Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи при вивченні загальноосвітніх дисциплін самостійна робота студентів є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільнийСкачати 78.08 Kb.
Дата конвертації22.12.2017
Розмір78.08 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПРИ ВИВЧЕННІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ДИСЦИПЛІН

Самостійна робота студентів є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних дисциплін і регламентується Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 02.06.93р. №161.

Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України передбачено, що навчальний час, відведений для самостійної роботи студентів, визначається робочим навчальним планом і повинен становити не менше 1/3 та не більше 2/3 від загального обсягу навчального часу, відведеного студенту для вивчення конкретної дисципліни.

Самостійна робота студентів - це спланована пізнавальна, організа­ційно і методично направлена діяльність, яка здійснюється без прямої допомоги викладача, на досягнення результату.

Мета самостійної роботи студентів:


 • розвиток творчих здібностей та активізація розумової діяльності студентів;

 • формування в студентів потреби безперервного самостійного поповнення знань;

 • розвиток морально-вольових зусиль;

 • самостійна робота студентів як результат їх морально-вольових зусиль.

Завдання самостійної роботи студентів:

• навчити студентів самостійно працювати з літературою;

• творчо сприймати навчальний матеріал і осмислювати його;
•сформувати навички щоденної самостійної роботи з метою одержання та узагальнення знань, умінь і навичок.

Організація самостійної роботи студентів

Зміст самостійної роботи студентів з конкретної дисципліни визначається навчальною програмою дисципліни та робочою навчальною програмою вивчення дисципліни.

На самостійну роботу може виноситись:

• частина теоретичного матеріалу, менш складного за змістом;

• окремі практичні роботи, що не потребують безпосереднього керівництва викладача.

Самостійна робота студентів забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни: • основна література (підручник, конспект лекцій викладача, навчальні та методичні посібники);

 • додаткова література (наукова, фахова, монографічна, періодична);

• методичні матеріали (методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи студентів).

Самостійна робота над засвоєнням навчального матеріалу з конкретної дисципліни може виконуватися у бібліотеці, навчальних кабінетах, комп'ютерних класах (лабораторіях), а також у домашніх умовах.

При використанні студентами складного обладнання чи устаткування, складних систем доступу до інформації передбачаються можливості отримання необхідної консультації або допомоги з боку викладача.

Під час планування рекомендується створювати програму самостій­ного вивчення з навчальної дисципліни у вигляді таблиці:
Тема, яка виноситься на самостійне вивчення

Кількість годин

Опорні знання

Знання і навички, якими необхідно оволодіти

Вид навчального завдання для самостійного вивчення

Форми контролю

Літе­рату­ра

1

2

3

4

5

6

7

Система навчально-методичних засобів для забезпечення самостійної роботи студентів

Під час самостійного опрацювання навчального матеріалу велике значення для студента має навчально-методичний пакет, зміст якого передбачає: • навчальну програму з дисципліни з чітким визначенням змісту й обсягу аудиторної і позааудиторної навчальної роботи; !

 • конспект лекцій, опорний конспект;

 • основні поради студентам щодо вивчення конкретної дисципліни (у
  письмовій формі) з вимогами до оцінки знань із даної дисципліни;

 • методичні рекомендації щодо вивчення окремих тем чи набуття
  практичних навичок;

 • перелік тем курсових робіт (проектів);

 • перелік питань, що виносяться на семінарські заняття;

 • пакет контрольних завдань, запитань, тестів для самоперевірки;

 • перелік літератури;

• робочий зошит (звіт) для виконання самостійної роботи.
Вимоги щодо складання методичних рекомендацій.

З метою допомоги студентам у самостійному оволодінні знаннями навчальної дисципліни викладачу рекомендується підготувати методичні рекомендації, основними складовими яких можуть бути: • тема;

 • план;
  •література;

•перелік знань та вмінь, які повинні набути студенти після опрацювання теми;

•конкретні завдання студенту з кожного внесеного питання з методичними порадами щодо їх виконання;

• перелік контрольних питань для самоперевірки.
Рекомендуємо викладачам складати робочі зошити (звіти) для

самостійної роботи студентів у вигляді тезисних викладок, графічних зображень, таблиць систематизованого матеріалу з переліком вихідних даних, одержаних під час вивчення інших навчальних дисциплін або попередніх тем з даної дисципліни, перелік завдань з даної теми.Види завдань для самостійної роботи.

Залежно від особливостей дисципліни викладач може давати студентам різні види завдань самостійної роботи: • переробка інформації, отриманої безпосередньо на обов'язкових навчальних заняттях;

 • робота з відповідними підручниками та особистим конспектом лекцій;

 • самостійне вивчення окремих тем або питань із розробкою конспекту;

 • робота з відповідною літературою;

 • написання рефератів, повідомлень;

 • творчі завдання (доповіді, проекти, огляди тощо);

 • виконання підготовчої роботи до лабораторних та практичних занять;

 • виконання індивідуальних графіків, розрахункових завдань;

 • виконання курсових робіт (проектів);

 • підготовка письмових відповідей на проблемні питання;

 • виготовлення наочності;

 • складання картотеки літератури за змістом фахової діяльності;

• підбір власної бібліотеки з основних напрямів фахової діяльності.
Цей вид навчальної діяльності студентів умовно можна розділити на три рівні:

 • доаудиторна самостійна робота;

 • аудиторна самостійна робота;
  •позааудиторна самостійна робота.

Самостійна робота як вид навчальної діяльності матиме ефективність за таких умов:

якщо ця робота чітко організована з боку викладача;

якщо вона є складовою навчально-виховного процесу, а не епізодичним явищем;

якщо за самостійною роботою студентів здійснюється педагогічний контроль (оцінка і корекція знань).

Успішність самостійної роботи студентів визначається перш за все підготовленістю їх до такої навчальної діяльності. За своєю суттю самостійна робота передбачає максимальну активність студентів у різних аспектах: організація розумової праці, пошук гармонії, прагнення зробити значення переконаннями.

Позитивна сутність самостійної роботи усіх трьох рівнів лежить у свідомому ставленні до навчання.Основними правилами самостійної роботи студентів можуть бути такі:

* у самостійну роботу слід входити послідовно;

*вироблення власного режиму життя, навчальної діяльності з першого дня навчання;

*послідовність у вирішенні будь-яких справ, зокрема навчальних проблем;

*установлення власного інтересу до знань як основи майбутньої професії. Пошук персонального інтересу в навчанні.

З часом навички розумової праці переходять у звички і стають природною потребою особистості.

Викладач не обмежується у виборі інших завдань для самостійної роботи за умови відповідності змісту завдання до робочої навчальної програми дисципліни.

Успішне виконання самостійної роботи можливе за умови наявності у студентів певних навичок: уміння працювати з книгою (складати план, конспект, реферат); проводити аналіз навчального матеріалу (складати різні види таблиць, проводити їх аналіз).Самостійні завдання можуть виконуватись у робочому зошиті, картках, альбомних листках у вигляді креслень, графіків, кросвордів, анатомічних рисунків у альбомах тощо. Кращі роботи як зразки залишаються в кабінетах (лабораторіях), експонуються на виставці студентських робіт тощо.

Вашківецький медичний коледж БДМУ

Методичні рекомендації викладачам загальноосвітніх дисциплін щодо організації самостійної роботи студентів

Підготувала викладач-методист Понич О. Д.

2012р.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка