Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт мета та завдання контрольної роботиДата конвертації21.06.2019
Розмір51 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Мета та завдання контрольної роботи – допомогти студентам засвоїти теоретичні знання, розвинути та удосконалити практичні навички, необхідні для офолодіння певною спеціальністю. Контрольна робота повинна відображати окремі теоретико-практичні проблеми з відповідної дисципліни.

Вимоги до контрольної роботи. Контрольна робота виконується студентами самостійно. Вона повинна бути викладена логічно та технічно правильно оформлена. Робота пишеться чітким і розбірливим почерком, допускається також друкований або комп'ютерний її варіант. На кожній сторінці повинні бути залишені поля, а сторінки, крім того, мають бути пронумеровані.

Контрольна робота має бути надрукована (написана) на аркушах формату А4 (210 х 297 мм) через 1,5 інтервали із розрахунку не більше 40 рядків на сторінці (з висотою знаків не менше 1,8 мм). Розміри поля: верхнє, нижнє та ліве — 20 мм, праве — 10 мм. Окремі слова та формули, що вписуються до надрукованого тексту, повинні бути чорного кольору та мати близьку до основного тексту густоту, власні імена наводяться мовою оригіналу (при першому згадуванні — обов'язково). Кожен структурний розділ (крім вступу, висновку та списка використаних джерел) нумерується та починається з нової сторінки, жирним шрифтом по центру. Підрозділ нумерується, не починається з нової сторінки. Назва підрозділу друкується жирним шрифтом по центру.

Обсяг контрольної роботи у формі реферату не повинен перевищувати 15-25 сторінок, а у формі контрольного завдання - 3-5 сторінок. В кінці роботи вміщується список використаних літературних джерел, ставиться підпис студента і дата виконання. Виконана робота повинна бути надана для перевірки не пізніше ніж за 1 місяць до початку сесії.

Структура контрольної роботи. Виходячи зі специфічних особливостей навчальних дисциплін, контрольна робота виконується у формі реферату або контрольного завдання (в якому розв'язується конкретна аналітична ситуація). В окремих випадках не виключається поєднання вказаних двох форм контрольної роботи. Контрольна робота у формі завдання з відповідної навчальної дисципліни є логічно сформульованим і поставленим в проблемному плані конкретним науковим завданням, що виражається в пошуку можливих варіантів і шляхів його розв'язання. Незважаючи на різноманітність контрольних завдань, обумовлених специфікою відповідних навчальних дисциплін, алгоритм їх виконання включає: 1) уточнення завдання, виявлення необхідних джерел для роботи над ним; 2) виявлення тенденцій розвитку процесів, що випливають із завдання, їх теоретичне обгрунтування та оцінка; 3) здійснення конкретного вирішення завдання (власний варіант), його пояснення та інтерпретація; 4) формулювання заключних висновків з викладанням прогнозу розвитку процесу (явища) в перспективі.

Структура контрольної роботи включає:Структурна частина

Обсяг

Короткий зміст

Титульна сторінка

Одна сторінка

Назва ВНЗ, дані студена, дисципліна та назва роботи, викладач (ДОДАТОК А)

Зміст

Одна сторінка

Структура контрольної роботи з вказівкою сторінок (ДОДАТОК Б)

Вступ

Одна-дві сторінки

Мета, актуальність, об’єкт, предмет та методи дослідження

Розділи

Дві-п’ять сторінок

Розкриття сутності порушенного питання; вирішення практичного завданя

Висновок

Одна-дві сторінки

Підсумок виконаної роботи, практичні здобутки.

Список використаних джерел

Одна сторінка

Бібліографічний опис джерел, що були використані при виконанні контрольної роботи (ДОДАТОК В)


Додатки (за наявності)

До трьох сторінок

Схеми, діаграми, таблиці та інше

Контрольна робота рецензується викладачем та оцінюється ним, як правило, за п'ятибальною шкалою. При отриманні негативної оцінки робота разом з рецензією повертається студенту на доопрацювання, після чого з урахуванням зауважень передається для повторної перевірки разом з рецензією. Якщо контрольна робота виконана без дотримання рекомендацій або не повністю, вона повертається студенту без перевірки на доопрацювання.

ДОДАТОК А

ПрАТ «ВНЗ «МІЖРЕНІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»

Сєвєродонецький інститут

Індекс групи:_______________________

Прізвище, імя, по-батькові студента:

__________________________________

Домашня адреса:____________________

__________________________________

Найменування організації, посада:

__________________________________Контрольна робота

з дисципліни: ___________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

за темою_________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

прізвище та ініціали викладача:_____________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________Сєвєродонецьк, 20__

ДОДАТОК Б

Зміст

Вступ………………………………………………………………………………….3 1. Цивільна дієздатність фізичної особи……………………………………….4

  1. Поняття, виникнення, припинення та види дієздатності

фізичної особи………………………………………………………………………..4

  1. Межі часткової та неповної дієздатності…………………………………....7

  2. Обмеження дієздатності фізичної особи…………………………………...11

 1. Практичне завдання (задача)…………………………………………………..15

Висновок…………………………………………………………………………….17

Список використаних джерел……………………………………………………...18Додаток А……………………………………………………………………………19

ДОДАТОК В

Список використаних джерел

 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – с. 141.

 2. Цивільний кодекс України (за змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України, 2003. - №40-14. – С.356.

 3. Кельман Л. М. Правозастосовна діяльність: фактори впливу: монографія / Кельман Лідія Михайлівна; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів; Тернопіль: Терно-граф, 2009. — 191 с.

 4. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. – Київ: Прецедент, 2006. – 93 с. 

 5. Алексеева Т. Э. Мотивация профессионально-педагогической деятельности педагога – акмеологический подход [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://eprints.tversu.ru/738/1/алексеева.pdf

 6. Миронов Ю. Б. Державне регулювання процесу валідації методологій складання банківських рейтингів / Ю. Б. Миронов // Ефективність державного управління. – 2014. – № 39. – С. 231-238.Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка