Методичні рекомендації до вивчення дисципліни підготовки ІІІ (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для всіх спеціальностейСторінка10/11
Дата конвертації23.10.2017
Розмір0.77 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

8. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ СЕМЕСТРОВОГО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ

Індивідуальне завдання з дисципліни «Соціальна філософія» передбачено навчальним планом підготовки аспірантів. Формою індивідуального завдання є реферат.

Обов'язковим елементом філософської підготовки аспірантів є написання реферату з курсу. Реферат має бути присвячений актуальним теоретичним і методологічним проблемам природознавства, технічного знання або соціального пізнання, філософському аналізу суспільства, історії його розвитку.

Мета написання реферату – виявити ступінь підготовки аспірантів до науково-дослідної роботи, сприяти розвитку у них здатності здійснювати науковий аналіз природних і суспільних процесів, явищ сучасного життя, підвищити рівень філософської культури.

Тема реферату вибирається самостійно, з урахуванням запропонованої тематики. Тему і план необхідно узгодити з викладачем, що веде заняття.

Оформляти реферат необхідно відповідно до вимог, що висуваються до такого роду наукових робіт.

Титульний аркуш.

Реферативна робота повина включати наступні структурні елементи:

ПЛАН (3-4 пункти, крім вступу, висновків і списку літератури).

ВСТУП, де необхідно обґрунтувати актуальність обраної теми, її теоретичну значимість, визначити мету та основні завдання, практичну значимість даної реферативної роботи.

ОСНОВНА ЧАСТИНА, де розкривається зміст теми, вирішуються поставлені в рефераті завдання.

Усі поставлені у вступі завдання повинні бути проаналізовані. В кінці кожного параграфа або розділу, який розкриває зміст пункту плану, необхідно зробити короткі висновки і логічний перехід до наступного пункту. Параграф або розділ повинен бути не менше 5 сторінок.

У тексті мають бути посилання на наукові роботи, наведені в списку літератури. Посилання оформляється наступним чином: в квадратних дужках вказується номер джерела в списку літератури та сторінка, звідки взята цитата, наприклад: [3; с.78]. Якщо це електронне видання, то в квадратних дужках вказується тільки номер джерела в списку літератури.

ВИСНОВКИ повинні містити відповіді на сформульовані у вступі завдання.

Список використаних джерел подається в кінці роботи після заголовка: Список використаних джерел. Список джерел оформляється відповідно до стандарту.

Обсяг реферату – не менше 25 сторінок друкованого тексту.

Технічні вимоги до оформлення: текстовий редактор Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007; шрифт – Times New Roman, розмір – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; абзац відступ – 1,25 мм; поля – 20 мм.

Реферативну роботу необхідно підготувати і здати викладачу не пізніше 16 тижня.

Аспіранти, які не подали реферат, до екзамену не допускаються.

Аспіранти не повинні використовувати для написання рефератів ПІДРУЧНИКИ і БАНК РЕФЕРАТІВ в інтернеті, а лише наукову літературу (монографії, статті в наукових журналах, матеріали конференцій, довідково-енциклопедичну літературу, дисертації, автореферати, статистичні збірки тощо).

Після підготовки реферату аспірант має його захистити. Терміни видачі, виконання і захисту реферату визначаються графіком, що розробляється кафедрою на кожний семестр. Перелік тем рефератів наводиться у додатку 2.

9. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ


Поточний контроль здійснюється за тематичними блоками з опрацюванням питань для самостійної роботи з розглядом першоджерел, з опрацюванням теми та написанням реферату а підсумковий – шляхом складання екзамену.

При вивченні дисципліни пропонується впровадження рейтингової системи оцінки успішності засвоєння аспірантами навчального матеріалу з дисципліни.

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання наведені в додатку 1.

Самостійна робота аспірантів передбачає різноманітні форми контролю. Одна з них – самоконтроль. З метою систематизації такого самоконтролю за вивченим змістом навчального матеріалу аспірантам пропонується:

а) відповідей на контрольні питання для самостійного вивчення з посиланням на першоджерела;

б) опрацювання першоджерел (за вибором аспірантів), запропонованих у списку допоміжної літератури до кожної з тем.

Назви цих праць вказані у списку допоміжної літератури. Аспірант самостійно обирає два першоджерела впродовж семестру для вивчення і складає їх короткі тези-конспекти. В них мають бути відтворені основні положення прочитаних робіт, а також представлене власне ставлення до проблем, що розглядались авторами.

Обов’язковим видом самостійної роботи є опрацювання основного понятійного апарату до кожної лекційної теми.

Обов’язковим є проведення екзамену як семестрової атестації. Перелік питань на екзамен визначено в додатку 3.

Оцінка рівня засвоєння матеріалу аспірантами проводиться на основі «Положення про рейтингову систему оцінювання аспірантів з дисципліни «Соціальна філософія» додаток 1.


10. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

10.1 Базова література

 1. Андрущенко В. Соціальна філософія. Історія, теорія, методологія: Підручник / В. Андрущенко, Л. Губерський, М. Михальченко. – К.: Генеза, 2006. – 656 с.

 2. Андрущенко В. П. Історія соціальної філософії: Західноєвропейський контекст. – Київ: Тандем, 2000. – 416 с.

 3. П’янзін С. Д. Основи соціальної філософії: навч. посіб. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю. А., 2014. – 152 с. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://eprints.cdu.edu.ua/385/1/osnovu.pdf

 4. Таран В. О., Зотов В. М., Рєзанова Н. О. Соціальна філософія: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 272 с.


10.2 Допоміжна література


 1. Аврелий Марк. Наедине с собой. – К.-Черкассы: РИЦ «Реал», 1993. – 148 с.

 2. Андрущенко В. П., Губерський Л. В., Михальченко М. І. Соціальна філософія. Історія, теорія, методологія: Підручн. для вищ. навч. закл. / В.П. Андрущенко, Л. В. Губерський, М. І. Михальченко. – Вид. 4-те, випр. та доп. – К.: Юрінком Інтер, 2016. – 552 с.

 3. Анисимов С.Ф. Духовные ценности: производство и потребление. – М.: Мысль, 1988. – 255 с. .

 4. Аристотель Политика // Сочинения: В 4-х т. Т. 4 / Пер. с древнегреч.; Общ. ред. А. И. Доватура. – М.: Мысль, 1983. – С.38-57. – 830 с. (Филос. наследие. Т, 90).

 5. Арон Р. Этапы развития социологической мысли. – [Електронний ресурс] – // Режим доступу: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/aron/

 6. Барулин В.С. Социальная философия: Учебник. – Изд. 3-е. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. – 560 с. – [Електронний ресурс] – // Режим доступу: http://www.studfiles.ru/preview/2674204/

 7. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. – М, 1995. – [Електронний ресурс] – // Режим доступу: http://skepdic.ru/wp-content/uploads/2013/05/Berger_Lukman_-Sotcialnoe_konstruirovanie_ realnosti_Skepdic.ru_.pdf

 8. Бердяев Н.А. Смысл истории. – М.: Мысль, 1990. – 268 с.

 9. Бойченко І.В., Бойченко М.І. Філософія історії: предмет, напрямки, детерміністські та ігрові концепції. – К.:ЦГО НАН України, 1995. – 60 с.

 10. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. –М.: Наука, 1983 - 418 с.

 11. Булгаков С. Философия хозяйства. – М.: Наука, 1990. – 412 с.

 12. Вебер М. Основные социологические понятия. // Избр. произв. – М., 1990. – [Електронний ресурс] – // Режим доступу: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/ Sociolog/Weber/osn_soc.php

 13. Вебер М. Протестанская этика и дух капитализма. // М.Вебер. Избранные произведения: Пер. с нем. / Сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. Давыдова; Предисл П. П. Гайденко.– М.: Прогресс, 1990. – 808 с.

 14. Винниченко В. Відродження нації. В 3-х тт. ,Ч.1. – К.: Політвидав, 1990. – 542 c.

 15. Витаньи И. Общество, культура, социология. – М.: Прогресс, 1984. – 287 с.

 16. Вовк Хв. Антропологічні особливості українського народу // Студії з української етнографії та антропології. – К., 1995. – 250 с.

 17. Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии истории. – СПб.: Наука, 1993. – 479 с.

 18. Гельвеций К.А. Сочинения в 2–х т., (Сост. и общ. ред, Х.Н.Момджяна) – М.: Мысль, 1974. – Т.2: О человеке. – 687 с.

 19. Гоббс Т. // Избр. произведения В 2–х тт. – М.: Мысль, 1964 – Т.2: Гоббс Т. Левиафан. – 736 с.

 20. Гогозов И.А. Введение в философию историю. – М.: PerSe; СПб.: Университетская книга, 2000. – 543 с.

 21. Гумбольдт В. О мышлении и речи. О влиянии различного характера языков на літературу и духовное развитие. О различии строения человеческих языков и его влияния на духовное развитие человечества. – [Електронний ресурс] – // Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/

 22. Гуревич П.С. Философия человека. – М.: ИФРАН, 1999-2001– [Електронний ресурс] – // Режим доступу: http://psylib.org.ua/books/gurep01/

 23. Гэлбрейт Д. Экономические теории и цели общества. – М.: Прогресс, 1979. – 408 с.

 24. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. – М.: «Книга», 1991. – 576 с.

 25. Дарвин Ч. Воспоминания о развитии моего ума и характера: Автобиография. Дневник работы и жизни. – М.: Изд-во АН СССР, 1957. – 251 с.

 26. Дарвин Ч. Происхождение видов путем естественного отбора, или Сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь [Текст]: Пер.с шестого издания (Лондон, 1872) / Ч. Дарвин; АН СССР. – Санкт-Петербург: Наука, 1991. – 539с. – (Классики науки).

 27. Дембовский Я. Психология обезьян. – М.: Из-во иностранной литературы, 1963. – 236 с.

 28. Дерягина М. А. Орудийная деятельность приматов: критерии и определение // Биологические предпосылки антропосоциогенеза. – [отв. ред. В.П. Алексеев, М.Л. Бутовская]; АН СССР, Ин-т этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. – М.: ИЭ. [1 / М.Л. Бутовская, М.А. Дерягина, Э.П. Фридман и др.]. – 1989. – 128,[2] с. : ил. – Библиогр. в конце глав.

 29. Донцов Д. Історія розвитку української державної ідеї. – К.: Товариство “Знання” України, 1991. – 48 с.

 30. Дюркгейм Э.О. О разделении общественного труда. Метод социологии. – М.: Наука, 1991. – 575 с.

 31. Енгельс Ф. Роль праці в перетворенні мавпи в людину. – Маркс К., Енгельс Ф. – Тв. – Т. 20. – С. 50-59.

 32. Руссо Ж.–Ж.. Про суспільну угоду, або Принципи політичного права. – К.: «Port–Royal», 2001. – 583 с.

 33. Замогильный И.С. Динамика социальной дифференциации. – Саратов: Изд-во Сарат.ун-та, 1991 - 157с.

 34. Заславская Т.И., Рывкина Р.В. Социология экономической жизни. – Новосибирск: Наука, 1991. – 448 с.

 35. Злобин Н.С. Культура и общественный прогресс. – М.: Наука, 1980. – 304 с.

 36. Иванов В.П., Козловский В.П., Быстритский Е.К. Культура и развитие человека. – К.: Наук. думка, 1989.

 37. Ильин В.В. Политическая антропология. – М.: Издательство МГУ, 1995. – 254 с.

 38. Интеллигенция. Власть. Народ: Антология. – М.: Наука, 1992. – 341с.

 39. Кампанелла Т. Місто Сонця.– К.: Дніпро, 1988.– 207 с.

 40. Кант И. Грезы духовидца поясненные грезами метафизика. / Там же, С. 291-361.

 41. Кант И. К вечному миру – [Електронний ресурс] – // Режим доступу: https://www.civisbook.ru/files/File/Kant_K_vechnomu_miru.pdf

 42. Кант И. Опыт о болезнях головы. Соч. В 6-ти тт. – М.: Мысль, 1963- 1966. – Т.2 – С. 225-242.

 43. Коллингвуд Р. Идеи истории. Автобиография. – М.:Наука, 1980. – 486 с.

 44. Кондерсе Ж. Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума. – М.-Л.: Соцэкгиз,1936. – 265 с.

 45. Культура українського народу. – К. : Либідь, 1994. – 256 с.

 46. Культурология. ХХ век. Словарь. – Спб: Университетская книга, 1997. – 630 с.

 47. Мак’явеллі Нікколо. Флорентійські хроніки; Державець / Пер. з іт. А.Перепадя. – К.: Основи, 1998. – 492 с.

 48. Манхейм К. Идеология и утопия. – М.:ИНИОН, 1992. – [Електронний ресурс] – // Режим доступу: royallib.com/book/...karl/ ideologiya_i_utopiya.html

 49. Маркарян Э.С. Теория культуры и современная наука: (логико-методол.анализ). – М.: Мысль, 1983. – 285 с.

 50. Маркс К. К. критике политической экономии. Предисловие. // Маркс К., Энгельс Ф., Соч.т.13. // Економічно-філософські рукописи 1844 року. – Т.: 42.

 51. Межуев В. Культура и история. – М.: Политиздат , 1977. – 199 с.

 52. Месарович М., Такахара Я. Общая теория систем: математические основы. – М.: Мир, 1978. – 312 с.

 53. Момджян К.Х. Социум. Общество. История. – М., 1995. – [Електронний ресурс] – // Режим доступу:. http://multidollar.ru/history/momdzhjan_k_ kh__socium__obhhestvo__istorija__posobie_dlja_studentov_i_aspirantov__m__1995__405_s.htm

 54. Мор Т. Утопия. – М.: Наука, 1978.– 415 с.

 55. Мостяєв О.І. Етнос і нація: проблеми ідентичності. – К.: УЦДК, 1998. – 204 с.

 56. Моуди Р. Жизнь после смерти. – [Електронний ресурс] – // Режим доступу: http://lib.ru/MOUDI/moudi.txt

 57. Общественное сознание и его формы. – М.: Политиздат, 1986. – 367 с.

 58. Общественные отношения и формирование нового человека. – Львов, Свит, 1990. – 299 с.

 59. Панарин А.С. Философия политики. – М.: Новая школа, 1996. – 424 с.

 60. Парсонс Т. Система современных обществ. – [Електронний ресурс] – // Режим доступу: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks /Sociolog/Parsons/index.php

 61. Печчеи А. Человеческие качества. – М.: «Прогресс», 1985. – 312 с.

 62. Платон. Сочинения. В 3–х т. (под общ. ред. А.Ф. Лосева и А.Ф. Асмуса.). – М., 1971. – Т.3., ч.1.: Платон. Государство. – 678 с.

 63. Поздняков Э.А. Философия политики. – М.: Весь Мир, 2014. – 544 с.

 64. Принципы организации социальных систем: теория и практика. – Київ–Одеса: Вища школа, 1988.– 242 с.

 65. Проблемы философии культуры. – М.: Прогресс, 1984. – 357 с

 66. Рябов С.Г. Політологічна теорія держави. – К.: Тандем, 1996. – 239 с.

 67. Садовский В.Н. Обоснования общей теории систем. – М.: "Наука", 1974. – 280 с.

 68. Сегеда С. П. Антропологія: Навч. Посібник. – К.: Либідь, 2001. – 336 с. – [Електронний ресурс] – // Режим доступу: http://shron.chtyvo.org.ua/Seheda_Serhii/Antropolohiia.pdf

 69. Семенов Ю.Н. Социальная философия А.Тойнби. – М.:Наука, 1980. – 200 с.

 70. Семигин Г.Ю. Социальное партнерство в современном мире. – М.: Мысль, 1996. – 208 с.

 71. Сенека Луцій Анній. Моральні листи до Луцілія / Пер. з латин. А.Содомори. – К.: Основи, 1999. – 603 с.

 72. Симонов П.В., Ершов П.М., Вяземский Ю.П. Происхождение духовности. – М.: Наука, 1989. – 350 с.

 73. Сорокин П. Социокультурная динамика. // Человек. Цивилизация. Общество. – М.: Политиздат, 1992.– 543 с.

 74. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. – [Електронний ресурс] –// Режим доступу: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/ Sorok2/index.php

 75. Социальная структура и стратификация в условиях формирования гражданского общества в России. – М..: РАН ИС, 1995. – 171 с.

 76. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. – Т.21: С. 23–178;

 77. Маркс К. Экономическо–философские рукописи 1844 г. – Т.42: С. 449–554.

 78. Тейлор Э.Б. Первобытная культура. – М.: Политиздат, 1989. – 573 с.

 79. Типология культур. // Культура: теории и проблемы. – М.: Наука, 1995. – 272 с.

 80. Тойнби А.Дж. Постижение истории. – [Електронний ресурс] – // Режим доступу: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Toynbee/_Index.php.

 81. Тойнби А.Дж. Цивилизация перед судом истории: Сборник / Пер. с англ. – М.: Рольф, 2002. – 592 с.

 82. Тоффлер О. Третья волна. – Москва: АСТ, 2004. – 781с.

 83. Уемов А.И. Системный подход и общая теория систем. – М.: Мысль, 1978. – 272 с.

 84. Українська культура і сучасність. – Львів: Світ, 1994. – 456 с.

 85. Уледов А.К. Духовная жизнь общества. Проблемы методологических исследований. – М.: Мысль,1980. – 149 с.

 86. Уледов А.К. Структура общественного сознания. (Теоретико-социологическое исследование). – М.: Мысль, 1968.– 330 с.

 87. Февр Л. Бои за историю. – М.: Наука, 1991.– 635 с.

 88. Философия истории: антология. – Москва: Аспект- Пресс, 1995. – 351 с.

 89. Франк С.Л. Духовные основы общества. – М., 1993. – [Електронний ресурс] – // Режим доступу: royallib.com/.../frank.../s_l_frank_duhovnie_osnovi_obshchestva_vvedenie_ v_sotsialnuyu_filosofiyu.html

 90. Фрезер Дж. Золотая ветвь. Исследование магии и религии. / Пер. с англ. – М.: АСТ, 1998. – 784 с.

 91. Хачатурян А.Б. Общественные отношения и общественное сознание. – М.: МГЗПИ, 1982. – 158 с.

 92. Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Генштальт и действительность. – М.: Мысль, 1998. Т. 1. Гештальт и действительность. – 663 с. Всемирно-исторические перспективы. М.: Мысль, 1998. Т. 2. – 606 с.

 93. Шрейдер Ю.А., Шаров А.А. Системы и модели. – М.: Радио и связь, 1982. – 152 с.

 94. Геллнер Э. Нации и национализм. Пер. c англ./ Ред. и послес. И.И. Крупника. М.: Прогресс. 1991. 320 с.

 95. Юдин Э.Г. Системный подход и принцип деятельности. – М., 1974. – [Електронний ресурс] – // Режим доступу: http://www.pseudology.org/science/SystemPodxod.htm

 96. Ясперс К. Смысл и назначение истории.: Пер. с нем. 2–е изд. – М.: Республика, 1994. – 527 с.


Інформаційні ресурси

(доступ надається в мережі НТУУ «КПІ»: бібліотека, навчальні корпуси, гуртожитки)

1. Науково-Технiчна Бiблiотека НТУУ "КПI" - http://opac.kpi.ua/F?RN=477898252Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка