Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «hr-практикум» для студентів спеціальності 051 Економіка за освітньою програмою "Управління персоналом І економіка праці "Скачати 167.6 Kb.
Дата конвертації04.12.2018
Розмір167.6 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

Запорізький національний технічний університетМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до виконання контрольної роботи з дисципліни

«HR-практикум»

для студентів спеціальності 051 Економіка за освітньою програмою “Управління персоналом і економіка праці ”

(заочна форма навчання)

2016


Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «HR-практикум» для студентів спеціальності 051 Економіка за освітньою програмою “Управління персоналом і економіка праці ” (заочна форма навчання) / Укл.: А.Г. Бабенко, О.О. Васильєва – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 14 с.

Укладачі: А.Г. Бабенко, д.е.н., професор, О.О. Васильєва, к.ф.-м.н., доцент


Рецензент: Карпенко А.В., к.е.н., доцент


Відповідальний за випуск: О.О. Васильєва

Затверджено

на засіданні кафедри

управління персоналом і економіки праці

Протокол № 1 від 23.08.2016

ЗМІСТПояснювальна записка

4

Зміст завдань кожного варіанту контрольної роботи

9

Рекомендована література

13

Додаток А. Зразок титульної сторінки контрольної роботи

14

Додаток Б. Зразок плану контрольної роботи

15


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Основне завдання вищої освіти полягає у формуванні творчої особистості фахівця, здатної до саморозвитку, самоосвіти, інноваційної діяльності. Виконання цього завдання навряд чи можливе лише через передачу знань у готовому вигляді від викладача до студента. Необхідно перевести студента з пасивного споживача знань у активного їх творця, який вміє сформулювати проблему, проаналізувати шляхи розв'язання, знайти оптимальний результат і довести його правильність. В цьому допоможе належна організація самостійної роботи студентів заочної та дистанційної форм навчання.

Самостійна робота – це форма організації індивідуального вивчення студентами навчального матеріалу в аудиторний та позааудиторний час. Мета самостійної роботи студента – сприяти формуванню самостійності як особистісної риси та важливої професійної якості молодої людини, суть якої полягає в уміннях систематизувати, планувати, контролювати й регулювати свою діяльність без допомоги й контролю викладача.

Завданнями самостійної роботи студента можуть бути засвоєння певних знань, умінь, навичок, закріплення та систематизація набутих знань, їхнє застосування при вирішенні практичних завдань та виконання творчих робіт, виявлення прогалин у системі знань із предмета. Самостійна робота дає можливість студенту працювати без поспіху, не боячись негативної оцінки товаришів чи викладача, а також обирати оптимальний темп роботи та умови її виконання

Для реалізації самостійної роботи в процесі вивчення навчального предмета студенти виконують комплекс завдань різних типів відповідних рівнів складності. Одним із таких завдань є виконання контрольних робіт з окремих дисциплін.

Виконання контрольної роботи студентами заочної та дистанційної форм навчання є важливою складовою навчального процесу. Контрольну роботу студенти заочної та дистанційної форм навчання виконують згідно з навчальним планом.

Метою написання контрольних робіт є закріплення знань з відповідного навчального курсу, що передбачає оволодіння студентами заочної та дистанційної форм навчання методами наукового аналізу, самостійного вивчення теоретичного матеріалу.

Завдання по контрольній роботі повинні допомогти студенту в оволодінні термінологією, основними положеннями навчальної дисципліни, надати навички у рішенні типових прикладів, задач, ситуацій. Разом з тим, трудомісткість завдання повинна бути такою, щоб його виконання не перевищувало встановлені для студента норми: для контрольних робіт 8-10 годин.

Студент одержує завдання під час настановчої сесії. Якщо він пропустив сесію з поважних причин, то особисто звертається за завданнями на відповідні кафедри згідно до графіка навчального процесу. Кафедра повинна повідомити студента про прізвище викладача дисципліни, його контактні дані для отримання необхідних консультацій.

Повний термін перевірки роботи від надходження в університет до видачі результатів студентам – 10 днів. Тривалість рецензування викладачем – 7 днів.

Завдання контрольної роботи – перевірити рівень знань з конкретної теми або проблеми. У процесі підготовки контрольної роботи студенти набувають навичок роботи з монографіями, науковими статтями, нормативними і статистичними матеріалами. Вони також вивчають основні вимоги щодо оформлення наукових робіт.

Контрольну роботу з навчальної дисципліни студенти виконують відповідно до затвердженої тематики за їх власним вибором. Крім того, за погодженням з викладачем, студент може запропонувати свій варіант теми контрольної роботи.

Перед виконанням контрольної роботи студент має детально вивчити лекційний матеріал з курсу, підібрати відповідну навчальну, методичну та спеціальну літературу за рекомендованим списком (а також самостійно підібраною).

У справі організації самостійної роботи студента на першому місці знаходяться вміння працювати з навчальною і науково-методичною літературою. Кожен студент повинен правильно і швидко знаходити потрібну книжку, довідник, словник, знати основи бібліографії. Бібліографія полегшує і прискорює пошук потрібної літератури при підготовці доповідей, інформації, а також у процесі наукової роботи.

Бібліографічні видання інформують читачів про видану літературу, публікують анотації до книжок і журнальні статті для бібліотечних каталогів. Кожна бібліотека має каталоги, що полегшують підбір літератури. Студенти повинні знати, що каталоги є систематичні, предметні й алфавітні. У систематичному каталозі відображено весь фонд даної бібліотеки, а картонки розкладаються за галузями знань. Предметні каталоги є різновидом систематичних каталогів; картонки в них зібрані в алфавітному порядку відповідно до змісту книг. В алфавітних каталогах картонки стоять в алфавітному порядку за прізвищами авторів або назв книг, якщо автори не вказані. До цього каталогу звертаються у тому випадку, коли потрібно вияснити наявність книг певного автора в бібліотеці або знайти потрібну книжку, назва якої вже відома читачеві.

Для відшукання книги з якогось питання читач повинен знайти в систематичному каталозі відповідний розділ або підрозділ у цьому розділі, переглянути всі зібрані в них картонки і скласти необхідний список літератури. До цього списку слід, передусім, включити урядові директивні матеріали, основні праці вчених з даної проблеми, підручники, навчальні посібники, методичні матеріали; потрібно також переглянути картонки нових надходжень до бібліотеки і включити до списку джерела, які з'явилися останнім часом (журнальні статті, брошури, книги). У кожній бібліотеці є картотека журнальних та газетних статей. В такій картотеці можна знайти назви статей, опублікованих у періодичних виданнях з проблем дисципліни, назви статей зі збірників наукових праць, матеріали різних конференцій, учені записки і т. п. Ці картотеки несуть оперативну інформацію, тому що частіше, ніж інші, поповнюються свіжими матеріалами. У бібліотеках (обласній та інших ВНЗ) є також картотеки авторефератів дисертацій з необхідної тематики. В картках, окрім авторів книг, їх назв, року, місця видання і видавництва, проставляються бібліотечні шифри (у лівому верхньому кутку). Щоб швидко отримати замовлену книжку, необхідно вказати всі її дані, в тому числі і шифр, оскільки це значно полегшує бібліотекарям пошук потрібної книги.

Під час навчання студенту доводиться звертатися до різних довідкових видань. До них відносяться енциклопедії, довідники, словники. Так, в словнику можна знайти стисло викладені матеріали з різних правових питань. Інформацію про літературу, яка готується до друку, студент може знайти у спеціальних каталогах видань конкретних видавництв. Про літературу, яка вже побачила світ, та про опубліковані журнальні й газетні статті постійно інформують спеціальні видання: «Літопис журнальних та газетних статей», «Книжковий літопис». У пошуках потрібної літератури можна скористатися останніми номерами журналів, які подають зведену інформацію про опубліковані в них упродовж минулого року статті. Списки літератури є і в багатьох книжках, підручниках, навчальних посібниках, наукових статтях. У спеціальних реферативних бюлетенях студент може відшукати потрібну інформацію про літературу, видану за рубежем.

Підбір потрібної книги доцільно розпочинати з перегляду каталогів. У багатьох бібліотеках, окрім каталогів, складаються рекомендовані списки літератури з різних розділів (до курсових чи дипломних робіт). Крім того, студент може отримати кваліфіковану допомогу у чергового бібліотекаря.

Оскільки протягом навчання студентам доводиться опрацьовувати багато літератури, то їм важливо навчитися читати книги.

Перш за все необхідно виробити навички раціонального і швидкого читання. Техніка швидкого читання ґрунтується на вмінні сприймати одночасно кілька слів, а то й цілий абзац, без мисленевого їх висловлювання. Пам'ять і мислення у цей момент настільки активізовані, що дозволяють сприймати майже весь текст. Зрозуміло, що для цього потрібні спеціальна підготовка і тривале тренування. Ця форма читання ознайомча за своїм характером і доступна всім.

Другим важливим етапом у покращенні техніки читання є вироблення відповідної установки, готовності до самовдосконалення. Дуже важливою умовою тут виступають вольові засилля, уміння примусити себе працювати в заданому ритмі і напрямку. Економія часу у процесі роботи з книгою досягається не тільки за рахунок швидкості читання, а й за рахунок вибору найкращого в даних умовах різновиду читання.

Важливе місце займає попереднє читання. У процесі такого читання відмічаються всі незнайомі, іноземні слова, наукові терміни і поняття, щоб у подальшому можна було вияснити їх значення, наприклад, за словниками чи довідниками.

За необхідності повністю охопити зміст розділу, статті, книги в цілому використовується наскрізне читання (читання підряд), що передбачає уважне прочитання всього матеріалу.

Вибіркове читання передбачає певний відбір матеріалу для читання з метою його поглибленого вивчення. Інколи така необхідність виникає, коли треба знайти відповідь на певне запитання, тобто цей вид читання визначається інтересами і практичними потребами читача.

Повторне читання – з метою повернутися до того, що дуже потрібне або не зовсім зрозуміле, через якийсь час є потреба ґрунтовно осмислити його.

Під час роботи з першоджерелами використовується аналітичне читання (або читання з опрацюванням матеріалу) – критичний розбір змісту з метою глибокого його вивчення, конспектування найістотнішого. Воно супроводжується виписуванням фактів, цитат, висновків на картки, складанням тез, рефератів і т. д.

Швидке ознайомлення з книгою в цілому при великій швидкості читання (за 1,5-2 години прочитується до 200-300 сторінок) називають партитурним читанням.

Змішане читання – застосування різних видів читання залежно від змісту матеріалу, цілей і завдань його вивчення. Економія часу та енергії читача досягається не тільки швидкістю читання і запису, а й за рахунок уміння правильно обрати і реалізувати раціональний вид запису (план, тези, конспект, анотація, рецензія, реферат та ін.).

Першим етапом написання роботи є складання бібліографії з обраної наукової теми. У роботах подібного рівня не рекомендується обмежуватися лише навчальною літературою (підручниками, посібниками або методичними розробками), а обов'язково слід ознайомитися з кількома спеціальними науковими або науково-популярними дослідженнями, що підвищить якісний рівень роботи, її наукову цінність.

Наступним підготовчим етапом є глибоке вивчення історичних джерел – знаходження найбільш яскравих документальних підтверджень тим фактам, що викладаються в контрольній роботі, ретельний аналіз та оцінка відповідних документів. На наступному етапі здійснюється систематизація й узагальнення фактичного матеріалу – накопичення необхідного обсягу інформації відповідно до теми і структури роботи, відбір найбільш переконливих і вагомих даних, розташування їх у певній хронологічній і тематичній послідовності.

Вся підготовча робота завершується аргументованим та логічним викладенням особистих думок у письмовій формі. Головною умовою досягнення логічності під час написання контрольної роботи є чітке розуміння студентом мети, головних напрямків і кінцевого результату свого дослідження.

Робота повинна бути переконливою, містити органічний зв'язок між окремими питаннями, а також між кожним з них і всією темою в цілому. Обов'язково потрібно використовувати різноманітні види аргументів та доводів: порівняння, зіставлення, посилання на джерела тощо.

Робота над контрольною роботою має бути послідовною, з чітким урахуванням її головних етапів, які передбачають:

- обрання теми,

- складання плану,

- виявлення джерельно-історіографічної бази обраної проблеми,

- конспектування літератури і підбір цитат, які необхідно виписувати точно (а іноді й дослівно), із зазначенням сторінок розташування в тексті,

- власне написання контрольної роботи.

Контрольна робота повинна включати:

титульний аркуш, на якому вказується назва міністерства, навчального закладу та кафедри, назва теми контрольної роботи, відомості про студента (факультет, група, прізвище, ініціали), місце й рік написання (Додаток А);


 • план роботи, що відбиває внутрішню структуру роботи (Додаток Б);

 • основна частина, яка передбачає безпосереднє висвітлення питань плану роботи і складається з відповіді на теоретечні питання і, якщо є практичні, то й розв'язання практичного завдання;

 • висновки;

 • список використаної літератури в алфавітному порядку.

Приступаючи до розкриття змісту кожного пункту плану, слід повторити його найменування. Викладення матеріалу повинно бути самостійним, у разі цитування текст слід подавати у лапках і супроводжувати посиланнями. Оформлення посилань – у квадратних дужках, наприклад: [4, 217], де перша цифра означає номер у переліку літератури, а друга – номер сторінки. В кінці кожного розкритого питання належить робити узагальнення.

Після розкриття теми треба зробити висновки та навести перелік літератури, що цитувалася та використовувалась при підготовці та написанні контрольної роботи.

При виконанні контрольної роботи необхідно дотримуватись таких вимог:

- контрольна робота повинна бути охайно оформленою, розбірливо написана без скорочення слів (крім загальновідомих скорочень) та надіслана у відповідні встановлені строки;

- сторінки роботи повинні бути пронумеровані (нумерація наводиться у правому верхньому кутку листка), а також мати поля для зауважень;

- зміст контрольної роботи повинен відповідати планові та повністю розкривати питання плану;

- у тексті роботи слід виділяти й озаголовлювати відповідні розділи;

- в кінці контрольної роботи наводиться список використаної студентом літератури згідно встановлених вимог;

- контрольна робота може бути написана від руки або за допомогою технічних засобів і має бути підписана студентом із зазначенням дати її виконання.

Номер теми контрольної роботи відповідає порядковому номеру прізвища студента в журналі академічної групи.

Перед виконанням варіанту контрольної роботи студент має самостійно опрацювати теми з курсу HR-практикум” згідно тематичного плану.

Якщо студент не дотримувався зазначених вимог або якщо не була розкрита суть теми, то робота не зараховується і повертається на доопрацювання.Зміст завдань кожного варіанту контрольної роботи
Варіант 1


 1. Які типи служб працевлаштування вам відомі.

 2. Які основні помилки (чого не можна припускати) при укладанні резюме.

 3. Складання простого плану дій.


Ситуаційна вправа

Складіть загальний структурний різновид одностовпчикового резюме функціонального, хронологічного, комбінованого типів.Варіант 2


 1. Структура Державної служби зайнятості.

 2. Переваги і недоліки основних типів резюме.

 3. Види ділових листів.


Ситуаційна вправа

Складіть для аналогічних типів резюме двостовпчикові форми.Варіант 3


 1. Які типи резюме вам відомі, охарактеризуйте їх.

 2. Характеристика ділових листів, загальні вимоги до них.

Ситуаційна вправа

Рекламне оголошення:Підприємство запрошує на роботу:

 • Різноробочі

 • Програмісти

 • Офісні працівники та інші

 • Менеджери

Телефонуйте прямо зараз, тел.: 787-77-77

Підготуйте текст телефонної розмови стосовно вакансії, яка вас зацікавила. Прокоментуйте.

Варіант 4


 1. Вимоги до працівників в розвинених країнах світу. Чим відрізняються ці вимоги від звичних нам.

 2. Які питання найчастіше задає роботодавець.

 3. Важливість підготовки до телефонної розмови з роботодавцем.


Ситуаційна вправа

Проаналізуйте та прокоментуйте наступні листи.Дніпропетровськ

Проспект К. Маркса 8

Шановний (Ім’я та по батькові)

Я пишу, щоб запитати, чи немає на Вашому підприємстві роботи.

Я безробітний і не працював більше року. Хоч я не маю досвіду роботи на складі, я можу легко навчитися.

З нетерпінням чекаю на Вашу відповідь.

З повагою Василь Кононенко

Дніпропетровськ 490

Проспект Кірова 24

Шановний (Ім’я та по батькові)

Я хотів би скористатися цією нагодою, щоб запитати у Вас, чи не має в компанії роботи, зараз чи найближчому майбутньому, де мої вміння і досвід могли б стати у пригоді. Я додаю до цього листа своє резюме.

Із задоволенням пропрацювавши 4 роки на терені канцелярської роботи, я набув цінного досвіду, починаючи з обробки даних і закінчуючи файловою системою та іншими питаннями.

Я впевнений у своїх вміннях, які я набув працюючи на різноманітних місцях роботи. Я вільний для співбесіди у будь-який час і з нетерпінням чекаю на Вашу відповідь.

З повагою Іван Карпенко

Які недоліки на ваш погляд містять ці листи?

Варіант 5


 1. Якими є загальновизнані етапи пошуку роботи.

 2. Що слід враховувати при підготовці до співбесіди.

 3. Безробіття як невід’ємна складова ринкової економіки.


Ситуаційна вправа

Підготуйте супроводжувальний лист до резюме. Які розділи містить такий лист. Прокоментуйте.Варіант 6


 1. Які чотири динаміки психологи вважають основними стимулами людського життя.

 2. Поведінка під час співбесіди.

 3. Основні напрями пом’якшення напруги на ринку праці та удосконалення взаємодії з роботодавцями та іншими соціальними партнерами служби зайнятості.


Ситуаційна вправа

Розробіть кроки для здійснення пробних дзвінків роботодавцям. Поясніть як саме робити пробні дзвінки. Визначте, на що необхідно звернути увагу під час телефонування. Опишіть підготовку до телефонування і поведінку під час телефонування.Варіант 7


 1. Ідеальний співробітник (характеристика).

 2. Що таке імідж людини.

 3. Законодавче регулювання ринку праці.


Ситуаційна вправа

Оформити комбіноване резюме. Опишіть переваги і недоліки резюме комбінованого типу. Основні помилки при складанні резюме. Проаналізуйте та прокоментуйте.Варіант 8


 1. Які чотири динаміки психологи вважають основними стимулами людського життя.

 2. Поведінка під час співбесіди.

 3. Основні напрями пом’якшення напруги на ринку праці та удосконалення взаємодії з роботодавцями та іншими соціальними партнерами служби зайнятості.


Ситуаційна вправа

Розробіть кроки для здійснення пробних дзвінків роботодавцям. Поясніть як саме робити пробні дзвінки. Визначте, на що необхідно звернути увагу під час телефонування. Опишіть підготовку до телефонування і поведінку під час телефонування.
Варіант 9

 1. Якими є загальновизнані етапи пошуку роботи.

 2. Що слід враховувати при підготовці до співбесіди.

 3. Безробіття як невід’ємна складова ринкової економіки.


Ситуаційна вправа

Підготуйте супроводжувальний лист до резюме. Які розділи містить такий лист. Прокоментуйте.Варіант 10


 1. Ідеальний співробітник (характеристика).

 2. Що таке імідж людини.

 3. Законодавче регулювання ринку праці.


Ситуаційна вправа
Оформити комбіноване резюме. Опишіть переваги і недоліки резюме комбінованого типу. Основні помилки при складанні резюме. Проаналізуйте та прокоментуйте.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
Основна:

 1. Менеджмент персоналу : практикум / [В.М. Петюх, Б.Г. Базилюк, О.О. Герасименко та ін.] ; за наук. ред. Герасименко О.О. — К. : КНЕУ, 2014. — 380, [4] с.

 2. Хміль Ф.І. Управління персоналом : підручник / Ф.І. Хміль : Академвидав, 2006. - 488 с.

 3. Крымов А.А. Управление персоналом на 100%: как стать эффективным HR-директором / А.А. Крымов. – Питер, 2010. – 230 с.

 4. Менеджмент персоналу: навч. посіб. / В.М. Данюк, В.М. Петюх, С.О. Цимбалюк та ін. — К.: КНЕУ, 2006. - 398 c.

 5. Комплексна оцінка якості управління персоналом: монографія / І.Б. Швець,. Т.В. Коваленко. – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2013. – 159 с.

 6. Гончарова Н.І. Документаційне забезпечення менеджменту: навчальний посібник / Н.І. Гончарова. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. –260 с.

Додаткова:

 1. Техніка пошуку роботи: навч. посібник / Л.І. Лисенко, Б.В. Максимов. – Київ, 2004 р. – 311 с.

 2. Техніка пошуку роботи: методичний посібник - К.: ІПК ДСЗУ, 2000.

 3. Самоукина Н. В. Организационно-обучающие игры в образовании. Практическое руководство. М.: Народное образование 1996.

 4. Пугачев В.П. Тесты, деловые игры, тренинги в управлении персоналом: учебник. – М. : Аспект Пресс, 2000. – 285 с.

 5. Технології управління персоналом : конспект лекцій для студентів спеціальності 8.03050501 «Управління персоналом і економіка праці» денної та заочної форм навчання / уклад. І.В. Шубала. – Луцьк: Луцький НТУ, 2016. – 64 с.

 6. Управління персоналом : навч. посіб. / А.О. Азарова, О.О. Мороз, О.Й. Лесько, І.В. Романець; ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 283 с.

 7. Управління персоналом : підручник / В.М.Данюк, А.М.Колот, Г.С.Суков та ін. – К.: КНЕУ: Краматорськ : НКМЗ, 2013. – 666 с.

 8. Беленко П. Хедхантинг: принципы и технологии / П. Беленко. – СПб. : Питер, 2006.

 9. Лайне Д. 30 минут до собеседования в поисках новой работы / Джун Лайне. -М.:"Лори", 2000.-80 с.


15. Інформаційні ресурси

 1. 1. Навчальний посібник з управління персоналом: режим доступу: http://pidruchniki.com/158407208551/menedzhment/upravlinnya_personalom.

 2. Web-ресурси: режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Додаток А

Зразок титульної сторінки контрольної роботи
Міністерство освіти і науки України

Запорізький національний технічний університет


Кафедра управління персоналом та економіки праці

К О Н Т Р О Л Ь Н А Р О Б О ТА
з дисципліни

«HR-практикум»
ВАРІАНТ № 7

Виконав(ла):


студент(ка) ___ курсу, групи___________ _______________________

(Прізвище, ініціали).


Перевірив: ____________ _____________________

(посада) (Прізвище, ініціали)

Реєстраційний № ______

Дата ______________

Підпис _______________


Запоріжжя, 200__

Додаток Б

Зразок плану контрольної роботи
План
1. (зміст питання)

2. (зміст питання)

3. (зміст питання)

4. (зміст питання)

Висновки

Список використаних джерел та літератури

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка