Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «політекономія»Скачати 369.33 Kb.
Сторінка3/5
Дата конвертації23.10.2017
Розмір369.33 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5Таблиця 6. Оформлення курсової роботиЕлемент

Вимоги


Розмір паперу

Формат – А4, орієнтація книжкова.

Шрифт

Times New Roman, розмір кегля – 14, міжрядковий інтервал – 1,5;

масштаб 100%, звичайний.Береги полів

Верхнє, нижнє, ліве і праве – 20 мм;

абзацний відступ – 1,25.Нумерація сторінок

На нижньому полі аркуша посередині, починаючи з другої, включаючи титульний аркуш (номер сторінки на титульному аркуші не ставлять).

Нумерацію подають арабськими цифрами без знака №.Структурна частина

Кожну структурну частину курсової роботи слід починати з нової сторінки.

Розділ

Розміщуються посередині рядка та друкуються великими напівжирними літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи.

Номер розділу ставиться після слова “РОЗДІЛ”, після номера крапка не ставиться, заголовок розділу друкується з нового рядка.Заголовки пунктів

Друкуються з великої літери напівжирними шрифтом (не підкреслюючи) без крапки в кінці.

Номер пункту включає номер розділу і порядковий номер пункту, які відокремлюються крапкою (1.1).Заголовки з двох чи більше речень

Відокремлювати крапками.

Абревіатури

В заголовках треба розшифровувати.

Рисунки (ілюстрації, схеми, графіки)

Подаються безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці.

Нумерація рисунків у кожному з розділів або додатків має бути самостійною.

Номер рисунка повинен складатися з номера розділу та порядкового номера рисунка, між якими ставиться крапка (Рис. 1.1).


Таблиці

Таблиці повинні міститися після посилань на них у тексті. Примітки друкують під таблицею.

Таблиці нумеруються послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу та порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка (Таблиця 2.1).

Кожна таблиця повинна мати назву, яка розміщується над таблицею та друкується симетрично до тексту. Назву і слово “Таблиця” слід починати з великої літери. Назва таблиці друкується жирним шрифтом.


Формули

У формулі пояснення значень символів і числових коефіцієнтів слід наводити безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони наведені у формулі. Значення кожного символу та числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починається зі слова «де» без двокрапки.

Формули нумеруються послідовно в межах розділу. Номер формули повинен складатися з номера розділу та порядкового номера формули, між якими ставиться крапка (3.1).


Додатки


Кожний додаток слід починати з нової сторінки із зазначенням угорі сторінки справа слова “Додаток” і його позначенням. (Додаток А). Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь.

Додаток повинен мати заголовок, який друкується посередині сторінки з великої літери окремим рядком.

Додатки оформляються як продовження курсової роботи на наступних її сторінках і розміщуються у порядку появи посилань у тексті.
Таблиця 7. Оформлення списку використаних джерел


Xарактеристика джepeлa

Пpиклaд оформлення у курсовій роботі


Moнoгpaфiї, навчальні посібники (1, 2 aбo 3 aвтopи)

Ємець О. І. Основи підприємництва: навчальний посібник / О. І. Ємець. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2012. – 147 с.
Чoтиpи aвтоpи

Економічна теорія: навчальний посібник для студентів ВНЗ / [М. Д. Романюк, О. І. Ємець, Н. П. Репела, Я. І. Татунчак]. – Рек. МОН. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2011. – 592 с.

Бaгaтoтoмнi видaння

Економічна енциклопедія : у 3 т. / редкол. С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К. : Видавничий центр «Академія». –

Т.1. – 2000. – 2000 с.

Т.2. – 2000. – 2001 с.

Т.3. – 2000. – 2002 с.Cтaндapт

Якість води : Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 – ДСТУ ISO 6107-9:2004. – [Чинний від 2005-04-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2006. – 181 с. – (Нац. стандарти України).

Збipки нayкoвиx пpaць

Моделювання регіональної економіки: зб. нayк. пp. – Зб. наук. праць. – Івано-Франківськ: Плай, 2014. – 299 с.

Cлoвники

Політекономія: базовий економічний словник термінів та понять для студентів економічного факультету / О.І. Ємець, Ю.І. Ціжма. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, 2006. – 56 с.

Cклaдoвi чacтини книги, монографії

Ємець О.І. Стратегічна роль спільних підприємств у активізації інвестиційних процесів / О. І. Ємець, В. В. Гловацька // Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку регіону : монографія / За ред. Н. І. Пилипів. – Івано-Франківськ : Видавець Віктор Дяків, 2014. – С. 122-133.

збipникa,

Ємець О.І. Значення капітальних інвестицій підприємств в умовах глобалізації економіки / О.І.Ємець // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Науковий збірник. Випуск 10. – Т.1. – Івано-Франківськ: Плай, 2014. – С. 179-186.

жypнaлy,

Ємець О.І. Удосконалення бухгалтерського обліку, аналізу накладних витрат на виробництво продукції / О.І.Ємець // Вісник Прикарпатського університету. Економіка. Випуск 10. – Івано-Франківськ: Плай, – 2014. – С. 241-247.

Teзи дoпoвiдeй

Ємець О. Загрози пенсійній системі України / О.І. Ємець, О. І. Фільварок // Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку: регіональні особливості та світові тенденції [Текст]: матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів та молодих вчених (10 квітня 2014 р. м. Івано-Франківськ). – Видавець Віктор Дяків, 2014. – С. 24-27.

Aвтopeфepaти диcepтaцiй

Івасишин О. І. Оцінка і прогнозування ефективності використання оборотного капіталу підприємства: автopeф. диc. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.01 “Економіка, організація та управління підприємствами”/ О. І. Івасишин. – Хм., 2006. – 17 с.

Законодавчі та нормативні документи

Господарський кодекс України № 436-IV за станом на 16 січня 2003 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2004. – 207 с. – (Бібліотека офіційних видань).

Електронні ресурси

Цивільний кодекс [Електронний ресурс]: від 16.01.2003 р. № 435-IV із змінами та доповненнями. // Законопроекти. / Упр. комп’ютериз. систем апарату Верховної Ради України. – 2003. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435-15. – Назва з екрана.


Таблиця 8. Основні умови одержання оцінки


Оцінка

Умова

Відмінно (А)

Виставляється за умови вмілої обробки багатьох теоретичних джерел, висловлювання власної позиції, залучення та аналізу конкретної статистичної інформації щодо економіки України, наявності у роботі самостійних, добре аргументованих коментарів до таблиць, схем, діаграм і графіків.

Добре (B,C)

Заслуговують роботи, в яких є перелік поглядів економістів різних наукових шкіл на сутність певних економічних явищ і процесів. При цьому студент намагався зробити їх систематизацію, але не зміг здійснити узагальнення, сформулювати власні оцінки щодо процесів, які аналізуються.

Задовільно (D,E)

Отримують студенти, в роботах яких зміст теми розкрито в певній послідовності й виділено основні теоретичні положення за вивченими літературними джерелами, але мають місце недоліки змістового характеру: нечітко сформульована мета роботи, теоретичний розділ має виражений компілятивний характер, наукова полеміка відсутня, в аналітичній частині є надлишок елементів описовості, добір інформаційних матеріалів (таблиці, графіки, схеми) не завжди обґрунтований, заходи і пропозиції, що містяться в третьому розділі, обґрунтовані непереконливо.

Незадовільно (FX,F)

Оцінюються курсові роботи, які за змістом і оформленням не відповідають діючим вимогам.

Додаток А
Зразок оформлення титульної сторінки
Державний вищий навчальний заклад

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»


Кафедра теоретичної та прикладної економіки
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка