Методичні рекомендації щодо самостійного опрацювання окремих розділів програми та виконання індивідуальних завданьСкачати 400.43 Kb.
Дата конвертації23.10.2017
Розмір400.43 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

титул


РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни “Геологія з основами геоморфології”

для студентів cпеціальності 6.070800 - екологія

Дніпропетровськ НМетАУ 2008

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни “Геологія з основами геоморфології”

для студентів cпеціальності 6.070800 - екологія


ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № 7 від 16.10.08.Дніпропетровськ НМетАУ 2008

УДК 551.1(075.8)


Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Геологія з основами геоморфології” для студентів cпеціальності 6.070800 - екологія / Укл.: В.П. Бобилєв, І.І. Іванов, Т.М. Пустоварова та ін. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2008. - 26 с.

Викладено мета та завдання вивчення

дисципліни, її зміст, перелік теоретичних питань

та типових тестів для самопідготовки до

підсумкового контролю, критерії оцінювання

знань студента. Наведено варіанти індивідуальних

завдань, перелік рекомендованої літератури,

методичні рекомендації щодо самостійного

опрацювання окремих розділів програми та

виконання індивідуальних завдань.

Призначена для студентів спеціальності

6.070800 - екологія заочної форми навчання.

Укладачі: В.П. Бобилєв, канд. техн. наук, проф.

І.І. Іванов, канд. техн. наук, доц.

Т.М. Пустоварова, канд. біол. наук, доц.

С.В. Кравцов, асистент

Відповідальний за випуск В.П. Бобилєв, канд. техн. наук, проф.

Рецензент М.П. Сухий, канд. техн. наук, проф. (ДВНЗ УДХТУ)

Підписано до друку 03.12.08. Формат 60×84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк. 1,52. Умов. друк. арк. 1,50. Тираж 75 пр. Замовлення №


Національна металургійна академія України

49600, м. Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

_______________________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ1.Загальні положення.

Робоча програма складена на підставі типової програми для вищих навчальних закладів.

З дисципліни “Геологія з основами геоморфології” студентам читаються настановні та оглядові лекції. Студенти одержують індивідуальні та групові консультації, виконують практичні заняття. Основна форма навчальної роботи студентів - самостійне вивчення матеріалу дисципліни за підручниками і учбовими посібниками у послідовності, наведеній у робочій програмі. Практичних навичок з геології з основами геоморфології студент - еколог набуває в процесі роботи за спеціальністю.


При вивченні матеріалу рекомендується вести конспект для систематизації і закріплення знань. Конспект є універсальною формою запису накопичених знань, він сприяє їх розумінню та засвоєнню, допомагає випрацювати навички змістовного викладення найважливіших питань з різних джерел, умінню лаконічно й чітко викласти зміст власними словами та швидко відновити зміст опрацьованого раніше матеріалу. Конспект може утримувати як вже відомі пояснення із різних джерел, так і власні думки щодо розглянутих питань. Він не повинен бути об’ємним, але повинен бути змістовним; конспектування – це не тиражування джерел, а їх творче осмислення.

Згідно з навчальним планом дисципліни передбачається виконання індивідуального завдання, практичних занять та іспит. Після захисту індивідуальних завдань і практичних робіт студент складає письмово іспит з дисципліни. Кожен екзаменаційний білет має 2 теоретичні питання у відповідності з робочою програмою та 20 тестів (додаток А). Студент отримує до 0,5 бала за відповідь на кожне теоретичне питання (в залежності від повноти та точності відповіді) і 0,2 бала за правильну відповідь на кожне тестове питання. Оцінка визначається округленням до найближчого цілого, наприклад, «4,5» → «5»; «3,2» → «3». При цьому для отримання позитивної оцінки вичерпна відповідь принаймні на одне з теоретичних питань є обов’язковою.2. Робоча програма дисципліни
2.1. Мета та завдання
Навчальна дисципліна "Геологія з основами геоморфології" є нормативною і входить до циклу природно-наукової та професійної підготовки фахівців - екологів. У поєднанні з іншими дисциплінами цього циклу вона забезпечує базову підготовку бакалаврів напряму “Екологія”. В ній використовуються знання з фізики, хімії, біології, географії, астрономії, математики та інших наук, що вивчаються майбутніми студентами у середній школі. Набуті знання і вміння використовуються при подальшому вивченні дисциплін “Грунтознавство”, “Біогеохімія”, “Гідрологія”.

Предметом вивчення дисципліни є будова, склад, походження і розвиток Землі. Вона досліджує статистичні явища та динамічні процеси, що проходили в минулому і протікають зараз на нашій планеті.


Основне завдання геології полягає у вивченні зовнішньої кам’яної оболонки планети, що називають земною корою, и взаємодіючих с нею зовнішніх і внутрішніх оболонок Землі.

Мета вивчення дисципліни – засвоєння знань та придбання навичок, необхідних для раціонального господарського використання надр Землі, моніторингу впливу видобутку та переробки мінеральних ресурсів на стан довкілля, зокрема, на геологічне середовище.

У результаті вивчення дисципліни «Геологія з основами геоморфології» студент повинен знати:


 • будову зовнішніх та внутрішніх оболонок Землі;

 • структурні елементи та склад земної кори;

 • класифікацію та характеристики геологічних процесів;

 • види та властивості мінералів, процеси їх утворення.

Після вивчення дисципліни і виконання практичних занять студент повинен вміти:

 • аналізувати дію геологічних процесів на формування земної кори;

 • визначати види мінералів за їх властивостями;

 • робити оцінку наслідків дії техногенних факторів на геологічне середовище.

Критерієм успішності є отримання позитивної оцінки при складанні іспиту у тестовій формі, а засобом діагностики успішності навчання є комплект тестових завдань щодо складання іспиту.

2.2. Розподіл навчальних годин

Усього

Семестри

ІІ

Усього годин за навчальним планом

108

108

У тому числі:

Аудиторні заняття


16

16


- лекції

8

8

- практичні заняття

8

8

Самостійна робота

92

92

У тому числі при:

- опрацюванні лекційного матеріалу


4

4


- підготовці до практичних занять

4

4

- виконанні індивідуальних завдань

12

12

- опрацюванні розділів програми, які не викладаються на лекціях

72

72

Підсумковий контроль

іспит

іспит2.3. Зміст
Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЗЕМЛЮ
Тема 1. Вступ у геологію з основами геоморфології
Предмет та завдання геології. Коротка історія геології. Зв’язок геології з іншими науками.

Науки геологічного циклу. Об’єкти вивчення геології.

Методи геологічних досліджень.

Геологічні процеси.


Тема 2. Загальна характеристика Землі
Будова Всесвіту, Галактики та Сонячної системи. Параметри Сонця та Місяця, їх вплив на геологічні процеси.

Внутрішні та зовнішні планети, їх характеристика; астероїди і комети; метеорити і їх різновиди.

Орбіта Землі, її ексцентриситет; нутація осі обертання Землі.

Форма Землі та ступінь її стиску; опис форми Землі. Маса, розміри, щільність Землі.

Земна поверхня; океани і континенти.

Види і характеристика окремих ділянок суши і океанічного дна.

Типи переходу від континентів до океанічних западин. Геосфери Землі.


Тема 3. Зовнішні геосфери Землі


Основні та проміжні шари атмосфери, її хімічний склад. Фізичні параметри тропосфери; погода і клімат; типи клімату. Характеристика стратосфери; озоновий шар. Оболонки іоносфери; характеристика мезосфери, термосфери, екзосфери.

Границі та типи вод гідросфери; їх горизонтальна неоднорідність. Колообіг води і його ланки.

Межі біосфери; класифікація організмів за способом харчування та середовищем мешкання. Органогенні, макро-, мікро-, ультрамікроелементи біосфери. Фотосинтез і деструкція органічних речовин, їх динамічна рівновага.
Тема 4. Внутрішні геосфери Землі; земна кора
Оболонки твердого тіла Землі. Модель Гутенберга – Булена.

Структура та склад ядра Землі. Структура та склад мантії.

Земна кора і літосфера. Вертикальна неоднорідність земної кори. Склад, потужність, властивості та походження гірничих порід стратисфери, гранітної та базальтової оболонки. Горизонтальна неоднорідність та структурні елементи земної кори.

Континентальна і океанічна кора, її структура. Субконтинентальна і субокеанічна кора. Платформи, плити, щити. Геосинклінальні області.


Розділ 2. ГІРСЬКІ ПОРОДИ
Тема 5. Мінеральний склад земної кори
Загальні відомості щодо мінералів. Породоутворюючі мінерали. Кристалічна структура мінералів та фактори, що її визначають. Структурні одиниці мінералу та їх ефективні радіуси. Структурний мотив та його види. Поліморфізм.

Видоутворюючі та розсіяні елементи. Типи хімічних зв’язків у мінералі і види сполук.

Ізоморфні суміші; повний та неповний ізоморфізм.
Тема 6. Форми мінералів і процеси мінералоутворення

Види природних виділень мінералів. Форми кристалів. Монокристали. Закономірні та незакономірні зростки; друзи. Зернисті агрегати; їх класифікація.

Види магматичних гірських порід; ітрузивні і ефузивні породи.

Пегматитовий процес. Вулканічні і глибинні пневматоліти.

Гідротермальний процес. Екзогенні процеси мінералоутворення; біоліти. Метаморфічні гірські породи.
Тема 7. Фізичні властивості мінералів
Колір мінералів; мінливість; колір риски. Мінерали з металевим і металоподібним блиском; різновиди неметалевого блиску. Прозорість мінералів.

Класифікація мінералів за спайністю та зламом. Відносна щільність мінералів; легкі, середні, важкі мінерали. Твердість мінералів; шкала Мооса. Гнучкість, пружність мінералу.

Магнітні мінерали. Гігроскопічність; закипання під дією кислоти.
Розділ 3. ЕКЗОГЕННІ ГЕОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ
Тема 8. Процеси вивітрювання
Загальна характеристика і групи екзогенних процесів. Вивітрювання та його різновиди.

Фізичне вивітрювання та фактори, що впливають на його швидкість.

Хімічне вивітрювання; дія води на мінеральні маси; вплив розчинних домішок на інтенсивність вивітрювання.

Органічне вивітрювання; механічна дія рослин на гірські породи; хімічна дія продуктів життєдіяльності організмів; дія бактерій. Накопичення гумусу і утворення грунту.


Тема 9. Процеси денудації
Класифікація процесів денудації. Дефляція і її визначальні фактори. Коразія; області її переважної дії.

Види ерозійних процесів. Процес змивання і вплив на нього клімату, рельєфу, рослинності.

Розмивання; утворення ярів та річок; джерела живлення та ланки плину річки; утворення та розвиток водоспадів; вертикальне і бічне розмивання; профіль рівноваги і базис ерозії.

Утворення ґрунтових вод та їх види.

Руйнування вододілів. Пенеплен.

Абразія та її межа; утворення берегової тераси і естуарій.

Екзарація; утворення глетчерного льоду; різновиди льодовиків; рух льодовика і його дія на земну поверхню; підльодовикове вивітрювання.
Тема 10. Процеси транспорту
Класифікація процесів транспорту. Еоловий транспорт; фактори, що впливають на процес переносу.

Річковий транспорт; механічне переміщення матеріалу; перенос у розчинному і зваженому вигляді.

Морський транспорт; дія хвиль, приливів і відливів, течій.

Льодовиковий транспорт; утворення і перенос морен, їх види. Сумісні види транспорту.


Тема 11. Процеси відкладення

Процеси континентального відкладення. Механічне відкладення. Еолові відкладення; бархани і дюни; утворення лесу.

Відкладення біжучими водами; утворення делювію, пролювію, алювію; формування дельти річки, мілин, кіс.

Відкладення стоячими водами.

Льодовикові моренні і флювіогляційні відкладення.

Хімічне відкладення джерел, річок і озер; утворення елювію, болотних, озерних руд, інших мінералів; самосадочні озера.

Органічні відкладення; утворення торфу і сапропелю, нафти і вугілля.

Процеси морського відкладення. Зони морського відкладення. Механічні теригенні опади; формування берегового валу і шельфу.

Хімічне відкладення мінералів. Органічні відкладення; коралові рифи і їх види. Опади середніх глибин. Глибоководні опади органічного і вулканогенного походження. Діагенез.
Розділ 4. ЕНДОГЕННІ ГЕОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ; ТЕХНОГЕНЕЗ
Тема 12. Процеси гороутворення

Класифікація ендогенних процесів. Епейрогенез і орогенез; їх характеристика.

Механізм процесу гороутворення і рухів земної кори, його стадії.

Контракційна, радіоактивна і орогенна теорії; теорії ізостазі і геосинкліналей.


Тема 13. Метаморфізм гірських порід
Пояси метаморфізму гірських порід у земній корі і їх характеристика. Визначальні фактори процесу метаморфізму.
Тема 14. Вулканізм та землетруси
Будова вулканів і їх типи; цикл вулканічного виверження.

Інтрузія і форми підземних вивержень; утворення батолітів і локолітів.

Причини і осередок землетрусів; гіпоцентр і епіцентр землетрусу.
Тема 15. Техногенні зміни геологічного середовища

Напрями використання надр Землі. Значення мінеральних ресурсів для розвитку держави.

Змінення природних ландшафтів і екологічної ситуації під впливом відкритих гірничих розробок. Наслідки виникнення пустот, тріщин у масивах гірських порід, дренажу водоносних горизонтів; термокарстові явища.

Заходи щодо збереження надр. Законодавча охорона надр і природного середовища.


2.4. Практичні заняття
Аналіз мінералів за спрощеним показником, що включає головні діагностичні ознаки.
3. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ


 1. Завдання та об’єкти вивчення геології. Зовнішні та внутрішні оболонки Землі.

 2. Методи досліджень у геології та класифікація геологічних наук.

 3. Будова Всесвіту та Сонячної системи.

 4. Планети Сонячної системи. Місяць, астероїди, метеорити, комети.

 5. Обертання Землі, її форма і розміри.

 6. Загальна характеристика суші та океанів Землі.

 7. Будова океанічного дна. Типи переходу від континентів до океанічних западин.

 8. Будова атмосфери. Характеристика тропосфери та стратосфери.

 9. Будова і характеристика іоносфери.

 10. Склад атмосфери. Погода і клімат.

 11. Границі гідросфери і типи природних вод. Круговорот води на Землі і його

ланки.

 1. Границі біосфери. Класифікація організмів за способами харчування й

мешкання.

 1. Органогенні, макро- і мікроелементи біосфери. Круговорот речовини в

біосфері.

 1. Внутрішні геосфери. Будова ядра і мантії Землі. Астеносфера і

тектоносфера.

 1. Земна кора і літосфера. Вертикальна будова земної кори.

 2. Горизонтальна неоднорідність земної кори і її елементи. Платформи і

геосинкліналі.

 1. Континентальна і океанічна, субокеанічна і субконтинентальна земна кора.

 2. Геологічні процеси і їхня загальна характеристика.

 3. Класифікація процесів вивітрювання. Фізичне вивітрювання.

 4. Класифікація процесів вивітрювання. Хімічне вивітрювання.

 5. Класифікація процесів вивітрювання. Органічне вивітрювання.

 6. Класифікація процесів денудації. Дефляція.

 7. Класифікація процесів денудації. Коразія.

 8. Класифікація процесів ерозії. Процеси змивання.

 9. Класифікація процесів ерозії. Процеси розмивання та утворення ярів.

 10. Утворення річок і способи їхнього живлення.

 11. Утворення стоячого басейну і потоку ґрунтових вод. Водоносні шари.

 12. Утворення водяних жил, підземних озер і рік. Артезіанські води.

 13. Вертикальне розмивання ложа ріки. Профіль рівноваги.

 14. Базис ерозії рік. Ділянки плину ріки.

 15. Утворення і розвиток водоспадів.

 16. Бічна ерозія ріки і її межа. Утворення кіс, меандр і стариць у долині річки.

 17. Руйнування ріками вододілів.

 18. Процеси суфозії. Зсуви й умови їхнього утворення. Обвали.

 19. Корозія. Утворення печер і карових полів.

 20. Утворення і руйнування карстового ландшафту.

 21. Цикл і кінцевий результат ерозії.

 22. Абразія. Дія вітрових хвиль.

 23. Абразія. Дія припливів і відливів. Естуарії.

 24. Екзарація. Утворення глетчерного льоду. Типи льодовиків.

 25. Види льодовиків альпійського типу.

 26. Льодовики скандинавського типу і материкові льодовики.

 27. Фактори, що впливають на довжину льодовика.

 28. Дія льодовика на земну поверхню. Підльодовикове вивітрювання.

 29. Види процесів транспорту. Еоловий транспорт.

 30. Види процесів транспорту. Річковий транспорт і види переносу.

 31. Види процесів транспорту. Морський транспорт і його види.

 32. Види процесів транспорту. Льодовиковий транспорт. Утворення морен і їхні

види.

 1. Спільні види процесів транспорту.

 2. Області відкладення. Класифікація процесів континентального відкладення.

 3. Види механічного континентального відкладення. Еолові відкладення.

 4. Делювіальні, пролювіальні, алювіальні відкладення.

 5. Відкладення стоячими водами.

 6. Відкладені морени, їхні види і склад. Утворення моренного вала. Друмлини.

 7. Флювіогляційні відкладення. Зандри й ози.

 8. Хімічне континентальне відкладення.

 9. Органічне континентальне відкладення. Утворення торфу та сапропелю.

 10. Органічне континентальне відкладення. Утворення нафти і кам’яного

вугілля.

 1. Зони і процеси морського відкладення.

 2. Механічні морські відкладення.

 3. Хімічні морські відкладення.

 4. Органічні морські відкладення.

 5. Глибоководні морські відкладення.

 6. Діагенез.

 7. Ендогенні процеси. Епейрогенез.

 8. Ендогенні процеси. Орогенез.

 9. Контракційна теорія гороутворення та рухів земної кори.

 10. Теорія ізостазі процесів гороутворення та рухів земної кори.

 11. Теорія геосинкліналій процесів гороутворення та рухів земної кори.

 12. Радіоактивна теорія процесів гороутворення та рухів земної кори.

 13. Орогенна теорія процесів гороутворення та рухів земної кори.

 14. Метаморфізм гірських порід.

 15. Вулканізм. Типи і характеристика вулканів. Інтрузія.

 16. Землетруси, їх типи. Гіпоцентр і епіцентр землетрусу.

 17. Мінерали. Способи їх утворення.

 18. Ендогенні процеси мінералоутворення.

 19. Екзогенні процеси мінералоутворення.

 20. Структурні одиниці мінералів. Ефективні радіуси.

 21. Типи хімічних зв’язків у мінералах.

 22. Координація структурних одиниць мінералів.

 23. Структурні мотиви кристалічної решітки мінералів. Поліморфізм.

 24. Хімічний склад мінералів. Ізоморфізм.

 25. Геометричні параметри кристалів. Форми кристалів і природних мінералів.

 26. Оптичні властивості мінералів.

 27. Механічні властивості мінералів.

 28. Фізико - хімічні властивості мінералів.

 29. Напрями використання надр Землі, вплив на них підземних та відкритих

розробок.
4. ТИПОВІ ТЕСТОВІ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З ДИСЦИПЛІНИ
1. Основним завданням геології є вивчення: 1) ноосфери; 2) біосфери; 3) земної

кори; 4) тропосфери; 5) мантії.

2. Наслідком катаклазу є утворення: 1) ортштейну; 2) конкрецій; 3) галіту;

4) тектонітів; 5) сланцевих порід.

3. Період обертання Місяця навколо Землі складає: 1) 27 діб; 2) 28 діб;

3) 29 діб; 4) 30 діб; 5) 31 добу.

4. Вивітрювання гірських порід є процесом: 1) ендогенним; 2) екзогенним;

3) метаморфічним; 4) геохімічним; 5) транспортним.

5. Найбільшою за масою оболонкою тіла Землі є: 1) земна кора; 2) мантія;

3) астеносфера; 4) ядро; 5) літосфера.

6. Типи переходу від континентів до океанічних западин: 1) антарктичний і

арктичний; 2) атлантичний і тихоокеанський; 3) східно - азійський і

африканський; 4) антарктичний і малазійський; 5) східно - азійський і

скандинавський.

7. Льодовики поділяють на типи: 1) гірські, долинні, материкові; 2) долинні,

материкові, альпійські; 3) гірські, арктичні, скандинавські; 4) материкові,

альпійські, скандинавські; 5) гірські, арктичні, антарктичні.

8. Процес руйнування гірських порід ударами частинок піску – це: 1) абразія;

2) ерозія; 3) дефляція; 4) екзарація; 5) коразія.

9. Морський шельф розташований до глибини: 1) 100; 2) 200; 3) 500; 4) 800;

5) 1000 м.
10. Селеві потоки супроводжуються відкладенням: 1) делювію; 2) пролювію;

3) алювію; 4)елювію; 5) лесу.

11. Зовнішніми оболонками Землі є: 1) мантія, атмосфера, літосфера; 2) мантія,

гідросфера, літосфера; 3) мантія, біосфера, ядро; 4) мантія, біосфера,

гідросфера; 5) біосфера, гідросфера, атмосфера.

12. Метеоритні кільця має: 1) Меркурій; 2) Венера; 3) Юпітер; 4) Нептун;

5) Плутон.

13. Магматизм є процесом: 1) ендогенним; 2) екзогенним; 3) метаморфічним;

4) геохімічним; 5) транспортним.

14. Зоною зародження вертикальних і горизонтальних рухів земної кори є:

1) мезосфера; 2) астеносфера; 3) стратосфера; 4) нижня мантія;

5) стратисфера.

15. Найбільша маса повітря зосереджена в: 1) мезосфері; 2) екзосфері;

3) термосфері; 4) стратосфері; 5) тропосфері.

16. Карові льодовики є різновидом льодовиків типу: 1) материкового;

2) карстового; 3) альпійського; 4) арктичного; 5) гренландського.

17. Процес руйнування гірських порід вітром – це: 1) абразія; 2) ерозія;

3) дефляція; 4) екзарація; 5) коразія.

18. Континентальний схил розташований до глибини: 1) 100; 2) 200; 3) 500;

4) 800; 5) 1000 м.

19. Дельтові наноси річки є формою: 1) делювію; 2) пролювію; 3) алювію;

4) елювію; 5) лесу.

20. Мантія є оболонкою Землі: 1) внутрішньою; 2) зовнішньою; 3) проміжною;

4) геомагматичною; 5) метаморфічною.

21. Вулканізм є процесом: 1) ендогенним; 2) екзогенним; 3) метаморфічним;

4) геохімічним; 5) транспортним.

22. До складу стратисфери входять: 1) гранити; 2) гнейси; 3) базальти; 4) озон;

5) осадкові породи.

23. Максимальна потужність тропосфери складає: 1) 5; 2) 200; 3) 1600; 4) 1300;

5) 17 км.

24. Висячі льодовики є різновидом льодовиків типу: 1) материкового;

2) печерного; 3) альпійського; 4) арктичного; 5) новозеландського.

25. Процес руйнування гірських порід біжучими водами – це: 1) абразія;

2) ерозія; 3) дефляція; 4) екзарація; 5) коразія.

26. Теригенні механічні відкладення в морі спостерігаються до глибини: 1) 100;

2) 200; 3) 500; 4) 800; 5) 1000 м.

27. Мілини і коси в руслі річки є формою: 1) делювію; 2) пролювію; 3) алювію;

4) елювію; 5) лесу.

28. Внутрішньою планетою Сонячної системи є: 1) Юпітер; 2) Сатурн;

3) Плутон; 4) Меркурій; 5) Уран.

29. Найбільш розповсюдженими є вулкани типу: 1) Етни; 2) Везувію;

3) Кракатау; 4) Маар; 5) Гавайських островів.

30. Магнітні властивості мають мінерали, які вміщують: 1) Ті; 2) Mg; 3) Со;

4) Са; 5) Сu.


31. Епейрогенез є процесом: 1) ендогенним; 2) екзогенним; 3) метаморфічним;

4) геохімічним; 5) транспортним.

32. Кут нахилу осі обертання Землі до орбіти складає: 1) 45020/; 2) 66033/;

3) 93036/; 4) 23025/; 5) 51038/.

33. Процес руйнування гірських порід льодовиками – це: 1) абразія; 2) ерозія;

3) дефляція; 4) екзарація; 5) коразія.

34. Глибоководними морськими відкладеннями є: 1) теригенний мул;

2) вапнякові піщаники; 3) діатомовий мул; 4) елювій; 5) мілоніти.

35. Формою флювіогляційних відкладень є: 1) моренні вали; 2) зандри;

3) елювій; 4) друмліни; 5) пролювій.

36. Без вибухів, практично без виділення газів і попелу здійснюється

виверження вулканів типу: 1) Етни; 2) Везувію; 3) Кракатау; 4) Маар;

5) Гавайських островів.

37. Орогенез є процесом: 1) ендогенним; 2) екзогенним; 3) метаморфічним;

4) геохімічним; 5) транспортним.

38. Озоновий шар вміщує: 1) мезосфера; 2) екзосфера; 3) термосфера;

4) стратосфера; 5) тропосфера.

39. Долинні льодовики є різновидом льодовиків типу: 1) материкового;

2) тяньшаньського; 3) альпійського; 4) кавказького; 5) гренландського.

40. Процес руйнування гірських порід морськими хвилями – це: 1) абразія;

2) ерозія; 3) дефляція; 4) екзарація; 5) коразія.

41. Флювіогляційними відкладеннями є: 1) моренні вали; 2) ози; 3) елювій;

4) друмліни; 5) пролювій.

42. Зовнішньою планетою Сонячної системи є: 1) Марс; 2) Юпітер; 3) Венера;

4) Меркурій; 5) Земля.

43. Недорозвиненими вулканами є вулкани типу: 1) Етни; 2) Везувію;

3) Кракатау; 4) Маар; 5) Гавайських островів.

44. Денудація є процесом: 1) ендогенним; 2) екзогенним; 3) метаморфічним;

4) геохімічним; 5) транспортним.

45. Гранітна оболонка входить до складу: 1) мантії; 2) стратисфери;

3) астеносфери; 4) літосфери; 5) біосфери.

46. Базисом ерозії річки є рівень: 1) вододілу; 2) стариці; 3) меандри;

4) приймаючого басейну; 5) берега.

47. Скупчення залишків від розчину гірських порід і мінералів називають:

1) алювієм; 2) делювієм; 3) дресвою; 4) елювієм; 5) сапропелем.

48. Підземні виверження називають: 1) екстерні дами; 2) катаклазом;

3) інтрузією; 4) брекчіями; 5) форляндами.

49. Відносна щільність важких мінералів є більшою, ніж: 1) 2,0; 2) 3,2; 3) 4,0;

4) 5,8; 5) 6,2.

50. Дефляція є процесом: 1) ендогенним; 2) екзогенним; 3) метаморфічним;

4) геохімічним; 5) транспортним.

51. Відмінністю земної кори континентального типу від океанічної є наявність

шару: 1) осадового; 2) базальтового; 3) гранітного; 4) карбонатного;

5) геосинклінального.

52. До ультрамікроелементів біосфери належить: 1) Р; 2) S; 3) N; 4) Au; 5) C.

53. Найбільш потужні льодовики зосереджені в: 1) Канаді і Ісландії;

2) Гренландії і Ісландії; 3) Антарктиді і Ісландії; 4) Антарктиді і Гренландії;

5) Гімалаях і Тянь-Шані.

54. Рівень приймаючого басейну для річки є: 1) старицею; 2) меандром;

3) базисом ерозії; 4) профілем рівноваги; 5) пенепленом.

55. Головними опадами морських глибин є: 1) теригенний мул; 2) червона

глина; 3) вапнякові піщаники; 4) елювій; 5) рудні конкреції.

56. Формою хімічного континентального відкладення є: 1) кам’яне вугілля;

2) болотні руди; 3) озерний алювій; 4) лес; 5) сапропель.

57. Батоліти є формою: 1) екстернидів; 2) катаклазу; 3) інтрузії; 4) брекчій;

5) форляндів.

58. Відносна щільність легких мінералів є меншою, ніж: 1) 1,5; 2) 2,0; 3) 2,5;

4) 4,7; 5) 3,0.

59. Коразія є процесом: 1) ендогенним; 2) екзогенним; 3) метаморфічним;

4) геохімічним; 5) транспортним.

60. Океанічна земна кора не має шару: 1) осадового; 2) базальтового;

3) гранітного; 4) відкладень; 5) геосинклінального.

61.Джерелом утворення айсбергів є льодовики: 1) гірські; 2) плоскогірські;

3) скандинавські; 4) новозеландські; 5) материкові.

62. Лінія, до якої річка може заглибити своє русло, називають: 1) базисом

ерозії; 2) лінією критичного падіння; 3) лінією найбільшого падіння;

4) профілем рівноваги; 5) лінією найменшого падіння.

63. Теригенний мул накопичується на морському дні на глибинах до: 1) 20;

2) 50; 3) 100; 4) 200; 5) 900 м.

64. Найбільший % вуглецю утримує: 1) деревина; 2) кам’яне вугілля; 3) торф;

4) буре вугілля; 5) антрацит.

65. Яка з планет має більші розміри? 1) Меркурій; 2) Юпітер; 3) Земля;

4) Венера; 5) Марс.

66. Локоліти є формою: 1) екстернидів; 2) катаклазу; 3) інтрузії; 4) брекчій;

5) форляндів.

67. За шкалою Мооса алмаз оцінюється балом: 1) 1; 2) 5; 3) 10; 4) 12; 5) 100.

68. Ерозія є процесом: 1) ендогенним; 2) екзогенним; 3) метаморфічним;

4) геохімічним; 5) транспортним.

69. Лінійчасто витягнуті тектонічно рухомі зони земної кори називають:

1) глетчери; 2) естуарії; 3) геосинкліналі; 4) зандри; 5) еклогіти.

70. Область живлення льодовика – це область: 1) його язика;

2) підльодовикового вивітрювання; 3) фірнова; 4) снігової лінії; 5) витоку

гірських річок.

71. Розмивання гірських порід біжучими водами є різновидом процесів:

1) абразії; 2) ерозії; 3) коразії; 4) екзарації; 5) дефляції.

72. Глобигериновий мул є різновидом відкладення: 1) механічного;

2) хімічного; 3) органічного; 4) льодовикового; 5) теригенного.

73. Шляхом транспортування і відкладення вивітрених порід дощовою і талою

водою утворюється: 1) делювій; 2) пролювій; 3) алювій; 4) елювій; 5) лес.
74. Явище, яке викликає землетрус, знаходиться в: 1) епіцентрі;

2) тектоноцентрі; 3) гіпоцентрі; 4) магмоцентрі; 5) геотопі.

75. За шкалою Мооса тальк оцінюється балом: 1) 1; 2) 5; 3) 10; 4) 12; 5) 100.

76. Абразія є процесом: 1) ендогенним; 2) екзогенним; 3) метаморфічним;

4) геохімічним; 5) транспортним.

77. Процес руйнування гірських порід під дією добових коливань температури

– це: 1) денудація; 2) дефляція; 3) термоморфізм; 4) фізичне вивітрювання;

5) термодеструкція.

78. До органогенних елементів біосфери належить: 1) Р; 2) S; 3) N; 4) Аu; 5) Mn.

79. Еоловий транспорт –це перенос мінеральних мас силою: 1) руху повітря;

2) атмосферних опадів; 3) повеневої води; 4) підльодовикового

вивітрювання; 5) фізичного вивітрювання.

80. Різновидами ерозії є: 1) вивітрювання, розмивання, підкопування;

2) дефляція, вивітрювання, коразія; 3) розмивання, підкопування, змивання;

4) дефляція, вивітрювання, екзарація; 5) розвіювання, обточування,

денудація.

81. Діатомовий мул є різновидом відкладення: 1) механічного; 2) хімічного;

3) органічного; 4) льодовикового; 5) теригенного.

82. Породу, яка утворена зі скупчення пилу, називають: 1) пролювій; 2) елювій;

3) флювіогляційні відкладення; 4) делювій; 5) лес.

83. Точка виходу вертикалі від місця виникнення землетрусу до земної

поверхні –це: 1) фокус землетрусу; 2) епіцентр; 3) гіпоцентр;

4) тектоноцентр; 5) геотоп.

84. За шкалою Мооса балом 10 оцінюється: 1) гіпс; 2) кварц; 3) кальцит;

4) алмаз; 5) флюорит.

85. Екзарація є процесом: 1) ендогенним; 2) екзогенним; 3) метаморфічним;

4) геохімічним; 5) транспортним.

86. Дефляція –це процес руйнування гірських порід під дією: 1) біжучої води;

2) атмосферної вологи; 3) руху повітря; 4) морських хвиль;

5) підльодовикового вивітрювання.

87. Найбільш глибока частина річки –це: 1) гирло; 2) стариця; 3) меандра;

4) тальвег; 5) катаворта.

88. Зсуви і обвали є результатом: 1) суфозії; 2) обточування; 3) змивання;

4) коразії; 5) дефляції.

89. Хімічним розкладом в морський воді продуктів вулканічних вивержень

утворюється: 1) теригенний мул; 2) глобигериновий мул; 3) червона глина;

4) мергель; 5) ортштейн.

90. В результаті еолових відкладень утворюються: 1) пролювій; 2) друмліни;

3) ози; 4) дюни; 5) елювій.

91. Яка з планет має менші розміри? 1) Юпітер; 2) Сатурн; 3) Уран; 4) Плутон;

5) Марс.

92. Рівномірне розподілення структурних одиниць в кристалі відповідає

структурному мотиву: 1) координаційному; 2) каркасному; 3) кільцевому;

4) стрічковому; 5) шаровому.


93.За шкалою Мооса балом 1 оцінюється: 1) гіпс; 2) кварц; 3) кальцит; 4) тальк;

5) флюорит.

94. Екзарація є процесом: 1) ендогенним; 2) екзогенним; 3) метаморфічним;

4) геохімічним; 5) транспортним.

95. За контракційною теорією завдяки боковому стиску в земній корі

виникають гори: 1) масивні; 2) складчасті; 3) акумуляційні; 4) денудаційні;

5) контракційні.

96. Найбільш важки уламки гірських порід річка транспортує в: 1) гирлі;

2) стариці; 3) меандрі; 4) тальвезі; 5) катаворті.

97. Коралові рифи є різновидом відкладень: 1) механічних; 2) хімічних;

3) органічних; 4) теригенних; 5) глибоководних.

98. Брекчії є наслідком: 1) стресу; 2) ізоморфізму; 3) діагенезу;

4) поліморфізму; 5) цементації.

99.За контракційною теорією завдяки дії радіальних сил в земній корі

виникають гори: 1) масивні; 2) складчасті; 3) акумуляційні; 4) денудаційні;

5) контракційні.

100. До макроелементів біосфери належить: 1) Р; 2) N; 3) C; 4) Cu; 5) H.

101. Результатом суфозії є: 1) дюни і бархани; 2) зандри і ози; 3) естуарії;

4) брекчії; 5) зсуви і обвали.

102. Процес перетворення відкладень в тверді гірські породи –це:

1) поліморфізм; 2) ізоморфізм; 3) орогенез; 4) діагенез; 5) епейрогенез.

103. Більш міцні зв’язки між структурними одиницями в окремих групах

кристалу мають місце при структурному мотиві: 1) острівному;

2) каркасному; 3) кільцевому; 4) стрічковому; 5) шаровому.

104. Шкалою Мооса у мінералів оцінюється: 1) спайність; 2) гнучкість;

3) пружність; 4) прозорість; 5) твердість.

105. Наслідком стресу є: 1) катаклаз; 2) дегідратація; 3) екстерніди;

4) центроліди; 5) форлянди.

106. Стискання Землі внаслідок охолодження є причиною гороутворення за

теорією: 1) контракційною; 2) ізостазі; 3) геосинкліналій; 4) ерогенною;

5) тепловою.

107. Кількість розчиненого матеріалу на 1 л річкової води звичайно складає:

1) 10-20 мг; 2) 150-300 мг; 3) 1-3 г; 4) 5-10 г; 5) 0,1-0,8 мг.

108. Заглиблення на поверхні гірських порід, які утворені дією атмосферної

води, називають: 1) долинами; 2) катавортами; 3) карами; 4) лінзами;

5) зандрами.

109. Визначальними процесами діагенезу є: 1) розвіювання і розмивання;

2) денудація і вивітрювання; 3) ущільнення і цементація; 4) гідроліз і

денудація; 5) гідратація і ерозія.

110. Уламки гірських порід у льодовику утворюють: 1) лес; 2) делювій;

3) пролювій; 4) мергель; 5) морени.

111. Найбільшу масу атмосфери має: 1) Венера; 2) Марс; 3) Земля; 4) Меркурій;

5) Юпітер.

112. Розташування структурних одиниць в площині відповідає структурному

мотиву: 1) координаційному; 2) каркасному; 3) кільцевому; 4) стрічковому;

5) шаровому.

113. Здатність мінералу розколюватися по площинах з утворенням дзеркально -

гладкої поверхні називають: 1) злом; 2) мінливість; 3) спайність;

4) хрупкість; 5) площинність.

114. Геотермальний градієнт складає 10С на: 1) 10-12; 2) 18-20; 3) 25-30;

4) 33-35; 5) 38-41м.

115. Перетоки магми з областей відкладення до областей зносу матеріалу є

причиною гороутворення за теорією: 1) контракційною; 2) ізостазі;

3) геосинкліналій; 4) ерогенною; 5) гідродинамічною.

116. Найбільш щільною оболонкою тіла Землі є: 1) земна кора; 2) мантія;

3) астеносфера; 4) ядро; 5) літосфера.

117. Утворення провалів в гірському ландшафті починається з розвитку:

1) долин; 2) катаворт; 3) карів; 4) лінз; 5) зандрів.

118. Повільні коливання великих ділянок земної кори називають: 1) діагенезом;

2) епейрогенезом; 3) орогенезом; 4) метаморфізмом; 5) катаклазом.

119. Естуарії є результатом дії: 1) вітру; 2) повеней; 3) хімічного вивітрювання;

4) морських приливів і відливів; 5) добових коливань температур.

120. Графіт і алмаз є модифікаціями вуглецю: 1) ізоморфними;

2) поліморфними; 3) каркасними; 4) гетеродесмічними; 5) октаедровими.

121. Найбільш поширеними мінералами є: 1) монокристали; 2) закономірні

зростки; 3) незакономірні зростки; 4) зернисті агрегати; 5) ізокліни.

122. Перетворення гірських порід в Землі під дією тиску і температури без

переходу в розплавлений стан називають: 1) ізоморфізмом;

2) поліморфізмом; 3) метаморфізмом; 4) діагенезом; 5) катаклазом.

123. Орогенна теорія є розвитком теорії: 1) контракційної; 2) радіоактивної;

3) геосинкліналій; 4) ізостазі; 5) компенсаційної.

124. До мікроелементів біосфери належить: 1) Cl; 2) Ca; 3) Na; 4) J; 5) Ag.

125. Залізні метеорити –це: 1) батоліти; 2) брекчії; 3) сидерити; 4) евкрити;

5) хондрити.

126. Кінцевим результатом ерозії є: 1) карстовий ландшафт; 2) пенеплен;

3) зандри; 4) зсуви і обвали; 5) кари.

127. Процеси гороутворення називають: 1) діагенезом; 2) епейрогенезом;

3) орогенезом; 4) метаморфізмом; 5) катаклазом.

128. Заміщення атомів і іонів в кристалічній решітці мінералу без порушення її

будови називають: 1) ізоморфізмом; 2) гетеродесмізмом;

3) гомодесмізмом; 4) поліморфізмом; 5) гомеостазом.

129. Друзи – це: 1) монокристали; 2) закономірні зростки; 3) незакономірні

зростки; 4) зернисті агрегати; 5) ізокліни.

130. Різновидом тектонічних гір є: 1) акумуляційні; 2) глибові; 3) денудаційні;

4) концентраційні; 5) катаклазові.

131. За орогенною теорією причиною підняття геосинкліналі є: 1) охолодження

Землі; 2) зминання платформ; 3) тиск форляндів на підкоркову масу;

4) знос і накопичення відкладень; 5) катаклаз.

132. Кам’яні метеорити – це: 1) батоліти; 2) брекчії; 3) сидерити; 4) евкрити;

5) хондрити.

133. При значних приливах і відливах в гирлі річки утворюються: 1) меандри;

2) зандри; 3) естуарії; 4) делювіальні відкладення; 5) пролювіальні

відкладення.

134. Гори біля жерла вулкана з лави і попелу називають: 1) масивними;

2) глибовими; 3) денудаційними; 4) тектонічними; 5) акумуляційними.

135. Тверді розчини утворюються в результаті явища: 1) ізоморфізму;

2) гетеродесмізму; 3) гомодесмізму; 4) поліморфізму; 5) гомеостазу.

136. Залізо – кам’яні метеорити - це: 1) батоліти; 2) брекчії; 3) сидерити;

4) евкрити; 5) хондрити.

137. Пояс астероїдів розташований між орбітами: 1) Меркурія і Марса;

2) Меркурія і Нептуна; 3) Марса і Юпітера; 4) Сатурна і Плутона;

5) Венери і Юпітера;138. Колір мінералу є діагностичною ознакою 1) галіту; 2) гіпсу; 3) корунду;

4) малахіту; 5) кварцу.

139. Закипання під дією кислоти характерно для мінералів класу 1) сульфатів;

2) карбонатів; 3) сульфідів; 4) силікатів; 5) хлоридів.

140. Глибина розташування осередку нормального землетрусу складає 1) до 10;

2) 10 – 60; 3) 60 – 120; 4) 120 – 300; 5) більше 300 км.
5. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ИНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ
5.1.Загальні вимоги
Індивідуальне завдання має два питання з різних розділів дисципліни, що підлягають проробці, і виконується у формі реферату.

Варіант індивідуального завдання вибирають за останніми двома цифрами залікової книжки, які визначають учбовий шифр студента.

До структури індивідуального завдання входить титульний аркуш та зміст, приклади оформлення яких наведені у додатках Б і В, змістовні відповіді на питання, перелік використаної літератури, інших джерел інформації. На титульному аркуші слід обов’язково вказати учбовий шифр виконавця; у разі його відсутності завдання повертається рецензентом без перевірки.

Рекомендований обсяг висвітлення кожного питання 8 – 12 сторінок при загальному обсязі виконаного індивідуального завдання 20 – 24 сторінки. При цьому якісною слід вважати проробку кожного питання на основі аналізу не менше, ніж 4 – 6 джерел.

Індивідуальне завдання виконують, як правило, у надрукованому вигляді на аркушах формату А-4, пронумерованих і скріплених належним чином. Можливо також виконання завдання чорнилом, чітким і розбірливим почерком в учнівському зошиті або на аркушах формату А-4. На кожній сторінці залишають поля для зауважень рецензента.

Відповіді на питання повинні бути чіткими, повними, з посиланням на джерела інформації, за необхідності пояснюватися рисунками, схемами, ескізами, графіками.

В кінці індивідуального завдання, після переліку використаної літератури, слід поставити дату виконання та підпис.

Зараховане індивідуальне завдання подається викладачеві під час складання іспиту.


5.2. Варіанти індивідуальних завдань


№ вар.

№№ питань

1

2

01

Геологічна історія Землі

Мінеральний склад і структури руд

02

Оболонкова будова Землі

Метаморфічні гірські породи

03

Планети земної групи

Осадкові гірські породи

04

Земна кора як головний об’єкт вивчення геології

Породоутворюючі мінерали

05

Зовнішні планети Сонячної системи

Магматичні гірські породи

06

Зовнішні оболонки Землі

Залягання гірських порід

07

Історія формування земної кори

Залягання вулканічних порід

08

Будова и характеристика атмосфери

Типи хімічних сполук мінералів

09

Теплове поле Землі

Мінеральний склад земної кори

10

Магнітне поле Землі

Фізичне вивітрювання

11

Вік і походження Землі

Хімічне вивітрювання

12

Спостереження за Землею з космосу

Геологічна діяльність озер і боліт

13

Хімічний склад Землі

Геологічна діяльність вітру

14

Походження океану

Геологічна діяльність підземних вод

15

Склад і властивості вод океану

Геологічна діяльність льодовиків

16

Геохімічні процеси в океані

Геологічна діяльність моря

17

Планети – гіганти

Геологічна діяльність річок

18

Теорії походження Землі

Еоловий транспорт

19

Сонячна система

Виорювання та його дія на рельєф місцевості

20

Історія геології

Морський транспорт

21

Мінерали і процеси їх формування

Опади в озерах

22

Мінеральний склад і структури руд

Глибоководні морські опади

23

Метаморфічні гірські породи

Утворення й залягання вугілля

24

Осадкові гірські породи

Утворення й залягання нафти

25

Породоутворюючі мінерали

Утворення й залягання газу

26

Магматичні гірські породи

Геологічна діяльність атмосфери

27

Залягання гірських порід

Структура і опади морського дна

28

Залягання вулканічних порід

Підземні води

29

Типи хімічних сполук мінералів

Формування й залягання опадових порід

30

Мінеральний склад земної кори

Елементи і типи рельєфу

31

Фізичне вивітрювання

Види і характеристика грунтів

32

Хімічне вивітрювання

Виникнення лавин і захист від них

33

Геологічна діяльність озер і боліт

Процеси ерозії

34

Геологічна діяльність вітру

Процеси вивітрювання і їх дія на грунт

35

Геологічна діяльність підземних вод

Рух вод Світового океану

36

Геологічна діяльність льодовиків

Розвіювання

37

Геологічна діяльність моря

Осипи й обвали

38

Геологічна діяльність річок

Зсуви

39

Еоловий транспорт

Процеси денудації

40

Виорювання та його дія на рельєф місцевості

Пошук й розвідка нафтових родовищ

41

Морський транспорт

Пошук й розвідка газових родовищ

42

Опади в озерах

Формування рельєфу

43

Глибоководні морські опади

Тектонічні рухи земної кори

44

Утворення й залягання вугілля

Процеси гороутворення

45

Утворення й залягання нафти

Дрейф континентів

46

Утворення й залягання газу

Типи вулканічних вивержень

47

Геологічна діяльність атмосфери

Вулкани й вулканічні виверження

48

Структура і опади морського дна

Метаморфізм гірських порід

49

Підземні води

Основні геотектонічні гіпотези

50

Формування й залягання опадових порід

Землетруси. Характеристика, природа й прогноз

51

Елементи і типи рельєфу

Процеси утворення магматичних порід

52

Види і характеристика грунтів

Техногенні зміни геологічного середовища

53

Виникнення лавин і захист від них

Геологічні наслідки вулканічної діяльності

54

Процеси ерозії

Грязьовий вулканізм

55

Процеси вивітрювання і їх дія на грунт

Продукти вулканічних вивержень

56

Рух вод Світового океану

Вулканічна небезпека й розповсюдження вулканів

57

Розвіювання

Структури океанічного дна

58

Осипи й обвали

Льодовикові періоди

59

Зсуви

Геологічна історія Землі

60

Процеси денудації

Оболонкова будова Землі

61

Пошук й розвідка нафтових родовищ

Планети земної групи

62

Пошук й розвідка газових родовищ

Земна кора як головний об’єкт вивчення геології

63

Формування рельєфу

Зовнішні планети Сонячної системи

64

Тектонічні рухи земної кори

Зовнішні оболонки Землі

65

Процеси гороутворення

Історія формування земної кори

66

Дрейф континентів

Будова и характеристика атмосфери

67

Типи вулканічних вивержень

Теплове поле Землі

68

Вулкани й вулканічні виверження

Магнітне поле Землі

69

Метаморфізм гірських порід

Вік і походження Землі

70

Основні геотектонічні гіпотези

Спостереження за Землею з космосу

71

Землетруси. Характеристика, природа й прогноз

Хімічний склад Землі

72

Процеси утворення магматичних порід

Походження океану

73

Техногенні зміни геологічного середовища

Склад і властивості вод океану

74

Геологічні наслідки вулканічної діяльності

Геохімічні процеси в океані

75

Грязьовий вулканізм

Планети – гіганти

76

Продукти вулканічних вивержень

Теорії походження Землі

77

Вулканічна небезпека й розповсюдження вулканів

Сонячна система

78

Структури океанічного дна

Історія геології

79

Льодовикові періоди

Мінерали і процеси їх формування

80

Геологічна історія Землі

Мінеральний склад і структури руд

81

Оболонкова будова Землі

Метаморфічні гірські породи

82

Планети земної групи

Осадкові гірські породи

83

Земна кора як головний об’єкт вивчення геології

Породоутворюючі мінерали

84

Зовнішні планети Сонячної системи

Магматичні гірські породи

85

Зовнішні оболонки Землі

Залягання гірських порід

86

Історія формування земної кори

Залягання вулканічних порід

87

Будова и характеристика атмосфери

Типи хімічних сполук мінералів

88

Теплове поле Землі

Мінеральний склад земної кори

89

Магнітне поле Землі

Фізичне вивітрювання

90

Вік і походження Землі

Хімічне вивітрювання

91

Спостереження за Землею з космосу

Геологічна діяльність озер і боліт

92

Хімічний склад Землі

Геологічна діяльність вітру

93

Походження океану

Геологічна діяльність підземних вод

94

Склад і властивості вод океану

Геологічна діяльність льодовиків

95

Геохімічні процеси в океані

Геологічна діяльність моря

96

Планети – гіганти

Геологічна діяльність річок

97

Теорії походження Землі

Еоловий транспорт

98

Сонячна система

Виорювання та його дія на рельєф місцевості

99

Історія геології

Морський транспорт

00

Мінерали і процеси їх формування

Опади в озерах


Рекомендована література
1. Бакка Т.М., Ремезова О. О. Основи геології. - Житомир: ЖІТІ, 2000. – 379 с.

2. Бизов В.Ф., Паранько І. С. Основи динамічної та прикладної геології. –

Кривий Ріг: Мінерал, 2000. – 205 с.

3. Ермолов В. А., Ларичев Л. Н., Мосейкин В. В. Геология. – М.: Из-во МГГУ,

2004. – 597 с.

4. Паранько І. С., Сіворонов А. О., Євтєхов В. Д. Загальна геологія. – Кривий

Ріг: Мінерал, 2003. – 463 с.

5. Свинко Й. М., Сивий М. Я. Геологія. – К.: Либідь, 2003. – 479 с.

6. Леонтьев О. К., Рыгалов Г. И. Общая геоморфология. – М.: Высшая школа,

1988. – 319 с.

7. Якушова А. Ф. Геология с элементами геоморфологии. - М.: Изд-во МГУ,

1983. – 375 с.

8. Павликов В. Н. Пособие к лабораторным занятиям по общей геологии. – М.:

Недра, 1980. – 149 с.

9. Ананьев Г. С., Леонтьев О. К. Геоморфология материков и океанов. – М.:

Изд-во МГУ,1987. – 275 с.

10. Барская В. Ф., Рыгалов Г. И. Основы геологии с элементами морфологии. –

М.: Изд-во МГУ, 1992. – 252 с.

11. Живаго Н. В., Пиотровский В. В. Геоморфология с основами геологии. – М.:

Недра, 1971. – 287 с.

12. Райс Р. Дж. Основы геоморфологии. – М.: Прогресс, 1980. – 576 с.

13. Щукин И. С. Общая геоморфология: В 3-х т. – М: Изд-во МГУ. Т.1, 1960. –

616 с.; т.2, 1964. – 564с.; т.3, 1974. – 382 с.

14. Соловьев А. И., Карпов Г. В. Словарь – справочник по физической

географии. – М.: Просвещение, 1983. – 224 с.

ДОДАТКИ

Додаток А
Приклад екзаменаційного білету з дисципліни

«Геологія з основами геоморфології»
HАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
Спеціальність 6.070800 - екологія. Семестр 2.
Дисципліна Геологія з основами геоморфології.
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 7.Теоретичні питання.

1. Утворення і розвиток водоспадів.


2. Механічні морські відкладення.


Тести.

1. Зовнішніми оболонками Землі є: 1) мантія, атмосфера, літосфера; 2) мантія,

гідросфера, літосфера; 3) мантія, біосфера, ядро; 4) мантія, біосфера,

гідросфера; 5) біосфера, гідросфера, атмосфера.

2. Метеоритні кільця має: 1) Меркурій; 2) Венера; 3) Юпітер; 4) Марс;

5) Плутон.

3. Зоною зародження вертикальних і горизонтальних рухів земної кори є:

1) мезосфера; 2) астеносфера; 3) стратосфера; 4) нижня мантія;

5) стратисфера.

4. Карові льодовики є різновидом льодовиків типу: 1) материкового;

2) карстового; 3) альпійського; 4) арктичного; 5) гренландського.

5. Континентальний схил розташований до глибини: 1) 100 м; 2) 200 м;

3) 500 м; 4) 800 м; 5) 1000 м.

6. Наслідком катаклазу є утворення: 1) ортштейну; 2) конкрецій; 3) галіту;

4) милонитів; 5) сланцевих порід.

7. Магматизм є процесом: 1) ендогенним; 2) екзогенним; 3) метаморфічним;

4) геохімічним; 5) транспортним.

8. Найбільша маса повітря зосереджена в: 1) мезосфері; 2) екзосфері;

3) термосфері; 4) стратосфері; 5) тропосфері.

9. Процес руйнування гірських порід вітром –це: 1) абразія; 2) ерозія;

3) дефляція; 4) екзарація; 5) коразія.

10. Дельтові наноси річки є формою: 1) делювію; 2) пролювію; 3) алювію;

4) елювію; 5) лесу.

11. Яка з планет має менші розміри? 1) Юпітер; 2) Сатурн; 3) Уран; 4) Плутон;

5) Марс.

12. За шкалою Мооса балом 1 оцінюється: 1) гіпс; 2) кварц; 3) кальцит; 4) тальк;

5) флюорит.

13. За контракційною теорією завдяки боковому стиску в земній корі

виникають гори: 1) масивні; 2) складчасті; 3) акумуляційні; 4) денудаційні;

5) контракційні.

14. Найбільш важки уламки гірських порід річка транспортує в: 1) гирлі;

2) стариці; 3) меандрі; 4) тальвезі; 5) катаворті.

15. Коралові рифи є різновидом відкладень: 1) механічних; 2) хімічних;

3) органічних; 4) теригенних; 5) глибоководних.

16. Рівномірне розподілення структурних одиниць в кристалі відповідає

структурному мотиву: 1) координаційному; 2) каркасному; 3) кільцевому;

4) стрічковому; 5) шаровому.

17. Екзарація є процесом: 1) ендогенним; 2) екзогенним; 3) метаморфічним;

4) геохімічним; 5) транспортним.

18. До органогенних елементів біосфери належить: 1) Р; 2) S; 3) Н; 4)Аu; 5) Mn.

19. Зсуви і обвали є результатом: 1) суфозії; 2) обточування; 3) змивання;

4) коразії; 5) дефляції.

20. В результаті еолових відкладень утворюються: 1) пролювій; 2) друмліни;

3) ози; 4) бархани; 5) елювій.


Затверджено на засіданні кафедри інженерної екології та охорони праці

Протокол № від « » 2008 р.

Зав. кафедрою проф. Бобилєв В.П. Екзаменатор доц. Іванов І.І.
Додаток Б
Приклад оформлення титульного аркушу індивідуального завдання

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
Кафедра інженерної екології та охорони праці


ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
з дисципліни «Геологія з основами геоморфології»
за темами
«Магнітне поле Землі» та «Фізичне вивітрювання»

Виконав студент групи ЕКМ – 08з

заочного факультету (шифр 89)

ПЕТРОВ А. В. «___»______ _____р. __________

Дата Підпис

Перевірив доцент кафедри ІЕ та ОП

ІВАНОВ І.І. «___»______ ___ р. __________

Дата Підпис


Оцінка роботи _________________

Зараховано, не зараховано
Дніпропетровськ НМетАУ 2008

Додаток В
Приклад оформлення змісту індивідуального завданняЗМІСТ
Питання 1. Процеси вивітрювання ………………………………………………. 3

  1. Визначення вивітрювання та його стадії …………………………… 3

  2. Фізичне вивітрювання………………………………………………… 4

  3. Механічне вивітрювання ………………………………………………. 6

  4. Хімічне вивітрювання……………………………………………………7

  5. Роль органічного світу у процесах вивітрювання ……………………. 9

  6. Висновки ……………………………………………………………… 11

Питання 2. Утворення внутрішніх та зовнішніх оболонок Землі …………… 12

2.1 Вступ ………………………………………………………………….. 12

2.2 Утворення мантії та ядра Землі ……………………………………... 13

2.3 Диференціація мантії ………………………………………………… 15

2.4 Утворення земної кори ………………………………………………. 16

2.5 Утворення атмосфери і гідросфери …………………………………. 182.6 Висновки ………………………………………………………………. 20

Використана література ………………………………………………………… 21

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка