Методичні рекомендації щодо проведення самостійної роботи з навчальної дисципліни іноземна мова галузі знань 0509 «Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок»Скачати 412.51 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації25.08.2018
Розмір412.51 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3


Державний університет телекомунікацій

Навчально-науковий інститут телекомунікацій та інформатизації

кафедра іноземних мов

ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету телекомунікацій

Н.В. Коршун

“______”_______________20___ року

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

іноземна мова
галузі знань 0509 «Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок»

напряму 6.050903 Телекомунікації(ІМЗ)

2014 – 2015 навчальний рік

Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни «іноземна мова» для студентів за напрямом підготовки напрямом підготовки 6.050903 Телекомунікації(ІМЗ).


Розробники: старший викладач кафедри іноземних мов Дідурик А.І.

Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни «іноземна мова» схвалено на засіданні кафедри іноземних мов Навчально-наукового інституту телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій

Протокол від “____”________________20__ року № ___


Зав. кафедрою іноземних мов _______________ Качанов В.І. 

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою самостійної роботи з навчальної дисципліни “іноземна мова” є:

- сприяти розширенню кругозору спеціалістів, умінню здобувати потрібну інформацію з іноземних друкованих матеріалів, підвищенню загального рівня культури, ознайомленню з міжнародними нормами та стандартами;

- розвивати активне володіння іноземною мовою в сфері професійного спілкування, навички реферативного читання спеціальної літератури.Основними завданнями вивчення дисципліни « іноземна мова» є: формувати у студентів загальні та професійно орієнтовані комунікативні мовленнєві компетенції (лінгвістичну, соціолінгвістичну і прагматичну) для забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі; формувати у студентів загальні компетенції (декларативні знання, уміння і навички, компетенцію існування та вміння вчитися); сприяти розвитку здібностей до самооцінки та здатності до самостійного навчання, що дозволятиме студентам продовжувати навчання в академічному і професійному середовищі як під час навчання у ВНЗ, так і після отримання диплома про вищу освіту; залучати студентів до таких академічних видів діяльності, які активізують та розвивають увесь спектр їхніх пізнавальних здібностей; допомагати студентам у формуванні загальних компетенцій з метою розвитку їхньої особистісної мотивації (цінностей, ідеалів); зміцнювати впевненість студентів як користувачів мови, а також їхнє позитивне ставлення до вивчення мови; сприяти становленню критичного самоусвідомлення та вмінь спілкуватися і робити вагомий внесок у міжнародне середовище, що постійно змінюється; досягати широкого розуміння важливих і різнопланових міжнародних соціокультурних проблем, для того щоб діяти належним чином у культурному розмаїтті професійних та академічних ситуацій.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

 • граматичні структури, що є необхідним для гнучкого вираження відповідних функцій та понять, а також для розуміння і продукування широкого кола текстів в академічній та професійній сферах;

 • правила англійського синтаксису;

 • мовні форми, властиві для офіційних та розмовних регістрів академічного і професійного мовлення;

 • лексику за темами згідно змісту програми (у тому числі термінологію), що є необхідним в академічній та професійній сферах;

вміти:

 • розуміти інструкції в академічному та професійному середовищах;

 • розуміти намір мовця і комунікативні наслідки його висловлювання (зауваження, поради та ін.);

 • реагувати на основні ідеї та розпізнавати важливу інформацію під час обговорень, дискусій, лекцій, бесід, що пов’язані з навчанням та професією;

 • поводитись адекватно у типових світських, академічних і професійних ситуаціях;

 • реагувати на телефонні розмови, які виходять за межі типового спілкування;

 • реагувати на оголошення, повідомлення та інструкції в академічному і професійному середовищах;

 • виступати з підготовленими індивідуальними презентаціями щодо широкого кола тем академічного та професійного спрямування.

 • розуміти тексти, пов’язані з навчанням та спеціальністю, з підручників, газет, популярних і спеціалізованих журналів та джерел з Інтернету;

 • розуміти автентичну академічну та професійну кореспонденцію.

 • писати зрозумілі тексти різного спрямування, пов’язані з особистою та професійною сферами;

 • готувати ділову та професійну кореспонденцію.

Самостійна робота з іноземної мови спрямована на засвоєння учбового матеріалу та формування професійної комунікативної компетенції, яка розглядається як мовна поведінка, що є специфічною для академічного і професійного середовища. Мовна поведінка вимагає набуття лінгвістичної компетенції (мовленнєвих умінь та мовних знань), соціолінгвістичної та прагматичної компетенцій, що є необхідними для виконання завдань, пов’язаних з навчанням та роботою. Розвиток комунікативної компетенції відбувається відповідно до здатності студентів навчатися, їх предметних знань та попереднього досвіду, і здійснюється в межах ситуативного контексту, пов’язаного з навчанням і спеціалізацією.

Мовленнєві вміння як важливий складник лінгвістичної компетенції включені до загальних цілей навчання. Попри те, що вони перелічені окремо, мовленнєві вміння розвиваються в інтегрований спосіб. Мовленнєві вміння визначаються й інтегруються відповідно до мовної поведінки, яка є специфічною для сфер і ситуацій, пов’язаних із навчанням та спеціалізацією.

Незалежно від того, в якій послідовності такі вміння з’являються в таблиці Навчальних цілей, пріоритет надається тим із них, які є більш важливими у даній ситуації. Так, наприклад, уміння робити презентації включають у себе усі чотири мовленнєві вміння. У цьому випадку вміння говорити має пріоритет над вміннями слухати, читати і писати. Проте коли йдеться про листування, вміння читати й писати набувають першочергового значення. Посередницькі вміння є необхідними там, де “користувач мовою покликаний не виражати свої власні думки, а просто діяти як посередник між співрозмовниками, неспроможними зрозуміти один одного прямо.” (ЗЄР, 2001 р., стор. 87). Посередництво може охоплювати такі види діяльності як усний та письмовий переклад, а також резюмування та переказ текстів тією ж мовою і таке інше. Беручи до уваги те, що посередницька діяльність є “лише другорядним продуктом навчання”, вона не відіграє важливої ролі у процедурах оцінювання, які можуть бути з нею пов’язані. Вміння учитися спрямовані на розвиток здатності студентів ефективно користуватися навчальними можливостями, створеними навчальними ситуаціями. Вони сприяють розвитку самостійності студентів у навчальній та пов’язаній зі спеціалізацією сферах. Лінгвістичні компетенції як знання та вміння використовувати мовні одиниці складаються з лексичної, граматичної, семантичної, фонологічної, орфографічної та орфоепічної компетенцій.

Лексична компетенція як складник лінгвістичної компетенції складається із лексичних та граматичних елементів. На вибір лексичних елементів впливають академічні та/або професійні сфери і ситуації, в яких вони мають вживатися, тому підбір лексики може у значній мірі різнитися в окремих робочих програмах.

Граматична компетенція як знання та вміння користуватися граматичними ресурсами мови розглядається як цілісний механізм виконання комунікативних завдань в рамках даної ситуації. Мовні функції, необхідні для виконання комунікативних завдань, визначаються контекстом, пов’язаним із навчанням і спеціалізацією. Семантична компетенція, яка розглядає здатність студента усвідомлювати й контролювати організацію змісту, інтегрується у розвиток мовленнєвої комунікативної компетенції, оскільки питання змісту посідають центральне місце в комунікації. Відношення слова до його загального контексту, внутрішньолексичні зв’язки, значення граматичних елементів, категорій, структур та процесів, такі логічні зв’язки як наслідковість, пресупозиція, імплікативність мають велике значення в розумінні та продукуванні дискурсу.


Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб.

інд.

с. р.

л

п

лаб.

інд.

с. р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Об’єднання /Convergence.

Тема 1. Обєднання телекомунікацій та інформаційних технологій./Convergence in Telecoms and IT. “Our University”.4628

Тема 2. Мобільність./ Mobility.44
8

Тема 3. Програмне забезпечення./Software.4428

Тема 4. Мережі./Networking.44
8

Тема 5. Тест. 1/Test 1.2
Разом за змістовим модулем 1

36
1818

36
432

Змістовий модуль 2. Послуг./ Services.

Тема 6. Інформаційні центри та захист./ Data centres and security.4428

Тема 7. Послуги./Services.44
8

Тема 8. Засоби масової інформації./Media.4428

Тема 9. Суспільство./ Society.46
8

Тема 10. Тест. 2/ Test 22
Разом за змістовим модулем 2

36
1818

36
432

Модуль 2

Змістовий модуль 3. Комп’ютери./ Computer.

Тема 11. Користувачі комп’ютерів./ Computer Users.
4326

Тема 12. Будова комп’ютерів./Computer Architecture.
43
8

Тема 13. Застосування комп’ютерної техніки./Computer Application.
43
8

Тема 14. Додатки./ Peripherals.
4326

Тема 15. Колишній студент./Former student.

6
4

Тема 16. Тест. 3/Test 3.
2Разом за змістовим модулем 3


36
1818

36
432

Модуль 3

Змістовий модуль 4. Додатки./Applications

Тема 17. Операційні системи./Operating Systems.
4226

Тема 18. Графічний інтерфейс користувача. /Graphical User Interface.
44
8

Тема 19. Програми – додатки /Applications Programs.
4226

Тема 20. Мультимедіа./Multimedia.
44
6

Тема 21. Оператор служби з технічної підтримки ./Computing Support Officer.
6
6

Тема 22. Тест. 4/ Test 4.
2Разом за змістовим модулем 4


36
1818

36
432

Модуль 4

Змістовий модуль 5. Інтернет./The Internet.

Тема 23. Мережі./Networks.4226

Тема 24. Інтернет./The Internet.44
6

Тема 25. Всесвітня павутина. /The World Wide Web.4426

Тема 26. Інтернет сайти./ Websites.44
6

Тема 27. Розробник інтернет сторінок./Webpage creator:
4
8

Тема 28. Тест.5/Test 5.
2Разом за змістовим модулем 5


36
1818

36
432

Усього годин


180
9090

180
20160


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка