Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «аудит» для студенті 3 курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», спеціальності 030509 «Облік І аудит»Сторінка1/7
Дата конвертації23.10.2017
Розмір1.45 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

Тернопільський національний технічний університет імені Івана ПулюяКафедра бухгалтерського обліку та аудиту

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «АУДИТ»

для студенті 3 курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», спеціальності 6.030509 «Облік і аудит»Тернопіль – 2015

Методичні вказівки для проведення практичних занять дисципліни «Аудит» для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр», спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» /Укладач: Шостаківська Надія Мхайлівна,

к.п.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту ТНТУ.Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Аудит» розглянуто і затверджено на засіданні кафедри фінансів , обліку і контролю

Протокол №1 від 27.08.2015р.

Схвалено і рекомендовано до друку засіданням методичної комісії факультету економіки та підприємницької діяльності ТНТУ

Протокол № 2 від 27.08.2015р.ЗМІСТ


ПЕРЕДМОВА

4

 1. Зміст дисципліни і розподіл часу за формами навчальної роботи студента

5

 1. Стислий зміст теоретичного матеріалу курсу та рекомендації щодо самостійного вивчення.
6

Тема 1: Теоретичні засади аудиту в Україні.

6

Тема2: Правова основа і правове забезпечення аудиту

8

Тема 3. Методика проведення аудиту

11

Тема 4. Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне забезпечення

13

Тема 5. Аудиторські послуги

17

Тема 6. Методичні прийоми та процедури аудиту фінансової звітності.

20

Тема 7: Методичні прийоми аудиту фінансової звітності на підприємстві

21

Тема 8. Аудиторський ризик , та методика його використання .

26

Тема 9.  Помилки  й шахрайство

29

Тема 10. Планування, стадії та процедури аудиту

32

Тема 11. Аудиторські докази

36

Тема 12. Аудиторські робочі документи

39

Тема 13. Аудиторський звіт та аудиторський висновок

43

Тема 14: Становлення внутрішнього аудиту в Україні

46

Тема 15: Стандарти Внутрішнього аудиту.

49

Тема 16: Реалізація матеріалів внутрішнього аудиту

51

Тема 17. Організація служби внутрішнього аудиту (СВА)

53

Тема 18: Робота СВА з матеріалами аудиту після затвердження остаточної редакції «Аудиторського звіту»


55

 1. Базові терміни й поняття курсу.
59

 1. Тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання та методичні вказівки до її виконання.
66

 1. Тематика Курсових робіт з курсу "аудит" для студентів спеціальності 6.030509 "облік і аудит" всіх форм навчання
70

 1. Перелік питань підсумкового контролю знань Студентів З дисципліни "аудит"
72

 1. Рекомендована література по дисципліні
74


ПЕРЕДМОВА
В умовах ринкової економіки розвиваються різні форми незалежного контролю, однією з яких є аудит. Аудит має особливе значення для користувачів фінансової звітності, які зацікавлені в підтверджені вірогідності, реальності і повноти наведеної в ній інформації. Актуальність даної проблеми зростає в умовах переходу України на міжнародні стандарти обліку, що, в свою чергу, вимагає від майбутніх фахівців з економіки уміння розробки нових напрямків і задач аудиту, рекомендацій з виконання аудиторських процедур, оцінки окремих виробничих ситуацій.

Протягом останніх років в Україні проведені значні заходи, які спрямовані на розвиток аудиторської сфери послуг та її становлення як незалежного виду фінансово-господарського контролю.

Важливе значення для засвоєння теоретичного матеріалу мають практичні (семінарські) заняття. Тому, в зазначених методичних вказівках розроблено перелік необхідних питань, список рекомендованої наукової літератури, яким необхідно користуватись при підготовці до цих питань.

РОБОЧА ПРОГРАМА З КУРСУ “АУДИТ”

(спеціальність 6.030509 “Облік і аудит”).

Мета і завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі.


  • Мета викладання дисципліни “Аудит” полягає в тому, щоб вивчити сутність, значення та принципи побудови аудиту: його предмет, об’єкти та метод; види аудиту та його відмінність від інших форм контролю; концепції, постулати та стандарти аудиту; організація аудиту та його процесу; аудиторський ризик та методи його оцінки; планування аудиту та аудиторські процедури; аудиторські докази та оцінка якості роботи аудитора і аудиторські висновки та звіти; аудит фінансового стану.

  • Завдання вивчення дисципліни “Аудит” в тому, щоб студент доктонало засвоїв Закон України “Про аудиторську діяльність”, знав методи і прийоми проведення аудиторських перевірок, зумів спланувати свою роботу, у визначені терміни провести аудит та правильно оформити аудиторський звіт і аудиторський висновок.

  • Перелік дисциплін, що забезпечують вивчення “Аудиту”. З аудитом тісно пов’язані: економічна теорія, основи права, філософія, фінансовий та управлінський облік, контроль і ревізія в сільському господарстві, фінансова звітність. 1. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ І РОЗПОДІЛ ЧАСУ ЗА ФОРМАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТАЗмістовні

модулі

Назва теми

Кількість годин відведених на:

Лекційні

заняття

Практичні

заняття

Індивідуальна робота

студента

Самостійна робота

студента

всього

Семестр 7

Модуль 1. Теоретичні та організаційні основи аудиту.

ЗМ 1

Тема 1: Теоретичні засади аудиту в Україні.

2

2

2

4-

-

-6

10

Тема2: Правова основа і правове забезпечення аудиту

2

6

10

Тема 3. Методика проведення аудиту

4

8

16

Тема 4. Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне забезпечення

Всього:

8

8

-

20

36

Модуль 2. Методика аудиту

ЗМ 2

Тема 5. Аудиторські послуги

8

8

2

24

-

-

--

14

30

Тема 6. Методичні прийоми та процедури аудиту фінансової звітності.

Тема 7: Методичні прийоми аудиту фінансової звітності на підприємстві

Тема 8. Аудиторський ризик , та методика його використання .

Тема 9.  Помилки  й шахрайство

2

8

12

Тема 10. Планування, стадії та процедури аудиту

2

6

10

Тема 11. Аудиторські докази

4

4

12

Тема 12. Аудиторські робочі документи

Всього:

16

16

-

32

64

Модуль 3. Технологія внутрішнього аудиту

ЗМ 3

Тема 13. Аудиторський звіт та аудиторський висновок

6

6

2

22

-

-

--

8

20

Тема 14: Становлення внутрішнього аудиту в Україні

Тема 15: Стандарти Внутрішнього аудиту.

Тема 16: Реалізація матеріалів внутрішнього аудиту

2

4

8

Тема 17. Організація служби внутрішнього аудиту (СВА)

2

4

8

Тема 18: Робота СВА з матеріалами аудиту після затвердження остаточної редакції «Аудиторського звіту»

2

4

8

Всього:

12

12

-

20

44

Разом за 7 семестр:

36

36

-

72

144

Всього з дисципліни:

36

36

-

72

144

Форма модульного контролю – тестування, опитування, здача індивідуальної роботи 1. СТИСЛИЙ ЗМІСТ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ КУРСУ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ

Самостійна робота студентів з дисципліни «Аудит» включає:

 • Опрацювання законодавчих актів і нормативно – правових документів;

 • Опрацювання прослуханого лекційного матеріалу;

 • Підготовка до практичних занять;

 • Використання студентами завдань, призначених для самостійної роботи та індивідуальних контрольних робіт.

Тема 1: Теоретичні засади аудиту в Україні.

Поняття і, мета і завдання аудиторської діяльноті, потреби потенційног чи існуючого інвестора. Класифікація аудиторських послуг. Передумови та історія виникнення аудиту. Розвиток аудиту в Україні.Теми рефератів

 1. Місце і роль аудиту в системі фінансового контролю.

 2. Перспективи розвитку підрозділів аудиту в державному секторі контролю в Україні.

 3. Професійна етика в аудиті: особливості регулювання та проблеми дотримання.

 4. Основні напрямки розвитку аудиту вУкраїні.

 5. Професійні організаії аудиторів в Україні та за кордоном.

 6. Розвиток аудиторських послуг в контексті глобалізації та інтернаціоналізації бізнесу.

 7. Моніторинг внутрішнього контролю: сутність та процедури.

 8. Завдання внутрішнього аудиту в системі управлінського контролю.

Запитання й завдання для самоконтролю знань

1. Поняття аудиту  та його сутність?

2. В якому році й у якій країні вперше законодавчо було закріплено обов’язкове проведення аудиту?

3. В  якому році був прийнятий Закон України “Про аудиторську діяльність”?

4. Що розуміють під поняттями “аудиторська діяльність”, “Аудит”?

5. З якою метою проводиться аудит фінансової звітності?

6. Які основні завдання аудиту?

7. Що розуміють під предметом та об’єктами аудиту?

8. Що розуміють під методом аудиту?

9.  Види аудиту й аудиторські послуги?Тестові завдання

 1. Мета незалежного аудиту полягає у:

а) виявленні помилок і порушень у бухгалтерському обліку і звітності клієнта з метою встановлення винних осіб;

б) наданні об’єктивної інформації про достовірність бухгалтерської звітності підприємств і організацій, їх фінансовий стан та інші аспекти діяльності;

в) виконанні замовлень державних органів щодо перевірки фінансової звітності суб’єктів господарювання над недержавним сектором економіки.


 1. Перша в історії аудиторська суорганізація (об’єднання)

а) Американська асоціація дипломованих суспільних бухгалтерів;

б) Единбурзький інститут аудиторів;

в) Нью-Йорська асоціація аудиторів;

г) комітет практики аудиту (Великобританія). 1. Організаційне оформлення аудиту в Україні відбулося у зв’язку з:

а) відкриття в Україні дочірної фірми Артур Андерсен (1992р.);

б) діяльністю на території України представництв АТ “Інаудит”, заснованого за часів СРСР (1987р.);

в) прийняттям і введенням у дію Закону України “Про аудиторську діяльність” (1993р.).


 1. Які особи мають право складати іспит на отримання сертифіката аудитора:

а) громадяни України – випускники економічних вузів, котрі отримали освіту за спеціальністю “Облік і аудит” (не нижче освітнього рівня бакалавра) і пропрацювали бухгалтером не менше трьох років;

б) будь-які особи, які мають вищу освіту і стаж роботи не менше трьох років;

в) громадяни України, що мають вищу освіту (не нижче освітнього рівня спеціаліста) і стаж роботи не менше трьох років підряд за фахом аудитора, ревізора, юриста, фінансиста або економіста.


 1. Які завдання аудиту належать до завдань на макрорівні?

а) вивчення бізнесу клієнта;

б) складання загального плану аудиту;

в) розробка національних нормативів аудиту.


 1. Аудит фінансової звітності є функцією:

а) господарського контролю;

б) внутрішнього контролю;

в) економічного контролю;

г) фінансово-господарського контролю. 1. Супутні аудиту послуги є функцією:

а) фінансово-господарського контролю;

б) господарського контролю;

в) управління;

г) економічного контролю. 1. Видами економічного контролю є:

а) тематична перевірка фінансової звітності;

б) аудит фінансової звітності;

в) державний контроль;

г) службове розслідування;

д) муніціпальний контроль;

е) незалежний контроль. 1. Формами економічного контролю є:

а) внутрішньогосподарський контроль;

б) внутрішньовідомчий;

в) аудит зовнішній.


 1. Сертифікат аудитора обов’язково повинен мати:

а) старший аудитор;

б) молодший аудитор;

в) засновник аудиторської фірми, частка якого в статутному капіталі становить 25%;

г) директор аудиторської фірми;

д) експерт.

Задачі для самостійного розв’язання

Задача 1

Необхідно:

Відобразити на рахунках бух. обліку практичну ситуацію по продажу підприємством штампувального верстату.Дані для виконання:

 1. Договірна ціна верстату – 600 грн.

 2. Первісна вартість – 800 грн.

 3. Знос склав – 10% (або 80 грн.)


Рекомендована для самостійного вивчення література за темою
1. Про аудиторську діяльність: Закон України № 3125-ХІІ від 22.04.1993р. (у редакції від 14.09.2006)

2. Белуха Н. Т. Аудит: Учебник. – К.: Знання, КОО, 2000.-С.19-27.

3. Аудит: Учебник для вузов/В. И. Подольский, Г. Б. Поляк, А. А. Савин и др.; Под ред. проф. В. И. Подольского. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,2001.-С.26-37.

4. Давидов Г. М. Аудит: Навч. посіб. –К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001.-С.10-24.

5. Савченко В.Я. Аудит: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2002.—С.8-14.

Тема 2: Правова основа і правове забезпечення аудиту

Зміст нормативно – правового регулювання аудиторської діяльності. Аудиторська палата України (АПУ). Сертифікація аудиторів. Члени аудиторської палати України. Регіональне відділення аудиторської палати України. Спілка аудиторів України (САУ).Теми рефератів

 1. Значення принципу незалежності в порцесі забезпечення якості аудиторських послуг.

 2. Види та методи прогнозування етичних конфліктів в процесі аудиту.

 3. Регулювання аудиторської діяльності в Україні та забезпечення незалежності аудиторської діяльності.

 4. Напрями удосконалення професійного регулювання в аудиті.

 5. Світові тенденції в застосуванні Міжнародних стандартів аудиту.

 6. Світовий досвіт функціонування саморегулюючих професійних об’єднань.

 7. Громадянський вплив на регулювання структури та якості аудиторських послуг

Запитання й завдання для самоконтролю знань

1.     Законодавче і нормативне регулювання аудиторської діяльності в Україні.

2.     Назвіть функції Аудиторської палати України.

3.     Аудиторська палата України, порядок її створення і діяльності.

4.     Назвіть три варіанти розподілу й планування праці аудитора.

5.     Дайте характеристику кожному варіантові розподілу та планування праці аудитора.

6.     Які методи коригування праці аудиторів Ви знаєте?

7.     Назвіть види контролю якості праці аудиторів.

8.     Зі скількох нормативів складається система національних нормативів аудиту в Україні?

9.     З якою метою був упроваджений Кодекс професійної етики аудиторів України?

10.  Назвіть найважливіші принципи професійної етики.

Тестові завдання


 1. Суть аудиту (стисло):

а) документальний контроль;

б) висновок про податковий облік;

в) незалежна експертиза;

г) судово-бухгалтерська експертиза.2. Хто визначає порядок сертифікації аудиторів в Україні?

а) Міністерство фінансів України;

б) Спілка аудиторів України;

в) Аудиторська палата України;

г) арбітражний суд.

3. Основні елементи визначення аудиту:

а) об’єкт, суб’єкт, мета і критерії достовірності інформації, користувачі;

б) аудиторський висновок, фінансова звітність, незалежність;

в) незалежний аудитор, загальні принципи обліку, надання послуг;

г) висловлення думки, висновок, ризик, суттєвість.

4. Професійна незалежність аудитора:

а) правова, етична. економічна;

б) саморегулювання професії, контрактні взаємовідносини, відповідальність за роботу інших аудиторів;

в) компетентність, конфіденційність, добросовістність;

г) обмеження видів діяльності, відсутність фінансового інтересу.

5. Етичні вимоги до аудиту:

а) незалежність, об’єктивність, планування;

б) незалежність, компетентність, відповідальність за висновок;

в) конфіденційність, незалежність, компетентність;

г) доброзичливість, конфіденційність, незалежність, компетентність, об’єктивність.

6. Функції професійної організації аудиторів України (Спілки аудиторів України (САУ)):

а) делегування представників до Аудиторської палати України (АПУ), внесення на розгляд АПУ проектів норм і стандартів, затвердження програми підготовки аудиторів, сертифікація;

б) внесення на розгляд АПУ проектів, норм і стандартів, делегування представників до АПУ, соціальне страхування членів, порушення клопотання про дострокове відкликання членів АПУ;

в) сертифікація, затвердження програми підготовки кадрів, затвердження норм і стандартів аудиту. 1. Кваліфікаційні вимоги до професії аудитора:

а) середня освіта, складання іспитів, практична діяльність не менше 5 років;

б) економічна освіта, відсутність судимостей за корисливі злочини, стаж роботи не менше 1 року, складання іспитів;

в) вища освіта, стаж роботи не менше 3 років на посадах бухгалтера, економіста тощо, відсутність судимостей за корисливі злочини, складання іспиту.


 1. Хто відповідає за достовірність бухгалтерської звітності, яку перевіряє аудитор:

а) аудитор;

б) керівник і головний бухгалтер підприємства;

в) керівник аудиторської фірми;

г) головний бухгалтер.9. Необхідність виникнення аудиту обумовлена:

а) бажанням підприємців приховати податки від контролюючих органів;

б) неспівпаданням інтересів між тими, хто займається управлінням підприємством, і тими, хто вклав кошти в його діяльність;

в) потребою перевірити дотримання законодавства щодо встановлення і застосування цін та економічного обгрунтування їх у всіх галузях економіки.10.За обов’язковістю проведення аудит поділяють на:

а) внутрішній і зовнішній;

б) обов’язковий та ініціативний;

в) аудит господарської діяльності й аудит фінансової звітності;

г) обов’язковий і внутрішній.

Задачі для самостійного розв’язання

Задача 1

Для придбання матеріалів ТзОВ ,,Альфа’’ взяло кредит на чотири місяця під 40% річних в сумі 8000 грн. Купівельна вартість матеріалів склала 6000 грн. ( в т.ч. ПДВ ), транспортні витрати на перевезення – 240 грн. ( в т.ч. ПДВ ), інформаційні послуги, пов’язані з пошуком даних матеріалів, склали - 120 грн. ( в т.ч. ПДВ ).

Заробітна зарплата робітників за розвантаження матеріалів, що надійшли, склала - 300 грн., заробітна плата адміністративного персоналу – 500 грн.

Задача 2

Визначити значущість загрози незалежності аудитора, який здійснює перевірку фінансової звітності ЗАТ , керівником якого є дружина. Запропонуйте застережні заходи з метою уникнення порушень професійної етики аудитором.Задача 3

Аудиторська фірма «Аудит-сервіс» здійснює перевірку фінансової звітності ВАТ «Моноліт». В ході перевірки виявляється, що дружина заступника керівника аудиторської фірми працює провідним економістом у фінансовому відділі, який готує частину аналітичної інформації для фінансової звітності ВАТ «Моноліт».

Визначити, чи існує етичний конфлікт , якщо так, то класифікуйте його та запропонуйте шляхи його розв’язання.
Рекомендована для самостійного вивчення література за темою
     1. Про аудиторську діяльність: Закон України № 3125-ХІІ від 22.04.1993р. // Закони України. Т.5. – К.: Ін-т Законодавства Верховної Ради України, 1996. – С. 103-112.

2.      Международные стандарты аудита и кодекс этики профессиональных бухгалтеров. – М., 2000. – 699 с..

3.  Білуха Н. Т. Аудит: Учебник. – К.: Знання, КОО,2000.-С.37-49.

4. Аудит: Учебник для вузов / В. И. Подольский, Г. Б. Поляк, А. А. Савин и др.; Под ред. проф. В. И. Подольского. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,2001.-С.53-61.

5. Давидов Г. М. Аудит: Навч. посіб. –К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001.-С.10-24.

6. Савченко В.Я. Аудит: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2002.—С.40-77.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка