Методичні рекомендації до вивчення дисципліни підготовки фахівців ІІІ (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для всіх спеціальностейСкачати 475.89 Kb.
Сторінка3/7
Дата конвертації23.10.2017
Розмір475.89 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7

СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ
Головною метою семінарських занять є опанування аспірантами навчальної дисципліни, з можливістю подальшого застосування отриманих знань у навчальній, професійній та повсякденній діяльності.

Семінарське заняття 1.


Тема: Предмет соціальної філософії та її місце в системі філософського знання

Метою опрацювання матеріалу є систематизація та закріплення знання аспірантів про специфіку соціальної філософії, соціального пізнання, суспільство як соціальну систему функціонуючих структур та типи культур.

Основні поняття для опрацювання:

Соціум, суспільство, соціальне пізнання, соціальна реальність, ідеальні типи, соціальне буття, буття людини, соціальна система, типи культур, стадії економічного зростання, особистісні та суспільні начала в людському бутті.Перелік основних питань:

  1. Суть і специфіка соціальної філософії. Соціум. Суспільство. Людина.

  2. Специфіка соціального пізнання.

  3. Матеріалістична модель соціальної реальності (К. Маркс).

  4. Концепція ідеальних типів (М. Вебер).

  5. Суспільство як соціальна система функціонуючих структур (Т. Парсонс).

  6. Концепція еволюції типів культур (П. Сорокин).

  7. Теорія стадій економічного зростання (У. Ростоу).

Базова література: 1 - 4

Допоміжна література: 5, 6, 8, 13, 17, 22, 30, 50, 53, 60, 74, 81, 96.

Інформаційні ресурси: 1.

Завдання на СРС:

Прочитати одну із запропонованих робіт: Маркс К. К. критике политической экономии. Предисловие. Бердяев Н.А. Смысл истории. Ясперс К. Смысл и назначение истории.


Методичні рекомендації

Перше питання: Необхідно визначити предмет соціальної філософії: вивчення загальнолюдських основ цивілізаційного існування і розвитку суспільства як цілісної системи з позицій людини і самоцінності гуманістичних пріоритетів, співвідношення головних факторів життєдіяльності людей в історичному просторі і часі, функції соціальної філософії (світоглядна, теоретична, методологічна, прогностична та ін.); елементи соціальної структури суспільства як історично визначеної сукупності соціальних груп, спільнот, порядок їх взаємозв’язку та взаємодії; особливості соціальних відносин.

Друге питання: Необхідно розглянути природу соціального знання і головні етапи його історичного розвитку. Сутність і специфіку соціального пізнання. Слід розглянути емпіричний рівень соціального пізнання (спостереження в суспільствознавстві, соціальний експеримент, що має конкретно-історичний характер), теоретичний рівень соціального пізнання (необхідно визначити в чому полягає історичний метод, принцип історизму, моделювання, метод історичних паралелей), сутність соціального передбачення. Спосіб існування соціальної реальності.

Третє питання: Необхідно розглянути матеріалістичну модель соціальної реальності. Розвиток суспільства як природно-історичний процес зміни суспільно-економічних формацій (К. Маркс). Базис і надбудова. Базис як виробничі відносини між людьми, що формуються в процесі виробництва, обміну та споживання матеріальних благ під впливом характеру та рівня розвитку виробничих сил. Слід визначити, що у класовому суспільстві сутністю і ядром суспільних відносин стають економічні відносини між класами. Надбудова як сукупність політичних, правових, моральних, художніх, філософських, релігійних поглядів суспільства і відповідних цим поглядам відносин та інститутів. Суспільне буття і суспільна свідомість.

Четверте питання: Необхідно розглянути концепцію ідеальних типів, соціальну дію та її види в соціології М. Вебера. Розглянути чотири ідеальні моделі дії (цілераціональна, ціннісно-раціональна, афективна та традиційна). Слід визначити, що останні два типи дії людини пов’язані із ранніми стадіями розвитку суспільства, щодо перших, то їх домінування властиве індустріальному суспільству та пов’язане з процесом всесвітньо-історичної раціоналізації. Таким чином, слід зазначити, що ідеєю веберівської (розуміючої) соціології стає раціональність, яка безпосередньо впливає на соціальні відносини. Оскільки в основі стосунків між людьми є осмислення дії, то цілком можливим стає розуміння цієї дії іншими.

П’яте питання: Слід розглянути теорії соціальної дії, соціальних систем, структурного функціоналізму Т. Парсонса, представлені в роботах (Структура соціальної дії, Соціальна система). Розглянути суспільство як соціальну систему функціонуючих структур, чотири головні системи дії (соціальна система, культура, особистість, організм) та функціональні категорії (адаптація, досягнення мети, інтеграція, підтримка ціннісного зразка), системи дії та їх роль у суспільстві.

Шосте питання: Необхідно розглянути концепцію суперсистем П. Сорокіна. Культура розглядається як цілісне утворення, складна ієрархічна система культурних і соціальних систем. Цінності як головний принцип культури у концепції П.Сорокіна. Типи соціокультурних суперсистем: чуттєвий, коли світоглядні установки спираються на чуттєве осягнення світу; ідеаціональний, для якого характерний раціональний підхід до дійсності; ідеалістичний, що включає почуття та інтуїцію.

Сьоме питання: Необхідно розглянути теорію стадій економічного зростання У. Ростоу. Слід визначити неокантіанський, неокласичний та історико-соціологічний підходи. Основні стадії економічного зростання за У. Ростоу: традиційне суспільство, підготовка передумов для піднесення, піднесення, рух до зрілості, ера високого масового споживання.

Питання для самостійного опрацювання:

  1. Стан і перспективи вітчизняної соціальної філософії

  2. Прочитати одну із запропонованих робіт: Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие.; Бердяев Н.А. Смысл истории.; Ясперс К. Смысл и назначение истории.

Базова література: 1 - 4.

Допоміжна література: 5, 6, 8, 13, 17, 22, 30, 50, 53, 60, 74, 81, 96.

Інформаційні ресурси: 1.
Методичні рекомендації

Перше питання: Необхідно визначити закономірності розвитку та сучасний стан вітчизняної соціальної філософії, розглянути взаємозв’язок і співіснування людини в сучасному соціально-культурному просторі. Необхідно дати оцінку явищам та соціальним подіям, що відбуваються в сучасному українському суспільстві. Слід приділити увагу формуванню на сучасному етапі розвитку суспільства інформаційної сфери, розглянути питання відновлення культурно-історичних гуманістичних тенденцій та визначити перспективи розвитку вітчизняної соціальної філософії.

Друге питання: Необхідно прочитати одну з запропонованих робіт. Визначити у чому полягає сутність матеріалістичного розуміння історії, економічної теорії К. Маркса: Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие; відмінність понять «історичне» та «історизм», проблема відношення людини і історії, смисл історії, «природа та історія суть етапи саморозкриття духа» слід розглянути основні етапи (античний, етап пов'язаний з долею єврейського народу, християнство, епоха Відродження, Реформація, соціалізм): Бердяев Н.А. Смысл истории, Ясперс К. Смысл и назначение истории. Історія як процес заглиблення комунікації між народами та культурами на принципах абсолютних цінностей (К. Ясперс). Необхідно визначити поняття комунікація, глобальний федералізм.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка