Методичні рекомендації до вивчення дисципліни підготовки ІІІ (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для всіх спеціальностейСторінка8/11
Дата конвертації23.10.2017
Розмір0.77 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Семінарське заняття 8.


Тема: Регулятивні механізми функціонування і розвитку соціуму

Метою опрацювання матеріалу є вивчення регулятивних механізмів функціонування і розвитку соціуму, держави як інституту політичної системи суспільства, основних ідеологій та релігійної регуляції поведінки людей.Основні поняття для опрацювання:

Традиції, тотем, табу, політика, влада, держава, інститут політичної системи суспільства, ідея громадянського суспільства, право, правосвідомість, мораль, правова держава, морально-правове регулювання, ідеологія, тоталітаризм, фашизм, лібералізм, консерватизм, релігійна регуляція.Перелік основних питань:

  1. Регулятивні функції держави.

2. Моральна регуляція суспільства.

3. Релігійна регуляція поведінки людей.

4. Правова регуляція громадських стосунків.

5. Політика як соціальний регулятор стосунків між індивідами і соціальними спільностями.Базова література: 1– 4.

Допоміжна література: 8, 9, 29, 37, 43, 44, 48, 59, 63, 66, 82.

Інформаційні ресурси: 1.

Завдання на СРС:

Ідея громадянського суспільства. Типи ідеологій (тоталітаризм, фашизм, лібералізм, консерватизм). Основні ідеї роботи Донцова Д. Історія розвитку української державної ідеї.
Методичні рекомендації

Перше питання: Необхідно розглянути походження і сутність держави. Держава як головний інститут політичної системи суспільства. Слід розглянути регулятивні функції держави. Держава через механізми влади, управління, правосуддя може забезпечити розробку і реалізацію єдиних, загальнообов’язкових, чітко визначених типових масштабів для взаємовідносин і поведінки в суспільстві. Сучасні тенденції розвитку держави.

Друге питання: Необхідно розглянути моральну регуляцію суспільства. Традиції, тотем, табу. Мораль являє собою сукупність, систему норм, правил поведінки людей у суспільстві. На відміну від правових норм, норми моралі не закріплені в юридичних законах, а регулюються в суспільстві силою громадської думки. Необхідно розглянути сучасну мораль і культуру.

Третє питання: Необхідно розглянути релігійну регуляцію поведінки людей. Поняття: релігія, релігійна свідомість. Релігійна свідомість протягом історії розвитку людства набувала різноманітних форм, відтінків, пройшовши довгий шлях свого становлення від примітивних культів до складних релігійних систем і основних світових релігій сучасності. Релігія як форма суспільної свідомості охоплює релігійну ідеологію та релігійну психологію.

Четверте питання: Необхідно розглянути правову регуляцію суспільства. Право. Функції права в суспільстві. Право закріплюється в офіційних документах держави, встановлює загальну форму відносин, право визначає міру свободи людей, їх об’єднань, державних органів у взаємовідносинах між ними і гарантії свободи. Правосвідомість. Право і мораль. Ідея правової держави. Слід розглянути ознаки правової держави.

Пяте питання: Необхідно розглянути політику як соціальне явище. Політика і влада. Ідеологія як оціночно-нормативна форма свідомості колективних суб’єктів. Так політична свідомість є відображенням політичних відносин, політичної діяльності, що відбувається в суспільстві. Вона є сукупністю ідей, поглядів, вчень, політичних установок, тих чи інших політичних методів, за допомогою яких визначаються і втілюються в життя політичні інтереси суб’єктів політичних процесів. Слід розглянути ідеологічний та психологічний аспекти політичної свідомості. Типи ідеологій.

Питання для самостійного опрацювання:

  1. Традиції. Тотем. Табу.

2. Ідея громадянського суспільства. Типи ідеологій (тоталітаризм, фашизм, лібералізм, консерватизм). Основні ідеї роботи Донцова Д. Історія розвитку української державної ідеї.

Базова література: 1 - 4.

Допоміжна література: 8, 9, 29, 37, 43, 44, 48, 59, 63, 66, 82.

Інформаційні ресурси: 1.
Методичні рекомендації

Перше питання: Необхідно визначити, що становлення людини відбувалося у взаємозв’язку з виникненням і розвитком первісно-родового суспільства. Вже тоді існувала відмінність між твариним стадом і однією з перших форм людського суспільства – первісно-родовою спільнотою. Перша форма людського суспільства будувалася на принципах агамії та екзогамії. Головну роль в існувані екзогамії відігравали тотемістичні культи. Необхідно визначити сусність поняття тотем (род), а також тотемізм як найдавнішу форму релігії родового ладу, традиції та систему табу (заборони) елементів регуляції поведінки первісно-родової спільноти.

Друге питання: Необхідно розглянути феномен громадянського суспільства, його основні складові: добровільні обєднання громадян, громадянські рухи і політичні партії, які не перебувають на жодному рівні влади, діяльність незалежних засобів масової інформації, громадську думку, дискурсивні практики в сфері культури, політичну і громадську активність.

Визначити основні типи ідеологій (тоталітаризм, фашизм, лібералізм, консерватизм). Основні ідеї роботи Донцова Д. Історія розвитку української державної ідеї. Слід розглянути періоди становлення і розвитку української державності: стародавня доба, княжа доба, литовсько-руська (польсько-литовська) доба, доба козаччини і Гетьманська держава, українське національне відродження ХІХ початок ХХ століття, українська національно-демократична революція, радянська Україна та незалежна Українська держава.

Семінарське заняття 9.


Тема: Єдність і різноманіття історичного процессу

Метою опрацювання матеріалу є вивчення головних теорій культурно-історичного процесу.Основні поняття для опрацювання:

Принцип історизму, соціальне пізнання, єдність світової історії, проблема сенсу історії, глобальні проблеми сучасної цивілізації, загальнолюдські цінності, світова спільнота, різноманіття культур, цивілізації, діалог культур, соціальне прогнозування, методи передбачення майбутнього, сенс історії, теорії цивілізаційного фіналізму, циклізму, катастрофізму, ідея прогресу, сучасна цивілізація.Перелік основних питань:

  1. Єдність і різноманітність підходів до аналізу історії суспільства. Соціально-історична динаміка та її типи: лінійний, циклічний, спіралеподібний.

  2. Матеріалістичне розуміння історії (К. Маркс) і теорія соціальної еволюції (Ю. Хабермас).

  3. Глобальні проблеми сучасної цивілізації і загальнолюдські цінності.

  4. Соціальне прогнозування та вирішення глобальних проблем сучасності. Криза сучасної цивілізації та шляхи її подолання.

  5. Майбутнє сучасної цивілізації (історичний процес як сукупність унікальних типів культур: Н. Данилевський, П. Сорокін; світова історія як феномен множинності культур: О. Шпенглер; іторична зміна цивілізацій: А. Тойнбі; кінець історії: Ф. Фукуяма; сенс і призначення історії: К. Ясперс).

Базова література: 1– 4.

Допоміжна література: 8, 20, 24, 61, 69, 80, 81, 87, 88, 92, 96.

Інформаційні ресурси: 1.

Завдання на СРС:

Порівняйте погляди на культуру та цивілізацію наступних дослідників: Н. Данилевський, П. Сорокін, О. Шпенглер, А. Тойнбі.


Методичні рекомендації

Перше питання: Необхідно розглянути еволюцію філософських уявлень про єдність світової історії. Визначити різноманітність підходів до аналізу історії суспільства, соціально-історичну динаміку та її типи: лінійний, циклічний, спіралеподібний. Розглянути проблему смисла історії. Філософія історії передбачає вирішення цілого ряду проблем: спрямованість історичного розвитку людства; виявлення природи соціально-історичного закону; форм, етапів та критеріїв суспільного прогресу; гуманістичний зміст історії; проблема єдності і багатоманітності історичного процесу, періодизації та структурування його форм. Метод дослідження суспільства шляхом розгляду духовної культури народів став панівним у філософії історії. Його концепція є прообразом майбутніх теорій циклічності в розвитку культур і цивілізацій.

Друге питання: Необхідно розглянути обґрунтування ідеї світової історії К. Марксом. Формаційний підхід грунтується на моністичному, універсалістському розумінні історії. Він трактує всесвітню історію як єдиний лінійно-поступальний природно-історичний процес послідовної зміни суспільно-економічних формацій (К. Маркс). Теорія соціальної еволюції Ю. Хабермаса.

Третє питання: Необхідно розглянути виникнення глобальних проблем як закономірний результат розвитку суспільства. Глобальні проблеми і загальнолюдські цінності. Проблема війни і миру. Екологічна проблема. Демографічна проблема. Продовольча проблема. Енергетична проблема. Проблема подолання економічної відсталості країн, що розвиваються. Проблема світового освоєння космосу і багатств світового океану. Проблема епідемій і захворювань. Проблема зайнятості людей. Проблема тероризму. Комплексний підхід до вирішення глобальних проблем сучасності.

Четверте питання: Необхідно розглянути поняття соціального прогнозу, види і рівні соціального прогнозування. Методи передбачення майбутніх сценаріїв розвитку суспільства. Соціальний прогноз як теорія прогнозування, теорія побудови наукових альтернатив майбутнього. Футурологічні концепції про стратегії цивілізаційного розвитку людства. Розв’язання глобальних проблем сучасності. Майбутнє в системі ціннісних орієнтацій сучасного людства.

П’яте питання: Необхідно розглянути історичний процес як сукупність унікальних типів культур: Н. Данилевський (У всесвітній історії культури він виділяє 10+1 самобутніх типів культури):, П. Сорокін (сутність соціологічної концепції полягає в тому, що культура розглядається як цілісне утворення, складна ієрархічна система культурних і соціальних систем); світову історію як феномен множинності культур: О. Шпенглер; іторичну зміну цивілізацій: А. Тойнбі (концепція циклічного розвитку культури); кінець історії: Ф. Фукуяма; сенс і призначення історії: К. Ясперс).

Питання для самостійного опрацювання:

  1. Поняття світової спільноти. Захід, Схід, Україна в діалозі культур.

  2. Порівняйте погляди на культуру та цивілізацію наступних дослідників: Н. Данилевський, П. Сорокін, О. Шпенглер, А. Тойнбі.

Базова література: 1– 4.

Допоміжна література: 8, 20, 24, 61, 69, 80, 81, 87, 88, 92, 96.

Інформаційні ресурси: 1.
Методичні рекомендації

Перше питання: Необхідно зазначити, що вся історія суспільного життя, її матеріальної та духовної культури визначає реалізацію діяльнісно-творчого підходу людини до світу. Спілкування людей органічно є вплетеним в людську діяльність. У процесі спілкування люди формують і відтворюють якісне різноманітне життя як суспільне. Відбувається постійний діалог між різними культурами. Історично так склалося, що на нашій території перетиналися різні культури: Заходу і Сходу. Слід визначити різні культурні впливи на формування культури України.

Друге питання: Необхідно розглянути концепцію циклічного розвитку культури обґрунтовану в працях російського біолога Миколи Яковича Данилевського, німецького соціолога Освальда Шпенглера, англійського історика Арнольда Тойнбі. Визначте в чому полягає сутність цієї концепції: історія розвитку людства розглядається як історія співіснування локальних, незалежних один від одного соціокультурних типів.

Розгляньте вчення про відмінності культурних типів М. Данилевського. У всесвітній історії культури він виділяє 10+1 самобутніх типів культури: єгипетський, індійський, іранський, китайський, халдейський, грецький, римський, аравійський, романо-германський, американо-перуанський (як "сумнівний" тип). Крім того, вчений передбачав становлення одинадцятого типу – слов’янського як найбільш вираженого у руській культурі. Кожний тип культури проходить три фази свого розвитку: етнографічну, державну та цивілізаційну. Перехід до цивілізації характеризується розтратою культурного потенціалу.

Теорія культури Освальда Шпенглера викладена у роботі "Занепад Європи" (Закат Европы) де він розкриває свою концепцію розвитку культури як організму, який народжується, досягає розквіту і, виснажуючись, приходить до свого природного кінця. Він відкинув концепцію лінійного розвитку світового культурного прогресу і обґрунтував теорію рівноцінного циклічного розвитку культур. На його думку, кожна культура є "живим організмом" і має свою історію і долю. Відкинувши тезу про існування загальнолюдської культури, вчений доводить, що всесвітня історія складається з восьми, замкнених у своєму розвитку великих культур; кожна з них є "живим організмом", має власну історію і по-своєму цілком унікальна. До таких культур він відносить єгипетську, індійську, китайську, шумеро-аккадську (вавилонську), греко-римську (аполонівську), візантійсько-арабську (магічну), західноєвропейську (фаустівську) і культуру майя. Окремо виділяє російсько-сибірську культуру, яка перебуває в процесі свого становлення і тількино виходить на історичну арену. Кожна культура, за О. Шпенглером, проходить у своєму розвитку чотири фази: 1) становлення, або "дитинство"; 2) розвиток, або "юність"; 3) розквіт або "зрілість"; 4) занепад і смерть або "старість". Кожна культура має свою долю й тривалість життя, яке становить 1000 років. Потім культура вмирає, а сліди від неї залишаються у формі цивілізації.

Концепція Тойнбі, базується на своєрідній системі цінностей, навколо яких складається повсякденне життя - від найгрубіших його виявів до найвищих злетів творчості. Кожна локальна цивілізація проходить у своєму розвитку чотири стадії: виникнення, зростання, надлому і розпаду. Спочатку А. Тойнбі виділив для аналізу 21 цивілізацію, потім скоротив їх перелік до 13 найрозвинутіших, серед яких називалися антична, західна, православна, індійська, китайська, ісламська, (египетська, андська, мінойська, шумерська, майя, сирійська, індійська, хеттська, елінська, далекосхідна (у Кореї та Японії), іранська, арабська, мексиканська, юкатанська, вавілонська.

Прикладом циклічних теорій є концепція суперсистем П. Сорокіна. Сутність соціологічної концепції полягає в тому, що культура розглядається як цілісне утворення, складна ієрархічна система культурних і соціальних систем. Цінності головний принцип культури у концепції П.Сорокіна. Саме, цінності за П.Сорокіним і складають фундамент кожної культури.

Слід розглянути три типи соціокультурних суперсистем: чуттєвий, коли світоглядні установки спираються на чуттєве осягнення світу; ідеаціональний, для якого характерний раціональний підхід до дійсності; ідеалістичний, що включає почуття та інтуїцію.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка