Методичні рекомендації до вивчення дисципліни підготовки фахівців ІІІ (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для всіх спеціальностейСкачати 475.89 Kb.
Сторінка1/7
Дата конвертації23.10.2017
Розмір475.89 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7

Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ

Методичні рекомендації

до вивчення дисципліни
Київ – 2017


Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ

Методичні рекомендації

до вивчення дисципліни

підготовки фахівців ІІІ (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

для всіх спеціальностей

заочна форма навчання

Рекомендовано Вченою радою ФСП КПІ ім. Ігоря Сікорського
Київ – 2017

Соціальна філософія: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни підготовки фахівців ІІІ (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для всіх спеціальностей, заочна форма навчання.
Уклад. Б.В. Новіков, Т.П. Руденко,Т.М. Свідло, А.М. Костроміна,. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 30 с.

2017 рік


Навчальне видання
Соціальна філософія

Методичні рекомендації

до вивчення дисципліни

підготовки фахівців ІІІ (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

для всіх спеціальностей

заочна форма навчання

Укладачі Новіков Борис Володимирович, д. філос. н., професор

Руденко Тамара Петрівна, к. філос. н., доцент

Свідло Тетяна Миколаївна, к. філос. н., доцент

Костроміна Гана Михайлівна, ст. викладач
Відповідальний О.А.Коваль, к. філос. н., доцент

редактор


Рецензент Г.О. Цирфа, к. істор. н., доцент

Методичні рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Соціальна філософія» підготовлені для аспірантів усіх спеціальностей заочної форми навчання. Навчальна дисципліна відноситься до циклу загальної підготовки аспірантів. Статус кредитного модуля: навчальні дисципліни для оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями.

Методичні рекомендації містять загальні відомості, цілі і завдання навчальної дисципліни, розподіл навчального часу за темами, теми лекційних та семінарських занять і коло питань для обговорення, завдання на самостійну роботу аспірантів. З метою поглиблення знань аспірантів з дисципліни, розвитку вмінь самостійної роботи з філософською літературою методичні рекомендації передбачають написання рефератів з проблем соціальної філософії. У навчальному виданні представлені орієнтовна тематика і критерії оцінки рефератів з дисципліни "Соціальна філософія". Представлена ​​рекомендована базова і допоміжна література, а також рейтингова система оцінювання результатів навчання.
Методические рекомендации по изучению учебной дисциплины «Социальная философия» подготовлены для аспирантов всех специальностей заочной формы обучения. Учебная дисциплина относится к циклу общей подготовки аспирантов. Статус кредитного модуля: учебные дисциплины для овладения общенаучными (философскими) компетентностями.

Методические рекомендации содержат общие сведения, цели и задачи учебной дисциплины, распределение учебного времени по темам, темы лекционных и семинарских занятий и круг вопросов для обсуждения, задания на самостоятельную работу аспирантов. С целью углубления знаний аспирантов по дисциплине, развития умений самостоятельной работы с философской литературой методические рекомендации предусматривают написание рефератов по проблемам социальной философии. В учебном издании представлены ориентировочная тематика и критерии оценки рефератов по дисциплине “Социальная философия”. Представлена рекомендованная базовая и дополнительная литература, а также рейтинговая система оценивания результатов обучения.


Guidelines for the study of educational discipline «Social philosophy» made for the postgraduates in all specialties of extramural studies. Academic discipline refers to the cycle of professional and practical training of postgraduates. Guidelines contain general information, aims and objectives of the discipline, the allocation of training time on the topics, themes and abstracts of lectures, seminars and topics range of issues for discussion, tasks for independent work of postgraduates. With the aim of deepening the knowledge of postgraduates on discipline, the development of skills of independent work with educational literature, methodological recommendations include writing essays on social philosophy. In the academic publication presents the approximate topics and criteria for evaluation of abstracts on the subject «Social philosophy». Presented recommended primary and secondary literature, as well as the rating system of evaluation of learning outcomes.
З М І С Т

1.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ……………………………………………….…

5

2.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ……….………

2.1. Мета навчальної дисципліни……………………………………..….

2.2. Основні завдання навчальної дисципліни……………………….….


6

6

73.

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ……………………….…...

8

4.

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ…………………………………...

Лекція 1. Предмет соціальної філософії та її місце в системі філософських знань…………………………………………………….…...

Лекція 2. Ґенеза соціально-філософських ідей……………………….…...

Лекція 3. Людина як предмет філософської рефлексії……………….…..8
8

8

85.

СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ……………………………………………..…...

Семінарське заняття 1. Предмет соціальної філософії та її місце в системі філософського знання…………………………………………...…

Семінарське заняття 2. Ґенеза соціально-філософських ідей………..…..


9
9

9


6.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ …………………………….

13

7.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ …………………………………….

14

8.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ СЕМЕСТРОВОГО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ ………………………………………

16


9.

СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ…………..

17

10.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА………………………………………

17

11.

КОНТАКТИ З ВИКЛАДАЧЕМ…………………………………………….

22
ДОДАТКИДОДАТОК 1………………………………………………………………….

23
ДОДАТОК 2………………………………………………………………….

25
ДОДАТОК 3………………………………………………………………….

27


1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Навчальна дисципліна «Соціальна філософія» належить до циклу загальної підготовки. Навчальна дисципліна має статус навчальної дисципліни для оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями.

Предметом навчальної дисципліни є суспільне буття у всій багатовимірності його проявів та філософські вчення про суспільне буття (від зародження перших соціально-філософських теорій – до сьогодення).

Міждисциплінарні зв’язки: філософська підготовка аспірантів з дисципліни «Соціальна філософія» завершує освітньо-наукову підготовку третього рівня студентів вищого навчального закладу з філософії та є основою підготовки докторів філософії.

Методичні рекомендації містять плани лекцій, що дає можливість аспірантам заздалегідь ознайомитися з основними положеннями кожної з них. Аспірантам надаються завдання для самостійної роботи та для практичних занять, які повинні поглибити знання, що були отримані під час лекцій.

Відпрацювання тем аспірантами відбувається на консультаціях в індивідуальному порядку згідно встановленого графіку за матеріалами, які викликають певні труднощі в їх засвоєнні, або відпрацьовуються пропущені аспірантом відповідні лекції чи практичні заняття.

Навчальна дисципліна «Соціальна філософія» вивчається протягом одного семестру, в загальному обсязі 120 годин: аудиторної роботи – 10 годин, з яких лекції – 6 годин, практичні заняття 4 годин; самостійна робота 110 години.

На консультаціях згідно зі встановленим графіком опрацьовується складний для засвоєння навчальний матеріал.

Пропущений матеріал аспіранти вивчають самостійно; контроль засвоєння матеріалу при цьому здійснюється у формі співбесіди у час, призначений для проведення консультації, та в порядку, визначеному положенням про РСО.

Методика оцінювання рівня засвоєння матеріалу навчальної дисципліни передбачає використання рейтингової системи оцінювання. Шкала оцінювання – університетська. Формою семестрового контролю є усний екзамен.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка