Методичні рекомендації з підготовки студентів до практичних занять з навчальної дисципліни «Проектвання»Скачати 175.95 Kb.
Дата конвертації23.10.2017
Розмір175.95 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

Навчально-науковий інститут аеропортів

Кафедра дизайну інтер’єру


Система менеджменту якості

Методичні рекомендації з підготовки студентів

до практичних занять з

навчальної дисципліни

«Проектвання»
освітнього ступеня «Магістр»

за спеціальністю 022 «Дизайн»,

спеціалізацією «Дизайн (за видами)»
Курс – 1

Семестр – 1

Завідувач кафедри

__________ ___ О.П.Олійник _

(підпис ) (ініціали, прізвище)
«_25_»___ травня _____2017_р.

Приступаючи до лабораторних занять з дисципліни «Проектування» студент має усвідомити наступні завдання вивчення навчальної дисципліни: • введення в систему ціннісно-смислових настанов світової та національної дизайн-діяльності;

 • опанування основних принципів, методів, форм конструювання обладнання інтер’єрів;

 • ознайомлення з соціальними, функціональними, ергономічними та естетичними аспектами проектування;

 • формування досвіду проектного (конструкторського) та образного мислення;

 • розкриття закономірностей поетапного та методичного ведення проектно-конструкторської роботи;

 • ознайомлення з художніми, естетичними, ергономічними, економічними та конструктивними можливостями різних матеріалів;

 • розкриття взаємозалежності матеріалу, конструкції, образу та форми об’єктів дизайну;

 • опанування правил відповідного оформлення креслеників та супровідної документації;

Під час підготовки до лабораторних занять дисципліни необхідно користуватися матеріалами НМКД, що є важливою методичною базою у пізнавальному процесі та має на меті дати знання та сформувати вміння та навички.

Для лабораторних занять з дисципліни «Проектування» студенту необхідно витратити 102 години. Слід детально ознайомитись із курсом практичних завдань та закріпити отримані знання відповідаючи на питання для самоконтролю за темами. У процесі роботи над цим завданням слід користуватися глосарієм, розробленим для дисципліни «Проектування», а також ознайомлюватись з літературними джерелами, котрі допомагають глибоко вивчити проблематику кожної теми, запропонованої в курсі вивчення «Проектування».

Наступним кроком, який закріплює отримані знання з «Проектування» і формує навики та вміння, є робота з Практикумом для даної дисципліни. Студенту слід ознайомитись з коротким теоретичним коментарем до кожної теми, який розкриває сутність питань, котрі допомагають детально проробити кожну запропоновану тему. В Практикумі кожна тема має посилання на літературні джерела, які може опрацювати студент.

Окрім того НМКД «Проектування» містить Вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Проектування», що також сприяє поглибленому вивченнюдисципліни.

Важливим завданням в процесі самостійного вивчення дисципліни «Проектування» є виконання графічних робіт. Вивчаючи кожну тему, студент на листі А-3 робить креслення планів, розгорток, благоустрою прилеглої території, закріплюючи таким чином набуті знання та навики. Курсова робота закріплює знання та включає виконання ескізного проекту бізнес-центру.

Пройшовши запропоновані етапи вивчення дисципліни студент може приступити до виконання модульної контрольної роботи, попередньо опрацювавши питання видані для підготовко до МКР. Якщо модульні контрольні роботи отримують необхідну кількість балів, відповідну певній оцінці за національною шкалою (задовільно, добре, відмінно), то студент може приступити до диференційованого заліку в 1 семестрі та екзамену в другому семестрі, який контролює рівень знань, що виражається в балах та оцінкою за шкалою ECTS.


Вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни

«Проектування»
Зміст
Вступ

1.Загальні положення.

2. Тематичні завдання до виконання роботи.

3. Рекомендована література.


ВСТУП

Дана навчальна дисципліна є практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі дизайну. Метою викладання дисципліни є прищеплення уміння розробляти художній образ та конструктивні елементи; набуття студентами сталої системи знань з сучасних концепцій, понять, методів та технологій художнього конструювання обладнання інтер’єру у взаємодії з навколишнім середовищем; формування національно-свідомого фахівця з достатнім культурним рівнем, який відповідає вимогам міжнародних стандартів.

Формою контролю та визначенням рівня отриманих студентом знань та вмінь є модульно-рейтингова система оцінювання. Склад модулів, система підрахунку отриманих балів та визначення оцінок, організація модульного контролю враховує специфіку вивчення дисципліни і відображені в робочій навчальній програмі.

Положення контролю відповідає «Тимчасовому положенню про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою в умовах педагогічного експерименту НАУ», кафедральному положенню МРС, навчальній і робочій навчальній програмі вивчення дисципліни «Проектування» підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 022 «Дизайн», спеціалізацією «Дизайн (за видами)», та відповідних нормативних документів.


1. Загальні положення
1.1. До підготовки до лабораторних занять студента при вивченні дисципліни «Проектування», крім індивідуальних занять з опрацювання матеріалу, вивчення літератури, входить виконання графічних робіт, які виконуються на основі консультацій викладача.

1.2. Лабораторні роботи мають на меті: освоєння, поглиблення, узагальнення та перспективне бачення напрямків дисципліни, набуття вмінь і навиків в професійній роботі.

1.3. Задачі лабораторних робіт: розвиток у студентів вміння аналізувати дизайн-рішення, виділяти і враховувати в роботі головне, комплексно розглядати всі питання пов’язані з архітектурою будівель та споруд, самостійно вирішувати поставлені задачі.

1.4. Студент при воконанні лабораторних робіт користується особистими конспектами, рекомендованою літературою, методично-учбовими матеріалами, результатами особистого аналізу практики проектування, а також керується консультаціями викладача. Студент використовує різні графічні прийоми для подання матеріалу.

1.4. В межах лаюораторної роботи студенту рекомендується до виконання графічні роботи, тема яких пов’язана з навчальною програмою.

Тематичні завдання до лабораторних занять
Модуль №2 «Обрядова зала»

2.1.10 Завдання № 10. Вивчити типи та види обрядових зал (загс, крематорій, капличка…). Класифікація.

Завдання на вказану тему виконується графічно олівець, креслярські інструменти, олівці, лайнери ….

2.1.11 Завдання № 11. Ескізне моделювання (клаузура). Функціональне зонування. Пошук та визначення художнього образу та концепції дизайну.

Завдання на вказану тему виконується графічно олівець, креслярські інструменти, олівці, лайнери ….

2.1.12 Завдання № 12. Вхідна група – особливості, стильові ознаки. Відповідність нормативній базі та загальній художній концепції.

Завдання на вказану тему виконується графічно олівець, креслярські інструменти, олівці, лайнери ….

2.1.13 Завдання № 13. Проектування декоративного оздоблення елементів обладнання. Підбір колірної палітри. Особливості умеблювання та обладнання. Особливості підбору аксесуарів та окремих елементів дизайну.

Завдання на вказану тему виконується графічно олівець, креслярські інструменти, олівці, лайнери ….

2.1.14 Завдання № 14. Підбір та розрахунок необхідних оздоблювальних матеріалів та виконання відповідних графічних схем. Розробка схеми покриття підлоги. Специфікація покриття.

Завдання на вказану тему виконується графічно олівець, креслярські інструменти, олівці, лайнери ….

2.1.15 Завдання № 15. Типи та властивості освітлювальних пристроїв та ламп. Норми освітлення (ДБН, ДСТУ). Розробка плану стелі. Специфікація обладнання. Розробка схеми освітлення. Розробка плану стелі. Специфікація обладнання.

Завдання на вказану тему виконується графічно олівець, креслярські інструменти, олівці, лайнери ….

2.1.16 Завдання № 16. Розробка плану стелі. Специфікація обладнання. Розробка схеми освітлення. Розробка плану стелі. Специфікація обладнання.

Завдання на вказану тему виконується графічно олівець, креслярські інструменти, олівці, лайнери ….

2.1.17 Завдання № 17. Підготуватись до модульної контрольної роботи та до семестрового контролю, узагальнити засвоєний матеріал.

Завдання на вказану тему виконується графічно олівець, креслярські інструменти, олівці, лайнери ….
2 семестр
Модуль №3 "Транзитні зали"

3.1.1 Завдання № 1. Типи. Класифікація.

Завдання на вказану тему виконується графічно олівець, креслярські інструменти, олівці, лайнери ….

3.1.2 Завдання №2. Сфера застосування.

Завдання на вказану тему виконується графічно олівець, креслярські інструменти, олівці, лайнери ….

3.1.3 Завдання № 3. Опрацювання історичного досвід.

Завдання на вказану тему виконується графічно олівець, креслярські інструменти, олівці, лайнери ….

3.1.4 Завдання № 4. Підбір аналогів та прототипів.

Завдання на вказану тему виконується графічно олівець, креслярські інструменти, олівці, лайнери ….

3.1.5 Завдання №5. Законодавча та нормативна база.

Завдання на вказану тему виконується графічно олівець, креслярські інструменти, олівці, лайнери ….

3.1.6 Завдання № 6. Будівельні та технологічні вимоги, матеріали та стандарти.

Завдання на вказану тему виконується графічно олівець, креслярські інструменти, олівці, лайнери ….

3.1.7 Завдання № 7. Опрацювання методичних засад розробки дизайну інтер’єрів даного типу

Завдання на вказану тему виконується графічно олівець, креслярські інструменти, олівці, лайнери ….

3.1.8 Завдання № 8. Опрацювання принципів та прийомів проектування та розробки дизайну інтер’єрів даного типу

Завдання на вказану тему виконується графічно олівець, креслярські інструменти, олівці, лайнери ….

3.1.9 Завдання № 9. Пошук та визначення художнього образу та концепції дизайну.

Завдання на вказану тему виконується графічно олівець, креслярські інструменти, олівці, лайнери ….

3.1.10 Завдання № 10. Ескізне моделювання Ескізний пошук.

Завдання на вказану тему виконується графічно олівець, креслярські інструменти, олівці, лайнери ….

3.1.11 Завдання № 11. Дошка настрою.

Завдання на вказану тему виконується графічно олівець, креслярські інструменти, олівці, лайнери ….

3.1.12 Завдання № 12. Клаузура.

Завдання на вказану тему виконується графічно олівець, креслярські інструменти, олівці, лайнери ….

3.1.13 Завдання № 13. Функціональне зонування.

Завдання на вказану тему виконується графічно олівець, креслярські інструменти, олівці, лайнери ….

3.1.14 Завдання № 14. Схема транзитних потоків.

Завдання на вказану тему виконується графічно олівець, креслярські інструменти, олівці, лайнери ….

3.1.15 Завдання № 15. Конструктивні особливості.

Завдання на вказану тему виконується графічно олівець, креслярські інструменти, олівці, лайнери ….

3.1.16 Завдання № 16. Креслення, розрізи по стіні та сходах

Завдання на вказану тему виконується графічно олівець, креслярські інструменти, олівці, лайнери ….

3.1.17 Завдання № 17. Аналіз можливостей застосування трансформованих та мобільних перегородок в залежності від об`ємно-планувальної структури та призначення приміщення.

Завдання на вказану тему виконується графічно олівець, креслярські інструменти, олівці, лайнери ….

3.1.18 Завдання № 18. Схема трансформованих та мобільних перегородок.

Завдання на вказану тему виконується графічно олівець, креслярські інструменти, олівці, лайнери ….

3.1.19 Завдання № 19. Аналіз застосовуваних матеріалів.

Завдання на вказану тему виконується графічно олівець, креслярські інструменти, олівці, лайнери ….

3.1.20 Завдання № 20. Проектування декоративного оздоблення елементів обладнання.

Завдання на вказану тему виконується графічно олівець, креслярські інструменти, олівці, лайнери ….

3.1.21 Завдання № 21. Підбір колірної палітри.

Завдання на вказану тему виконується графічно олівець, креслярські інструменти, олівці, лайнери ….

3.1.22 Завдання № 22. Особливості умеблювання та обладнання.

Завдання на вказану тему виконується графічно олівець, креслярські інструменти, олівці, лайнери ….

3.1.23 Завдання № 23. Особливості підбору аксесуарів та окремих елементів дизайну.

Завдання на вказану тему виконується графічно олівець, креслярські інструменти, олівці, лайнери ….

3.1.24 Завдання № 24. Комунікативний дизайн.

Завдання на вказану тему виконується графічно олівець, креслярські інструменти, олівці, лайнери ….

3.1.25 Завдання № 25. Схема розміщення візуальних знаків.

Завдання на вказану тему виконується графічно олівець, креслярські інструменти, олівці, лайнери ….

3.1.26 Завдання № 26. Підбір необхідних оздоблювальних матеріалів.

Завдання на вказану тему виконується графічно олівець, креслярські інструменти, олівці, лайнери ….

3.1.27 Завдання № 27. Розрахунок оздоблювальних матеріалів та виконання відповідних графічних схем.

Завдання виконується графічно олівець, креслярські інструменти, олівці, лайнери ….

3.1.28 Завдання № 28. Опрацювання схеми освітлення різних за призначенням зон.

Завдання виконується графічно олівець, креслярські інструменти, олівці, лайнери ….

3.1.29 Завдання № 29. Розробка плану стелі.

Завдання на вказану тему виконується графічно олівець, креслярські інструменти, олівці, лайнери ….

3.1.30 Завдання № 30. Специфікація обладнання.

Завдання на вказану тему виконується графічно олівець, креслярські інструменти, олівці, лайнери ….

3.1.31 Завдання № 31. Підбір матеріалів для покриття підлоги.

Завдання виконується графічно олівець, креслярські інструменти, олівці, лайнери ….

3.1.32 Завдання № 32. Розробка схеми покриття підлоги.

Завдання виконується графічно олівець, креслярські інструменти, олівці, лайнери ….

3.1.33 Завдання № 33..

Завдання виконується графічно олівець, креслярські інструменти, олівці, лайнери ….

3.1.34 Завдання № 34. Підготуватись до модульної контрольної роботи та до семестрового контролю, узагальнити засвоєний матеріал.

Завдання на вказану тему виконується графічно олівець, креслярські інструменти, олівці, лайнери ….

Базова література:

3.2.1. Білодід Ю.М., О.П. Поліщук. Основи дизайну. К., ПАРАПАН 2004.

3.2.2. Рунге В.Ф., Сеньковский В.В. Основы теории и методологии дизайна. Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп.- М.: М3 Пресс, Издательство «Социально-политическая мысль», 2005. – 368 с.

3.2.3. Шенцова, О. М. Основы проектирования оборудования архитектурной среды [Текст] : учеб. пособие / О. М. Шенцова, Т. В. Усатая. - Магнитогорск : МГТУ, 2008 (Магнитогорск) . - 143 с.

3.2.4. Шумега С.С. Дизайн. Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2004.-300 с.

3.2.5. Основы композиции и дизайна мебели [Текст] : учеб. пособие / А. А. Барташевич, Л. Е. Дягилев, Р. М. Климин ; Под ред. А.А. Барташевича. –Ростов: Феникс, 2004. - 192 сДопоміжна література:

3.3.1. Архітектура: Учебник для студентов строительных вузов / Под ред. Б.Я.Орловського. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1984. –287 с.

3.3.2. Конструирование мебели [Текст] : справочник / Сост. П.А.ндрианов, Ю.Ф. Стрежнев. - СПб. : ПРОФИ-ИНФОРМ, 2005. - 230 с.

3.3.3. Дячун З. Й. Конструювання меблів. Корпусні вироби [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / З.Й. Дячун; Нац. лісотехн. ун-т України. Києво-Могилянськ. акад. - К. : Вид. дім, 2007. - .Ч. 1. - К., 2007. - 387 с.

3.3.4. Эйвис М., Эйвис Д. Интерьер: выбираем цветовой дизайн / пер. с англ.. – М.: Издательский дом «Ниола 21-й век», 2001. – 168 с.: ил.

3.3.5. Панеро, Д. Основы эргономики. Человек, пространство, интерьер [Текст]: справ. по проект. нормам: пер. с англ. / Д. Панеро, М. Зелник. - М.: АСТ: Астрель, 2006. - 320 с. : ил. - Библиогр.: с. 316-317. Алф. указ.: с. 318-320. - Пер. изд. : Human dimension & interior space / J. Panero, M. Zelnik. - New York, 1979.3.3. Інформаційні ресурси в інтернеті

3.3.1. Зміст НМК з дисципліни "Проектування": http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/23555

3.3.2. Робоча програма навчальної дисципліни «Проектування» http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/23455

3.3.3. Конструювання меблів та обладнання інтер’єру : підруч. / О. П. Олійник, Л. Р. Гнатюк, В. Г. Чернявський. — К. : НАУ, 2014. — 348 с.: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/23552

3.3.4. Конструювання меблів та обладнання інтер’єру: методичні рекомендації до лабораторних занять

http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/11981

3.3.5. Дизайн інтер'єру офісного центру. Рекомендації до розробки курсового проекту з дисципліни «Проектування». http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/11178

Завдання на вказану тему виконується графічно олівець, креслярські інструменти, олівці, лайнери ….
2.1.2 Заняття №2. Творчість Френка Ллойда Райта та Алвара Аалто.

Завдання на вказану тему виконується графічно в обсязі 3-4-х аркуші (формат А-4) та 1 аркуша (формат А-3), олівець, креслярські інструменти, кольорові олівці або фломастери.


2.1.3 Заняття № 3. Творчість Антоніо Гауді.

Завдання на вказану тему виконується графічно в обсязі 3-4-х аркуші (формат А-4) та 1 аркуша (формат А-3), олівець, креслярські інструменти, кольорові олівці або фломастери.


2.1.4 Заняття № 4. Творчість Владислава Городецького.

Завдання на вказану тему виконується графічно в обсязі 3-4-х аркуші (формат А-4) та 1 аркуша (формат А-3), олівець, креслярські інструменти, кольорові олівці або фломастери.


2.1.5 Заняття 5. Стиль модерн українських міст.

Завдання на вказану тему виконується графічно в обсязі 3-4-х аркуші (формат А-4) та 1 аркуша (формат А-3), олівець, креслярські інструменти, кольорові олівці або фломастери.


2.1.6 Заняття № 6. Стиль Баухаус.

Завдання на вказану тему виконується графічно в обсязі 3-4-х аркуші (формат А-4) та 1 аркуша (формат А-3), олівець, креслярські інструменти, кольорові олівці або фломастери.


2.1.7 Заняття № 7. Студент повинен самостійно проаналізувати вивчення паперової архітектури та конструктивізму.

Завдання на вказану тему виконується графічно в обсязі 3-4-х аркуші (формат А-4) та 1 аркуша (формат А-3), олівець, креслярські інструменти, кольорові олівці або фломастери.


2.1.8 Заняття № 8. Творчість Ле Корбюзье.

Завдання на вказану тему виконується графічно в обсязі 3-4-х аркуші (формат А-4) та 1 аркуша (формат А-3), олівець, креслярські інструменти, кольорові олівці або фломастери.


Модуль № 2.
«Розвиток основних теоретичних напрямів та тенденцій в архітектурі та дизайні кінця ХХ та початку ХХІ ст.»
2.1.9 Заняття № 9. Дизайн 30-50хх років. «Де Стейл». П. Мондріан. Раціоналізм

Завдання на вказану тему виконується графічно в обсязі 3-4-х аркуші (формат А-4) та 1 аркуша (формат А-3), олівець, креслярські інструменти, кольорові олівці або фломастери.


2.1.10 Заняття № 10. Стилів: Поп-арт. Оп-арт. Сюрреалізм.

Завдання на вказану тему виконується графічно в обсязі 3-4-х аркуші (формат А-4) та 1 аркуша (формат А-3), олівець, креслярські інструменти, кольорові олівці або фломастери.


2.1.11 Заняття № 11. Аеродинамічний стиль 30-50хх. Транспортний дизайн. Ар-деко

Завдання на вказану тему виконується графічно в обсязі 3-4-х аркуші (формат А-4) та 1 аркуша (формат А-3), олівець, креслярські інструменти, кольорові олівці або фломастери.


2.1.12 Заняття № 12. Дизайн 40-70хх. Постмодернізм та анти-дизайн.

Завдання на вказану тему виконується графічно в обсязі 3-4-х аркуші (формат А-4) та 1 аркуша (формат А-3), олівець, креслярські інструменти, кольорові олівці або фломастери.


2.1.13 Заняття № 13. Стиль «органічний дизайн» 30-60хх, 1990-до сьогодні

Завдання на вказану тему виконується графічно в обсязі 3-4-х аркуші (формат А-4) та 1 аркуша (формат А-3), олівець, креслярські інструменти, кольорові олівці або фломастери.


2.1.14 Заняття № 14. Творчість Фрідріха Хундертвассера.

Завдання на вказану тему виконується графічно в обсязі 3-4-х аркуші (формат А-4) та 1 аркуша (формат А-3), олівець, креслярські інструменти, кольорові олівці або фломастери.


2.1.15 Заняття № 15. Творчість Сантьяго Калатрави.

Завдання на вказану тему виконується графічно в обсязі 3-4-х аркуші (формат А-4) та 1 аркуша (формат А-3), олівець, креслярські інструменти, кольорові олівці або фломастери.


2.1.16 Заняття № 16. Інтернаціональний стиль, скандинавський дизайн та мінімалізму.

Завдання на вказану тему виконується графічно в обсязі 3-4-х аркуші (формат А-4) та 1 аркуша (формат А-3), олівець, креслярські інструменти, кольорові олівці або фломастери.


2.1.17 Заняття № 17. Узагальнення засвоєного матеріалу модуля № 1 та № 2.

Завдання на вказану тему полягає в оформленні та представленні підсумкових альбомів з графічними роботами (16 аркушів формату А-3), та (52 аркуша А-4), що розкривають зміст вивченого матеріалу, а також реферат на обрану тему.
 1. Рекомендована література


Основні рекомендовані джерела


   1. Аронов В.Р. Теоретические концепции зарубежного дизайна.Уч.пособ. – М.: ВНИИТЭ, 1992. – 122с.

   2. Білодід. Ю.М., Поліщук О.П. Основи дизайну. Навчальний посібник,- К.: Парапан, 2004.245с.

   3. Даниленко В.Я. Дизайн: Підручник. – Харків: ХДАДМ, 2003. – 320с.

   4. Михайлов С. История дизайна. Том 1: Учеб. Для вузов. 2-е изд. Испр. и допол. М.: Союз дизайнеров России, 2004. 280с.

   5. Михайлов С. История дизайна. Том 2: Учеб. Для вузов. 2-е изд. Испр. и допол. М.: Союз дизайнеров России, 2004. 396с.

   6. Рунге В.Ф., Сеньковский В.В. Основы теории и методологии дизайна. Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. М.: М3 Пресс, Издательство “Социально-политическая мысль”, 2005. 368с.

   7. Холмянский Л.М., Щипанов А.С. Дизайн: Учебное пособие. – М.: Просвещение, 1985. – 240с.

   8. Шпара П.Е. Техническая эстетика и основы художественного проектирования: Підручник. – К.: Вища школа, 1989. – 296с.

   9. Шумега С.С. Дизайн. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 300 с.


Додаткові рекомендовані джерела
3.1.9. Аронов В.Р. Теоретические концепции зарубіжного дизайна. – М. ВНИИТЭ, 1992.

3.1.10. Московская школа дизайна – опыт подготовки дизайнеров в МВХПУ /б. Строгановском/. Методические материалы. – М. ВНИИТЭ, 1990. - С. 180.

3.1.11. Художественное конструирование. Проектирование и моделирование промышленных изделий. Учебн. для студентов художественно-промышл. вузов/Быков З.Н., Крюков Г.В., Минервин Г.Б. и др.; Под. ред. З.Н. Быкова, Г. Б. Минервина. Высш. шк., 1986. – 239с.

3.1.12. Цурпал И.А. Прочность и конструкции. –К.: «Знание», 1982. – 48с.
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка