Методичні рекомендації до виконання домашніх завдань з дисципліни «Історія держави І права зарубіжних країн»Скачати 53.81 Kb.
Дата конвертації12.06.2019
Розмір53.81 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Навчально-науковий Юридичний інститут

кафедра теорії та історії держави і праваМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до виконання домашніх завдань

з дисципліни

«Історія держави і права зарубіжних країн»

Галузь знань: 08 «Право»

Спеціальність: 081 «Право»


Спеціалізація: «Правознавство»

Укладач: професор

кафедри теорії та історії

держави і права

Тимченко А.П.

Методичні рекомендації розглянуті та схвалені

на засіданні кафедри теорії та історії держави і права

Протокол № ____ від «___»_____20__р.

Завідувач кафедри _______ Бородін І.Л.

Методичні рекомендації до виконання домашніх завдань

Домашнє завдання (ДЗ) виконується у 2 семестрі, відповідно до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь студентів і є важливим етапом у засвоєнні навчального матеріалу, що викладається у 1 семестрі.

Домашнє завдання виконується на основі навчального матеріалу, винесеного на самостійне опрацювання студентами, і є складовою модулю № 2 «Держава та право в середні віки» та модулю № 4 «Історія держави і права країн новітнього часу».

Основною метою домашнього завдання є залучення студентів до творчої навчально-пошукової діяльності, результати якої можуть бути представлені у складі рефератів і наукових доповідей за конкретно визначеними темами (за вибором), що протягом другого семестру обговорюються в аудиторії. Домашнє завдання з дисципліни студенти виконують з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань, а також вмінь щодо навчального матеріалу, винесеного для самостійного опрацювання.

Важливий засіб засвоєння знань становлять реферати та доповіді. Написання реферату та підготовка доповіді за заданою проблематикою необхідно починати з ретельно продуманого вступу. У вступі визначаються мета дослідження, практичне і теоретичне значення теми, з максимально можливою точністю встановлюються межі досліджуваної теми, а також методи дослідження.

В основній частині реферату насамперед викладається зміст досліджуваної проблеми. Наслідком дослідження можуть бути пропорції щодо правових та політичних поглядів видатних діячів минулого і сучасності. У такому разі необхідно всебічно обґрунтувати власне бачення з заданої проблематики.

Робота повинна завершуватися обґрунтованими висновками.

Доповідь має містити історіографію, актуальність, проблеми та сучасний стан досліджуваної теми. Завершується доповідь загальними висновками та обґрунтованим власним ставленням щодо висвітленої проблематики доповіді.

Вимоги до написання домашнього завдання:

Обсяг до 8-10 сторінок, шрифт New Roman, 14, інтервал -1,5, вирівнювання по середині., (посилання на використані джерела по тексту у квадратних дужках).

Структура: титульна сторінка, вступ, основна частина, висновки, список літератури.

Орієнтована тематика домашніх завдань: 1. Стародавні деспотії.

 2. Право Стародавнього Вавілону.

 3. Право Стародавньої Індії.

 4. Суспільний лад та державний устрій А фінської рабовласницької республіки.

 5. Суспільно політичний устрій Спарти.

 6. Римське рабовласницьке право найдавнішого періоду.

 7. Форми цивільного процесу в Римі.

 8. «Салічна правда» - пам’ятка ранньофеодального права франків.

 9. «Руська правда» - пам’ятка права Київської Русі.

 10. Генеральні штати, парламент, рейхстаг – станово-представницькі органи Франції, Англії, Німеччини.

 11. Соборне уложення – пам’ятка права Росії періоду станово-представницької монархії.

 12. Кароліна – кримінально-процесуальний кодекс Німеччини.

 13. Криваве законодавство в Англії.

 14. Характеристика цивільно-правових відносин (майнових, зобов’язальних, шлюбно-сімейних, спадкових) за соборним уложенням.

 15. Право Росії доби абсолютизму.

 16. Станові реформи Петра I та Катерини ІІ.

 17. Конституція США 1787 р.

 18. Характеристика етапів Великої французької буржуазної революції.

 19. Звід законів російської імперії 1835 р.

 20. Громадянська війна в США та її вплив на подальший розвиток законодавства.

 21. Характеристика буржуазних реформ (селянської,поліцейської,судової, земської та міської) у Росії в другій половині XIXст.

 22. Характеристика права Німеччини кінця XIX ст.

 23. Жовтневий державний переворот у Росії та створення радянської держави та права.

 24. Характеристика Конституції СРСР 1924 р.

 25. Зміни в державно-правовій системі СРСР в роки Великої Вітчизняної війни.

 26. Конституція Франції 1946 р.

 27. Конституція Японії 1947 р.

 28. Демократичні революції 1989-1990 р. в країнах Південно- Східної та Центральної Європи.

 29. Розпад радянської імперії та утворення нових незалежних держав.

Список рекомендованих джерел

1. Глиняний В.П. Історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник. – Одеса: Одеська національна юридична академія. – К.: Істина, 2010. – 768 с.

2. Історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник. Під заг. ред. Джужи О.М. – К.: НАВСУ, «Правові джерела», 2000. – 352 с.

3. Кашанина Т.В. Происхождение государства и права: учебное пособие/Т.В.Капанини. М.: Высшее образование, 2009. – 358 с.

4. Котюк В.О. Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2005. – 592 с.

5. Кучма В.В. Государство и право Древнего мира и Средних веков: В двух частях. – Волгоград: Издательство Волгоградского гос. ун-та, 2001, - 548 с.

6. Макарчук В.С. Історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2009, - 624 с.

7. Трофанчук Г.І. Історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник. - 2-ге вид., перероб. і допов. – К.:Юрінком Інтер, 2013. – 448 с.

8.Хачатурян Н.А. Власть и общество в Западной Европе в Средние века. – М.: Наука, 2008. – 213 с.

9. Історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник для підготовки для іспитів/Тетарчук І.В., упорядник. – К: Центр учбової літератури, 2015. – 17 с.

10. Тищик Б.Й. Історія держави і праа країн Стародавнього світу: Навчальний посібник. Т.1: Історія держави і права країн Стародавнього Сходу і Стародавньої Греції. – Львів: СПОЛОМ, 1999. – 240 с.

11. Тищик Б.П. Історія держави і права країн Стародавнього світу: Навчальний посібник. – Львів: Світ, 2001 – 384 с.12. Хачатурян В.М. История мировых цивилизаций с древнейших времен до конца ХХ века: Пособие для общеобразоват. учебных заведений. – 4-е изд. – М.: Дрофа, 2000. – 519 с.

13. Хома Н.В. Історія держави і права зарубіжних країн. – К.: Каравела, 003, - 408 с.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка