета планування аудиту. Загальний план аудиту. Стадії (етапи ) аудиту. Дослідницька стадія. Підготовчо-узгоджувальна стадія. Основна стадія . Категорії процедур. Завершальна стадія. Процедури аудиту. Класифікація аудиторських процедур.Теми рефератів

  1. Сутність та мета планування.

  2. Етапи аудиту та їх характеристика.

  3. Підготовка та складання загального плану та програми аудиту.

  4. Стратегія аудиту.

  5. Роль аудиту в проведені аудиту

  6. Порядок складання листа – зобовязання.

  7. Особливості планування аудиту в компютерному середовищі.

  8. Особливості договору на проведення аудиту.

  9. Значення плану і програми аудиту в процесі планування.

Запитання й завдання для самоконтролю знань

1.     Дайте визначення терміна “планування”.

2.     З якою метою здійснюється планування?

3.     Аналіз яких питань повинен виконати аудитор під час розроблення загального плану аудиту?

4.     У чому полягає сутність підготовки та складання аудиторської програми?

5.     Які напрями діяльності підприємства аудитор вивчає на дослідницькій стадії?

6.     Які роботи виконує аудитор на підготовчо-узгоджувальній стадії?

7.     З якою метою проводиться основна стадія аудиту?

8.     У чому сутність аналітичних процедур?

9.     У чому сутність завершальної стадії аудиту?

10.  Що являють собою процедури аудиту?

11.  Наведіть класифікацію аудиторських процедур.Тестові завдання

1. До механізмів регулювання аудиторської діяльності відносять:

а) реєстр аудиторських фірм та аудиторів;

б) плату за внесення до Реєстру;

в) сертифікацію аудиторів;

г) вірна відповідь а), в).

2. Обов'язок не давати підстав ставити під сумнів їхнє професійне чи ділове судження внаслідок упередження, конфлікту інтересів або впливу з боку інших осіб, накладає принцип:

а) об'єктивності;

б) чесності;

в) конфіденційності;

г) професійної поведінки.

3. Аудитори та аудиторські фірми НЕ зобов'язані:

а) відповідати перед замовником за порушення умов договору відповідно до договору та закону;

б) подавати звіт щодо кількості отриманих замовлень на проведення
аудиту до Аудиторської палати України;

в) належним чином проводити аудит та надавати інші аудиторські


послуги;

г) дотримуватися вимог Закону України „Про аудиторську діяльність" та інших нормативно-правових актів, стандартів аудиту, принципів незалежності аудитора та відповідних рішень Аудиторської палати України.4. За неналежне виконання професійних обов'язків до аудитора (аудиторської фірми) можуть бути застосовані Аудиторськоюпалатою України стягнення у вигляді:

а) анулювання сертифіката;

б) виключення з Реєстру;

в) попередження,

г) усі відповіді вірні.

5. Аудитор НЕ втрачає незалежність, коли:

а) він підпорядковує власне судження судженню керівництва підприємства, звітність якого перевіряється;

б) судження аудитора формується на підставі інформації, одержаної
від посадових осіб суб'єкта господарювання;

в) висновки або текст звіту аудитора носять звинувачувальний характер, в їх тексті робиться персоніфікація помилок, визначається майнова


або кримінальна відповідальність працівників замовника

г) судження аудитора формується з посиланням на підручники, професійні авторитети, публічні виступи посадових осіб6. Розмір майнової відповідальності аудиторів (аудиторських фірм) не може перевищувати:

а) 100 розмірів мінімальних заробітних плат;

б) 100% фактично завданих замовнику збитків;

в) 25 прожиткових мінімумів;

г) 200% фактично завданих замовнику збитків

7. Принцип конфіденційності НЕ зобов'язує професійного бухгалтера утримуватись від:

а) розкриття конфіденційної інформації, отриманої в результаті професійних та ділових стосунків, без отримання відповідного та конкретного дозволу, за межами фірми або організації, що ви наймає його;

б) використання конфіденційної інформації, отриманої в результаті
професійних та ділових зв'язків, на власну користь чи на користь третіх сторін;

в) розкриття конфіденційної інформації, отриманої в результаті професійних та ділових стосунків, без отримання відповідного та конкретного дозволу, за межами фірми або організації, що ви наймає його,

крім випадків, коли розкриття інформації є юридичним або професійним правом чи обов'язком; г) вірна відповідь відсутня.

8. Аудиторська фірма в Україні може бути:

а) виключно у формі повного товариства;

б) будь-якої організаційно-правової форми;

в) у формі повного або командитного товариства;

г) будь-якої організаційно-правової форми за винятком ВАТ

9. Загальна кількість членів Аудиторської палати України становить:

а) 10 осіб;

б) 20 осіб;

в) 30 осіб;

г) 15 осіб.

10. Однією з обов'язкових вимог до аудиторської фірми є:

а) наявність серед засновників як мінімум 3-х сертифікованих аудиторів;

б) загальний розмір частки учасників аудиторської фірми, які є сертифікованими аудиторами, в статутному капіталі не повинен перевищувати 30%;

в) керівником фірми може бути сертифікований аудитор;

г) вірна відповідь відсутня.

Задачі для самостійного розв’язання

Задача 1

Підприємство перерахувало уповноваженому банку 2 000 дол. Курс НБУ на дату перерахування - 5,65 грн. за 1 дол. Валюту продано за курсом 5,6 грн. за 1 дол.

Задача 2

Вихідні дані:

Загальний фонд заробітної плати , усіх видів виплат , на які нараховуються страхові внески , становив 9320 грн. З них : • заробітна плата виробничих працівників - 5320 грн.;

 • заробітна плата адміністративного персоналу -2650 грн.;

 • заробітна плата за роботи , пов'язані зі збутом продукції-1350 грн.

Завдання : провести розрахунок суми нарахувань на соціальні заходи
Задача 3

ТОВ «Велес» вже декілька років обслуговується аудиторською фірмою ПП „Аргумент". Жодних конфліктних ситуацій протягом періоду співпраці не було.

Потрібно:

А) скласти лист-пропозицію клієнта на повторне проведення аудиту.

Б) скласти лист - зобов 'язання аудитора.

В) скласти договір на проведення аудиту за умови, що перевірка проводиться повторно.
Задача 4

ТОВ „Едельвейс" працює п'ять років і займається оптовими поставками паливо-мастильних матеріалів.

За результатами перевірки податковими органами правильності дотримання податкового законодавства на підприємство було накладено штрафні санкції. Погашення податкової заборгованості та штрафних санкцій може мати наслідком різке погіршення фінансової стійкості. За таких обставин керівництво ТОВ „Едельвейс" звертається до аудиторської фірми щоб остання зробила перевірку правильності донараху-вання податків та визначення розміру штрафних санкцій.

Потрібно:

А) визначити вид завдання, яке буде виконувати аудиторська фірма,

Б) рівень впевненості, який може бути наданий замовнику,

В)визначити відповідальність замовника та аудиторської фірми, у випадку прийняття завдання,

Г) назвати можливі обставини, які необхідно проаналізувати аудиторській фірмі перед тим, як прийняти рішення про укладання договору.

Рекомендована для самостійного вивчення література за темою
1. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. - 2-е вид., перероб. та доп. - Житомир: ПП «Рута», 2002. - 607 с [стор. 187-205].

2. Гончарук Я.А., Рудницький В.С. Аудит: Вид. 2-ге, перероб. Та доп. - Львів: Оріяна-Нова, 2004. -292с. [стор. 121-134, 220-239].

3. Гордієнко Н.І., Харламова О.В. Карпенко М.Ю. Аудит, методика і організація: Навчальний посібник (для студентів економічних спеціальностей). У 2 частинах. Частина 1. - X.: ХНАМГ, 2007.-162 с, [стор. 111-117]

4. Давидов Г. М. Аудит: Навч. посібник - К. : Знання, 2002. - 363с. [стор. 51-66].

5. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти. - К.: «Каравелла»; Львів: «Новий світ-2000», 2002. - 504 с. [стор. 124-134].

Тема 11: Аудиторські докази.

Поняття аудиторських доказів та їх види класифікація аудиторських доказів. Джерела аудиторських доказів Процедури одержання аудиторських доказів. Тести системи контролю.

Процедури перевірки на суттєвість.

Теми рефератів

1. Шляхи забезпечення якості доказів в аудиті.

2. Зарубіжний досвід застосування аудиторських процедур.

3. Обгрунтування співвідношення між обсягом тестів контролю та процедур по суті при проведенні системного аудиту.

4. Застосування аналітичних процедур в процесі планування аудиту.

5. Процедури по суті: переваги та недоліки застосування.

6. Взаємозв'язок аудиторських процедур отримання доказів та відповідних тверджень у фінансових звітах.

7. Застосування інвентаризації як прийом отримання доказів в процесі аудиту.Запитання й завдання для самоконтролю знань

1.     Дайте визначення терміна “аудиторські докази”.

2.      Які вимоги повинні задовольняти аудиторські докази?

3.     У чому полягає сутність достатності, які фактори впливають на достатність аудиторських доказів?

4.     Які аудиторські свідчення є достовірними?

5.     Що являє собою доречність  аудиторських доказів?

6.      Які з аудиторських доказів є найбільш надійними?

7.     Назвіть види аудиторських доказів  залежно від способу їх отримання.

8.     Перелічіть джерела аудиторських доказів.

9.      У чому полягає сутність тестів системи контролю та процедур перевірки  на суттєвість?

10.  Наведіть класифікацію аудиторських тестів за процедурою їх здійснення.

11.  Яка інформація вважається суттєвою?

12.  Наведіть перелік процедур одержання аудиторських доказів.

Тестові завдання

1. Аудитором не може бути:

а) фізична особа, яка має фізичні вади;

б) фізична особа, яка має судимість за корисливі злочини;

в) фізична особа, яка має сертифікат серії А.2. Затвердження стандартів аудиту є виключним правом:

а) Спілки аудиторів України;

б) Аудиторської палати України;

в) Міністерства фінансів України;

г) Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України

3. Принцип конфіденційності НЕ зобов'язує професійного бухгалтера утримуватись від:

а) розкриття конфіденційної інформації, отриманої в результаті професійних та ділових стосунків, без отримання відповідного та конкретного дозволу, за межами фірми або організації, що ви наймає його;

б) використання конфіденційної інформації, отриманої в результаті професійних та ділових зв'язків, на власну користь чи на користь третіх сторін;

в) розкриття конфіденційної інформації, отриманої в результаті професій них та ділових стосунків, без отримання відповідного та конкретного дозволу, за межами фірми або організації, що ви наймає його, крім випадків, коли


розкриття інформації є юридичним або професійним правом чи обов'язком;

г) вірна відповідь відсутня.4. Аудитори та аудиторські фірми НЕ зобов'язані:

а) зберігати в таємниці інформацію, отриману при проведенні аудиту та виконанні інших аудиторських послуг, не розголошувати відомості, що становлять предмет комерційної таємниці, і не використовувати їх у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

б) обмежувати свою діяльність наданням аудиторських послуг та іншими видами робіт, які мають безпосереднє відношення до надання аудиторських послуг, у формі консультацій, перевірок або експертиз;

в) своєчасно подавати до Аудиторської палати України звіт про свою аудиторську діяльність;

г) вірна відповідь відсутня

5. Зупинення чинності сертифіката у якості стягнення перед
бачено на строк до:

а) 1 року;

б) 2 років;

в) 3 років;

г) 4 років.

6. Аудитори і аудиторські фірми під час здійснення аудиторської діяльності НЕ мають права:

а) самостійно визначати форми і методи проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг на підставі чинного законодавства, стандартів аудиту та умов договору із замовником;

б) отримувати необхідні документи, які мають відношення до предмета перевірки і знаходяться як у замовника, так і у третіх осіб

в) надавати інформацію щодо клієнта третім сторонам, якщо це не


судові та слідчі органи;

г) вірна відповідь відсутня7. Управлінський персонал в аудиті виступає:

а) об'єктом аудиту;

б) суб'єктом аудиту;

в) предметом аудиту;

г) вірна відповідь відсутня

8. Який критерій виділяє аудитора з-поміж усіх інших професій:

а) незалежність;

б) компетентність;

в) професійна сумлінність;

г) володіння широким спектром знань з різних дисциплін.

9. Аудит-це:

а) перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб'єкта господарювання в усіх суттєвих аспектах на відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб'єктів господарювання);

б) перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб'єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб'єктів господарювання);

в) перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб'єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб'єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів;

г) перевірка показників фінансової звітності суб'єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб'єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів.

10. Відповідальність управлінського персоналу не включає:

а) розробку, впровадження та здійснення внутрішнього контролю


складання та подання фінансових звітів, що не містять суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилок;

б) вибір та застосування відповідних облікових політик;

в) здійснення попередніх облікових оцінок, які є обґрунтованими за обставин;

г) вірна відповідь відсутня.Задачі для самостійного розв’язанняПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка