Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «політекономія»Скачати 369.33 Kb.
Сторінка5/5
Дата конвертації23.10.2017
Розмір369.33 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5

де TCсукупні витрати;

FC постійні витрати;

VC – змінні витрати.

Додаток Ж
Зразок оформлення списку використаних джерел
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка : підручник у 2 кн.: [Текст]. / С. М. Панчишин, П. І. Островерха. – К. : Знання, 2009. – 723 с.

 2. Бек Ульрих. Влада і контрвлада у добу глобалізації. Нова світова політична економія [Текст] / Ульрих Бек. – К. : Ніка-Центр, 2011. – 408 с.

 3. Білецька Л. В. Економічна теорія (Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка): навч. посібник / Л. В. Білецька, О. В. Білецький, В. І. Савич. [Текст]: навч. посібник. – Рек. МОН; 2-е вид. переробл. та доп. – К. : ЦУЛ, 2009. – 688 с.

 4. Господарський кодекс України [Електронний ресурс]: від 16.01.2003, № 436-IV із змінами та доповненнями. // Законопроекти. / Упр. комп’ютериз. систем апарату Верховної Ради України. – 2003. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15. – Назва з екрана.

 5. Економічна теорія. Політекономія [Текст] : підручник / за ред. В. Д. Базилевича. – Рек. МОН; 8-ме вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2012. – 702 с.

 6. Економічна теорія: політична економія [Текст] : підручник / за заг. ред. С. І. Юрія. – К. : Кондор, 2009. – 604 с.

 7. Ємець О. І. Економічний зміст та значення поняття “фінансові результати” / О. І.Ємець, Т. Т. Проців // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток національної економіки: методологія та практика» (м. Івано-Франківськ, 15-16 квітня 2014 р.). – Тернопіль : Крок, 2014. – С. 141-143.

 8. Ємець О. І. Значення капітальних інвестицій підприємств в умовах глобалізації економіки / О. І. Ємець // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Науковий збірник. Випуск 10. – Т.1. – Івано-Франківськ: Плай, 2014. – С. 179-186.

 9. Ємець О. І. Модель координації регіональної інвестиційної діяльності / О. І. Ємець // Моделювання регіональної економіки. Зб. наук. праць. – Івано-Франківськ: Плай, 2012. – № 12. – С. 138-144.

 10. Ємець О. І. Перспективи відтворення національного багатства / О. І. Ємець // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Управління економічними процесами на макро- і макрорівні: проблеми та перспективи вирішення» (м. Львів, 11-12 квітня 2014 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – С. 19-20.

 11. Ємець О. І. Стратегічна роль спільних підприємств у активізації інвестиційних процесів / О. І. Ємець, В. В. Гловацька // Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку регіону : монографія / За ред. Н. І. Пилипів, В. В. Стефінін. – Івано-Франківськ : Видавець Віктор Дяків, 2014. – С. 122-133.

 12. Ємець О. І. Чинники залучення капіталу для реалізації інвестиційних проектів підприємств / О. І. Ємець, Х. О. Волошинович // Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Соціально-економічний розвиток і якість життя населення регіону» (м. Івано-Франківськ, 16-17 травня 2013 р.). – 2013. – С. 32-34.

 13. Ємець О. І. Чинники підвищення ефективності інвестиційних процесів у регіоні / О. І. Ємець // Вісник Прикарпатського університету. Економіка. Випуск 9. – Івано-Франківськ: Плай, – 2012. – С. 31-35.

 14. Ковальчук В. М. Політична економія [Текст] : курс лекцій / В. М. Ковальчук. – 4-тє вид., перероб. і доп. – Тернопіль : Астон, 2009. – 415 с.

 15. Політична економія [Текст] : навч. посібник / за ред. д.е.н., проф. Г. І. Башнянина, Є. С. Шевчук. – Рек. МОН. – Львів : Новий Світ -2000, 2011. - 480 с.

 16. Політична економія [Текст] : підручник / за ред. Ніколенко Ю. В. – Рек. МОН. – К. : ЦУЛ, 2009. – 632 с.

 17. Старостенко Г. Г. Політична економія [Текст] : навч. посібник / Г. Г. Старостенко, Н. В. Мірко. – Рек. МОН. – К. : Кондор-Видавництво, 2013. – 464 с.

 18. Ходжаян А. О. Політична економія [Текст]: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисциплін / А. О. Ходжаян. – К. : Кондор, 2009. – 304 с.

 19. Цивільний кодекс [Електронний ресурс]: від 16.01.2003 р. № 435-IV із змінами та доповненнями. // Законопроекти. / Упр. комп’ютериз. систем апарату Верховної Ради України. – 2003. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435-15. – Назва з екрана.

 20. Щетинін А. І. Політична економія [Текст] : підручник / А. І. Щетинін. – К. : ЦУЛ, 2011. – 480 с.Додаток З

Зразок оформлення рецензії на курсову роботу
РЕЦЕНЗІЯ

на курсову роботу з політекономії
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ
студентки групи ФК-11 Білецької Христини Ігорівни


№ п/п

Критерій оцінки курсової роботи


Максимальна кількість балів

Бали за виконану роботу

1.

Обґрунтування актуальності теми, виклад вступу та висновків роботи

10
2.

Ступінь опрацювання літератури (кількість джерел, роки видання, частка статей, тез, монографій, наявність посилань)


10
3.

Дотримання вимог до виконання курсової роботи (згідно методичних вказівок: шрифт, оформлення, наявність трьох розділів, розрахунків, таблиць, рисунків, формул)


10
4.

Виклад змісту курсової роботи (ступінь розкриття теми)


20РАЗОМ

50
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Курсова робота допущена до захисту з кількістю балів _______
Науковий керівник

к. е. н., доц. Ємець О.І.
«_____» _____________ 2015 р.

Додаток К
Перелік тем курсових робіт
ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ З ПОЛІТЕКОНОМІЇ


Предмет і метод політичної економії.

 1. Етапи розвитку політичної економії.

 1. Лауреати Нобелівської преміїї з економіки.

 1. Вклад українських вчених у розвиток економічної науки.

 1. Пізнання та використання економічних законів.

Виробництво матеріальних благ і послуг. Продукт і характер праці.

 1. Виробництво: основні риси, чинники і результати.

 1. Вирбництво і проблема економічного вибору.

 1. Технологічна система виробництва.

 1. Основні критерії та показники економічної та соціальної ефективності виробництва.

Економічні потреби та інтереси.

 1. Потреби й інтереси як рушійна сила економічного розвитку.

 1. Економічний прогрес: суть, критерії та рушійні сили.

 1. Продуктивні сили – основа економічного прогресу.
Соціально-економічний устрій суспільства. Економічна система та закони її розвитку.

 1. Економічний устрій: суть і місце в економічній системі.

 2. Сучасні форми і проблеми роздержавлення і та приватизації в Україні.

 1. Економічні системи: суть, зміст та типи.

 1. Власність: суть, типи, види.

 1. Сучасні моделі ринкового господарства.

Товарна форма організації суспільного виробництва. Товар і гроші.

 1. Форми організації суспільного виробництва.

 1. Теорії вартості.

 1. Гроші: закономірності виникнення, суть, еволюція і форми.

 1. Закони грошового обігу та інфляція.

Капітал: процес виробництва і нагромадження. Наймана праця і заробітна плата.

 1. Заробітна плата: суть, форми і системи.

 1. Первісне нагромадження капіталу та його особливості в Україні.

 1. Наймана праця: сучасні форми доходу за умов ринку.

 1. Теорії капіталу.

Витрати виробництва і прибуток.

 1. Витрати виробництва як чинник вибору оптимальних масштабів виробництва.

 1. Теорії прибутку.

 1. Ефективність підприємницької діяльності фірми.

 1. Прибуток: суть, функції та структура.

Ринок, його суть і функції. Моделі ринку. Конкуренція і ці­ноутворення.

 1. Ринковий механізм: суть, структура і функціонування.

 1. Ціна і механізм ринкового ціноутворення.

 1. Ринкова інфраструктура та проблеми її становлення в економіці України.

 1. Конкуренція і монополія в ринковій економіці, антимонопольне регулювання.

 2. Критерії класифікації та структура ринків.

Домогосподарство в системі економічних відносин.

 1. Роль домогосподарств у суспільному відтворенні.

 1. Соціальні стандарти: прожитковий мінімум та мінімальна заробітна плата в Україні.

 1. Бюджет домогосподарства, його структура і використання
 1. Диференціація доходів населення: крива Лоренца і коефіцієнт Джині.

Підприємство як товаровиробник. Валовий дохід і прибуток.

 1. Підприємництво: сутність, функції, форми і основні концепції.

 1. Підприємства та їх основні види.

 1. Роль маркетингу у підприємницькій діяльності.

 1. Малі підприємства: місце та роль в сучасному ринковому господарстві.

Галузеві особливості виробництва і функціонування капіта­лу. Форми прибутку, процент і рента.

 1. Двоїста природа капіталу і виникнення ринку інвестиційних ресурсів.

 1. Роль акціонерного капіталу та акціонерних компаній в ринковій економіці.

 1. Економічна природа земельної ренти та її форми.

 1. Сучасна банківська система на основні напрямки її розвитку.

Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його основні форми.

 1. Шляхи раціонального використання національного багатства.

 1. Тіньвий сектор в економічному відтворенні.

 1. Суть, типи і форми суспільного відтворення.
Економічний розвиток. Зайнятість, відтворення робочої сили та їх регулювання державою.

 1. Типи, фактори, джерела та темпи економічного зростання.

 2. Економічний цикл та його фази.

 3. Соціально-економічні проблеми зайнятості населення в аграрному секторі.

 1. Теорії економічного циклу.

 2. Проблеми макроекономічного регулювання зайнятості.

 1. Інвестиції як чинник економічного зростання.

 2. Формування та структура витрат на відтворення робочої сили.

 1. Ринок праці: умови виникнення, суть і моделі.

Господарський механізм у системі суспільного відтворен­ня. Держава та її економічні функції.

 1. Державне регулювання економіки: суть, форми, необхідність і межі.

 1. Економічна політика: суть, принципи, цілі і інструменти.

 1. Державний бюджет та державний борг.

 1. Державне регулювання основних сфер господарської діяльності.

Сучасні економічні системи. Особливості розвитку перехі­дних економік.

 1. Основні риси чистого капіталізму або вільного ринку.

 1. Особливості еволюції перехідних економічних систем.

 1. Суть і ознаки змішаної економічної системи.

 1. Теорія і практика економічної системи соціалізму.

Суть і структура світового господарства. Форми міжнародних економічних відносин.

 1. Закономірності формування і суть системи сучасного світового господарства.

 1. Форми міжнародних економічних відносин.

 1. Міжнародна економічна інтеграція та її види: зона вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, економічний союз.

 1. Міжнародна валютна система: суть і еволюція.

Економічні аспекти глобальних проблем та їх вплив на економічний розвиток України.

 1. Глобальні проблеми і виклики ХХІ століття.

 1. Регулювання міжнародних валютних відносин та міжнародні фінансово-кредитні організації : МВФ, Світовій банк (МБРР, МФК).

 1. Глобалізація світової економіки та глобальне економічне регулювання (ООН, МБРР, СОТ).

 1. Соціально-економічні наслідки глобалізації міжнародної економіки.


Додаток Л
Розподіл курсових робіт

Розподіл курсових робіт між групами


Порядковий номер курсової роботи

Назва і номер групи

1-30

Облік і аудит, ОА-11

21-50

Економічна кібернетика, ЕК-11

31-60

Маркетинг, МК-11

41-72

Фінанси і кредит, ФК-11


Додаток М
Розподіл часу самостійної роботи при виконанні модуля «Курсова робота»

Форми самостійної роботи (за змістовими модулями – ЗМ)

Години

Форма звіту

ЗМ 1.1. Вивчення літератури, складання плану.

6

План роботи

ЗМ 1.2. Обговорення та написання теоретичної частини курсової роботи

12

Індивідуальна співбесіда

ЗМ 1.3. Узгодження та аналіз статистичного матеріалу щодо характеристики окремих показників діяльності підприємств

12

Індивідуальна співбесіда

ЗМ 1.4. Подання курсової роботи на рецензування. Захист курсової роботи після виправлення зауважень

6

Відповідно терміну

РАЗОМ

36
Підп. до друку 05.03.2015. Формат паперу 60х84/16.

ум. друк. арк. 1,09. Замовлення № 229/14, тираж 10.
Надруковано в друкарні Видавництва «Лілея-НВ»

Свідоцтво про внесення до державного реєстру від 12.12.06 р. Серія ДК № 2718.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка