Методичні рекомендації до вивчення дисципліни підготовки ІІІ (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для всіх спеціальностейСторінка2/11
Дата конвертації23.10.2017
Розмір0.77 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


2.1. МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метою навчальної дисципліни є формування у аспірантів компетентностей:Системні компетентності:

- здатність переосмислювати наявне та створювати нове цілісне знання та/або професійну практику і розв’язувати значущі соціальні, наукові, культурні, етичні та інші проблеми;

- здатність планувати й організовувати роботу дослідницьких колективів з рішення наукових і науково-освітніх завдань.

Інструментальні компетентності:

- здатність знаходити, обробляти і аналізувати необхідну інформацію для рішення проблем й прийняття рішень.Соціально-особистісні компетентності:

- здатність забезпечувати безперервний саморозвиток і самовдосконалення, відповідальність за розвиток інших.Професійні компетентності:

- здатність самостійно виконувати науково-дослідну діяльність з використанням сучасних соціально-філософських теорій;

- здатність адаптувати і узагальнювати результати сучасних наукових досліджень для вирішення наукових і практичних проблем з урахуванням набутих соціально-філософських знань.

2.2. Основні завдання навчальної дисципліни


В результаті вивчення даної дисципліни аспіранти мають отримати:

знання:

- предмету соціальної філософії, його зв’язку з предметами інших суспільствознавчих наук;

- змісту теорії та методології соціальної філософії у порівнянні з теоретико-методологічними аспектами інших суспільствознавчих наук;

- суспільства як складної багатофункціональної системи;

- основних категорій соціальної філософії, необхідних для осмислення соціальної реальності;

- детермінації соціальних підсистем: матеріально-виробничої, духовно-культурної, соціальної та політично-організаційної;

- соціальної структури суспільства, найважливіших соціальних інститутів;

- основних соціально-філософських парадигм, що складають методологію дослідження суспільних процесів та соціальних відносин;

- аксіологічних вимірів людського буття;

уміння:

– використовувати набуті соціально-філософські знання при вивченні інших суспільствознавчих наук;

– проводити наукове дослідження соціальних, соціально-культурних та соціально-політичних феноменів на стику різних галузей суспільствознавства;

- осмислювати особливості суспільного життя, структуру суспільної свідомості та її вплив на формування світогляду особистості;

- розкривати причинно-наслідкові зв’язки в процесах модернізації та глобалізації сучасного суспільства;

- використовувати філософську культуру для осмислення суперечливих проблем суспільства і прийняття рішень;

- проводити компаративний аналіз основних теоретичних підходів до дослідження суспільства як самоорганізованої системи та репрезентувати його результати;

досвід:

- використання соціально-філософської методології в процесі роботи над дисертаційним дослідженням;

- використовувати у професійній діяльності базові знання з соціальної філософії.


3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити ЕСТS.

Розподіл навчального часу дисципліни подано відповідно до чинного робочого навчального плану.

Форма навчання

Код кредитного модуля

Всього

Розподіл навчального часу за видами занять

Семестрова атестація

кредитів

годин

Лекції

Практичні (семінарські) заняття

Індивід. завдання

СРС

Денна

1.1.2.

4

120

18

18

реферат

84

Екзамен, захист реферату4. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИЛекція 1. Предмет соціальної філософії та її місце в системі філософських знань

1. Предмет, задачі і функції соціальної філософії.

2. Співвідношення особистісного та суспільного начала в людському бутті.

3. Соціальна філософія та інші суспільні науки.Базова література: 1– 4.

Допоміжна література: 5, 6, 8, 13, 17, 22, 30, 50, 53, 60, 74, 81, 96.

Інформаційні ресурси: 1.

Завдання на СРС:

Стан і перспективи вітчизняної соціальної філософіїЛекція 2. Ґенеза соціально-філософських ідей

1. Соціально-філософська проблематика в філософії античності.  1. Загальна соціально-історична характеристика епохи Нового часу.

  2. Соціально-філософські ідеї в творчості представників німецької класичної філософії.

  3. Соціально-філософська думка ХХ століття.

Базова література: 1– 4.

Допоміжна література: 1, 2, 4, 18, 19, 32, 39, 41, 47, 50, 54, 62, 71, 76.

Інформаційні ресурси: 1.

Завдання на СРС:

Соціально-філософські аспекти вчень шкіл періоду еллінізму.Лекція 3. Людина як предмет філософської рефлексії

1. Походження людини.

2. Праця, спілкування, мова - основні фактори антропосоціогенезу.

3. Діяльність, поведінка, спілкування.

4. Відчуження людини.

Базова література: 1– 4.

Допоміжна література: 16, 21, 25, 26, 27, 28, 31, 40, 42, 56, 68, 78, 90.

Інформаційні ресурси: 1.

Завдання на СРС:

Типи діяльності. Практика.


Лекція 4. Суспільство як цілісна соціальна система, що саморозвивається

1. Системність соціальної реальності.

2. Елементи соціальної системи.

3. Спрямованість розвитку суспільства.

4. Суспільні відносини.

Базова література: 1– 4.

Допоміжна література: 7, 52, 53, 58, 64, 67, 83, 89, 93, 95, 96.

Інформаційні ресурси: 1.

Завдання на СРС:

Системно-структурні зв'язки економічної та політичної сфер суспільного життя.


Лекція 5. Фундаментальні основи буття суспільства

1. Природні умови існування суспільства.

2. Праця і виробництво в житті людей.

3. Продуктивні сили і виробничі відносини.

4. Специфіка способу виробництва в інформаційному суспільстві.

5. Техніка та її роль у розвитку суспільства.Базова література: 1– 4.

Допоміжна література: 11, 12, 13, 23, 30, 34, 50.

Інформаційні ресурси: 1.

Завдання на СРС:

Географічний детермінізм. Геополітика.


Лекція 6. Духовне життя суспільства

  1. Духовне виробництво. Духовна діяльність. Духовне спілкування. Духовні відносини.

  2. Ідеологія і суспільна психологія.

  3. Форми суспільної свідомості.

  4. Форми духовно-практичного освоєння соціальної дійсності.

Базоваа література: 1– 4.

Допоміжна література: 3, 15, 35, 36, 45, 46, 49, 51, 57, 65, 72, 73, 79, 84, 85, 86, 89, 91.

Інформаційні ресурси: 1.

Завдання на СРС:

Духовні потреби. Духовне споживання.


Лекція 7. Соціальне буття суспільства

1. Поняття соціальної спільності людей. Соціальна структура суспільства. Демографічна структура. Професійно-освітня структура. Поселенська структура.

2. Соціальна структура традиційного, індустріального та інформаційного суспільств.

3. Теорії соціальної стратифікації і соціальної мобільності.

4. Історичні типи етнічних спільнот людей.

Базова література: 1 – 4.

Допоміжна література: 14, 33, 38, 55, 70, 75, 94.

Інформаційні ресурси: 1.

Завдання на СРС:

Соціальні групи, їх типологія і динаміка розвитку.


Лекція 8. Регулятивні механізми функціонування і розвитку соціуму

  1. Політика як соціальне явище. Політика і влада.

  2. Держава - основний інститут політичної системи суспільства. Сучасні тенденції розвитку держави.

3. Ідеологія. Механізм впливу ідеології на психіку мас.

Базова література: 1– 4.

Допоміжна література: 8, 9, 29, 37, 43, 44, 48, 59, 63, 66, 82.

Інформаційні ресурси: 1.

Завдання на СРС:

Традиції. Тотем. Табу.


Лекція 9. Єдність і різноманіття історичного процессу

1. Принцип історизму в соціальному пізнанні.

2. Еволюція філософських уявлень про єдність світової історії.

3. Проблема сенсу історії.

4. Різноманіття культур, цивілізацій і форм соціального досвіду в сучасному світі.

5. Соціальне прогнозування і майбутнє цивілізації. Методи передбачення майбутнього.

6. Сенс історії та основні підходи до його інтерпретації. Теорії цивілізаційного фіналізму, циклизма і катастрофізму.

7. Ідея прогресу в філософії історії. Сучасна цивілізація перед вибором перспектив розвитку людства.Базова література: 1– 4.

Допоміжна література: 8, 20, 24, 61, 69, 80, 81, 87, 88, 92, 96.

Інформаційні ресурси: 1.

Завдання на СРС:

Поняття світової спільноти. Захід, Схід, Україна в діалозі культур.
  1. Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка