Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу дисциплін фахової підготовкиСкачати 370.8 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації21.06.2019
Розмір370.8 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

«ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ»
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ

КАФЕДРА «ЕКОНОМІКА ПІДПРИМСТВА»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


щодо організації самостійної роботи студентів

з нормативної навчальної дисципліни

циклу дисциплін фахової підготовки

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

для студентів денної форми навчання
Донецьк ДонНТУ 2010

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

«ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ»
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ

КАФЕДРА «ЕКОНОМІКА ПІДПРИМСТВА»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


щодо організації самостійної роботи студентів

з нормативної навчальної дисципліни

циклу дисциплін фахової підготовки

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

для студентів денної форми навчання


Спеціальність: 8.18010012 „Управління інноваційною діяльністю”

Напрям підготовки: 8.180100 „Специфічні категорії”


Спеціальність: 8.03060102 „Менеджмент інноваційної діяльності”

Напрям підготовки: 8.030601 „Менеджмент
Розглянуто

на засіданні кафедри

"Економіка підприємства"

Протокол № 1 від 31 серпня 2008 р.


Затверджено на засіданні навчально-видавничої ради ДонНТУ

Протокол № 2 від 5.10.2010 р.
Донецьк ДонНТУ 2010

УДК 338.332.2

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з нормативної навчальної дисципліни циклу фахової підготовки «Інвестиційний менеджмент» для студентів денної форми навчання Спеціальність: 8.18010012 „Управління інноваційною діяльністю”. Напрям підготовки: 8.180100 „Специфічні категорії”. Спеціальність: 8.03060102 „Менеджмент інноваційної діяльності”. Напрям підготовки: 8.030601 „Менеджмент/ Укл. О.М. Фіщенко Донецьк: ДонНТУ, 2010. – 32 с.
У методичних рекомендаціях викладено основні матеріали, які можуть бути корисні студенті при самостійному опрацюванні теоретичного та практичного матеріалу з вибіркової навчальної дисципліни циклу дисциплін фахової підготовки «Інвестиційний менеджмент».
Методичні рекомендації містять тестові завдання та тематику рефератів з навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент».

Укладач:


О.М. Фіщенко, к.е.н., доцент
Відповідальний за випуск

В.М.Хобта, д.е.н., професор
ЗМІСТ


1. Загальні положення………………………………………………

5

2. Перелік питань, які виносяться на самостійне опрацювання............

5

3. Тестові завдання для самоперевірки..................……………………

5

3.1. Тема "Динамічні методи оцінки ефективності інвестицій"...........

5

3.2. Тема "Джерела фінансування інвестицій"........................................

13

3.3. Тема "Механізм управління інвестиціями".......................................

19

. Додаткова література…………………………………..........................

28


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Підготовка до практичних зайняти, виконання індивідуальної контрольної роботи з дисципліни “Інвестиційний менеджмент” є складовою частиною навчального процесу. Самостійна підготовка до практичних зайняти спрямоване на закріплення та поглиблення знань, отриманих студентами в процесі вивчення дисципліни, на формування вміння самостійно працювати зі спеціальною літературою і робити висновки за результатами виконаних досліджень. При підготовці до практичних зайняти студент повинен вивчити літературні джерела і публікації, у яких розглядаються окремі питання, що виносяться на самостійне опрацювання.

При підготовці до практичних зайняти студент повинен показати уміння використовувати різні підходи і методи до розв'язання поставлених проблем, самостійно обґрунтовувати висновки на основі вивченої літератури. Наведено тестові завдання для самоперевірки, а також завдання для індивідуальної позааудиторної роботи. Варіант роботи обирається згідно з порядковим номером студента в журналі викладача. Вільний вибір варіанту не дозволяється.


2. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ

НА САМОСТІЙНЕ ОПРАЦЮВАННЯ


 1. Закон України "Про інвестиційну діяльність" із змінами і доповненнями.

 2. Вплив методу амортизації на величину елементів платіжних рядів.

 3. Визначення величини інвестиційних платежів за схемами постнумерандо та пренумерандо.

 4. Дослідження залежності величини чистої дисконтованої вартості від величини процентної ставки на капітал.

 5. Можливі протиріччя при оцінці ефективності інвестицій методами чистої дисконтованої вартості та внутрішньої норми рентабельності.

 6. Аналіз залежності величини періоду окупності від рівня процентної ставки дисконтування.

 7. Урахування величини коштів, які вилучаються на споживання, при фінансовому плануванні.

 8. Використання акціонерного капіталу для фінансування інвестиційних процесів.

 9. Оцінка лізингових ризиків.

 10. Оцінка ризику методом експертних оцінок.

 11. Види бюджетів, що складаються на промислових підприємствах.


3. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

3.1 Тема: “Динамічні методи оцінки ефективності інвестицій”Варіант №1.
Запитання №1.

Вибрати правильне призначення коефіцієнта нарощування вартості капіталу.

КНВ призначений для:

1. Визначення початкової вартості капіталу по заданій нарощеній сумі.

2. Визначення початкової суми по заданому ряду щорічних платежів.

3. Визначення кінцевої вартості.


Запитання №2.

Метод аннуітетів доцільно використовувати для оцінки ефективності інвестицій: 1. З рівномірним рядом поточних доходів та витрат.

 2. З наростаючим рядом поточних доходів та витрат.

 3. З рядом доходів та витрат, що зменшуються.


Запитання №3.

Використовуючи ключові слова, сформулювати критерій методу внутрішньої процентної ставки.

Інвестиція є вигідною, якщо…

Ключові слова: величина, процент, інвестиційний, мінімальний, об'єкт, інвестиції, вимога, внутрішня процентна ставка.


Запитання №4.

Якщо інвестиція фінансується цілком власним капіталом, то мінімальний рівень доходів на капітал (i) повинен відповідати вимозі:
Запитання №5.

Продовжити фразу, доповнивши її одним із варіантів відповіді.

При визначенні середньорічної величини доходів залишкова вартість інвестиції повинна розподілятися з урахуванням:

1. Аннуїтет - фактора.

2. Коефіцієнта кінцевої вартості.

3. Фактора розподілу залишкової вартості.


Запитання №6.

Вибрати правильний варіант відповіді.

Чиста дисконтована вартість капіталу - це:

1. Різниця між дисконтованою величиною доходів і витрат.

2. Різниця між витратами на придбання і виручкою від ліквідації.

3. Сума щорічних платежів і процентів на капітал в останній рік існування інвестиційного об'єкта.


Запитання №7.

Фінансово-господарська рівновага при побудові фінансового плану забезпечується за допомогою наступних інструментів:

1. Розрахунок рентабельності інвестиції;

2. Одержання кредитів у необхідних обсягах;

3. Розрахунок прибутку від реалізації продукції;

4. Дисконтування доходів;

5. Здійснення додаткових фінансових інвестицій.
Запитання №8.

Встановіть логічну послідовність розрахунку чистої дисконтованої вартості

1. Розрахувати чисту дисконтовану вартість;

2. Розрахувати коефіцієнт дисконтування;

3. Установити тривалість планового горизонту;

4. Сформувати потоки платежів;

5. Установити процентну ставку доходу на капітал.
Задача.

Інвестиційний об'єкт характеризується наступним чисельним рядом:

-250; -300; 100; 180; 390; 745.

Інвестор має власні кошти в розмірі 600 тис. грн. Він може щорічно використовувати по 150 тис. грн. Процентна ставка дорівнює 10%.

Скласти фінансовий план інвестиційного об'єкта і зробити висновок про ефективність інвестиції.

Варіант №2.

Запитання №1.

Вибрати правильне твердження.

За допомогою коефіцієнта дисконтування можна:


 1. Нарахувати проценти на сьогоднішні платежі;

 2. Знайти початкову суму по заданій кінцевій сумі капіталу;

 3. Визначити розмір щорічного платежу по відомій початковій вартості;

 4. Визначити кінцеву суму по заданому ряду щорічних платежів.


Запитання №2.

Продовжити фразу, доповнивши її ключовими словами:

Метод аннуїтетів дозволяє…

Ключові слова: платіж, експлуатація, рівномірно, розподілити, інвестиційний об'єкт, єдиний, здійснити, інвестиції.


Запитання №3.

Вибрати формулу, по якій можна розрахувати внутрішню процентну ставку інвестиційного об'єкта:
Запитання №4.

Вибрати правильну відповідь.

Якщо відомий рівномірний чисельний ряд щорічних платежів, то початкову суму можна визначити за допомогою:

1. Коефіцієнта дисконтування.

2. Коефіцієнта сумарного дисконтування.

3. Коефіцієнта кінцевої вартості.


Запитання №5.

Підприємцеві пропонується виробнича інвестиція, що характеризується двома числами: платежі в розмірі 100 тис. грн. на початку інвестиційного періоду і доход у розмірі 320 тис. грн. наприкінці інвестиційного періоду через 5 років. Чи вигідна запропонована інвестиція для підприємця, якщо і=8%? .


Запитання №6.

Використовуючи ключові слова, сформулювати критерій методу чистої дисконтованої вартості.

Інвестиція є вигідною, якщо…

Ключові слова: ставка, інвестиційний, процентна, чиста дисконтована вартість, період, початок, капітал, обраний.


Запитання №7.

Фактор розподілу кінцевої вартості дозволяє: 1. Визначити значення ряду щорічних платежів, що є еквівалентним заданій кінцевій сумі.

 2. Визначити кінцеву вартість по заданому ряду щорічних платежів.

 3. Визначити початкову вартість, еквівалентну кінцевій.


Запитання №8.

При побудові фінансового плану додаткові інвестиції здійснюються, якщо аналізованому періоді. 1. Витрати перевищують доходи;

 2. Доходи перевищують витрати;

 3. Забезпечується рівність доходів і витрат.


Задача.

Витрати на раціоналізацію в точці 0 склали 320 тис. грн. Якою повинна бути мінімальна величина щорічного платежу в середньому, щоб протягом п'яти років при процентній ставці і=9% інвестиція була вигідною?


Варіант №3.
Запитання №1.

При використанні методу аннуітетів для визначення середніх річних витрат необхідно: 1. Розподілити плату за придбання інвестиційного об'єкта.

 2. Початковий внесок привести в кінцеву точку існування інвестиційного об'єкта.

 3. Дисконтувати поточні витрати.


Запитання №2.

При побудові фінансового плану залучення позикового капіталу здійснюється, якщо аналізованому періоді. 1. Витрати перевищують доходи;

 2. Доходи перевищують витрати;

 3. Забезпечується рівність доходів і витрат.


Запитання №3,

При побудові фінансового плану інвестиції цільовою функцією є: 1. Чиста дисконтована вартість.

 2. Аннуітет.

 3. Кінцева вартість капіталу.

 4. Внутрішня норма рентабельності інвестиції.


Запитання №4.

Вибрати правильні варіанти відповіді.

При використанні власних коштів для фінансування інвестицій критерій методу внутрішньої процентної ставки встановлюється, виходячи з:

1.) Мінімального процента доходів на капітал, що склався на ринку:

2.) Процентної ставки на кредит.

3.) Очікуваної дохідності інвестиції.


Запитання №5.

Відома величина кінцевої вартості капіталу Кп. Значення членів рівномірного чисельного ряду, що відповідає Кп, можна визначити, використовуючи:

1. Аннуїтет - фактор.

2. Коефіцієнт сумарного дисконтування.

3. Фактор розподілу залишкової вартості.
Запитання №6.

Використовуючи приведені ключові слова, сформулювати критерій методу аннуїтетів.

Інвестиція вигідна, якщо...

Ключові слова: доход, нижче, вище, видаток, не нижче, не вище, величина, середньорічний.


Запитання №7.

Фінансовий план інвестиції, як інструмент планування, забезпечує оптимальне рішення. 1. Окремого інвестиційного об'єкта;

 2. Інвестиційної програми підприємства;

3 ) Інвестиційної програми регіону;

4) Інвестиційної програми розвитку галузі.


Запитання №8.

Встановите логічну, послідовність відбору більш вигідної інвестиційної альтернативи методом чистої дисконтованої вартості:

1) Установити критерій відбору;

2) Розрахувати чисту дисконтовану вартість;

3) Сформувати потоки доходів і витрат по кожній інвестиції;

4) Установити тривалість планового горизонту;

5) Порівняти, показники чистої дисконтованої вартості.
Задача.

Інвестиційний об'єкт характеризується наступним чисельним рядом:

-100; +10; +10; +100.

Визначити внутрішню процентну ставку даного об'єкта.Варіант №4.
Запитання №1.

Визначити, вірно (В) або невірно (Н) наступне твердження.

Коефіцієнт кінцевої вартості дозволяє:


 1. Визначити початкову вартість капіталу по заданому чисельному ряду щорічних платежів з урахуванням процентної ставки;

 2. Визначити кінцеву вартість, що буде досягнута на основі початкової вартості, вкладеної на п років, з урахуванням нарахування процентів;

 3. Привести ряд щорічних платежів з урахуванням процентної ставки в кінцевий пункт п.


Запитання №2.

Вибрати правильний варіант відповіді.

Платіжний внесок, здійснюваний на початку платіжного ряду, можна розподілити на весь період існування інвестиційного об'єкта, використовуючи:

1. Фактор розподілу залишкової вартості.

2. Коефіцієнт сумарного дисконтування.

3. Аннуїтет - фактор.


Запитання №3.

Написати формулу формування мінімального рівня доходу на капітал у випадку, коли інвестиція фінансується цілком позиковим капіталом.


Запитання №4.

З приведених формул визначення коефіцієнта нарощування вартості капіталу вибрати правильні.
Запитання №5.

Підприємець має власні кошти в розмірі 200 тис. грн. Йому запропоновано помістити їх у банк при і=10% у рік. Підприємець знає, що через 5 років він зможе одержати в банку 325 тис. грн. Чи вигідна запропонована інвестиція для підприємця.


Запитання №6.

При побудові фінансового плану інвестиції цільовою функцією є:

1. Чиста дисконтована вартість;

2. Аннуїтет;

3. Кінцева вартість капіталу;

4. Внутрішня рентабельність інвестиції.


Запитання №7.

Вибрати правильне формулювання критерію методу внутрішньої процентної ставки при інвестуванні за рахунок власних коштів.

Інвестиція є вигідною, якщо:

1. Внутрішня процентна ставка інвестиції не вище вимоги мінімального процента доходів, запропонованого до інвестиційного об'єкта;

2. Норма доходу на капітал дорівнює розміру процентної ставки кредитора, що надає капітал.

3. Внутрішня процентна ставка інвестиції не менше вимоги мінімального процента доходів, що пред'являється до інвестиційного об'єкта.
Запитання №8.

Вибрати відповідні етапи і встановити логічну послідовність оцінки ефективності окремої інвестиції методом аннуїтетів:

1) Розрахувати аннуїтет доходів;

2) Установити плановий горизонт;

3) Розрахувати аннуїтет витрат;

4) Порівняти аннуїтет доходів із установленим критерієм;

5) Порівняти аннуїтет витрат із установленим критерієм;

6) Порівняти аннуїтет витрат з аннуїтетом доходів.

7) Сформувати платіжні потоки.
Задача.

Інвестиційний об'єкт характеризується наступним чисельним рядом:

- 700;-250;-100; 300; 450; 800;

Інвестор має власні кошти в розмірі 600 тис. грн. Він може щорічно використовувати по 100 тис. грн. Процентна ставка і=10%.

Скласти фінансовий план інвестиційного об'єкта і зробити висновок про ефективність інвестиції.
Варіант №5.

Запитання №1.

З приведених формул визначення коефіцієнта дисконтування вибрати неправильні:

Запитання №2.

Вибрати правильну відповідь.

Фактор розподілу залишкової вартості (ФРЗВ) дозволяє:

1. Визначити значення ряду щорічних платежів, що відповідає заданій кінцевій сумі з урахуванням нарахування процентів.

2. Представити задану початкову суму у виді еквівалентного платіжного ряду на весь термін існування інвестиційного об'єкта при заданій процентній ставці.

3. Визначити залишкову вартість по заданому ряду щорічних платежів з урахуванням нарахування процентів.


Запитання №3.

Закінчити фразу, доповнивши її однією з приведених формул.

У випадку якщо інвестиція фінансується частково власним (СК) і частково позиковим капіталом (ЗК), вимога мінімального рівня прибутків розраховується як змішана процентна ставка з урахуванням рівня використання кожного джерела:Запитання №4.

Рівновага платежів при побудові фінансового плану інвестиції забезпечується за допомогою таких інструментів: 1. Рентабельності інвестиції.

 2. Одержання кредитів у необхідних обсягах.

 3. Реалізації продукції.

 4. Дисконтування прибутків.

 5. Здійснення додаткових фінансових інвестицій.


Запитання №5.

Вибрати правильну відповідь.

Якщо чиста дисконтована вартість капіталу дорівнює нулю, то інвестиція


 1. Не ефективна, тому що інвестор не одержує доходів;

 2. Інвестиція ефективна, тому що інвестор одержав перший платіж;

 3. Інвестиція мінімально ефективна.Запитання №6.

Вибрати правильну відповідь.

При визначенні середніх річних витрат за допомогою методу аннуїтетів, необхідно:


 1. Розподілити плату за придбання інвестиційного об'єкта;

 2. Залишкову вартість використовувати з урахуванням фактора розподілу залишкової вартості;

 3. Початковий внесок привести в кінцеву точку існування інвестиційного об'єкта.


Запитання №7.

При використанні фінансового плану інвестиції повна порівнянність порівнюваних альтернатив забезпечується за рахунок: 1. Потоку доходів;

 2. Здійснення додаткових інвестицій при наявності вільних коштів;

 3. Припущення постійно існуючих можливостей одержання кредиту у випадку дефіциту коштів;

 4. Встановлення однакової величини потреб у стартовому капіталі.


Запитання №8.

Чиста дисконтована вартість при збільшенні процентної ставки на капітал: 1. Підвищується;

 2. Знижується;

 3. Не змінюється.


Задача.

Підприємство планує інвестиції по розширенню виробництва, що потребує в точці 0 витрат 500 тис. грн. і протягом терміна експлуатації щорічно 80 тис. грн. Середньорічні доходи в результаті інвестиції складуть 200 тис. грн. Тривалість експлуатації 5 років. Залишкова вартість 5 тис. грн.

Зробити графічне зображення умови задачі. Визначити середньорічні доходи та витрати в цілому по інвестиції при і=12%. Визначити доцільність розширення виробництва.

3.2 Тема: Джерела фінансування інвестиційПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка