Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «аудит» для студенті 3 курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», спеціальності 030509 «Облік І аудит»Сторінка2/7
Дата конвертації23.10.2017
Розмір1.45 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7
Тема 3: Методика проведення аудиту

Умови підготовки, форми і зміст листа-зобовязання аудиторської організації на проведення аудиту. Договір про надання аудиторських послуг. Методика проведення аудиту. Методичні прийоми організації аудиторської перевірки.Теми рефератів

 1. Загальні положення та суть аудиту ефективності використання державних коштів.

 2. Етапи аудиту ефективності використання державних коштів.

 3. Регулювання аудиторської діяльності в умовах ринку.

 4. Аудиторська палата України (АПУ).

 5. Професійні об’єднання аудиторів.

 6. Сертифікація та підвищення кваліфікації аудиторів.

 7. Реєстр аудиторських фірм та аудиторів.

Запитання й завдання для самоконтролю знань

1.     Укажіть призначення листа-зобов’язання.

2.     Яким чином можуть бути врегульовані відносини між аудиторською фірмою та підприємством - замовником ?

3.     Які обов’язкові вказівки з умов аудиторської перевірки, зобов’язань має містити лист-зобов’язання ?

4.     Яка послідовність підготовки й підписання договору на проведення аудиту?

5.     Назвіть основні підходи до створення методик аудиту та дайте їм характеристику.

6.     Назвіть складові частини методики аудиту.

7.  Методи організації аудиторської перевірки.Тестові завдання

1. Що таке економічний контроль?

 1. Функція системи управління суспільством.

 2. Політика менеджменту.

 3. Проведення операцій по встановленню відповідності.

 4. Перевірки з боку органів ДПА.

 5. Аудиторські перевірки діяльності.

2. Назвіть найважливіший рівень контролю з точки зору власника?

 1. Державний контроль.

 2. Внутрішній господарський контроль.

 3. Аудиторський контроль.

 4. Контроль фінансових органів.

 5. Контроль з боку вищестоящої організації.

3. Що таке контроль?

 1. Виконання роботи під наглядом уповноваженого органу.

 2. Відносини між суб’єктами перевірок.

 3. Перевірка, спостереження з метою контролю.

 4. Важливий принцип соціалістичного розрахунку

 5. Дії по створенню відповідного середовища по збереженню власності.

4 Ревізія це:

 1. Стадія, за якою слідує покарання посадових осіб.

 2. Вираз недовіри об’єкту перевірки.

 3. Перегляд виконаних дій.

 4. Обстеження фінансово-господарської діяльності.

 5. Одна з форм контролю.

5 Мета контролю це:

 1. Встановлення винних у порушеннях осіб.

 2. Проведення певної політики підприємства.

 3. Підвищення доходів підприємства.

 4. Зниження витрат підприємства

 5. Блокування небажаних відхилень параметрів діяльності від встановленої програми.

6 На яку особу покладено відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів у первинних документах на об’єкті аудиту.

 1. На аудитора.

 2. На бухгалтера.

 3. На власника або уповноважений орган.

 4. На фінансового менеджера.

 5. На голову ради директорів.

7 Яка особа забезпечує на підприємстві дотримання методології бухгалтерського обліку, складання і подання звітності, організацію контролю ?

 1. Голова ревізійної комісії АТ.

 2. Аудитор.

 3. Власник.

 4. Головний бухгалтер.

 5. Виконавчий директор.

8. В яких випадках проводиться обов’язкова інвентаризація майна?

 1. Не встановлене.

 2. При зміні організаційно-правовій формі

 3. За умови надмірної прибутковості.

 4. При переданні майна в оренду, перед складанням річного фінансового звіту, при зміні відповідальних матеріальних осіб.

 5. За наявності збитків.

9 Встановлені строки звернення адміністрації до суду за невиконання трудових обов’язків працівника.

 1. Один рік.

 2. Три роки.

 3. Підприємство встановлю само.

 4. Не встановлено.

 5. Один місяць.

10. Умови відшкодування збитків винною особою:

 1. Підприємство встановлює само

 2. Не регламентоване.

 3. За домовленістю між працівником та адміністрацією.

 4. Наявність договору про матеріальну відповідальність.

 5. Письмова згода працівника.

Задачі для самостійного розв’язання

Задача 1.

 1. Назвати сутність і склад адміністративних витрат.

 2. Визначити величину витрат за місяць і списати їх та фінансові результати.

 3. Відобразити в обліку господарських операцій.

Зміст господарських операцій.

Сума

Дт

Кт

1

Нараховано з/п адміністрації підприємства.

3000,00

92

66

2

Нараховано обов’язкові страхові збори в розмірі 36,8%

?

92

65

3

Нараховано знос обладнання офісу.

200,00

92

13

4

Відображено витрати на службові відрядження.

100,00

92

372

5

Списано матеріали на ремонт офісу.

585,00

92

201

6

Списано адміністративні витрати на фін. результати.

?

791

92

Задача 2.

Необхідно:

 1. Визначити первісну вартість придбаної комп’ютерної програми ’’1С Підприємства’’

 2. Скласти бухгалтерські проводки.

Дані для виконання:

 1. Вартість програми – 2000 грн. ( в т. ч. ПДВ )

 2. Послуги фірми за встановлення програми – 750 грн. ( в т. ч. ПДВ )

 3. Проведено оплату рахунків.Рекомендована для самостійного вивчення література за темою
1. Про аудиторську діяльність: Закон України № 3125-ХІІ від 22.04.1993р. // Закони України. Т.5. – К.: Ін-т Законодавства Верховної Ради України, 1996. – С. 103-112.

2. Белуха Н. Т. Аудит: Учебник. – К.: Знання, КОО,2000.-С.169-205.

3. Аудит: Учебник для вузов / В. И. Подольский, Г. Б. Поляк, А. А. Савин и др.; Под ред. проф. В. И. Подольского. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,2001.-С.180-209,259-266.

4. Давидов Г. М. Аудит: Навч. посіб. –К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001.-С.41-45.

5. Аудит і ревізія підприємницької діяльності: Навч. посібн./ Ф. Ф. Бутинець та ін.; За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – Ж.: ПП “Рута” ,2001. – С.61-100.

Тема 4: Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне забезпечення

Регулювання аудиторської діяльності в умовах ринку. Аудиторська палата України. Професіні обєднання аудиторів. Джерела фінансування аудиторської палти України.

Сертифікація та підвищення кваліфікації аудиторів. Реєстр аудиторських фірм та аудиторів. Порядок сертифікації. Контроль якості професійних аудиторських послуг. Перевірка якості. Контроль якості фірми. Категорії та чинники якості аудиторських послуг.

Теми рефератів


 1. Основні напрямки розвитку аудиту в Україні.

 2. Професійні організації аудиторів в Україні та за кордоном.

 3. Аудиторська палата України (АПУ).

 4. Професійні об’єднання аудиторів.

 5. Склад аудиторської палати України.

 6. Джерела фінансування діяльності аудиторської палати України.

 7. Реєстр аудиторських фірм та аудиторів .

 8. Підвищення рівня кваліфікації аудиторів

Запитання й завдання для самоконтролю знань

  1. Хто і як регулює аудиторську діяльність в Україні?

  2. Що таке сертифікації аудиторів і які вимоги до кандидатів на її отримання?

  3. Які види стандартів аудиту існують і хто їх затверджує?

  4. Назвіть шляхи забезпечення якості аудиторськиї послуг в Україні?

  5. Яка мета створення Комісії з контролю якості та професійної етики?

  6. Яка мета політики контролю якості аудиторських послуг?

  7. Яка відповідальність аудиторів за неналежне виконання професійних обовязків?

Тестові завдання

1. Аудиторській фірмі дозволено здійснювати діяльність за умови:

а) якщо в ній працює хоча б один сертифікований аудитор;

б) що директором фірми є особа, яка має повну вищу технічну освіту;

в) що штат фірми не перевищує 15 осіб;

г) якщо це є товариство з обмеженою відповідальністю.

2. Регуляторним незалежним органом в професійній аудиторській сфері виступає:

а) Аудиторська палата України;

б) Спілка аудиторів України;

в) Інститут присяжних аудиторів України;

г) Спілка професійних бухгалтерів та аудиторів України.

3. Право аудиторів обирати представників до складу Аудиторської палати України і бути обраними реалізується через:

а) рішення, які приймаються відповідною регуляторною організацією;

б) рішення, які приймаються на з'їзді аудиторів України;

в) рішення, які приймаються Міністерством фінансів України;

г) рішення, які приймаються Рахунковою палатою та Головним контрольно-ревізійним управлінням України.

4. Загальний розмір частки внесків засновників, які є сертифікованими аудиторами, повинен бути не менший, ніж:

а) 70%;


б) 30%;

в) 50%;


г) 100%.

5. Аудитори НЕ мають права:

а) надавати внутрішню документацію клієнта зацікавленим сторонам;

б) отримувати необхідні документи, які мають відношення до предмета перевірки;

в) обирати методи та прийми аудиту для конкретної перевірки;

г) вірна відповідь відсутня.

6. Якщо фізична особа, має статус аудитора, то вона мас право займатися аудиторською діяльністю лише після того як вона:

а) зареєструється як суб'єкт підприємницької діяльності;

б) фізична особа - підприємець буде включена до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів

в) вірна відповідь а) та б).

г) вірна відповідь відсутня.

7. Сертифікати на здійснення аудиторської діяльності видаються:

а) Спілкою аудиторів України;

б) Аудиторською палатою України;

в) Міністерством фінансів України;

г) Федерацією професійних бухгалтерів та аудиторів України.

8. Термін дії сертифікату не повинен перевищувати:

а) 2 роки;

б) 3 роки;

в) 4 роки;

г) 5 років.

9. Обов'язок не давати підстав ставити під сумнів їхнє професійне чи ділове судження внаслідок упередження, конфлікту інтересів або впливу з боку інших осіб, накладає принцип:

а) об'єктивності;

б) чесності;

в) конфіденційності;

г) професійної поведінки.

10. Аудитори та аудиторські фірми НЕ зобов'язані:

а) відповідати перед замовником за порушення умов договору відповідно до договору та закону;

б) подавати звіт щодо кількості отриманих замовлень на проведення

аудиту до Аудиторської палати України;

в) належним чином проводити аудит та надавати інші аудиторські послуги;

г) дотримуватися вимог Закону України „Про аудиторську діяльність" та інших нормативно-правових актів, стандартів аудиту, принципів незалежності аудитора та відповідних рішень Аудиторської па


лати України.

Задачі для самостійного розв’язання

Задача 1.

Необхідно:

По нижче наведених операціях, скласти бухгалтерські проведення, провести розрахунках необхідних сум, вказати порядок їх визначення.Дані для виконання:

 1. Надійшло на розрахунковий рахунок виручка за реалізацію продукції в т. ч. ПДВ – 105000

 2. Списана в кінці місяця с/в реалізації на фінансовий результат рах. 90000

 3. Списана в кінці місяця сума чистого прибутку ( різниці між виручкою від реалізації і сумою податків ) ?

 4. Визначити і списати фінансовий результат основної діяльності ?

Задача 2.

Необхідно:

На основі даних звіту касира за 10.05 поточного року необхідно: 1. Вказати кореспонденцію рахунків по господарських операціях.

 2. Визначити залишок готівки в касі на кінець дня.

 3. Охарактеризувати причину не дотримання ліміту, який становить – 25 грн.

Дані для виконання:

Залишок каси на 10.05 15 грн.

Операції за день ( грн. )
Зміст господарської операції.

Сума.

1.

Одержано з поточного рахунку:

на виплату зарплати

на виплату допомоги


3000,00

200,00


2.

Видано з каси допом. з кошт соц. страх.

200,00

3.

Одержано від робіт. за реал. спец. одяг

10,00

4.

Повернено в касу залишок невикор. підзв. сум

15,00

5.

Внесено на поточний рахунок

25,00

Задача 3

Два роки назад аудиторська фірма «Статус» взяла кредит в АКБ «Надра» на загальних умовах терміном на 2 роки.

Через два роки , після того як кредит був погашений , аудиторська фірма отримала пропозицію від АКБ «Надра» надати аудиторській висновок про фінансову звітність за попередній рік.

Визначте, чи виникає загроза професійної незалежності аудитора, якщо так - запропонуйте шлях вирішення проблеми.Задача 4

Державним підприємством «Українські залізниці» подано судовий позов на аудитора з наступних позицій:

А) розкриття конфіденційності інформації щодо обсягів сплачених податків за період, по якому було надано, аудиторський висновок (на вимогу Генеральної прокуратури України);

Б) розкриття робочих документів аудитора комісії АПУ з перевірки якості наданих послуг (за іншим позовом ДП);

Встановити правомірності дій аудитора та їх адекватність вимогам професійної етики.

Рекомендована для самостійного вивчення література за темою
1. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. - 2-е вид., перероб. та доп. - Житомир: ПП «Рута», 2002. - 607 с. [стор. 187-205].

2. Гончарук Я.А., Рудницький В.С. Аудит: Вид. 2-ге, перероб. Та доп. - Львів: Оріяна-Нова, 2004. - 292 с. {стор. 121-134, 220-239].

3. Гордієнко Н.І., Харламова О.В. Карпенко М.Ю. Аудит, методика і організація: Навчальний посібник (для студентів економічних спеціальностей). У 2 частинах. Частина 1. - X.: ХНАМГ, 2007. - 162 с, [стор. 111-117]

4. Давидов Г. М. Аудит: Навч. посібник - К.: Знання, 2002. - 363с. [стор. 51-66].

5. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти. - К.: «Каравелла»; Львів: «Новий світ-2000», 2002. - 504 с. [стор. 124-134]

Тема 5: Аудиторські послуги

Перелік видів аудиторських послуг та їх відображення в українському законодавстві. Організація та методичне забезпечення аудиту. Оформлення роботи підсумковим звітом. Консультування в різних галузях діяльності.Теми рефератів

  1. Аудиторські послуги їх зміст та значення.

  2. Види аудиторських послуг.

  3. Відображення аудиторських послуг в українському законодавстві.

  4. Консультування: його призначення та зміст.

  5. Консультування малих підприємств.

  6. Консультування в галузі маркетингу.

  7. Консультування зодо підготовки документів для отримання позики.

Запитання й завдання для самоконтролю знань

 1. Який перілк послуг можуть надавати аудитории (аудиторські фірми)?

 2. Що включають в себе завдання з наданням впевненості?

 3. Які супутні послуги визначають МСА?

 4. Які види послуг включають до групи організаційного та методичного забезпечення аудиту?

 5. Які складові формують схему процессу консультування?

 6. В чому полягає сутнісь завершального тапу консультаційного процессу?

 7. Які заходи передбачено здійснювати при консультуванні щоо резельтатів роботи будь-якої галузі фінансів?

 8. Які заходи передбачено здійснювати при допомозі косультантів по роботі з ПК?

Тестові завдання

1. До повноважень АПУ НЕ входить:

а) регулювання взаємовідносини між аудиторами (аудиторськими фірмами) в процесі здійснення аудиторської діяльності та у разі необхідності застосування до них стягнення;

б) здійснення заходів із забезпечення незалежності аудиторів при
проведенні ними аудиторських перевірок та організації контролю за
якістю аудиторських послуг;

в) здійснення контролю за дотриманням аудиторськими фірмами та


аудиторами вимог Закону України „Про аудиторську діяльність", стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів;

г) вірна відповідь відсутня.2. Статут Аудиторської палати України приймається:

а) 50% +1 голосів від загальної кількості членів Аудиторської палати


України;

б) 2/3 голосів від загальної кількості членів Аудиторської палати


України;

в) 75% голосів від загальної кількості членів Аудиторської палати


України;

г) вірна відповідь відсутня.3. Аудитори НЕ мають права:

а) надавати внутрішню документацію клієнта зацікавленим сторонам;

б) отримувати необхідні документи, які мають відношення до предмета перевірки;

в) обирати методи та прийми аудиту для конкретної перевірки;

г) вірна відповідь відсутня.

4. Право на отримання сертифіката мають особи, які:

а) мають вищу економічну або юридичну освіту, документ про здобуття якої визнається в Україні;

б) необхідні знання з питань аудиту, фінансів, економіки та господарського права;

в) досвід роботи не менше трьох років підряд на посадах ревізора, бухгалтера, юриста, фінансиста, економіста, асистента (помічника) аудитора;

г) усі відповіді вірні.

5. Професійний бухгалтер не повинен мати відношення до звітів, декларацій, листування чи іншої інформації, якщо він вважає,
що ця інформація:

а) містить суттєво неправдиві або невірні дані

б) містить необмірковані твердження чи інформацію

в) пропускає чи викривлює інформацію, яку необхідно надати, якщо


такий пропуск чи викривлення вводять користувача в оману

г) вірна відповідь відсутня.6. До загроз дотримання фундаментальних принципів аудиту
НЕ відносять:

а) власного інтересу та власної оцінки;

б)тиску;

в)захисту;

г) вірна відповідь відсутня.

7. Розмір майнової відповідальності аудиторів (аудиторських
фірм) не може перевищувати:

а) 50 розмірів мінімальних заробітних плат;

б) 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

в) 50 прожиткових мінімумів;

г) фактично завданих замовнику збитків.

8. Аудитори і аудиторські фірми під час здійснення аудиторської діяльності НЕ мають права:

а) перевіряти наявність майна, грошей, цінностей, вимагати від керівництва суб'єкта господарювання проведення контрольних оглядів, замірів виконаних робіт, визначення якості продукції, щодо яких здійснюється перевірка документів

б) залучати на договірних засадах до участі в перевірці фахівців різного профілю.

в) користуватися у власних цілях інформацією, яку він отримав від

посадових осіб клієнта;

г) самостійно визначати форми і методи проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг на підставі чинного законодавства, стандартів аудиту та умов договору із замовником9. Зупинення чинності сертифіката у якості стягнення перед бачено на строк до:

а) 1 року;

б) 2 років;

в) 3 років;

г) 4 років.

10. Основними критеріями, які характеризують аудит, є:

а) чесність та сумлінність;

б) незалежність та впевненість;

в) незалежність та сумлінність;

г) впевненість та чесність.

Задачі для самостійного розв’язання

Задача 1.

Необхідно:,

Відобразити в обліку операції по оприбуткуванню МШП, виготовлених власними силами.Дані для виконання:

Підприємством самостійно виготовлені МШП (18 шт. ) , у результаті чого ним понесені такі затрати: • використано матеріалів на суму 15000 грн.

 • нарахована з/п бригаді, що виготовляла МШП, у сумі 340 грн.

 • використані напівфабрикати власного виготовлення на суму 850 грн.

 • надані послуги допоміжним виробництвом на суму 120 грн.

Частина виготовлених МШП ( 15 шт. ) видана для потреб цеху.

Задача 2.

Необхідно:

 • закрити рахунок 79 “ Фінансові результати “

 • визначити фінансові результати від продажу продукції

 • скласти відповідні бухгалтерські проводки

Дані для виконання:

 1. Оприбутковано продукцію за фактичною собівартістю 200 грн.

 2. Зараховано на поточний рахунок кошти від продажу продукції 380 грн.

 3. Списано витрати на збут 50 грн.

 4. Списано адміністративні витрати 20 грн.

 5. Визначено суму ПДВ згідно чинного законодавства ?

 6. Нараховано акцизний збір 40 грн.

Задача 3.

В результаті проведення перевірки аудитор отримав інформацію, що ВАТ «Мегаполіс» має провести 3 місяці додатковий випуск акцій. За допомогою знайомого брокера аудитор придбав акції товариства і через 3 місяці, коли їх котирування на фонді біржі зросли на 25%, вигідно продав.Оцініть дії аудитора з позицій дотримання ним етичних принципів та норм законодавства.

Рекомендована для самостійного вивчення література за темою
1. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. - 2-е вид., перероб. та доп. - Житомир: ПП «Рута», 2002. - 607 с [стор. 187-205].

2. Гончарук Я.А., Рудницький В.С. Аудит: Вид. 2-ге, перероб. Та доп. - Львів: Оріяна-Нова, 2004. -292с. [стор. 121-134, 220-239].

3. Гордієнко Н.І., Харламова О.В. Карпенко М.Ю. Аудит, методика і організація: Навчальний посібник (для студентів економічних спеціальностей). У 2 частинах. Частина 1. - X.: ХНАМГ, 2007.-162 с, [стор. 111-117]

4. Давидов Г. М. Аудит: Навч. посібник - К. : Знання, 2002. - 363с. [стор. 51-66].

5. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти. - К.: «Каравелла»; Львів: «Новий світ-2000», 2002. - 504 с. [стор. 124-134].

Тема 6: Методичні прийоми та процедури аудиту фінансової звітності.

Мета і завдання аудиту фінансової звітності. Елементи фінансової звітності. Зовнішні користувачі фінансової звітності. Якісні характеристики фінансової звітності. Призначення основних компонентів фінансової звітності та особливості перевірки. Визначення чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Розрахунок власного прибутку. Розрахунок фінансового результату. Перевірка правильності складання балансу. Перевірка правильності відображення в балансі необоротних активів. Перевірка правильності відображення в балансі фінансових інвестицій. Перевірка правильності відображення в балансі запасів. Етапи аудиту фінансової звітності.Теми рефератів

  1. Основні компоненти фінансової звітності.

  2. Методи аналізу фінансової звітності.

  3. Фінансова звітність підприємства.

  4. Аудиторські процедури за МСА їх суть та значення.

  5. Ліквідність підприємства: показники і розрахунки.

  6. Внутрішні користувачі фінансової звітності.

Запитання й завдання для самоконтролю знань

 1. Яка мета і завдання аудиту фінансової звітності?

 2. Яке призначення основних компонентів фінансової звітності?

 3. Назвіть етапи аудиту фінансової звітності?

 4. Які способи перевірки фінансової звітності Ви знаєте?

 5. Які методи аналізу фінансової звітності Ви знаєте?

 6. Дайте оцінку виробничого потенціалу підприємства?

 7. Що таке ліквідність підприєства і які показники її розрахунку Ви знаєте?

 8. Які аудиторські процедури за МСА Ви знаєте і як їх застосовувати на практиці?

Тестові завдання

1. Перша згадка про аудит виникла у:

а) Німеччині;

б) Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії;

в) Італії;

г) Сербії та Чорногорії.

2. Аудит - це:

а) форма фінансового контролю, яка реалізується органами місцевої

влади;

б) форма державного фінансового контролю;в) форма незалежного державного контролю;

г) форма незалежної перевірки фінансових звітів.3. Метою аудиту фінансових звітів є:

а) надання аудиторові можливості висловити думку про те, чи скла дені фінансові звіти (в усіх суттєвих аспектах) відповідно до застосовуваної концептуальної основи фінансової звітності;

б) надання аудиторові можливості висловити думку про те, чи складені
фінансові звіти відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського об
ліку або інших правил (внутрішніх положень суб'єктів господарювання);

в) надання власнику можливості сформувати думку про те, чи складені фінансові звіти (в усіх суттєвих аспектах) відповідно до застосовуваної концептуальної основи фінансової звітності; г) вірна відповідь відсутня4. Основним законодавчим актом, що визначає загальні правові положення аудиторської діяльності є:

а) Закон України «Про аудиторську діяльність»

б) Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність»

в) Міжнародні стандарти аудиту;

г) вірна відповідь відсутня.

5. Чи може аудит (за визначенням концептуальної основи із
надання впевненості) бути залежним:

а) так;


б) ні.

6. Аудит відносять до виду робіт, які

а) передбачають висловлення думки та надання впевненості;

б) передбачають висловлення думки;

в) не передбачають висловлення думки, але передбачають надання


впевненості;

г) вірна відповідь відсутня.7. До причин, які НЕ зумовлюють неможливість досягнення
абсолютного рівня впевненості, можна віднести:

а) під час проведення процедур перевірки, як правило використовується не суцільний, а вибірковий підхід;

б) отримані аудитором докази за своїм характером є скоріше переконливими, ніж остаточними;

в) завжди існують обмеження, які властиві будь-якій системі внутрішнього контролю;

г) вірна відповідь відсутня.

8. Завдання з надання обґрунтованої впевненості стосовно повного комплекту фінансових звітів, яке аудитор отримує за власною ініціативою замовника, класифікують як:

а)обов'язковий аудит;

б)ініціативний аудит;

в)внутрішній аудит;

г)зовнішній аудит.

9. Аудит є обов'язковим для:

а) малих підприємств;

б) спільних підприємств, інвестиційних та довірчих фондів;

в) державних банків;

г) фірм, що надають консультаційні послуги з оподаткування та бухгалтерського обліку

10. Аудитору забороняється:

а) займатися науковою та викладацькою діяльністю;

б) займатися видавничою діяльністю;

в) отримувати дивіденди від володіння пакетами акцій інших підприємств;

г) займатися торгівельною та посередницькою діяльністю.

Задачі для самостійного розв’язання

Задача 1

Необхідно:


 • вказати кореспонденцію бухгалтерських рахунків по нижченаведених госп. операціях;

 • по операціях №3 і №5 провести розрахунок сум, вказати порядок їх визначення і облікові реєстри в яких повинні знаходити своє відображення дані операції.

Дані для виконання:

 1. Відпущені і витрачені на виробництво продукції матеріали 12000

 2. Нарахована з/п робітникам за виробництво продукції 18400

 3. Проведено відрахування на соц. заходи від нарахованої з/п робітників основного в-ва (дивитись операція №2)

 4. Прийнято до уваги платіжна вимога контори енергозбуту на електроенергію, спожиту для потреб в-ва 780

 5. Надійшла на склад готова продукція і оприбуткована по фактичній собівартості. Собівартість готової продукції визначається при відсутності незавершеного в-ва на початок і кінець місяця.

Задача 2

Вихідні дані :

У рахунок внеску до статутного фонду підприємства учасник передав ксерокс вартістю 2 500 грн. Витрати на його транспортування становили 18 грн. ( ПДВ - 3 грн.).Завдання : - відобразити дану операцію на рахунках бухгалтерського обліку.

Задача 3

В процесі здійснення процедур перевірки аудитором встановлено значні порушення принципів обліку, закріплених в обліковій політиці, відсутність належної системи контролю, про що у встановленій формі було письмово попереджено керівництво підприємства. Як наслідок, управлінським персоналом було попереджено аудитора щодо можливого перегляду суми гонорару.Визначте, чи існує етичний конфлікт та загроза професійній незалежності аудитора, якщо так, то класифікуйте його та запропонуйте можливі шляхи його розв'язання.
Задача 4

Між аудитором Гончаренко З.Т., яка зареєстрована приватним підприємцем та внесена до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, та ЗАТ „Теком" укладений договір на інформаційно-консультаційне обслуговування.

У відповідності до предмету договору аудитором ведеться постійний моніторинг стану обліку та функціонування системи внутрішнього контролю клієнта. Крім того, аудитор здійснює складання фінансових звітів ЗАТ „Тском".

Керівництво ЗАТ „Теком" звернулося до аудитора з пропозицією укласти договір на проведення аудиту, враховуючи той факт, що аудитор добре обізнаний з особливостями господарської діяльності та бухгалтерського обліку підприємства.Визначте, чи існує етичний конфлікт та загроза професійній незалежності аудитора, якщо так, то класифікуйте його та запропонуйте можливі шляхи його розв'язання.

Рекомендована для самостійного вивчення література за темою
1. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. - 2-е вид., перероб. та доп. - Житомир: ПП «Рута», 2002. - 607 с [стор. 187-205].

2. Гончарук Я.А., Рудницький В.С. Аудит: Вид. 2-ге, перероб. Та доп. - Львів: Оріяна-Нова, 2004. -292с. [стор. 121-134, 220-239].

3. Гордієнко Н.І., Харламова О.В. Карпенко М.Ю. Аудит, методика і організація: Навчальний посібник (для студентів економічних спеціальностей). У 2 частинах. Частина 1. - X.: ХНАМГ, 2007.-162 с, [стор. 111-117]

4. Давидов Г. М. Аудит: Навч. посібник - К. : Знання, 2002. - 363с. [стор. 51-66].

5. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти. - К.: «Каравелла»; Львів: «Новий світ-2000», 2002. - 504 с. [стор. 124-134].

Тема 7: Методичні прийоми аудиту фінансової звітності на підприємстві.

Зміст та основні процедури аналізу фінансово – господарської діяльності за даними бухгалтерської звітності. Горизонтальний аналіз. Методик проведення аудиту фінансового стану підприємства. Оцінка оборотності майна підприємства. Оцінка виробничого потенціалу. Оцінка фінансової сталості. Оцінка ліквідності (платоспроможності ) підприємства. Аналаз рентабельності.Теми рефератів

  1. Методи проведення аудиту на підприємстві.

  2. Основні процедури діяльності підприємства за даними бухгалтерської звітності.

  3. Аналіз фінансово – господарської діяльності підприємства.

  4. Оцінка оборотності майна підприємства.

  5. Оцінка ліквідності (платоспроможність) підприємства

  6. Аналіз рентабельності підприємства.

Запитання й завдання для самоконтролю знань
1.     Укажіть призначення листа-зобов’язання.

2.     Яким чином можуть бути врегульовані відносини між аудиторською фірмою та підприємством - замовником ?

3.     Які обов’язкові вказівки з умов аудиторської перевірки, зобов’язань має містити лист-зобов’язання ?

4.     Яка послідовність підготовки й підписання договору на проведення аудиту?

5.     Назвіть основні підходи до створення методик аудиту та дайте їм характеристику.

6.     Назвіть складові частини методики аудиту.

7.  Методи організації аудиторської перевірки.

Тестові завдання

1. Головна функція аудиту:

а) захист інформаційних інтересів власників майна

б) захист інформаційних інтересів населення

в) захист інформаційних інтересів керівників підприємства

г) всі відповіді вірні2. Що стало важливою передумовою розвитку аудиту

а) виникнення підприємств

б) відокремлення власників від безпосереднього управління власністю

в) необхідність у перевірці фінансових звітів

г) всі відповіді вірні

3. Закон України « Про аудиторську діяльність» був прийнятий

а) 1991 р б)1997 рв) 1993 р

г) 1994 р4. В якому році була створена Аудиторська палата в Україні

а) 1991 р

б)1995р

в) 1997 рг) правильна відповідь відсутня

5. Скільки етапів має розвиток аудиту в Україні

а) три

б) два

в) чотири
г)сім

6. Що не відноситься до основних ознак аудиту

а) те, що аудит пов'язаний з проведенням процедур перевірки фінансових звітів

б) те, що в процесі аудиту висловлюється незалежна думка

в) те, що сформоване судження має базуватися на концепції суттєвості інформації, яка міститься у фінансових звітах

г) правильна відповідь відсутня

7. Повний комплект фінансових звітів включає

а) баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал,
звіт про рух грошових коштів, примітки

б) баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал,


звіт з праці, звіт про рух грошових коштів, примітки

в) баланс, звіт про фінансові результати, звіт з праці, звіт про рух


грошових коштів, примітки

г) правильна відповідь відсутня8. Аудитор несе відповідальність

а) тільки за формування та висловлення думки стосовно фінансових
звітів

б) за складання та подання фінансових звітів згідно зі застосованою


концептуальною основою

в) аудитор не несе ніякої відповідальності

г) правильна відповідь а) і б)

9. Критична оцінка, сумніви щодо обґрунтованості отриманих
аудиторських доказів та очікування виявлення аудиторських доказів, які суперечать чи ставлять під сумнів достовірність документів, це

а) аудиторський професіоналізм

б) професійний скептицизм

в) професійна невпевненість

г) правильна відповідь відсутня

10. Аудитор виконує такі види робіт

а) роботи, пов'язані з наданням впевненості користувачам

б) роботи, внаслідок виконання яких впевненість користувачам не
надається

в)«супутні послуги»

г) всі відповіді вірні

Задачі для самостійного розв’язання

Задача 1

Необхідно:

На підставі господарських операцій необхідно відкрити синтетичний рахунок 661, провести запис всіх операцій, підрахувати обороти за місяць та визначити кінцеве сальдо (залишок на початок місяця становить 27000 грн.)Дані для виконання:Зміст господарських операцій.

Сума грн.

1.

Нарахована заробітна плата робітникам основного виробництва. Дт 23- Кт66

4890

2.

Нарахована заробітна плата загально виробничому персоналу. Дт 91- Кт66

1270

3.

Утримані із зарплати:

- прибутковий податок Д 66-Кт 64

- збір на обов’язкове державне пенсійне страхування Д 661-Кт 651

- збір на соціальне страхування на випадок безробіття Д 661-Кт 653

- неповернені у встановлений строк залишки підзвітних сум Д 661-Кт 372


320

200


65

29


4.

Виплачено з каси заробітну плату Д 661-Кт 301

5124

5.

Депонована заробітна плата. Д 661-Кт 662

?

Задача 2

Необхідно:

 • Нарахувати погодинно – преміальну оплату праці, доплату за роботу в нічний час;

 • Визначити суму відрахувань та утримань із з/п;

 • Скласти бухгалтерські проводки.

Дані для виконання:

Слюсар 4 розряду відпрацював за місяць згідно з табелем 176 годин, в тому числі в нічний час 35 годин, тарифна ставка за 1годину, становить – 1,80 грн. за роботу в нічний час доплата 40% тарифної ставки. Наказом по підприємству йому встановлена премія 15%


Задача 3

Між аудиторською фірмою „Стандарт" та ВАТ „Синтез" укладений договір на надання останньому послуг щодо складання податкової звітності за звітний рік.

У звіті аудиторської фірми про обсяги та порядок виконаної роботи було зазначено, що податкові звіти не можуть містити помилок та/або порушень податкового законодавства і те, що аудиторська фірма несе матеріальну відповідальність в межах суми отриманого гонорару. Визначте відповідність такого висловлення положенням Кодексу етики професійних бухгалтерів.
Задача 4

Між аудиторською фірмою „Аудит бюро" та ВАТ „Краб" було укладено договір на проведення перевірки відповідності діючому законодавству порядку складання декларації з податку на прибуток за звітний рік.

Під час проведення процедур перевірки аудитор:

- користувався податковими деклараціями попередніх періодів;

- звертався до реєстрів обліку господарських операцій;

- здійснював необхідні запити для зовнішнього підтвердження інформації.

Після закінчення перевірки на ВАТ „Краб" було проведено перевірку ДПІ, внаслідок якої було нараховано штраф в сумі 15 тис. грн.

Керівництво Ват „Краб" звернулася зі скаргою до АПУ щодо низької якості отриманих аудиторських послуг, а також вимагає компенсувати аудитором можливі фінансові втрати.

Визначити, яким буде висновок експертів АПУ. Відповідь обґрунтувати.

Рекомендована для самостійного вивчення література за темою

1. Про аудиторську діяльність: Закон України № 3125-ХІІ від 22.04.1993р. // Закони України. Т.5. – К.: Ін-т Законодавства Верховної Ради України, 1996. – С. 103-112.

2. Белуха Н. Т. Аудит: Учебник. – К.: Знання, КОО,2000.-С.169-205.

3. Аудит: Учебник для вузов / В. И. Подольский, Г. Б. Поляк, А. А. Савин и др.; Под ред. проф. В. И. Подольского. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,2001.-С.180-209,259-266.

4. Давидов Г. М. Аудит: Навч. посіб. –К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001.-С.41-45.

5. Аудит і ревізія підприємницької діяльності: Навч. посібн./ Ф. Ф. Бутинець та ін.; За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – Ж.: ПП “Рута” ,2001. – С.61-100.Тема 8: Аудиторський ризик, та методика його використання.

Поняття аудиторського ризику. Власний ризик. Ризик контролю.. Ризик не виявлення помилок. Класифікація аудиторських ризиків. Методи визначення розміру аудиторського ризику. Оцінювання власного ризику. Оцінювання ризику при контролі. Стадії оцінювання ризику внутрішнього контролю.Теми рефератів

  1. Система економічних ризиків і місце в ній аудиторського ризику.

  2. Аудиторський ризик: його суть та значення.

  3. Ризик в аудиті: основні поняття.

  4. Методика розрахунку суттєвості в аудиті.

  5. Суттєвість та її вплив на аудиторський ризик.

  6. Попередння оцінка ризику внутрішнього контролю.

  7. Моделі аудиторського ризику.

  8. Процес ортиммання доказів.

  9. Процедури отримання аудиторських доказів.

Запитання й завдання для самоконтролю знань

 1. Що таке аудиторський ризик?

 2. Дайте визначення складу аудиторського ризику?

 3. Побудуйте модель аудиторського ризику?

 4. Як впиливає внутрішній контроль на аудиторський ризик?

 5. Що таке суттєвість та предмет суттєвого викривлення?

 6. Які критерії суттєвості застосовуються в аудиторській практиці?

 7. Які методичні прийоми визначення суттєвості в аудиторській практиці існують?

 8. Які процедури отримання аудиторських доказів Ви знаєте?

 9. Який процесс отимання доказів

Тестові завдання

1. Ступінь довіри користувача до достовірності предмета перевірки аудитором, це

а) впевненість

б) контроль

в) ймовірність

г) концептуальна основа2. Які елементи повинно мати завдання з надання впевненості

а) тристоронні відносини, предмет перевірки, відповідні критерії, до
статні відповідні докази, письмовий висновок з надання впевненості

б) тристоронні відносини, предмет перевірки, відповідальна сторона,


письмовий висновок з надання впевненості

в) відповідальна сторона, користувач, предмет перевірки, відповідні


критерії, достатні відповідні докази, письмовий висновок з надання
впевненості

г) правильна відповідь відсутня3. Які характеристики повинні мати прийняті критерії для виконання завдання з надання впевненості

а) нейтральність і повнота

б) значимість і надійність

в) зрозумілість

г) всі відповіді вірні

4. Вид завдання з надання обґрунтованої впевненості стосовно повного комплекту фінансових звітів, яке аудитор отримує від за мовника у випадках передбачених законодавством

а) ініціативний аудит

б) обов'язковий аудит

в) операційний аудит

г) управлінський аудит

5. Що не відноситься до системи регулювання аудиторської діяльності в Україні

а) Закон України «Про аудиторську діяльність»

б) Аудиторська палата України

в) Спілка аудиторів України

г) правильна відповідь відсутня

66. Що не відноситься до завдань які виконує АПУ

а) розгляд питань розвитку аудиторської діяльності в Україні

б) проведення атестації аудиторів

в) ведення реєстру суб'єктів аудиторської діяльності

г) здійснення контролю якості роботи аудиторів7. Скільки розділів має Закон України «Про аудиторську діяльність»

а) 7


б)5

в) 6


г)8

8. Затвердженням стандартів аудиту займається

а) Верховна Рада України

б) АПУ

в) Спілка аудиторів Україниг) Кабмін

9. Що не с джерелом фінансування діяльності АПУ

а) плата за проведення сертифікації

б) прибуток від комерційної діяльності

в) добровільні внески

г) плата за включення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності

10. Аудитором може бути

а) людина, що має вищу освіту по спеціальності аудитор

б) людина, що має стаж роботи помічником аудитора не менше 5 років

в) людина, що має сертифікат аудитора

г) всі відповіді вірні

Задачі для самостійного розв’язання

Задача 1

Необхідно:


 • Нарахувати робітнику-відряднику 5 розряду допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю і з/п за місяць.

 • Визначити суму утримань із з/п.

 • Скласти бухгалтерські проводки.

Дані для виконання:

Робітник-відрядник виготовив за місяць 140 деталей з розцінкою2,2 грн. Він хворів 10 днів, відпрацював за шість попередніх місяці 126 робочих дні, загальний стаж роботи 7 років 9 місяців.Дані про оплату праці за шість попередні місяці:Види виплат

Сума, грн.

1.

2.

3.4.

5.


Основна зарплата

Надбавки за професійну майстерність

Премії за економію ресурсів

Одноразова матеріальна допомога

Допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю


1536,00

45,60


230,00

50,00


30,76

Задача 2.

Підприємство реалізує складське приміщення.Вихідні дані :

 1. первісна вартість реалізованого об'єкта - 75 000 грн. ;

 2. нарахований знос - 65 600 грн. ;

 3. ціна реалізації об'єкта без ПДВ - 11 000 грн. ;

 4. ПДВ 20% - 2 200 грн.

Задача3

Для кожного з нижче названих підприємств визначити: А) яка інформація може бути суттєвою для акціонерів, Б) які складові фінансових звітів, можуть формувати базу для оцінки суттєвості

- ВАТ «Чексіл» (виробництво камвольно-суконних тканин);

- ЗАТ «Млибор» (зберігання та переробка зерна);

- ВАТ «Облтсплокомуненерго»;

Державне підприємство «Київський оружейний завод»; ВАТ «Дніпрорибгосп»;

- ЗАТ «Готель «Градецький»;

ДАК «Енергетична компанія України»;Задача 4

Під час планування аудиту було встановлено розмір межі суттєвості на рівні 2000 грн. для показника нерозподіленого прибутку.

За результатами проведеного аудиту було встановлено такі факти, що впливають на значення статей Звіту про фінансові результати:

не включено до складу фінансових витрат відсотки нараховані за грудень звітного року - 900 грн., занижено суму податку на додану вартість на - 800 грн., включено до складу інших доходів від операційної діяльності зайве нарахований у минулому році податок на землю - 700 грн. Визначити, чи будуть визнані аудитором ці помилки суттєвими?Задача 5

Під час планування аудиту було встановлено розмір межі суттєвості на рівні 5000 грн. для показника підсумку (валюти) балансу.

За результатами проведеного аудиту було встановлено такі факти, що впливають на значення статей Балансу: не проведено переоцінку фінансових інвестицій за методом участі у капіталі, внаслідок чого їх вартість занижена на - 9000 грн., занижено суму нарахованої амортизації основних засобів на -

2800 грн.,

не проведено коригування значення показника ,Зідстрочені податкові активи", внаслідок чого вони завищені на кінець звітного року на - 3700 грн. Визначити, чи будуть визнані аудитором ці помилки суттєвими?

Задача 6

Під час планування аудиту було встановлено розмір межі суттєвості на рівні 1500 грн. для показника нерозподіленого прибутку.

За результатами проведеного аудиту було встановлено такі факти, що впливають на значення статей Звіту про фінансові результати:

до складу собівартості реалізованих товарів було включено балансову вартість реалізованих акцій на суму - 6000 грн., занижено суму витрат на збут на - 450 грн., завищено виручку від реалізації товарів на - 700 грн. Визначити, чи будуть визнані аудитором ці помилки суттєвими?Рекомендована для самостійного вивчення література за темою
1.     Національні нормативи аудиту. Кодекс професійної етики аудиторів України. – К.: Основа, 1999 . -274 с. (С. 82-108).

2.     Белуха Н. Т. Аудит: Учебник. – К.: Знання, КОО,2000.-С.242-253.

3.     Аудит: Учебник для вузов / В. И. Подольский, Г. Б. Поляк, А. А. Савин и др.; Под ред. проф. В. И. Подольского. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,2001.-С.209-217.

4.     Давидов Г. М. Аудит: Навч. посіб. –К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001.-С.51-60.5.     Аудит: Практическое пособие / А. Кузьминский, Н. Кужельный, Е. Петрик, В. Савченко и др.; Под ред. А. Кузьминского. – М.: Учетинформ,1996. –С.48-62.

Тема 9: Помилки й шахрайство.

Поняття помилок і шахрайство , причини їх виникнення. Маніпуляція обліковими записами. Фальсифікація бухгалтерських документів і записів. Невідповідне відображення записів у реєстрах обліку. Невизначені операції. Відповідальність керівництва підприємства. Відповідальність аудитора . наслідки помилок та шахрайства, методи їх виявлення. Дії аудитора при виявлені помилок і шахрайства.Теми рефератів

  1. Помилка: його зміст і значення.

  2. Види помилок.

  3. Помилка причини їх виникнення.

  4. Шахрайство: його значення , зміст ті суть.

  5. Причини виникнення шахрайства.

  6. Основні процедури виявлення обману і шахрайства.

  7. Дії аудитора при виявленні помилок і шахрайства.

Запитання й завдання для самоконтролю знань

1.     Дайте визначення термінам “шахрайство”, “помилка”, “маніпуляція обліковими записами”, “фальсифікація бухгалтерських документів і записів”, “невідповідне відображення записів у реєстрах обліку”, “незвичайні операції”.

2.     Окресліть відповідальність аудитора при виявленні помилок та шахрайства.

3.     Яку відповідальність несе  керівництво підприємства, що перевіряється?

4.     Які основні процедури виявлення помилок і шахрайства?

5.     Які заходи проводяться за обставин, коли існує інформація про наявність помилок та шахрайства?

6.     Якими мають бути дії аудитора в разі виявлення помилок і шахрайства?

Тестові завдання

1. Сертифікат серії А надає право на

а) проведення аудиту підприємств

б) проведення аудиту банків

в) проведення аудиту страхових кампаній

г) правильна відповідь а) і б)2. Скільки частин має Кодекс етики професійних бухгалтерів

а) три

б)чотири

в) одна

г)дві


3. Частина А Кодексу етики професійних бухгалтерів застосовується

а) до професійних бухгалтерів-практиків

б) до штатних професійних бухгалтерів

в) до бухгалтерів-початківців

г) до всіх професійних бухгалтерів

4. Кодекс етики професійних бухгалтерів включає і розкриває
зміст елементів

а) громадські інтереси

б) цілі

в) фундаментальні принципиг) всі відповіді вірні

5. Що не є одним з фундаментальних принципів

а) чесність

б) об'єктивність

в) розкриття

г) ретельність

6. Які категорії загроз дотримання фундаментальних принципів виділяють

а) власного інтересу

б) захисту

в) тиску


г) всі відповіді вірні

7. Кодекс етики професійних бухгалтерів визначає, що незалежність вимагає

а) незалежності думки

б) незалежності поведінки

в) незалежності аудитора

г) відповіді а) і б) правильні

8. До повноважень АПУ НЕ входить:

а) ведення Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності

б) затвердження програм підготовки аудиторів та за погодженням з Національним банком України програм підготовки аудиторів, які здійснюватимуть аудит банків

в) затвердження стандартів аудиту та здійснення сертифікації осіб,


які мають намір займатися аудиторською діяльністю

г) вірна відповідь відсутня9. Джерелами фінансування діяльності Аудиторської палати України НЕ можуть бути:

а) добровільні внески, що надходять від професійних організацій аудиторів України;

б) плата за проведення сертифікації фізичних осіб на право зайняття
аудиторською діяльністю;

в) плата за включення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності;

г) вірна відповідь відсутня.

10. Якщо фізична особа, має статус аудитора, то вона має право займатися аудиторською діяльністю лише після того як вона:

а) зареєструється як суб'єкт підприємницької діяльності;

б) фізична особа - підприємець буде включена до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів

в) вірна відповідь а) та б).

г) вірна відповідь відсутня.Задачі для самостійного розв’язання


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка