Методичні рекомендації до вивчення дисципліни підготовки ІІІ (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для всіх спеціальностейСторінка4/11
Дата конвертації23.10.2017
Розмір0.77 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Семінарське заняття 2.


Тема: Ґенеза соціально-філософських ідей

Метою опрацювання матеріалу є вивчення соціально-філософської проблематики в різні історичні епохи.Основні поняття для опрацювання:

Соціальна теорія Платона (Платон «Держава»), соціальна теорія Аристотеля (Аристотель «Політика»), період еллінізму, соціально-історична характеристика епохи Середньовіччя, епохи Відродження, Соціальні утопії Т. Мора (Мор Т. «Утопія») і Т. Кампанели (Кампанелла Т. «Місто Сонця»), період Реформації, епоха Нового часу. Т. Гоббс «Левіафан», Просвітництво. Ж-Ж. Руссо «Про суспільний договір», німецька класична філософія, «Теорія всесвітньої єдності», філософська концепція К. Маркса та Ф. Енгельса, соціально-філософська думка ХХ століття.Перелік основних питань:

 1. Соціально-філософська проблематика в філософії античності.

 2. Загальна характеристика соціальних вчень доби Середньовіччя та Відродження.

 3. Розвиток уявлень про суспільство у період Нового часу та Просвітництва.

 4. Соціально-філософські ідеї в творчості представників німецької класичної філософії.

 5. Соціально-філософська думка ХХ століття.

Базова література: 1– 4.

Допоміжна література: 1, 2, 4, 18, 19, 31, 32, 39, 41, 47, 50, 54, 62, 71, 76.

Інформаційні ресурси: 1.

Завдання на СРС:

Соціально-історична сутність, соціально-значущі причини та наслідки періоду Реформації.


Методичні рекомендації

Перше питання: Необхідно розглянути проблему демократичного суспільства в філософії Демокріта. Слід звернутися до філософії Епікура, розглянути атомістичне вчення на основі якого він будує соціальну філософію. Визначити нову життєву орієнтацію епікуреїзму. Розглянути проблему свободи в філософії Тита Лукреція Кара. Визначити філософські ідеї скептицизму (Піррон), стоїцизму, неоплатонізму (Плотін, Прокл), а також соціальні теорії Платона (Платон «Держава») та Аристотеля (Аристотель «Політика»).

Друге питання: Необхідно розглянути історичну обумовленість теологізації соціальної філософії Середньовіччя: пошук суспільного ідеалу в філософії Августина Блаженого, його роздуми про долю людства. Філософія Фоми Аквінського. Етико-соціальна філософія пізнього Середньовіччя: Йоган Дунс Скотт, Жан Жанден. Проблема державності в соціальній філософії епохи Відродження. Гуманізм Відродження. Раціоналізм Відродження (Нікколо Макіавеллі). Концепції політичної соціології: соціальні утопії (Томас Мор, Томазо Кампанела). Теорія державного суверенітету (Жан Боден).

Третє питання: Необхідно розглянути реалізм соціальної філософії Френсіса Бекона, теорію природного права і суспільного договору (Гуго Гроций, Томас Гоббс, Барух Спіноза, Джон Локк, Жан Жак Руссо, Вольтер). Виникнення нових галузей наукового знання: політична економія, соціальна статистика, демографія.

Четверте питання: Необхідно розглянути соціально-філософські ідеї в творчості представників німецької класичної філософії (моральний закон І. Канта і потреби суспільства, питання свідомості, свободи, обов’язку; свобода, свідомість, історія в філософії Й. Фіхте; філософія Ф. Шелінга; концепція абсолютного духу Г. Гегеля: обґрунтування ідеї всесвітньої історії, закономірностей суспільного розвитку; антропологічний принцип Л. Фейєрбаха).

П’яте питання: Слід визначити російську соціально-філософську думку ХХ століття (М. Лоський, П. Флоренський, С. Булгаков, С. Франк, Л. Карсавін, І. Ільїн, О. Лосєв, І. Фролов та ін.). Розглянути соціально-філософську думку в Україні (І. Франко, М. Грушевський: держава і народ в історії, М. Ковалевський, В. Вернадський: вчення про ноосферу, Б. Кістяківський, В. Липинський, В. Віниченко, М. Хвильовий, П. Любченко та ін.)

Питання для самостійного опрацювання:

 1. Соціально-філософські аспекти вчень шкіл періоду еллінізму.

 2. Соціально-історична сутність, соціально-значущі причини та наслідки періоду Реформації.


Базова література: 1– 4.

Допоміжна література: 1, 2, 4, 18, 19, 32, 39, 41, 47, 50, 54, 62, 71, 76.

Інформаційні ресурси: 1.
Методичні рекомендації

Перше питання: В першу чергу слід звернутися до філософії Епікура, розглянути атомістичне вчення на основі якого він будує соціальну філософію. Визначити нову життєву орієнтацію епікуреїзму, етичну доктрину матеріаліста- атоміста Епікура. Розглянути духовні орієнтації римського філософа Тита Лукреція Кара: проблема свободи, щастя. Визначити філософські ідеї скептицизму (Піррон), стоїцизму, неоплатонізму (Плотін, Прокл), а також соціальні теорії Платона (Платон «Держава») та Аристотеля (Аристотель «Політика»).

Друге питання: Необхідно визначити реформаторський рух в Європі: ідеї Мартіна Лютера, Томаса Мюнцера, Жана Кальвіна. Проблема людини, моралі, суспільства у творчості філософів епохи Відродження. Суспільно-політичне життя, укріплення державності, мета та роль фатуму у Нікколо Макіавелі. Соціальні утопії Т. Мора (Мор Т. «Утопія») і Т. Кампанели (Кампанелла Т. «Місто Сонця»). Аналіз розвитку суспільства в працях Жана Бодена: теорія державного суверенітету.


Семінарське заняття 3.


Тема: Людина як предмет філософської рефлексії

Метою опрацювання матеріалу є визначення філософських концепцій походження людини, антропологічних особливостей українського народу, вивчення людської діяльності та практики, проблеми сенсу життя, смерті та безсмертя людини.Основні поняття для опрацювання:

Походження людини, праця, спілкування, мова, антропосоціогенез, діяльність, поведінка, спілкування, практика, діалектика сутності, відчуження людини, сенс і мета життя, проблема смерті і безсмертя людини.Перелік основних питань:

 1. Людина як біосоціальна істота.

 2. Діалектика сутності та існування людини.

 3. Сенс і мета життя. Проблема смерті і безсмертя людини.

Базова література: 1– 4.

Допоміжна література: 16, 21, 25, 26, 27, 28, 31, 40, 42, 56, 68, 78, 90.

Інформаційні ресурси: 1.

Завдання на СРС:

Прочитати одну із запропонованих робіт: Вовк Х.В. Антропологічні особливості українського народу; Гумбольдт В. О мышлении и речи. О влиянии различного характера языков на літературу и духовное развитие. О различии строения человеческих языков и его влияния на духовное развитие человечества.; Енгельс Ф. Роль праці в перетворенні мавпи в людину; Кант И. Опыт о болезнях головы.


Методичні рекомендації

Перше питання: Необхідно розглянути теорії походження людини: еволюційна, теологічна, космічна. Розкрити біосоціальну природу людини. Зосередити увагу на розкритті понять праця, спілкування, мова, як головних факторів антропосоціогенезу. Трудова теорія як поєднання процесу походження людини (антропогенез) з процесом виникнення суспільства (соціогенез). Спосіб життєдіяльності людини (соціальна практика). Поряд з працею «активним перетворенням і освоєнням природи», слід розглянути таки чинники як соціальність (суспільний характер життєдіяльності), здатність до мовного спілкування, поява свідомості (усвідомленого і доцільного характеру діяльності). Людина в марксистській теорії як соціальна істота, її сутність визначається як сукупність всіх суспільних відносин. Всі суто людські якості в тому числі і свідомість, є результатом суспільно-практичного життя.

Друге питання: Необхідно розглянути діяльність, поведінку, спілкування. Слід визначити основні типи діяльності: економічна, соціальна, політична, духовна в залежності від об’єктів діяльності; практику (активно-діяльнісне відношення людини до світу, суспільний характер, свідома цілеспрямована діяльність). Розглянути діалектику сутності і існування людини. Проблема відчуження людини та шляхи її подолання, звернувши увагу на ранню роботу К. Маркса «Економічно-філософські рукописи 1844року».

Третє питання: Необхідно визначити взаємозв’язок біологічного, соціального та духовного в людині. Розглянути проблему сенсу життя людини в епоху Античності, Середньовіччя, Відродження, Просвітництва, ХІХ-ХХ століття та сучасну епоху. Розкрити ідею реалізації смислу життя шляхом служіння загальному благу, внесенню особистого вкладу в історію, культуру, прогрес суспільства. Смисл життя завжди більше ніж мета. Проблема смерті та безсмертя.

Питання для самостійного опрацювання:

 1. Типи діяльності. Практика.

 2. Прочитати одну із запропонованих робіт: Вовк Х.В. Антропологічні особливості українського народу; Гумбольдт В. О мышлении и речи. О влиянии различного характера языков на литературу и духовное развитие. О различии строения человеческих языков и его влияния на духовное развитие человечества.; Енгельс Ф. Роль праці в перетворенні мавпи в людину; Кант И. Опыт о болезнях головы.

Базова література: 1– 4.

Допоміжна література: 16, 21, 25, 26, 27, 28, 31, 40, 42, 56, 68, 78, 90.

Інформаційні ресурси: 1.
Методичні рекомендації

Перше питання: Необхідно розглянути проблему людської діяльності та її роль в житті суспільства. Розглянути роль праці в філософії Конфуція, Аристотеля, поняття діяльності як принципа суспільного способу буття в німецькій класичній філософії: І. Кант, Й. Фіхте, теорія Г.В.Ф. Гегеля. В теорії людської діяльності знаходимо витоки вчення К. Маркса про практику.

Слід розглянути практичну і духовну діяльність. Типи діяльності: економічна, соціальна, політична, духовна в залежності від об’єктів діяльності; в залежності від суб’єктів діяльності індивідуальна та колективна, народний рух, класова боротьба, молодіжний рух; відносно об’єктивних тенденцій розвитку суспільства прогресивна, консерватина, регресивна, революційна, контрреволюційна; на основі системи цінностей позитивна та негативна, закона та незакона, моральна та аморальна. Всі види діяльності характеризуються як творча та нетворча.Друге питання: Необхідно розглянути роботу Вовк Х.В. Антропологічні особливості українського народу. Розглянути запропоновану автором характеристику українського антропологічного типу; Гумбольдт В. О мышлении и речи. О влиянии различного характера языков на літературу и духовное развитие. О различии строения человеческих языков и его влияния на духовное развитие человечества. Слід розглянути основні теоретичні та методологічні принципи концепції В.О. Гумбольта: синтез натуралістичного і діяльнісного підходів (мова як організм духу і як діяльність духу), діалектичне співвідношення протилежних начал (у формі антиномій); системно-цілісний погляд на мову, пріоритет динамічного, процесуально-генетичного підходу над структурно-статичним, розвиток мови як загальне досягнення людства і т.п. Лінгвістична методологія, функції мови, єдність мови та мислення, мови та культури. Проаналізувати роботу Енгельса Ф. Роль праці в перетворенні мавпи в людину. Праця, мова, спілкування як головні фактори антропосоціогенезу; Кант И. Опыт о болезнях головы. Слід розглянути визначені І. Кантом відхилення пізнавальної здібності, названі ним хворобами голови, визначені недуги як наслідок духовних відхилень тогочасного суспільства.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка