Методичні рекомендації по вивченню дисципліни Дисципліна «Екологія міських систем»Скачати 268.12 Kb.
Дата конвертації25.06.2019
Розмір268.12 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Навчально-науковий центр "Інститут біології"
Укладач(і):

Канд. с. – г. наук Карлащук С.В.

Екологія міських систем

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ


освітньо-професійної програми ОКР бакалавр за напрямом

6.040106 - “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”

Затверджено на засіданні кафедри

Протокол № 3

від «19»травня 2011р.


Зав. кафедри __________________

Лукашов Д.В.


Директор ННЦ "Інститут біології"

________________

Остапченко Л.І.


КИЇВ –2011Робоча навчальна програма з дисципліни:

_"Екологія міських систем"

назва навчальної дисципліни
Укладач(і): канд. с. – г. наук Карлащук С.В.

науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по-батькові

Лектор(и): канд. с. – г. наук Карлащук С.В.

науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали
Викладач(і): канд. с. – г. наук Карлащук С.В.

науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали викладача(ів),

який(і) веде(уть) семінарські, практичні, лабораторні заняття
Погоджено

науково-методичною комісією


Протокол Вченої ради

біологічного факультету № 12

від « 29 » червня 2011 р.

__________________________

Голова НМК Кілочицький П.Я.


КИЇВ-2011
Методичні рекомендації по вивченню дисципліни
Дисципліна «Екологія міських систем» відноситься до циклу базових професійних дисциплін програми підготовки бакалаврів денної форми навчання за спеціальністю «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Особлива увага приділяється поняттю про місто, процесу урбанізації, виникненню та розвитку урбаністичних систем, формуванню урбанізованого довкілля та його біоти, складні взаємовідносини між природною, технічною та соціально – економічними підсистемами урбосистеми, адаптації організмів до умов життя в перетвореному людиною урбанізованому довкіллі, управління довкіллям з боку людини, психологічні, соціо – етно – культурні аспекти буття людини в міському довкіллі, місце і роль живих істот в житті «урбаністичної людини».

Мета і завдання навчальної дисципліни «Екологія міських систем»: Забезпечити загально – природничими, географічними та біологічними відомостями стосовно урбаністичних систем, сформувати знання та вміння, необхідні для вирішення різноманітних екологічних проблем, які є наслідками урбанізації або пов’язані із урбаністичними системами.

Завдання дисципліни:


 • визначення міста, урбанізації, міського та урбанізованого довкілля, урбогеосоціосистеми;

 • розгляд історії формування та розвитку міст;

 • просторовий та функціональний аналіз урбаністичних систем;

 • класифікація природних та антропогенних ландшафтів;

 • аналіз ландшафтної структури міських систем;

 • аналіз адаптації організмів до умов урбанізованого довкілля;

 • типологія урбанізованих біотопів;

 • аналіз флоро – та фауногенезу на урбанізованих теренах;

 • аналіз взаємодії біотичних, технічних та соціальних компонентів урбогеосоціосистеми;

 • оптимізація урбанізованого довкілля з метою збалансованого розвитку урбосоціогеосистем.

Предмет навчальної дисципліни: місто, урбанізація, урбанізоване довкілля, функції міст, урбогеосоціосистема, центральні місця, урбанізовані ландшафти, фактори урбанізованого довкілля, організми, біологічна адаптація, урбанізовані біотопи, ландшафтна інженерія та екологічні технології оптимізації урбанізованого довкілля, природоохоронні території в містах.

Вимоги до знань та вмінь

По завершенню вивчення дисципліни «Екологія міських систем» студенти повинні:

1. Знати:


 • основні поняття географії міст, антропогенного ландшафтознавства, екологічної фізіології, біогеографії;

 • періодизацію історії формування та розвитку міст;

 • основи просторового моделювання урбаністичних систем;

 • принципи та підходи щодо класифікації природних і антропогенних ландшафтів;

 • особливості прояву екологічних факторів та адаптації організмів до них в урбанізованому середовищі;

 • особливості існування живих організмів, їх популяцій та угруповань в урбанізованому середовищі;

 • принципи та підходи щодо виділення та класифікації міських біотопів, польового визначення видів рослин і тварин;

 • особливості флоро – та фауногенезу на урбанізованих теренах;

 • початкові відомості з екології вибраних таксонів в умовах міста – систематика, первинний та вторинний ареали, біотичні вимоги, життєвий цикл;

 • основні екологічні та довкільні проблеми, пов’язані із рослинами, тваринами, грибами, мікроорганізмами в містах.

2. Вміти:

 • оперувати поняттями урбанізованого довкілля, міста як специфічного середовища людини і біоти, урбогеосоціосистеми, ландшафту щодо пояснення екологічних, соціально – культурних і технологічних проблем міст;

 • аналізувати географічні та історичні закономірності формування та розвитку поселень міського типу;

 • застосовувати підходи теорії центральних місць щодо просторового аналізу систем розселення;

 • застосовувати принципи та методи функціонального зонування урбанізованих територій;

 • проводити інвентаризацію міських ділянок на підставах методичних положень державного кадастру;

 • ідентифікувати типи урбанізованих ландшафтів;

 • пояснювати факти існування живих організмів в фізичних та біотичних умовах з позиції теорії біологічної адаптації;

 • виявляти і аналізувати біогеографічні закономірності формування міської флори та фауни;

 • розробляти заходи щодо екологічного планування та проектування урбанізованого довкілля з метою збереження біологічного і ландшафтного різноманіття міст;

 • використовувати комп’ютерну техніку для обробки та аналізу даних, представлення результатів, писати звіти з наукової роботи, реферувати і анотувати наукові публікації (в тому числі однією з іноземних мов, що вивчаються студентом), робити ефективні усні презентації.

Місце у структурно – логічній схемі спеціальності: викладання учбового матеріалу базується на вивченні таких дисциплін як «Геологія з основами геоморфології», «Ґрунтознавство», «Біологія», «Основи екології». Вивчення матеріалу, запропонованого в «Техноекології», слугує базою або використовується в дисциплінах «Моделювання і прогнозування стану довкілля», «Нормування антропогенного навантаження», «Екологічна безпека», «Екологія міських систем».

Система контролю знань та умови складання іспиту: Навчальна дисципліна «Екологія міських систем» оцінюється за модульно – рейтинговою системою. Вона складається з трьох модулів. Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 – бальною шкалою.


Форми поточного контролю: 3 реферативні роботи

Модульний контроль: 3 модульні контрольні роботи
Змістовний модуль 1

Вид роботи

Бали

Реферат

10

Опитування

5

Модуль (тестування) 1

10
25

Змістовний модуль 2Вид роботи

Бали

Реферат

10

Опитування

5

Модуль (тестування) 2

10
25

Змістовний модуль 3Вид роботи

Бали

Реферат

10

Опитування

5

Модуль (тестування) 3

10
25

Змістовний модуль 4Вид роботи

Бали

Реферат

10

Опитування

5

Модуль (тестування) 4

10
25

З кожного розділу курсу студенти отримують підсумкову рейтингову оцінку за 100-бальною шкалою, яка розраховується за накопичувальною системою як сума балів, отриманих студентом за поточні модулі. В таблиці представлена максимальна кількість балів за змістові модулі та розрахунок підсумкової оцінки за накопичувальною системою з курсу «Екологія міських систем», який складається з 3 змістових модулів і має загальний обсяг рівний 5 кредитам (30 години лекцій, 30 години практичних занять, 120 годин самостійної роботи студента, всього 180 годин).Загальна кількість балів, які можуть отримати студенти з курсу «Екологія міських систем»

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Змістовний модуль 3

Змістовний модуль 4

Всього

Максимальна кількість балів

Поточний контроль

тест

Поточний контроль

тест

Поточний контроль

Тест

Поточний контроль

Тест
15

10

15

10

15

10

15

10
Сума

25

25

25

25

100


Підсумкова рейтингова оцінка з курсу «Екологія міських систем» виставляється після обов’язкової здачі реферативних робіт. Студенти, які набрали понад 60 балів, вважаються такими, що засвоїли курс.

В разі відсутності студента при написання модульної контрольної роботи з поважних причин, які підтверджені документально, він має право на його складання впродовж двох тижнів. При неявці студента у зазначений термін без поважних причин кількість балів даного модуля рівна нулю.Підсумкове тестування. Студенти, у яких загальний рейтинг за семестр є нижчим 60-ти балів, обов’язково проходять підсумкове тестування. Максимальна кількість балів, яку можна отримати після підсумкового тестування, не може перевищувати 40% від раніше отриманих балів за змістові модулі.

Також підсумкове тестування можуть пройти ті студенти, які мають позитивний рейтинг, але бажають підвищити його. Підсумкова рейтингова оцінка студента, який набрав задовільну кількість балів, але бажає підвищити свій рейтинг, оцінюється як середня від суми балів, набраних протягом семестру та отриманих на підсумковому тестуванні:О=(ПРО+ПТ) / 2 ,

де О – остаточна підсумкова рейтингова оцінка, ПРО – підсумкова оцінка, отримана протягом семестру, ПТ – оцінка, отримана за підсумковий тест.Таким чином, за результатами підсумкового тесту студент може отримати остаточну оцінку, що може бути як вищою, так і нижчою від семестрової.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ


№ лекції

Назва теми

Кількість годин

Лекції

Практ.

Сам. р.

Змістовний модуль 1. Місти як супергеоекосистема територіально – виробничого комплексу

1.

Природно – соціальні та екологічні умови функціонування міських систем

22.

Географічні, біологічні та соціально- культурні аспекти урбанізації
2
3.

Районування та структурування території міста

24.

Біотичні компоненти урбанізованого довкілля. Сезонні явища в житті рослин і тварин міста.
2
5.

Екологізація житлових соціально – культурних і службових приміщень

26

Аналіз функцій міських систем (на прикладах міст світу). Індивідуальні завдання
2Всього:

6

6
Змістовний модуль 2. Системи і схеми водопостачання міст та промислових підприємств

1

Водні ресурси в містах

22

Основні вимоги до водопровідних мереж і водоводів при проектуванні та експлуатації. Устрій водопровідної мережі
2
3

Системи водовідведення та очистки стічних вод

24

Устрій і обладнання каналізаційних мереж
2
5

Процеси формування якості поверхневих вод у міському середовищі

26

Методи захисту та відновлення поверхневих водних об’єктів
2
7

Повітряне середовище міста

28

Заходи із захисту повітряного басейну міст
2
9

Мікроклімат міського середовища

210

Захист від негативних фізичних впливів міського середовища

Всього:

10

10
Модуль 3. Міська флора і фауна

11

Шляхи та особливості формування флори і фауни

212

Визначення типів природних і антропогенних ландшафтів
2
13

Урбанізовані біоценози

214

Комплексні зелені зони міст
2
15

Оптимізація урбанізованого довкілля: взаємозв’язок природної, техногенної і соціальної підсистем

216

Адаптації організмів до умов урбанізованого довкілля
2Всього:

6

6
Модуль 4 Енергетичні та санітарні системи міст

17

Енергетичні об’єкти міст – основний техногенний фактор впливу на атмосферу

218

Нетрадиційні та відновні джерела енергії
2
19

Побутові та виробничі відходи в містах

220

Утилізація промислових відходів
2
21

Екологічні проблеми міст України

222

Розвиток міських систем у майбутньому
4
23

Управління екологічною безпекою міста

2


Всього:

8

8Разом:Модуль 1. Місти як супергеоекосистема територіально – виробничого комплексу
Лекція 1. Природно – соціальні та екологічні умови функціонування міських систем – 2 год.

Ландшафтні властивості міста. Поліструктурність та полі функціональність міста. Інженерно – технічна інфраструктура міста. Класифікація інженерно – технічної інфраструктури, сфери життєзабезпечення міста. Екологічні, соціально – економічні та територіальні особливості розвитку промислових об’єктів. Місто як відкрита і нерівноважна система. Загальні питання районування


Практичне заняття 1. Географічні, біологічні та соціально- культурні аспекти урбанізації – 2 год.
Лекція 2. Районування та структурування території міста – 2 год.

Загальні принципи районування та принципи структурування міста за функціональним призначенням та характером використання. Генеральний план населеного пункту. Селітебна територія. Виробнича зона. Комунально – господарська зона. Ландшафтно – рекреаційна територія. Санітарно – захисні зони.


Практичне заняття 2. Біотичні компоненти урбанізованого довкілля. Сезонні явища в житті рослин і тварин міста. 2 год.
Лекція 3. Екологізація житлових соціально – культурних і службових приміщень – 2 год.

Екологічна ємність міських територій. Екосистеми житлових споруд. Показники комфортності житла. Сталий розвиток міста. Якість міського середовища. Елементи міської системи. Теорія надійності та надійність елементів геоекосистеми. Надійність людини як складової цієї системи.


Практичне заняття 3. Аналіз функцій міських систем (на прикладах міст світу). Індивідуальні завдання
Питання до модуля 1.

1. Ландшафтні властивості міста

2. Поліструктурність та полі функціональність міста

3. Сталість та динамічність міських систем

4. Відкритість міської системи

5. Матеріальний баланс

6. Поліморфність міських екосистем

7. Нерівноважна система

8. Генеральний план населеного пункту

9. Селітебна територія

10. Виробнича зона

11. Комунально – господарська зона

12. Ландшафтно – рекреаційна територія

13. Надземні та підземні комунікації

14. Дорожньо – транспортна територія

15. Рекреаційна та бальнеологічні зони

16. Приміська зона

17. Моно – та поліфункціональні комплекси

18. Зонування промислових районів

19. Санітарно – захисні зони

20. Екологічна ємність міських територій

21. Екосистеми житлових споруд

22. Показники комфортності житла

23. Інсоляційний, шумовий, аераційний режими

24. Сталий розвиток міста

25. Якість міського середовища

26. Елементи міської системи

27. Системи і підсистеми водопостачання міст

28. Системи і підсистеми водовідведення міст

29. Системи технічної і соціальної інфраструктури міста

30. Системи санітарної очистки міста

31. Система озеленення і соціальної інфраструктури міста

32. Система рекреації і бальнеології

33. Система покращення якості води для питних та виробничих потреб

34. Система теплопостачання

35. Міський транспорт

36. Вулично – шляхова мережа

37. Відвали, шламонакопичувачі

38. Надійність механічного елемента системи

39. Надійність праці людини

40. Відмова (ініційована, катастрофічна)

41. Крива інтенсивності відмов

42. Системи з послідовним, паралельним, мостовим, змішаним з’єднанням елементів

43. Дерево несправності

44. Характер помилок людини

45. Види і причини помилок людини

46. Прогнозування помилок людини

47. Показники і критерії надійності (параметричні, структурні, алгоритмічні, структурно – алгоритмічні)


Модуль 2. Системи і схеми водопостачання міст та промислових підприємств

Лекція 4. Водні ресурси в містах – 2 год.

Водотоки. Класифікація міських річок за розміром. Водні об’єкти міста. Використання водних об’єктів міста. Централізоване та децентралізоване водопостачання. Раціональне використання водних ресурсів. Оцінка стану водних об’єктів міста. Норми та режими водопостачання.
Практичне заняття 4. Основні вимоги до водопровідних мереж і водоводів при проектуванні та експлуатації. Устрій водопровідної мережі – 2 год.
Лекція 5. Системи водовідведення та очистки стічних вод – 2 год.

Системи водовідведення та очищення стічних вод. Класифікація стічних вод, їх склад і властивості. Основні нормативно – правові вимоги до прийому стічних вод у систему водовідведення міста і водні об’єкти. Норми, режими водовідведення та розрахункові витрати стічних вод. Системи збору та транспортування стічних вод.


Практичне заняття 5. Устрій і обладнання каналізаційних мереж. Багаторазове використання виробничих, міських стічних вод і поверхневого стоку в замкнених системах технічного водопостачання – стратегічний шлях покращення якості довкілля – 2 год.
Лекція 6. Процеси формування якості поверхневих вод у міському середовищі – 2 год.

Склад, характеристика та класифікація домішок природних та стічних вод. Класифікація процесів та методів очистки води. Теоретичні основи видалення домішок, що знаходяться у завислому стані. Вимоги ДСанПіН до якості питної води. Споруди, устаткування, обладнання для видалення і знезараження домішок води механічними, фізичними, хімічними, фізико – хімічними, біологічними методами. Принципові схеми покращення якості господарсько – побутових, виробничих і поверхневих стічних вод.


Практичне заняття 6. Методи захисту та відновлення поверхневих водних об’єктів – 2 год.

Методи зменшення зовнішнього впливу на поверхневі водні об’єкти.


Лекція 7. Повітряне середовище міста – 2 год.

Склад, будова, властивості та функції атмосфери. Характеристика забруднюючих атмосферу речовин та класифікація джерел забруднення. Нормування якості атмосферного повітря. Основні джерела утворення та викидів в атмосферу забруднювачів залежно від галузей виробництва. Процеси формування складу атмосферного повітря у населеному пункті. Розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері. Трансформування домішок в атмосфері. Смоги.


Практичне заняття 7. Заходи із захисту повітряного басейну міст – 2 год.

Санітарно – захисні зони. Архітектурно – планувальні заходи. Інженерно – організаційні заходи. Маловідходні та безвідходні технології. Технологічні засоби та технологія очищення викидів.


Лекція 8. Мікроклімат міського середовища – 2 год.

Мікроклімат міського середовища. Шкідливі фізичні впливи: радіаційний вплив, магнітні, електричні та електромагнітні поля та випромінення. Акустичні впливи та вібрація.


Практичне заняття 8. Захист від негативних фізичних впливів міського середовища – 2 год.
Модуль 3. Міська флора і фауна
Лекція 9. Шляхи та особливості формування флори і фауни – 2 год.

Шляхи та особливості формування флори і фауни. Роль рослинного та тваринного світу в урбоекосистемі та житті міського населення. Роль міст в динаміці ареалів видів флори і фауни. Шляхи формування флори і фауни міст.


Практичне заняття 9. Визначення типів природних і антропогенних ландшафтів – 2 год.
Лекція 10. Урбанізовані біоценози – 2 год.

Антропогенний та урбанізований ландшафт. Урбанізовані біотопи. Фітомеліорація міського середовища. Функції рослинного покриву в містах. Фітомеліоративні системи та їх класифікація. Властивості рослин, що використовуються у складі міських та приміських насадженнях. Принципи створення насаджень в містах та приміських зонах міст.


Практичне заняття 10. Комплексні зелені зони міст – 2 год.

Призначення, структура і статус комплексних зелених зон міст. Виділення та визначення розмірів зелених зон міст на прикладі Києва. Охорона та використання лісів зелених зон міста.


Лекція 11. Оптимізація урбанізованого довкілля: взаємозв’язок природної, техногенної і соціальної підсистем – 2 год.

Комбінація технічних та біологічних засобів охорони довкілля в містах як запорука оптимізації урбанізованого довкілля. Фітомеліорація. Санітарно – епідеміологічні проблеми міст. Різновиди та агенти біологічних пошкоджень в містах. Управління поведінкою тварин в містах. Збереження біологічної та ландшафтної різноманітності в містах.


Практичне заняття 11. Адаптації організмів до умов урбанізованого довкілля – 2 год.
Питання на модуль 3

1. Роль флори і фауни в урбоекосистемі

2. Роль міст в динаміці ареалів видів флори і фауни

3. Шляхи формування флори і фауни міст

4. Урбанізовані біоценози

5. Антропогенний та урбанізований ландшафт

6. Поняття «ареал», різновиди ареалу

7. Антропогенний ландшафт. Відмінність від ландшафтно – техногенної системи

8. Основні риси змін рослинного покриву в процесі урбанізації

9. Охарактеризуйте основні риси урбанізованої фауни

10. Фітомеліорація, створення зелених насаджень у різних функціональних зонах міст

11. Класифікація зелених насаджень міст

12. Функції лісопаркової та лісогосподарської частин зеленої зони міста
Модуль 4. Енергетичні та санітарні системи міст
Лекція 12. Енергетичні об’єкти міст – основний техногенний фактор впливу на атмосферу – 2 год.

Структура та тенденція розвитку енергопостачання. Традиційна енергетика. Основні типи електричних станцій. Енергогенеруючі потужності України. Об’єкти малої енергетики. Вплив енергетичних об’єктів на довкілля. Взаємодія ТЕС і довкілля. Взаємодія АЕС і довкілля. Взаємодія ГЕС і довкілля.


Практичне заняття 12. Нетрадиційні та відновні джерела енергії – 2 год.

Проекти з використання нетрадиційних та відновних джерел енергії в містах. Екологічні аспекти нетрадиційної енергетики.


Лекція 13. Побутові та виробничі відходи в містах – 2 год.

Склад, властивості та об’єм твердих побутових відходів. Збирання, видалення та утилізація твердих побутових відходів. Прибирання міських територій. Полігони твердих побутових відходів. Сміттєпереробні заводи. Заводи із спалення сміття. Характеристики твердих промислових відходів. Методи підготовки та переробки твердих відходів. Технологія складування твердих відходів. Технологія складування твердих відходів.


Практичне заняття 13. Утилізація промислових відходів – 2 год.

Утилізація відходів паливно – енергетичного комплексу. Утилізація відходів металургійного комплексу. Утилізація відходів машинобудівного комплексу. Утилізація відходів хімічного виробництва. Утилізація відходів переробки деревини. Утилізація відходів виробництва будівельних матеріалів.


Лекція 14. Екологічні проблеми міст України – 2 год.

Великі індустріальні центри. Великі портові міста. Міста з переважним розвитком певної галузі виробництва. Міста, що постраждали від катастрофи на Чорнобильській АЕС. Міста з відносно сприятливим екологічним становищем. Міста – курорти та туристичні центри.


Практичне заняття 14. Розвиток міських систем у майбутньому – 2 год.

Загальні положення та проблеми. Стратегії адаптації та виживання. Розвиток теорії урбанізації. Перші кроки до рішення проблем розвитку міст у майбутньому.


Лекція 15. Управління екологічною безпекою міста – 2 год.

Правові основи управління. Організаційна система управління. Екологічний моніторинг міського середовища. Економічний механізм природокористування. Екологічна експертиза і екологічний аудит. Громадські екологічні організації та рухи.


Питання до модулю 4
1. Енергозберігання, система енергопостачання, мета перетворення енергії, паливо.

2. Первинні джерела енергії.

3. Вторинна енергія

4. Паливо – енергетичний комплекс України

5. Основні тенденції розвитку енергетики міст

6. Шляхи зменшення негативного впливу паливо – енергетичного комплексу до довкілля

7. Основні типи електричних станцій.

8. Енергогенеруючі потужності України

9. Нетрадиційні та відновні джерела енергії

10. Вплив енергетичних об’єктів на довкілля

11. Взаємодія ТЕС і довкілля

12. Взаємодія АЕС і довкілля

13. Взаємодія ГЕС і довкілля

14. Екологічні аспекти нетрадиційні енергетики

15. Енергопостачання та екологічна ситуація в Україні

16. Джерела утворення промислових відходів, узагальнена характеристика відходів

17. Класифікація відходів

18. Основні методи підготовки та переробки відходів

19. Методи складування твердих відходів та їх вплив на довкілля

20. Характеристики основних відходів паливо – енергетичного комплексу

21. Характеристика основних відходів металургійного комплексу та напрями їх утилізації

22. Характеристика основних відходів машинобудівного комплексу та напрями їх утилізації

23. Характеристика основних відходів хімічного промислового комплексу та основні напрями їх утилізації

24. Відходи переробки деревини та основні напрями їх утилізації

25. Переваги централізованого знешкодження токсичних промислових відходів на полігонах

26. Фактори, що впливають на формування екологічної обстановки в містах

27. Основні екологічні проблеми великих промислових центрів

28. Екологічна обстановка у великих портових містах України

29. Екологічні проблеми міст – центрів гірськодобувних промисловості

30. Екологічні проблеми міст – центрів металургійної промисловості

31. Вплив об’єктів енергетики на стан природного середовища міст

32. Міста, що постраждали від катастрофи на Чорнобильській АЕС

33. Шляхи рішення основних екологічних проблем міст

34. Міста з відносно сприятливою екологічною обстановкою

35. Стан природного середовища в основних курортних містах та туристичних центрах України

36. Правове регулювання екологічних проблем міста в природоохоронному законодавстві України

37. Органи управління екологічною безпекою міського середовища та їх функції

38. Система спостережень за станом довкілля в місті

39. Платежі за використання природних ресурсів та за забруднення міського середовища

40. Види і призначення екологічних експертиз

41. Діяльність громадських екологічних організацій.
Основна література до курсу:

1. Кучерявий В.П. Урбоекологія. – Львів: Світ, 1999. – 360 с.

2. Экология города / под ред. Ф.В. Стольберга. – К.: Либра, 2000. – 464 с..

3. Владимиров В.В., Микулина Е.М., Яргина З.Н. Город и ландшафт. – М.: Мысль, 1986. – 236 с.

4. Глазычев В.Д. Социально-экономическая интерпретация городской среды. – М., 1984. – 180 с.

5. Голубец М.А. Актуальные вопросы экологии. – К., 1982. – 155 с.

6. Голубець М.А. Від біосфери до соціосфери. – Львів, 1997. – 256 с.

7. Григорян А.Г. Ландшафт современного города. – М.: Стройиздат, 1986. – 136 с.

8. Клауснитцер Б. Экология городской фауны. – М.: Мир, 1990. – 246 с.

9. Кучерявый В.А. Урбоэкологические основы фитомелиорации. Ч. I. Урбоэкология. – М.: НТ

„Информация”, 1991. – 357 с. 10. Лаптєв О.О. Екологічна оптимізація біогеоценотичного покриву в сучасному урболандшафті. – К.:

Укр. екол. акад. наук,1998. – 208 с.

11. Машинский Л.О. Город и природа. – М.: Стройиздат. – 225 с.

12. Перцик Е.Н. География городов (геоурбанистика). – М.: Высшая школа, 1991. – 319 с.

13. Урбанізація навколишнього середовища: охорона природи та здоров’я людини. – К.:

Національний екологічний центр України, 1996. – 251 с.

14. Урбоэкология. – М.: Наука, 1990. – 240 с.

15. Экология урбанизированных территорий. – Казань: Изд-во Казанского университета, 1987. – 102с.
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка