Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності «Менеджмент організацій І адміністрування»Сторінка3/3
Дата конвертації23.10.2017
Розмір0.83 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3

Критерії оцінювання курсових робіт за кредитно-модульною системою наведено у таблиці 3.

Таблиця 3

Критерії оцінювання курсових робіт за кредитно-модульною системою


Зміст оцінюваної діяльності

Максимальна кількість балів

1.

Відповідність курсової роботи вимогам:

 • Наявність усіх необхідних структурних елементів;

 • Продуманість пунктів змісту роботи, їх логічний зв'язок і підпорядкованість розкриттю теми;

 • Система викладу досліджуваного матеріалу: ступінь розкриття кожного питання, зазначених в змісті; пропорційність частин;

 • Логічність викладу (зв'язок окремих частин роботи.

18


2.

Оформлення вступної частини роботи (характеристика стану досліджуваної проблеми, обґрунтування актуальності обраної теми, формулювання її мети, визначення об’єкта і предмета дослідження, окреслення його завдань, характеристика методів дослідження тощо)

5

3.

Якість здійснення аналітичного огляду використаних джерел, їх повнота, новизна й відповідність обраній темі дослідження

10

4.

Наявність у дослідженні самостійних підходів, ідей, міркувань, висновків

10

5.

Повнота висвітлення теми роботи відповідно до об’єкта, предмета, завдань і мети дослідження

10

6.

Чіткість і лаконічність висновків та рекомендацій у роботі

5

7.

Дотримання вимог технічного та мовностиличного оформлення роботи: логічні переходи між окремими розділами роботи, точне і правильне оформлення цитат, посилань на літературні джерела, додержання правил оформлення роботи згідно Методичних вказівок; дотримання наукового стилю.

15

8.

Вчасність подання роботи на кафедру

5

9.

Якість презентації курсової роботи під час прилюдного захисту:

 • доповідь;

 • правильність, чіткість відповідей на поставлені додаткові запитання;

 • наявність роздаткового матеріалу у друкованому виді;

 • презентація за допомогою мультимедійного проектора.

5

5


2
10
Загальна кількість балів

100

Захист курсової роботи студентом проводиться в присутності комісії призначеної кафедрою теорії та практики менеджменту, керівника курсової роботи та студентів груп. Під час захисту з’ясовується наскільки серйозно і вдумливо студент працював над проблемами теми, над літературними джерелами, над аналізом фактичного і статистичного матеріалу.

Студенти, робота яких не оцінена позитивно, повинні написати нову роботу або істотно переробити дану і повторно подати її на захист. Студенти, що не виконали курсової роботи або дістали незадовільну оцінку при захисті, до екзамену з цієї дисципліни не допускаються.

Курсова робота не допускається до захисту і повертається на доопрацювання, якщо: • роботу представлено на кафедру (на перевірку) для рецензування з порушенням термінів, установлених кафедрою ;

 • роботу написано на тему, що не включена до переліку тем курсових робіт з даної дисципліни або не погоджена з викладачем;

 • роботу виконано не самостійно;

 • структура і логіка побудови плану роботи не відповідає вимогам та темі курсової роботи.

Процес захисту курсових робіт має велике педагогічне значення, оскільки дає студентам досвід публічних виступів і, найголовніше, досвід захисту висунутих положень. Це дуже важливо, якщо враховувати, що курсова робота готує студента до виконання і захисту більш складної і важливої за своїм значенням кваліфікаційної роботи бакалавра, дипломної роботи.

Кращі курсові роботи, виконанні на найбільш актуальні теми, що мають певне теоретичне і практичне значення, можуть бути рекомендовані для опублікування в збірниках студентських праць, представлені на конкурс або виставки кращих студентських наукових робіт. Вони можуть бути основою для доповідей та виступів в наукових студентських гуртках і на конференціях.

Позитивно оцінені та захищені курсові роботи зберігаються на кафедрі.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів (ISO 9000: 2005, IDT): ДСТУ ISO 9000: 2007. – [На заміну ДСТУ ISO 9000: 2001; чинний від 2008-01-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2008. – 34 с.

2. Системи управління якістю. Вимоги: (ISO 9001: 2008, IDT): ДСТУ ISO 9001: 2009. – [На заміну ДСТУ ISO 9001:2001; чинний від 2009-09-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2009. – 33 с.

3. Бєлінський П. І. Менеджмент виробництва та операцій: Підручник. / П.І. Бєлінський. – К. : Центр навч. літ-ри, 2005. — 624 с.

4. Борисевич Є.Г. Управління якістю інфокомунікаційних послуг: навч. посіб. / [Борисевич Є.Г., Буряк В.Г., Стрельчук Є.М., Станкевич І.В.]. – Одеса. ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010 – 271 с.

5. Василенко В.О. Виробничий (операційний) менеджмент: Навч. посіб. / В.О. Василенко, Т.І. Ткаченко ; За ред. Василенка В. О. – К. : ЦУЛ, 2005. – 532 с.

6. Васильков В. Г. Організація виробництва: Навч. посібник / В.Г. Васильков. – К. : КНЕУ, 2003. – 524 с.

7. Волков В.П. Операційний менеджмент у виробництві і сфері послуг : Навч. посіб. / Волков В.П., Антонюк Д.А., Бікулов Д.Т., Антонюк К.І. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2012. – 244 с.

8. Гэлловэй Л. Операционный менеджмент. Принципы и практика / Л. Гэлловэй. – СПб.: Питер, 2000. – 320 с.

9. Гиссин В.И. Управление качеством. – [2-е узд.] / В. И. Гиссин. – М.: ИКЦ «МарТ», 2003. – 400 с.

10. Іванов М.М. Операційний менеджмент : навч. посібник для внз / М.М. Іванов, П.В. Комазов. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 368 с.

11. Курочкин А.С. Операционный менеджмент: Учеб. пособ. [Електронний ресурс] / А.С. Курочкин. – К. : МАУП, 2000. – 144 с. – Режим доступу :

http://library.if.ua/books/145.html

12. Мазур И.И. Управление качеством: [учеб. пособ. для студ. вузов, обучающихся по специальности «Управление качеством»] [7-е изд., стер] / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро. –М.: Изд-во «Омега-Л», 2010. – 400 с.

13. Окрепилов В.В. Управление качеством: [учеб. для вузов] [3-е изд., пер. и доп.] / В. В. Окрепилов. – СПб.: ОАО «Изд-во «Наука», 2000. – 912 с.

14. Орлов П. А. Менеджмент качества и сертификация продукции: [учеб. пособ. Для эконом. вузов] / П.А. Орлов. – Х.: Издательский Дом «ИНЖЭК», 2004. – 304 с.

15. Пономарев С.В. Управление качеством продукции. Введение в системы менеджмента качества: учеб. пособ. / С.В. Пономарев, С.В. Мищенко, В.Я. Белобрагин. – М.: РИА «Стандарты и качество», 2004. – 248 c.ДОДАТКИ
Додаток А

РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ


1. Організаційні аспекти управління якістю на підприємстві, витрати на якість в системі менеджменту організації.

2. Планування процесу управління якістю та напрями підвищення якості.

3. Організація ефективної процедури, що забезпечує цілеспрямований та системний вплив на параметри якості у напрямку їх постійного покращення.

4. Організація процесу оцінювання якості виробництва та виробленої продукції на підприємстві.

5. Впровадження принципів управління якістю на підприємства на підставі міжнародних стандартів ІСО серії 9000:2000.

6. Організація контролю якості на підприємстві.

7. Відображення якості виробничої сфери на якість результату діяльності.

8. Стандартизація в процесі організації управління якістю продукції.

9. Процес впровадження міжнародної та європейської стандартизації якості в виробничій діяльності підприємств.

10. Управління якістю проектів: витрати та контроль за якістю проектування на підприємстві.

11. Побудова системи якості відповідно до вимог стандарту ISO серії 9001 та концепції «Загальне управління якістю».

12. Організація управління економікою якості на підприємстві.

13. Основні джерела ефектів і показники розрахунку ефективності управління якістю.

14. Основні джерела отримання позитивних результатів управління якістю у сфері виробництва.

15. Організація та впровадження аудиту якості на підприємстві відповідно до міжнародних стандартів.

Додаток Б

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОЇ СТОРІНКИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Кафедра менеджменту організацій та логістики

КУРСОВА РОБОТА

з курсу «Управління якістю»

на тему: Організація процесу оцінювання якості виробництва та виробленої продукції на підприємстві

(на прикладі ПАТ «Запоріжсталь»)

Студента (ки)____курсу _____групи

напряму підготовки______________

спеціальності___________________

______________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник доцент к.н. держ.упр

Бєлоусова О.С.

Національна шкала____________

Кількість балів________________

Оцінка ECTS__________________


Члени комісії__________________ ______________________

(підпис) прізвище та ініціали

Члени комісії__________________ ______________________

(підпис) прізвище та ініціали

Запоріжжя 2014
Додаток В

Приклад оформлення реферату

РЕФЕРАТ


Курсова робота: 35 с., 6 табл., 2 рис., 26 джерел, 2 додатки.

Об'єкт дослідження: система управління якістю на ПАТ «Запоріжсталь»


Мета дослідження: дослідити систему управління якістю на підприємстві та перспективи її вдосконалення.
Методи дослідження: описовий, порівняльний, статистичний.
Для досягнення мети дослідження розглянуто теоретичні основи управління якістю та принципи управління нею, досліджено стан управління якістю, організаційні засади та практичні аспекти управління якістю на підприємстві; дано оцінку перспектив впровадження нових підходів до управління якістю на досліджуваному підприємстві; визначені особливості управління якістю та ключові недоліки в системі управління якістю; здійснено дослідження ефективності існуючої системи управління якістю та визначено основні напрямки удосконалення управління якістю на підприємстві.

ЯКІСТЬ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ, КОНТРОЛЬ, ПРОДУКЦІЯ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, АУДИТ ЯКОСТІ, СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ.

Додаток Д

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ЗМІСТУ


ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………………3

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ……………………………………………………..6

1.1. Організаційні засади процесу оцінювання та контролю якості ………..6

1.2. Критерії ефективності оцінки якості та фактори впливу на неї.…...…18

РОЗДІЛ 2 ДОСЛІДЖЕННЯ ППРОЦЕСУ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ НА ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ»………………………………………………………………..25

2.1. Аналіз господарської діяльності підприємства та результатів його діяльності……………………………………………………………………………25

2.2. Аналіз системи управління якістю на підприємстві…………………..35

2.3. Аудит якості управлінських процесів на підприємстві………………..45

РОЗДІЛ 3 НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ОЦІНКА ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА………………………………………………………………….50

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ…………………………………………….....60

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………….63

ДОДАТКИ…………………………………………………………………………..65

Додаток Е

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ ДЖЕРЕЛ, ВИКОРИСТАНИХ У РОБОТІ


Характеристика джерел

Приклад оформлення

Книги

Однотомний документОдин автор

Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Д. Г. Коренівський. — К. : Ін-т математики, 2006. — 111 с.

Два автори

Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. — Львів : Растр-7, 2007. — 375 с.

Три автори

Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование : как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. — XLIII, 265 с.

Чотири автори

Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. — К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. — 106 с. — (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).

П’ять і більше авторів

Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. — К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. — 115 с.  — (Серія "Формування здорового способу життя молоді" : у 14 кн. ; кн. 13).

Без автора

Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб. наук. пр. / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. — Чернівці : Рута, 2007. — 310 с.

Багатотомний документ

Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. — К. : НТУУ "КПІ", 2006. — 125 с.

Матеріали конференцій, з’їздів

Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27—28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.]. — К. : КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. — 452 с.

Препринти

Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами / Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. — Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. — 7, [1] с. — (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1).

Словники

Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : слов.-довід. основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. — К. : Європ. ун-т, 2007. — 57 с.

Законодавчі та нормативні документи

Кримінально-процесуальний кодекс України : станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека офіційних видань).

Стандарти

Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (EN 61010-2-020:1994, IDT) : ДСТУ EN 61010-2-020:2005. — [Чинний від 2007—01—01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2007. — IV, 18 с. — (Національний стандарт України).

Дисертації

Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси : дис. … доктора фіз.-мат. Наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с.

Автореферати дисертацій

Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології" / Нгуен Ші Данг. — К., 2007. — 20 с.

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

Ярошенко Т. О. Електронна інформація для бібліотек України / Т. О. Ярошенко, О. В. Васильєв, О. І. Сегін // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире : новые технологии и новые формы сотрудничества : матеріали 10-ї ювіл. міжнар. конф., м. Судак, Автономна Республіка Крим, Україна, 7–15 черв. 2003 р. — М., 2003. — Т. 3. — С. 1118—1124.

Електронні ресурси

Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі : електронні ресурси в науці, культурі та освіті [Електронний ресурс] : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. "Крим-2003") / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник. - 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

Навчально-методичне видання

(українською мовою)

Бєлоусова Олена Станіславівна

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

Методичні рекомендації

до виконання курсової роботи

для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування»

Рецензент В.О Шишкін

Відповідальний за випуск В.П. ВолковКоректор К.С. Тарабан

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка