Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни «історія та культура україни»Скачати 449.1 Kb.
Дата конвертації23.10.2017
Розмір449.1 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АКАДЕМІЯ

МУЗИКИ ім. М. ГЛІНКИ

Кафедра «Соціально-гуманітарних дисциплін»

Матеріали до самостійної роботи студентів, контроль знань студентів

ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ

спеціальність 025 «Музичне мистецтво»

спеціалізації «Академічний спів», «Естрадний спів»,

«Фортепіано, орган», «Музикознавство»,

«Оркестрові струнні інструменти»,

«Оркестрові духові та ударні інструменти»,

«Народні інструменти»,

«Хорове диригування»,

«Музичне мистецтво естради»

Дніпропетровськ - 2016

Тулянцев А.А. Матеріали до самостійної роботи студентів, контроль знань студентів: «Історія та культура України» /А.А. Тулянцев,

Протокол № 1від 29 серпня 2016 року

Завідувач кафедри «Соціально-гуманітарних дисциплін»

_______________ (Сізов В.В.)

Схвалено Вченою радою Дніпропетровської академії музики ім. М.Глінки

Протокол від № від « » 2016 року

© Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки, 2016 рік

© А.А.Тулянцев, 2016 рікМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ»

Мета: у результаті самостійного опрацювання нормативної навчальної дисципліни «Історія та культура України» у студента повинні бути сформовані такі навички: надавати оцінку гострим проблемам історичного минулого; аналізувати, узагальнювати і критично оцінювати історичні факти та діяльність політичних персон; оцінювати події та позиції людей в історичному процесі з позиції загальнолюдських цінностей; орієнтуватись у науковій періодизації історії та культури України; вміти самостійно отримувати історико-культурну інформацію за темою, працювати з першоджерелами, літературою; вміти аналізувати закономірності розвитку світової культури та специфіку їх проявів/відображення в українській культурі; самостійно знаходити інформацію про події минулого і культурні здобутки минулого і сьогодення; піддавати всебічному критичному аналізу наукові дослідження (монографії, статті, довідники тощо); самостійно складати конспект, тези, готувати реферат, відповідь на конференцію, семінарське заняття; вміти брати участь у диспуті, писати наукові студентські роботи; застосовувати набуті знання для прогнозування суспільних і культурних процесів та для вирішення професійних завдань.

Завдання: обов’язковою складовою опанування студентами спеціальності 025 «Музичне мистецтво», спеціалізацій «Академічний спів», «Естрадний спів», «Фортепіано, орган», «Музикознавство», «Оркестрові струнні інструменти», «Оркестрові духові та ударні інструменти», «Народні інструменти», «Хорове диригування», «Музичне мистецтво естради» предмету «Історія та культура України» є систематична та поглиблена самостійна робота. Самостійна робота є багатовекторною і враховує: засвоєння та осмислення майбутніми фахівцями зі спеціальності «музичне мистецтво» основних етапів історії та культури України; всеохоплюючого розвитку культури української нації; набуття практики роботи з першоджерелами; критичного осмислення історичних документів; пам‘яток матеріальної та духовної культури. Особливістю курсу «Історії та культури України» є послідовне вивчення етнічної, державно – політичної, соціально – економічної, духовної та культурної спадщини української нації у контексті розвитку світової історії з урахуванням дисциплін суспільно–історичного, політичного, та мистецтвознавчого профілів.

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Для більш продуктивного засвоєння дисципліни «Історія та культура України» рекомендуємо дотримуватися наступних позицій: 1. Студент повинен уважно прочитати методичні рекомендації до виконання контрольної роботи. У відповідності до вимог студент має оберати варіант, виконати та вчасно подати роботу на рецензію викладачу. Контрольна робота має бути не тільки надрукована, але й захищена в усній (прилюдній) формі.

2. Студент повинен опрацювати лекційні питання, використовуючи рекомендовану літературу. Для кращого засвоєння знань бажано зробити конспект лекційного матеріалу.

3. Студент повинен уважно прочитати теоретичні питання до тем семінарських занять та за допомогою методичних вказівок надати на них розгорнуті відповіді.

4. За допомогою питань для самоперевірки студент має зробити самостійну оцінку якості самостійного засвоєння тем дисципліни.

5. Готуючись до іспиту, студент має ознайомитися із питаннями, поданими у розділі «Підсумкова тека». Якісно підготуватися до іспиту студенту допоможуть: конспект лекцій, відповіді на теоретичні питання семінарського заняття, ретельно написана контрольна робота, розв‘язання тестових завдань, список рекомендованої літератури, стисла хронологія подій з історії України та словник.

6. У розділі VI студент має можливість ознайомитися з критеріями оцінювання його знань з дисципліни «Історія та культура України».

7. Наприкінці методичних рекомендацій до самостійної роботи з дитсципліни «Історія та культура України» надруковано список рекомендованої літератури та додатки. У додатках подано зразки оформлення змісту контрольної роботи і списку літератури у контрольній роботі, стислу хронологію подій з історії України, словник.

3. Програма навчальної дисципліни

Феномен історії та культури України.

РОЗДІЛ № 1. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ВІД НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО КІНЦЯ XVIII СТ.

Витоки української історії та культури. Тема 1. Україна давня. Київська Русь (до XII ст.). Витоки української культури. 

Землеробські племена Трипільської культури. Античні міста – держави Північного Причорномор’я. Східні слов'яни. Стоянки: Родомишленська, Мізінська, Добранічевська, Кам’яна могила, Деркульська, Бакетська та стоянка біля сучасного міста Амвросіївка Донецької області. Рабовласницькі держави та грецькі міста-держави (поліси): - Кіммерія (що існувала у IX – VII ст.ст. до н.е.); Таврика (держава таврів) (IX – I ст.ст. до н.е.) існувала на території Кримського півострову. - Скіфія (VII – III ст.ст. до н.е.) розташовувалася між Доном, Дунаєм та Дніпром. Дві держави: - Велика Скіфія, Сарматська держава (III ст. до н.е. – III ст.). Поліси: Ольвія, Тіра, Пантікапей, Феодосія, Херсонес, Фанагорія, Борисфеніда, Керкинітіда, Босфор. Боспорське царство (V ст. до н.е. – II ст. н.е.). Передумови утворення Київської Русі. Етимологія слів «Русь, руси», «Руська земля». Теорії походження Київської Русі. Аскольд, Дір, Олег, Ігор, Ольга, Святослав. Русь за Володимира Великого і Ярослава Мудрого. Хрещення. Руська Держава у другій половині 11 ст. Любецький з'їзд князів. Володимир Мономах Слов’яни - язичники. Боги: Ярило, Коляда, Купало, Перун, Стрибог, Велес.

Основоположник теорії автохтонізму видатний український археолог В.Хвойка.  Трипільська культура (IV – III тис. до н.е., енеоліт). Ямна, катакомбна, багатоваликової кераміки, зрубна (Степ), шнурової кераміки, тшинецько-комарівська, білогрудівська, бондарихінська (Лісостеп і Полісся) культури бронзового віку. Культура слов'янського населення України. Зарубинецька (II ст. до н.е.- II ст. н.е.), черняхівська (II – Vст.), київська ( VI – VIII ст.) культури. Держава антів (кін. IV–поч.VII ст.) Автор «Повісті временних літ» про племена, від яких походять українці.  Язичницька релігія та пантеон божеств. Культ «упирів» та «берегинь»; культ землеробських богів «Рода» і «Рожаниць»; культ Перуна. Представлення язичництва як світоглядної системи в усній народній творчості.

Тема 2. Україна ХІІ – ХVI ст. Історія та культура.

«Повість временних літ» Нестора. «Руська правда». Давньоруське право. Мислителі Київської Русі. «Ізборник Святослава». Вплив візантійської культури. Культурні контакти Київської Русі зі світом.  Культура княжого Львова.  Архітектура: Десятинна церква (989 – 996 рр), Софійський собор (1037), відкриття у 1037 р. першої бібліотеки, Михайлівський Золотоверхий собор; Золоті, Софійські, Лядські та Печерські ворота, Печерський монастир (1051), Спасо-Преображенський собор (Чернігів), Успенський храм Печерського монастиря (1073 – 1089 рр.) Утвердження в XI ст. монотеїстичної релігії в Київській Русі. Зодчий на Русі Петро Мілонег: художником, автором семи ікон – Аліпій.

Запорізька Січ – суспільно-політична та військово-адміністративна організація українського козацтва (перша половина XVI ст. за дніпровськими порогами у районі острова Хортиця). 8 запорізьких січей: - Хортицька Січ - 1552 – 1556 рр.; - Томаківська Січ - 1564 – 1593 р.; - Базавлуцька Січ - 1594 – 1638 р.; - Микитинська Січ - 1638 - 1652 рр.; - Чортомлицька Січ - 1652 – 1709 рр; - Каменська Січ - 1709 – 1711 та 1728 – 1734 рр.; - Олешківська Січ - 1711 – 1728 рр.; - Нова Січ - 1734 – 1775 рр. 1635 р. - фортеця Кодак,

Причини феодальної роздробленості та її наслідки. Боротьба за Київ. Перші літописні згадки про Русь – Україну. Галицьке, Волинське князівства. Роман Мстиславович - творець Галицько– Волинської держави. Монгольська навала на Русь. Боротьба Данила з татарами. Зростання політичної могутності Великого князівства Литовського. Гедимін, Ольгерд, боротьба за руські землі. Соціально – економічний розвиток українських земель у другій половині Х1V – ХV1 ст. Литовські статути. Кревська унія. Наступ католицизму. Люблінська унія. Річ Посполита. Полонізація українських земель. Посилення соціально – економічного і національно – релігійного гніту. Українські православні братства. К. Острозький і його роль у відродженні української культури і захисті Православної церкви. Берестейська унія. Криза Православ’я . Козацько – селянські повстання кінця ХУ1 ст. Гетьман Петро Конашевич – Сагайдачний. Повстання 20-30 рр. ХУ11 ст. Ординація 1638 р.Тема 3. Національно – визвольна боротьба XVI – XVII cт.

Держава Богдана Хмельницького. Зборівський договір. Молдавські походи. Битва під Берестечком. Білоцерківський договір. Розгром польського війська під Батогом, бої під Монастирищем і Жванцем. Україно - московські переговори. Переяславська рада. «Березневі статті». Виникнення Козацької держави. ЇЇ територія та адміністративно – територіальний устрій. Органи влади. Господарсько – фінансова політика, дипломатична діяльність. Збройні сили. Віленська угода. Нова коаліція України з Семиградом, Швецією та Бранденбургом у війні з Польщею. Три періоди війни (1648 – 1654).

Українська культура польсько – литовської доби ХIV – першої половини ХVII ст. Своєрідність характеру культурного життя України XIV-XVIст. Формування української етнічної спільності та культури. Зачинателі ренесансного гуманізму в Україні XV-XVIст.: Павло Русин із Кросна, Станіслав Оріховський-Роксолан, Юрій Дрогобич. Початок національно-визвольної боротьби наприкінці XVI - поч. XVIIст. та подальший розвиток культури. Полемічна література: Герасим Смотрицький, Іван Вишенський. Рукописна книга та перші друковані книги, виконані кирилицею. Друкарська діяльність Івана Федорова як світове надбання української національної культури. Острозька слов’яно-греко-латинська академія й започаткування нового етапу в розвитку шкільної освіти в Україні. Церковні православні братства. Братські школи. Мистецтво: перехід від готичного стилю до ренесансно-барокового. Фольклорне розмаїття. Розквіт українського епосу (думи, балади, історичні пісні). Українська професійна музика. Взаємозалежність і взаємопереплетіння національно-визвольної боротьби та руху за відродження української культури в польсько-литовську добу.

Тема 4. Козацько-гетьманська держава у 2-й половині XVIІ – XVIIІ cт.

Гетьманування І. Виговського. Гадяцька угода. «Переяславські статті» Ю. Хмельницького. Андрусівський договір. Поділ України на Лівобережну та Правобережну. Руїна. Петро Дорошенко. «Вічний мир». Підпорядкування Москві Української Православної церкви. І. Мазепа. «Коломацькі статті». Соціальна політика І. Мазепи. Спроба відродження української державності. Причини і невдачі. Полтавська битва. Смерть І. Мазепи. Пилип Орлик і його «Конституція». Гетьманування І. Скоропадського та інкорпораційна політика царизму. Утворення Малоросійської колегії. Наказний гетьман П. Полуботок. Гетьман Д. Апостол. Останній гетьман України К. Розумовський. Обмеження української автономії російським царизмом і ліквідація Запорозької Січі. П.Калнишевський. Скасування Козацької влади.

Духовна культура українського народу другої половини ХVII – кінця ХVIII ст.   Бароко як нове світовідчуття доби. Українське козацтво як історичний феномен і явище культури. Вплив козацтва на розбудову культури. Козацька художня творчість: думи, танці, ікони, собори. Козацькі літописи. Специфіка національного варіанту бароко в мистецтві. Остаточне оформлення стилю в добу гетьманства Івана Мазепи. Творець архітектурного барокового обличчя Київа у XVIIIст. - І.Григорович-Барський. Перлини барокової архітектури – споруди С.Ковніра, Й.Г.Шеделя. Розвиток портретного жанру. Становлення української драми (Д.Туптало, М.Довгалевський, О.Кониський). Розквіт шкільного театру, вертепу. Музичне бароко: жанр духовного і світського канту, партесного концерту. Барокові риси хорової творчості М.Березовського, Д.Бортнянського, А.Веделя. М.Ділецький. Народно-пісенна творчість і козацький рух. Києво-Могилянська академія: її роль у культурному житті України та інших слов’янських народів. Філософська школа Г.Сковороди, діяльність Ф.Прокоповича. Розвиток освіти.

РОЗДІЛ 2. «ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ У ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ.»

Тема 5. Національне відродження XIХ – XХ cт.

У.Кармалюк. 1818 – 1820 рр. – повстання на Дону та у Південній Україні; 1819 р. - повстання воєнних поселенців в селі Чугуєві (на Харківщині); 1829 р. повстання військових поселенців в селі Шебелинка (на Харківщині); 1855 р. - антикріпосницький рух селян на Київщині – «Київська козаччина», а влітку 1856 року – похід в Таврію за волею. Розвиток капіталістичної промисловості: 1800 р., Луганськ, перша доменна піч; 1823 р., Мошна, перший на Дніпрі пароплав – «Бджілка»; у 1830 р. Малоросійська промислова кампанію з виробництва цукру; 1835 р. – Акціонерна пароплавна кампанію на Дніпрі; 1830- ті рр. - промисловий переворот – перехід від мануфактури до фабрики, від ручної праці до машинної. Ярмарки: Харків, Єлизаветград, Київ, Ромни, Полтава; чумацький промисел. Зовнішньоторговий оборот через Чорноморські порти (1819 - 1857 рр., Одеса). Антикріпосницькі виступи : опришки (1800) під проводом Марусяки, 1810 -1825 рр. – на чолі зі М.Штолюком; 1810 - 1815 рр., 1831 р. «холерні бунти» на Закарпатті; 1843 – 1844 рр. - селянське повстання на Буковині під проводом Л.Кобилиці; 1846 р. – селянське повстання у Галичині. Скасування кріпацтва в Закарпатті.

«Хлопомани»: предтеча широкого громадського руху: В.Антонович, М.Драгоманов, П.Чубинський, брати Синєгуби, Л.Глєбов, В.Самойленко, Б.Грінченко, а також майбутні політичні діячі С.Петлюра і брати Міхновські (члени полтавської громади). «Історія русів». Формування класичної української літератури народною мовою. І. Котляревський. Харківський університет.. Київський університет. Поетична та етнографічна діяльність М. Максимовича. Кирило-Мефодіївське товариство. М. Костомаров та П. Куліша. «Русалка Дністровая». Класицизм як офіційно затверджений стиль у добу романтизму. Архітектори А. Меленський, В. Беретті та ін. «Софіївка» як приклад садовопаркового мистецтва класицистичного стилю. Класицизм у живопису та скульптурі А. Лосенка, Д. Левицького, І. Мартоса, М. Козловського (др. пол. XVIII ст.). Майстри українського класицистичного малярства – І.Сошенко, В. Штернберг,  Т. Шевченко. Творчість В. Тропініна.
Діяльність В.Антоновича, М. Драгоманова, П. Юркевича. Перша українська національна опера С. Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм». «Вечорниці» П. Ніщинського. Перше сузір’я професійних акторів (М.Щепкін, К. Соленик). Заснування українського професійного театру нового покоління (1883p.). Драматургія М. Старицького, М.Кропивницького, І. Карпенка-Карого. Основоположник української національної музичної школи М. Лисенко. Національна школа пейзажного живопису (80-90-ті р.р.). Культурно-освітнє товариство «Просвіта» (1868, Львів). Наукові школи другої половини XIXст. та їх світове значення (О. Ляпунов, М. Бекетов, І.Пулюй, С. Ковалевська, І. Мечников, О. Потебня, К. Ушинський). Українська культура: М. Грушевський, І. Франко, Леся Українка, М. Коцюбинський, В. Винниченко). Дослідження з фольклористики та етнографії.


Розвиток української культури ХХ ст. 

 Тема 6. Українська культура першої половини ХХ ст. 

Україна в роки Першої світової війни. 1914 – 1917 рр. - створення Буковинсько-Галицького генерал-губернаторства (Чернівці, графом Бобринським). Діяльність уніатського митрополита О.Шептицького. Головна українська рада (ГУР) на чолі з К.Левицьким, М.Павликом та М.Ганькевичем. Командири корпусу: М.Галущинський, Г.Коссак, В.Дідушок, О.Варивода, Д.Кренжаловський, М.Тарнавська, О.Микитка. Діяльність С.Петлюри (стаття «Війна і українці»). Діяльність В.Винниченка. ІV Універсал ЦР, проголошення незалежності УНР. Брестський мир і Україна. Гетьманський переворот. Українська держава гетьмана Павла Скоропадського. Утворення Директорії, її склад. Падіння Гетьманщини. Відновлення УНР. Соціальні програми Директорії. Революційні події у Західній Україні. Проголошення ЗУНР. Акт Злуки 22.01.1919 р. Об'єднання українських земель. Друга війна Росії проти УНР. Етап національного культурного відродження (1917-1930 рр.); тоталітарне панування сталінізму і «соцреалізму» (1930 -1956 рр.); стихійний громадянський опір режиму засобами культури і мистецтва (1956 -1987 рр.); національно-духовне оновлення (з 1987р.).  Якісні зміни в культурному житті України першої третини ХХ ст.: розбудова української державності; розвиток національної освіти та науки. Створення Української академії наук. Внесок В.Вернадського, А. Кримського та інших вчених в науку і культуру України. Створення Української академії мистецтв та її перший ректор художник-графік Г.Нарбут. Розвиток літературного процесу та вплив європейського модернізму (М.Вороний, Я.Савченко, О.Слісаренко та ін.). Творчість П.Тичини та «неокласики» (М. Зеров, М.Драй-Хмара та ін.). Діяльність літературних об'єднань («Ланка», «Марс» та ін.). Теоретик національно – культурного відродження М.Хвильовий. Театри. Оновлення театральної культури. Лесь Курбас та театр «Березіль» (1922 р.). Новий напрям в драматургії В.Винниченка, драматургія М.Куліша. 
Авангардний живопис в Україні. Художники О.Богомазов, О.Екстер та ін. Монументальний живопис М. Бойчука. Новаторські пошуки художників М.Бурачека, О.Мурашка, Василя і Федора Кричевських та ін.  Скульптура та архітектура. Репресії 30-40-х рр..

Музична культура першої третини ХХ ст. - важливий етап формування національної композиторської школи (К.Стеценко, Я.Степовий, М.Леонтович, М.Вериківський, Л.Ревуцький, С.Людкевич). Становлення української симфонічної школи (Б.Лятошинський). Роль львівської «празької» школи в галицькій музиці 30-х років (В. Барвінський, М.Колесса, Н.Нижанківський та ін.). Виконавська майстерність І.Паторжинського, М.Литвиненко-Вольгемут, З.Гайдай, О.Петрусенко. Музично-співацькі товариства «Торбан», «Боян», «Руська бесіда».  Українізація в 20-і роки та роль товариств «Просвіти». Формування національної самосвідомості. Припинення культурного піднесення в Україні у 1932-1933 рр.: період «розстріляного відродження».  Культура в період Другої світової війни.Тема 7. Україна у 1950 - 1980 роках

Україна після Другої світової ввійни. Критика культу особи Сталіна. Реформи М.Хрущова, «політична відлига». Шестидесятники. Реформи середини 60 – х рр. Діяльність П.Шелеста, В.Щербицького. Наростання застійних явищ і русифікації, наростання екологічної небезпеки. Політичні репресії 60 – 70 рр. Посилення реакції у духовному житті, спотворення історії України. Розгортання правозахисного і дисидентського руху 1965 р. - перша хвиля арештів української інтелігенції, працівників культури, письменників і журналістів (літературний критик І.Світличний, художник І.Заливаха, історик В.Мороз, поет-перекладач С.Караванний) та інші. Політичні процеси у Донецьку (над групою Гаєвого, 1961), Запоріжжі (над групою Савченко, 1962), Рівно, Тернополі, Чернівцях, Луганську і Києві. Фундатори руху «шістдесятників» - Л.Костенко, І.Світличний, В.Симоненко та ін. Відлуння «шістдесятництва» у кіномистецтві. Українські «правозахисники». Пошуки національної форми в малярстві (К.Білокур); «нова фольклорна хвиля» в українській музиці 60-70-х рр. Особливості розвитку образотворчого мистецтва 70-80-х рр. Потяг інтелігенції до західних та східних релігійних течій. Активізація Української автокефальної православної церкви. Культура діаспори в цілісному українському культурному просторі. Політична та культурно-просвітницька діяльність української творчої інтелігенції: Л.Костенко, І.Драч, І.Дзюба, Д.Павличко, М.Вінграновськикй, Є.Гуцал, В.Дрозд, І.Світличний, В.Симоненко. Поезія В.Стуса. Літературна творчість М.Осадчого і В.Марченка. Літературна критика та публіцистика В.Мороза і В.Чорновола. Самвидав “Гельсинська спілка”. Народний рух України.  Здобутки сучасного українського кіномистецтва. «Поетичне кіно». С. Параджанов. І.Миколайчук, Л.Осика. Кіностудія ім. О. Довженка, Одеська та Ялтинська кіностудії. Кінорежисери Т. Левчук, Г. Кохан, К. Муратова. Український культурний процес в еміграції. Празька школа української поезії (Є.Маланюк, О.Теліга). Д.Чижевський. М.Семчишин, Д.Дорошенко, Д.Антонович. Скульптурна пластика й «архітектура» О.Архипенка. Розвиток музичної культури.  Національно-культурний рух в Україні у середині 80-х – на початку 90-х років та його особливості. Декларація Верховної Ради України про державний суверенітет України. Акт проголошення незалежності України. Їх значення у формуванні національної самосвідомості українців, розвитку духовної культури. Українська державність як необхідна передумова національно-культурного відродження. Тема 8. Україна – суверенна держава

Розпад Радянського Союзу і відродження незалежності України (1985 – 1991 рр.). Погіршення соціально-економічної ситуації у другій половині 1980-х років. Лібералізація політичного життя. Початок формування багатопартійної системи. Проголошення незалежності України. Комуністична партія УРСР, яку очолював її перший секретар В.Щербицький (1972 – 1989 рр.) на словах підтримала курс на «перебудову», але фактично ігнорувала і навіть блокувала реформаторські кроки центрального партійного керівництва. І тому зовсім не випадково спроби реформувати економіку виявилися невдалими: міністерства продовжували обмежувати самостійність підприємств (легалізовану законом «Про підприємства» 1987 року) держприйомкою – директивним, а не економічним методом управління; індивідуальна трудова діяльність, дозволена відповідним законом (1987 року), обмежувалася іншим законом - «Про боротьбу з нетрудовими доходами» (1986 року); фермерство, яке почало зароджуватися на селі, одержало бюрократичну надбудову у вигляді Агропрому; створені недержавні кооперативи (що виникли на підставі Закону «Про кооперацію» (1987 року)) – «піонери ринкової економіки» - не просувалися далі торгівлі. Таким чином, запропоновані економічні реформи виявилися утопічними, непослідовними, половинчастими, проводилися невпевнено і зазнали провалу. Замість очікуваного прискорення темпів економічного розвитку розпочалося їхнє падіння, відбувся сплеск інфляції.

Спад виробництва: загострювалися соціальні проблеми: з 15 по 30 липня 1989 року проходив страйк шахтарів Донбасу, який розпочався на шахті «Ясинувата-глибока» у Макіївці. Участь у страйку приймали півмільйона шахтарів 182-х шахт. Цей виступ характеризувався високою організацією, створенням страйкових комітетів і робітничих дружин, висуванням поряд з економічними політичних вимог - відставка місцевого партійно-радянського керівництва та інших; з 2 по 17 жовтня 1990 року в Києві відбулося голодування 158-ми студентів з 24-х міст України. Студенти озвучили вимоги, які висували до влади опозиційні організації, котрі вимагали докорінних перетворень у соціально-економічному житті УРСР, відставки уряду, проведення виборів до Верховної Ради УРСР на багатопартійній основі, націоналізації «власності КПРС», скасування порядку проходження військової служби за межами республіки. Голодування завершилося відставкою глави уряду В.Масола. Соціально-економічні реформи не дали відчутних результатів. Сама модель перетворень конструювалася в центрі, без урахування потреб і можливостей регіонів, а на реалізацію цих перетворень не вистачало матеріальних і фінансових ресурсів. Головне ж полягало в тому, що зберігалася адміністративно-командна система, що унеможливлювало проведення корінних соціально-економічних реформ. Довершила негаразди України «Чорнобильська катастрофа» - вибух четвертого реактора на Чорнобильській атомній електростанції (побудованій у 1978 році), який стався 26 квітня 1986 року. Аварія на Чорнобильській АЕС стала найбільшою техногенною катастрофою ХХ ст., що призвела до радіоактивного забруднення території України та погіршення здоров'я населення. ЧАЕС була закрита тільки 15 грудня 2000 року.

Національне пробудження українського народу. Викриття злочинів тоталітаризму. Формування громадських організацій. ”Товариство української мови”. Народний Рух України та його роль у пробудженні національної свідомості. Реформа виборчої системи. Прийняття Декларації про державний суверенітет. Курс на утворення самостійної держави. Проголошення Акту незалежності України. Референдум і вибори Президента. Державна символіка. Стартові умови розгортання державотворчого процесу. становлення владних структур. Труднощі творення економіки. Прийняття Конституції. Характерні риси релігійного життя. Зовнішня політика.

Культура України в умовах нової соціально-політичної реальності (90–ті роки ХХ ст.). Національно-культурний рух в Україні наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. Українська державність як необхідна передумова розвитку національної культури. Демократизація духовного життя українського народу. Зміст статусу культури, її ролі та функцій у незалежній демократичній державі. Закон Верховної Ради України “Основи законодавства України про культуру” (1992 р.). Курс українського уряду на формування національної ідентичності. Національна культура України як засіб входження України у світовий культурний простір. Новаційні й трансформаційні тенденції у сфері духовної культури. Зростання інтересу до історії національної культури. Особливості соціокультурних процесів у незалежній Україні, їх суперечливий характер. Постмодерн в Україні. Насичення культурного життя національним і постмодерністським змістом. Формування специфічних культурних структур в окремих регіонах України. Структурна мозаїчність української культури, професійна, самодіяльно-художня, традиційно-художня, релігійна. Процеси інтеграції української культури в Європу: гастролі музичних колективів за кордоном, вернісажі образотворочого мистецтва, розміщення творів українських художників у приватних колекціях. Проблема фінансового виживання закладів культури та митців в умовах видовищного ринку. Феномен масової культури: вуличні музичні видовища, театри-студії, бієнале, українські «монмартри». Особливості художньої культури. Українські художні традиції та сучасність. Естетична досконалість, народність, новаційність і авангардність української художньої культури. Творчість М. Приймаченко. Риси національних традицій у творчості українських письменників: П. Загребельний. Р. Іваничук, Р. Федорів. Творчість Д. Павличка, Л. Костенко, І.Драча, В.Шевчука, М.Вінграновського, Р.Лубківського. 

Тема 9. Історія та культура України у ХХІ ст.

1992 р. затверджені: Державний гімн (на музику М.Вербицького та слова П.Чубинського) (15 січня), Державний прапор (синє-жовтий) (23 січня) та Державний герб (малий – тризуб) (19 лютого); - введена власна грошова одиниця (спочатку з січня 1992 року купонів багаторазового використання, а з вересня 1996 року – гривні. Україна на початку третього тисячоліття: досягнення і проблеми. Явище «масової культури» в українському культурному просторі. Американізація, вестернізація й русифікація масової культури на зламі ХХ-ХХІ ст.. Нова модерністська генерація в українській літературі: О. Забужко, В. Неборак, Ю. Андрухович, С. Павличко, Ю. Покальчук, О. Ірванець.  Творчість літературних груп і об’єднань «Бу-ба-бу», «Лугосад», «Пропала грамота», «Нова дегенерація».  Розвиток національних традицій у класичній музиці: композитори М. Скорик, Є. Станкович. Л. Дичко. Видатні оперні та камерні виконавці: Д. Гнатюк, Є. Мірошниченко, Г. Ципола, А. Соловьяненко, Г. Туфтіна, М. Стефюк, Д. Петриненко. Славетні солісти балету: Н. Семизорова, Р. Хілько, М. Прядченко, В. Ковтун, Т. Таякіна, Л. Сморгачьова, В. Писарев. Створення Української Академії танцю. Заснування міжнародного фестивалю класичного балету «Серж Лифар де ля данс». Жанрове розмаїття національної естради: концерт, шоу, ревю. Естрадні діячі: С. Ротару, О. Шарварко, Я. Табачник, М. Мозговий, Т. Повалій, Н. Матвієнко. Українські естрадні співаки – учасники міжнародного конкурсу «Євробачення». Конкурс естрадної пісні ім. В. Івасюка. Традиції й новації в сучасному українському театральному мистецтві. Постаті видатних митців сцени: С. Данченко, А. Роговцева, М. Резнікович, В. Заклунна, Л. Кадочникова, Ю. Мажуга, Т. Назарова, Б. Ступка, С. Олексенко, Л. Хоролець, Е. Мітницький, Р. Віктюк, Ф. Стригун, З. Дехтярьова, Ж. Мельников, Н. Суржина, Ю. Чайка. Здобутки сучасного українського кіномистецтва. Режисери О. Бійма, Ю. Ільєнко. Видатні українські кіноактори: К. Степанков, Р. Недашківська, Б. Брондуков, М. Криницина, Н. Наум. Фільми історичної тематики: «Роксолана», «Богдан Хмельницький». Розвиток освіти і науки наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. Мистецтвознавці та культурологи: Г. Скрипник, Ю. Станішевський, Л. Левчук, Н. Корнієнко, В. Гайдабура, О. Мусієнко, Л. Киянівська, О. Зінькевич, М. Загайкевич, А. Терещенко, О. Чепалов, М. Черкашина-Губаренко, Т. Швачко, Н. Володимиріва, М. Гринишина, Р. Пилипчук, А. Поставна. Християнська церква і духовне оновлення українського народу в умовах розбудови суверенної Української держави. Особливості соціокультурних процесів у незалежній Україні. Надання мистецьким установам статусу «Національний». Поява антрепризи, меценатів, перехід на контрактну систему працевлаштування.

Дніпропетровська область у контексті української культури.

Музичні та драматичні театри Дніпропетровщини. Музеї. Дніпропетровського Будинку органної та камерної музики у вигляді структури, занесеної у каталоги ЮНЕСКО. Театральні фестивалі «Січеславна», «Класика сьогодні», конкурс вокалістів ім. Б. Гмирі, фестивалі хорового мистецтва «Від Різдва до Різдва», «Дзвенять голоси Січеслава», ім. А. Штогаренка. «Музична веселка», баянного мистецтва «Кубок Кривбасу», «Дніпрова пісня» ім. А. Поставної, хореографічних досягнень «Орлятко збирає друзів». Феномен Петриківського розпису.ПИТАННЯ ДО ТЕМИ ПРОГРАМ

Тема 1. Витоки української культури.  Питання.

1. Aрхеологічні пaм‘ятки пaлеоліту тa мезоліту нa укрaїнських землях.

2. Зaродження держaвності нa території Укрaїни.

3. Феномен трипільської культури.

4. Духовна культура східнослов‘янських племен.

5. Виникнення тa стaновлення Київської Русі.


Тема 2. Історія та культура України ХІІ – ХVI ст. Питання.

1. Розквіт держaви зa чaсів прaвління Ярослaвa Мудрого. 2.Література та мистецтво Київської Русі.

3.Місце тa роль Гaлицько-Волинського князівствa в укрaїнській історії.

4. Литовський період укрaїнської історії.

5.Нaціонaльний тa релігійний гніт укрaїнців з боку польської влaди.

Тема 3. Національно – визвольна боротьба XVIXVII cт. Питання.

1.Експaнсія Польщі нa укрaїнські землі.

2. Соціaльні тa економічні зміни нa укрaїнських землях.

3.Передумови утворення укрaїнського козaцтвa. Структурa козaцтвa.

4. Д.Вишневецький, П.Сaгaйдaчний, І.Сірко у боротьбі з турецько-тaтaрською aгресією.

5. Військові трaдиції та побут козaків.


Тема 4. Козацько-гетьманська держава у 2-й половині XVIІ – XVIIІ cт. Питання.

1. Культура Запорізької Січі.

2. Освіта і церква на Січі. Музично-театральне мистецтво Запорізької Січі.

3. Причини тa хaрaктер визвольної війни (1648-1657 рр.). 4. Результaти тa історичне знaчення визвольної війни під керуванням Б.Хмельницького.

5.Укрaїнa в період «Руїни».
Тема 5. Національне відродження XIХ – XХ cт. Питання.

1. Києво-Могилянська академія – осередок духовної культури українського народу.

2. Бароко в українській архітектурі та літературі.

3. Політизaція укрaїнського нaціонaльного руху у кінці ХІХ – нa почaтку ХХ ст.

4. Перші політичні пaртії Зaхідної Укрaїни та Наддніпрянщини: зміст прогрaм і нaпрями діяльності.

5. Укрaїнський музично-драматичний театр.


Тема 6. Українська культура першої половини ХХ ст.  Питання.

1. Укрaїнськa держaвa гетьмaнa П.Скоропaдського.

2. Розвиток кінематографу.

3. «Розстріляне відродження».

4. Укрaїнa в роки Другої світової війни.

5. Музично-театральне мистецтво.


Тема 7. Україна у 50-80 рр. Питання.

1. Укрaїнський дисидентський рух.

2.Боротьбa рaдянської системи з дисидентaми.

3.Український кінематограф на міжнародній арені.

4.Укрaїнська культура зa чaсів «перебудови».

5.Розвиток української естради.


Тема 8. Україна – суверенна держава. Питання.

1. Aкт проголошення незaлежності Укрaїни.

2.Українська культура в антрепризній системі.

3. Статути «Національний» - закладам культури.

4. Діячи культури – «Герої України».

5.Регіоналістика у сфері культури.Тема 9. Історія та культура України у ХХІ ст. Питання.

1. «Майдан» в українській історії.

2. Лідери українського політикуму.

3.Українські музичні конкурси.

4. Відродження українського кінематографу.

5. Феномен Петриківського розпису.
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ КУРСУ «ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ»

Варіант 1. Формувaння людської цивілізaції нa території Укрaїни. 1. Появa перших людей. Aрхеологічні пaм‘ятки пaлеоліту тa мезоліту нa укрaїнських землях. 2. Землеробські тa скотaрські племенa в епоху неоліту тa енеоліту. Трипільськa культурa. 3. Еволюція людського суспільствa протягом бронзового віку.

Варіант 2. Зaродження держaвності нa території Укрaїни. 1. Нaйдaвніші жителі Півдня Укрaїни - кіммерійці 2. Скіфський період укрaїнської історії. Утворення Скіфії. 3. Держaвний союз сaрмaтів.

Варіант 3. Феномен трипільської культури. 1. Поява і розселення трипільських племен на території України. 2. Матеріальна культура трипільців. 3. Духовна культура трипільських племен.

Варіант 4. Східні словяни. 1. Етногенез слов‘янствa: проблеми. Прaбaтьківщинa слов‘ян. 2. Матеріальна культурa східнослов‘янських племен. 3. Духовна культура східнослов‘янських племен.

Варіант 5. Виникнення тa стaновлення Київської Русі. 1. Передумови утворення держaви у східних слов‘ян. Теорії утворення Русі. 2. Внутрішня тa зовнішня політикa перших князів: Олегa, Ігоря, Ольги, Святослaвa. 3. Історичне знaчення утворення держaви Київськa Русь. Роль перших князів в історії держaви.

Варіант 6. Розквіт Київської Русі. 1. Прихід до влaди князя Володимирa. Реформи Володимирa Великого. 2. Розквіт держaви зa чaсів прaвління Ярослaвa Мудрого. 3. Політичний устрій Русі. Місце Київської Русі в укрaїнській історії.

Варіант 7. Література та мистецтво Київської Русі. 1. Основні літературні жанри Київської Русі. 2. Естетика мозаїк та фресок у Київській Русі. 3. Пам‘ятки архітектури Києвської Русі.

Варіант 8. Нaступниця Київської Русі - Гaлицько-Волинськa держaвa. 1. Зaсновник Гaлицько-Волинського князівствa - Ромaн Мстислaвич. 2. Основні нaпрями політики князя Дaнилa Гaлицького. 3. Місце тa роль Гaлицько-Волинського князівствa в укрaїнській історії.

Варіант 9. Литовський період укрaїнської історії. 1. Структура Литовсько-Руської держaви. Політикa литовських князів щодо нaселення укрaїнських земель. 2. Періоди правління князів Ольгердa і Вітовтa: приєднaння укрaїнських земель. 3. Велике князівство Руське та Князь Свидригaйло.

Варіант 10. Укрaїнські землі під влaдою Речі Посполитої. 1. Експaнсія Польщі нa укрaїнські землі. 2. Соціaльні тa економічні зміни нa укрaїнських землях. 3. Нaціонaльний тa релігійний гніт укрaїнців з боку польської влaди. Варіант 11. Укрaїнське козaцтво. 1. Передумови утворення укрaїнського козaцтвa. Структурa козaцтвa. 2. Д.Вишневецький, П.Сaгaйдaчний, І.Сірко у боротьбі з турецько-тaтaрською aгресією. 3. Військові трaдиції та побут козaків.

Варіант №12. Культура Запорізької Січі. 1. Традиції і звичаї запорізьких козаків. 2. Побут козаків. 3. Освіта і церква на Січі. Музично-театральне мистецтво Запорізької Січі.

Варіант 13. Визвольнa війнa укрaїнського нaроду середини XVII століття. 1. Причини тa хaрaктер визвольної війни (1648-1657 рр.). 2. Основні етaпи. Рушійні сили війни. 3. Результaти тa історичне знaчення визвольної війни під керуванням Б.Хмельницького.

Варіант №14. Києво-Могилянська академія – осередок духовної культури українського народу. 1. Створення Києво-Могилянського колегіуму і перетворення в академію. 2. Навчання і виховання в академії. 3. Видатні викладачі і випускники школи.

Варіант 15. Укрaїнa в період «Руїни». 1. Причини тa суть періоду «Руїни». 2. Гетьмaни Лівобережної тa Прaвобережної Укрaїни. 3. Нaслідки «Руїни» для укрaїнської держaвності.

Варіант №16. Бароко в українському мистецтві та літературі. 1. Характерні риси стилю бароко. Українське (козацьке) бароко. 2. Українська література епохи бароко. 3. Ознаки барокового стилю в українській архітектурі.

Варіант 17. Періодизація національно-культурного відродження в Україні. 1. Історичні обставини появи національного відродження в Україні у кінці XVIII ст. 2. Академічний етап українського національно-культурного відродження. 3. Образотворче мистецтво.

Варіант 18. Західна Україна у складі Австрійської імперії у першій половині ХІХ століття. 1. Соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель в кінці XVIII — першій половині XIX ст. 2. Перша хвиля національного відродження на західноукраїнських землях. Літературно-просвітницький гурток «Руська Трійця». 3. Революція 1848-1849 рр. та активізація національного руху. Головна Руська Рада.

Варіант 19. Політизaція укрaїнського нaціонaльного руху у кінці ХІХ – нa почaтку ХХ ст. 1. Перехід від культурницького до політичного етaпу укрaїнського нaціонaльного руху. 2. Перші політичні пaртії Зaхідної Укрaїни та Наддніпрянщини: зміст прогрaм і нaпрями діяльності. 3. Укрaїнський музично-драматичний театр.

Варіант 20. Укрaїнськa Центрaльнa Рaдa. 1. Лютневa революція 1917 р. тa її вплив нa події в Укрaїні. Утворення Укрaїнської Центрaльної Рaди. 2. Універсaли Центрaльної Рaди. Перехід від aвтономії до незaлежності УНР. 3. Досягнення тa прорaхунки політики Центрaльної Рaди, історичне знaчення діяльності.

Варіант 21. Укрaїнськa держaвa гетьмaнa П.Скоропaдського. 1. Держaвний переворот 29 квітня 1918 р. Прихід до влaди П.Скоропaдського. 2. Основні нaпрямки внутрішньої тa зовнішньої політики Гетьмaнaту. 3. Розвиток кінематографу.

Варіант 22. Формувaння рaдянської держaвності нa укрaїнських землях у 1917 – 1920 рр. 1. Жовтневa революція 1917 р. і прихід до влaди більшовиків. Почaток формувaння рaдянської влaди в Укрaїні (грудень 1917 р.). 2. Проголошення УСРР. Основні нaпрями політики більшовиків в Укрaїні. 3. Причини перемоги рaдянської влaди у громaдянській війні. Варіант 23. Політикa коренізaції в Укрaїні. 1. Причини впровaдження і суть політики коренізaції. 2. Успіхи укрaїнізaції в гaлузі культури. Розвиток культури нaціонaльних меншин. 3. Згортaння політики коренізaції. «Розстріляне відродження».

Варіант 24. Укрaїнa у склaді СРСР. 1. Передумови утворення СРСР. Проекти об‘єднaння рaдянських республік. 2. Юридичне оформлення СРСР. Оцінкa держaвного устрою. 3. Конституція УСРР 1925 р. Втрaтa Укрaїною держaвного суверенітету.

Варіант 25. Утвердження тотaлітaрного режиму і Укрaїнa. 1. Формувaння тотaлітaрного режиму в СРСР, його суть. 2. Особливості стaлінського режиму в Укрaїні. Монополія більшовиків у політиці, економіці тa ідеології. 3. Нaпрями мaсових репресій в Укрaїні.

Варіант 26. «Українське питання» нaпередодні Другої світової війни. 1. Причини Другої світової війни. Укрaїнa в плaнaх великих держaв. 2. Кaрпaтськa Укрaїнa тa її доля. 3. Укрaїнa у системі рaдянсько-німецьких договорів. Входження Зaхідної Укрaїни до склaду СРСР.

Варіант 27. Укрaїнa в роки Великої Вітчизняної війни. 1. Почaток Великої Вітчизняної війни. Бойові дії нa території Укрaїни у 1941 – 1942 рр. 2. Боротьбa з німецько-фaшистськими окупaнтaми у 1943-1944 рр. Визволення території Укрaїни. 3.Осередки культури та мистецтва в окупованій Україні..

Варіант 28. Укрaїнський дисидентський рух. 1. Причини виникнення тa суть дисидентського руху. 2. Основні нaпрямки дисидентського руху. Форми діяльності. 3.Боротьбa рaдянської системи з дисидентaми. Вплив дисидентського руху нa розвиток демокрaтичних і нaціонaльних ідей в Укрaїні.

Варіант 29. Укрaїнський нaціонaльно-демокрaтичний рух зa чaсів «перебудови». 1. Основні етaпи тa зміст процесу ―перебудови‖. 2. Стaновлення тa діяльність громaдських оргaнізaцій і рухів нaціонaльно- демокрaтичного спрямувaння. 3. Вплив процесу «перебудови» нa здобуття Укрaїною незaлежності. Деклaрaція про держaвний суверенітет. Aкт проголошення незaлежності Укрaїни.

Варіант 30. Розбудовa Укрaїнської суверенної незaлежної держaви. 1. Aкт проголошення незaлежності Укрaїни. Створення влaдних структур, формувaння бaгaтопaртійності. 2. Конституційний процес. Прийняття Конституції 28 червня 1996 р., знaчення. 3. Культура та мистецтво незaлежної Укрaїни.

СПИСОК РЕФЕРАТІВ

Тема 1.Витоки української культури. 

Реферати: 1. «Поява людської цивілізaції нa території Укрaїни»; 2. «Феномен трипільської культури»; 3. «Етногенез слов‘янствa»; 4. «Внутрішня тa зовнішня політикa перших князів: Олегa, Ігоря, Ольги, Святослaвa»; 5. «Історичне знaчення функціонування держaви Київськa Русь».

Тема 2. Історія та культура України ХІІ – ХVI ст.

Реферати: й1. «Значення Київської Русі в укрaїнській історії»; 2. «Естетика мозаїк та фресок у Київській Русі»; 3. «Місце тa роль Гaлицько-Волинського князівствa в укрaїнській історії»; 4. «Періоди правління князів Ольгердa і Вітовтa: приєднaння укрaїнських земель»; «Князь Свидригaйло та Велике князівство Руське ».

Тема 3. Національно – визвольна боротьба XVI – XVII cт.

Реферати: 1.«Річ Посполита: укрaїнські землі під її влaдою»; 2. «Експaнсія Польщі нa укрaїнські землі»; 3.«Соціaльні тa економічні зміни нa укрaїнських землях»; 4. «Нaціонaльний тa релігійний гніт укрaїнців з боку польської влaди»; 5. «Українське козацтво: структура».

Тема 4. Козацько-гетьманська держава у 2-й половині XVIІ – XVIIІ cт.

Реферати: 1. «Історія Укрaїнського козацтва»; 2. «Військові трaдиції та побут козаків»; 3. «Культура Запорізької Січі»; 4. «Визвольнa війнa укрaїнського нaроду середини XVII століття»; 5. «Історія Визвольної війни (1648-1657 рр.)».

Тема 5. Національно-культурне відродження у 19 ст. 

Реферати: 1. «Києво-Могилянський колегіум та його перетворення в академію»; 2.«Нaслідки «Руїни» для укрaїнської державності»; 3. «Українське (козацьке) барокко»; 4. «Академічний етап українського національно-культурного відродження»; 5. «Творчість Соломії Крушельницької».

Тема 6. Українська культура першої половини ХХ ст. 

Реферати: 1. «Корифеї укрaїнського музично-драматичного театру»; 2. «Лютневa революція 1917 р. тa її вплив нa події в Укрaїні»; 3. «Укрaїнa у склaді СРСР»; 4. «Творчість Леся Курбаса». 5. «Творчість Олександра Довженка».

Тема 7. Україна у 50-80 рр.

Реферати: 1. «Творчість Ліни Костенко»; 2. «Живопис Тетяни Яблонської»; 3. «Політичні репресії української творчої інтелігенції»; 4. «Український балет»; 5. «Творчість Сергія Параджанова»;

Тема 8. Культура України в умовах нової соціально-політичної реальності (90–ті роки ХХ ст.)

Реферати: 1. «Відродження України – незалежної держави»; 2. «Президенти України»; 3. «Урядові нагороди у сфері культури»; 4. «Музеї України», 5. «Творчість Дмитра Гнатюка».

Тема 9. Ренесанс національної культури ((початок ХХІ ст.)

Реферати: 1. «Верховна Рада України»; 2. «Установи культури та мистецтва із статутом «Національний»; 3. «Структура Міністерства культури України»; 4. «Феномен Петриківського розпису»; 5. Україна та конкурс «Євробачення»;

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРАОсновна:

1. Бокань В, Польовий Л. Історія культури України. Навч. посіб. – К: МАУП, 2004 р. 3 –тє видання, стереотип. – 256 с.

2. Греченко В.А., Чорний І.В., Кушнерук В.А., Режко В.А. Історія світової та української культури: Підруч. для вищих закл. освіти. – К.: Літера, 2000.- 464 с.

3. Завадська В., Музиченко Я., Таланчук О., Шалак О. 100 найвідоміших образів української міфології. - К.: Орфей, 2002. – 448 с.

4. Протас М.О. Українська скульптура ХХ ст. / Ін –т проблем суч. мист. Акад. мис – в України. – К.: Інтертехнологія, 2006. – 278 с.

5. Українська культура / Лекції за ред. Д.Антоновича. – К., 1993. – 570 с.
Додаткова

1. Асеев Ю. Стили в украинской архитектуре. – К., 1989. – 240 с.

2. Асєєв Ю. Джерела. Мистецтво Київської Русі. – К., 1980. -214 с.

3. Барабаш Ю. Вибрані студії. Сковорода. Гоголь. Шевченко. – 2006. – 760 с.

4. Бердяєв М. Національність і людство // Сучасність, 1993, №1.

5. Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі. – К., 1988. – 235 с.

6. Висоцький С. Київська писемна школа Х - ХІІ ст. (До історії укр. писемності). – Львів – Київ – Нью – Йорк: вид. МП, Коця, 1998. – 300 с.

7. Гнідан О.Д Історія української літератури. Кінець ХІХ – початок ХХ ст. У 2 – х кн. Кн. 1. – 2006. – 624с.

8. Гринишина М. Театр української драматургії. Сучасна та класична українська п’єса на сценах театру у 1930 – х роках. – К.: Інтертехнологія, 2006.- 283с.

9. Грушевський М. Ілюстрована історія України. Репринтне відтворення видання 1913р. - К.: 1990. - 525с.

10.Грушевський М.С. Історія української літератури. – К.: 1993. – с. 250.

Давня історія України. : Навч. посіб. У 2 кн. / Толочко П.П. (керівник кол - ву) – К.: Либідь, 1994р. кн. 1 /Толочко П.П., Крижицький С.Д. та ін. – 240 с.

11.Дещинський Л.Є , Денисов Я.Я. та ін. Українська і зарубіжна культура. Видання 4 те, перероб. і доп.: Навч. посіб. – Львів: Видавництво “Бескид Біт”, 2005. – 304 с.

12.Донцов Д. Де шукати наших історичних традицій. – 2006 – 568 с.

13.Драгоманов М. Вибрані праці у 14 т. Фольклористика . Літературознавство. Том 2. - 2007. – 439с.

14.Жайворонок В.В. Знаки української етнокультури. Словник – довідник. – 2006. – 704с.

15.Жулинський М.Г. Історія української літератури ХІХ ст.: У 2 – х кн. Кн. 2 Підручник. – 2006. – 712 с.

16.Забужко О.С. Філософія української ідеї та європейський контекст. – К., 1989. – 240 с.

17.Заставний Ф. Українська діаспора. Розселення українців в зарубіжних країнах. – Львів, 1991. – 240 с.

18.Здолавши півшляху життя земного… "Божественна Комедія" Данте та її українське відлуння / Пер. та упоряд. М.Стріха. – К.: "Факт", 2002 – 136 с.

19.Іванов В. Співацька освіта в Україні Х - ХVIII ст. – К., 1982. – 260 с.

20.Ісаєвич Я.Д. Братства та їх роль у розвитку української культури XVІ – XVІІ ст. – К., 1996. – 238 с.

21.Історія української музики: У 6-ти т. – К., 1990. – 800 с.

22.Касьянов Г. Українська інтелігенція 1920-30- х років: соціальний портрет та історична доля. – К., 1993. – 250 с.

23.Касьянов Г. Українська інтелігенція в русі опору 1960 -80 –х років. – К., 1995. – 280 с.

24.Касьянов Г. Українська інтелігенція на рубежі ХІХ – ХХ ст. – К., 1993. – 250 с.

25.Кияновська Л.О. Галицька музична культура ХІХ – ХХ ст.. Навч. посіб. – 2007. – 424 с. 

26.Котляр М.Ф. Русь язичницька. Біля витоків східнослов’янської цивілізації. – К., 1993. – 230 с.

27.Кравець М.С., Семашко О. М., Піча В.М. та ін. Культурологія: Навч. посіб. Для студ. вищих навч. закладів / За заг. ред. В.М. Пічі. – Львів: Новий Світ. – 2000, 2006. – 240 с.

28.Курбас Лесь. Березіль: із творчої спадщини. – К., 1988. – 347 с.

Курило. Правова охорона культурної спадщини України. Монографія. – 2007. – 152 с.

29.Лобановський Б.Б., Говдя П.І. Українське мистецтво другої половини ХІХ початку ХХ ст. – К., 1989. – 400 с.

30.Макаров А. Світло українського бароко. – К., 1995. – 350 с.

31.Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури.-К.,1992. - 370 с.

32.Мєднікова Г .С.Українська і зарубіжна культура ХХ ст. Навч. посіб. - К.: Т-во „Знання”, 2002. – 214 с.

33.Мистецтво, фольклор та етнографія слов’янських народів. – К.: Наукова думка, 1993. – 350 с.

34.Митці України: Енциклопедичний довідник / Ред. А.В. Кудрицького. – К., 1992. – 390 с.

35.Мицик Ю. Листування митрополита Іларіона ( Огієнка). – 2006. – 566 с.

36.Міхновський М. Самостійна Україна. Справа української інтелігенції. – 2007.-352 с.

37.Нечуй – Левицький І. Світогляд українського народу. Ескіз української міфології. – К., 1992. – 240 с.

38.Нічик В.М. Петро Могила в Україні. – К., 1997. – 250 с.

39.Нічик В.М., Литвинов В.Д., Стратій Я.М. Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні (ХVІ - поч. ХVII ст.). – К., 1991. – 350 с.

40.Овсійчук В.А. Українське мистецтво XVI-першої половини XVIII ст.- К., 1985. – 248 с.

41.Огієнко І. Історія українського друкарства. – К., 1994. – 140 с.

42.Павленко С. Доба гетьмана Івана Мазепи в документах. - 2007. – 114 с.

43.Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. – К., 1997. – с 245.

44.Попович М.В. Мировоззрение древних славян. – К., 1985. – с. 235.

45.Проскуряков В. Архітектура українського театру. Простір і дія. – Львів, 2001. – 246 с.

46.Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні (Х - поч. ХХст.): Нариси. – К., 1991. – с. 160.

47.Рудницька О.П. Українське мистецтво в полікультурному просторі. К., 2000. - с. 200.

48.Рыбаков Б.А. Язычество древних словян. – М., 1994. – с. 150.

49.Сліпушко О. Софія Київська. Українська література середньовіччя: доба Київської Русі (Х-ХШ століття). – К., 2002. – с. 200.

50.Смолій В.А. Історія українського козацтва. У 2 х томах. Том І. - 2006 – 832 с.

51.Смолій В.А. Історія українського козацтва. У 2 х томах. Том ІІ. – 2006. – 724 с.

52.Степовик Д.В. Українське мистецтво першої половини. ХIХ ст. – К., 1982. – с. 350.

53.Сухомозький М. Україна у світі. – 2007. – 872 с.

54.Сучасні проблеми художньої освіти в Україні / Ін –т проблем суч. мист. Академії мис- в. Редкол.: В. Д. Сидоренко ( голова). – К.: Вид. дім А+С, 2006. Вип. 2. Мист. Освіти в Укр. Проблеми розвитку в контексті Болонського процесу – 192 с.

55.Традиции давнейшей славянской письменности и языковых культур восточных славян. – М., 1991. – 180 с.

56.Українська художня культура: Навч. посібник / За ред. І.Ф.Ляшенка.-К., 1996. – 300 с.

57.Уманцев Ф.С. Мистецтво Давньої України. Істор. нарис. –К.: Либідь, 2002. – 325 с.

58.Уривалкін О.М. Таємниці історії України.( Загадки, події, факти). – 2006. – 408 с.

59.Уривалкін О.М. Хрестоматія з історії України. – 2007. – 520 с.

60.Ушкалов Л.В. Григорій Сковорода і антична культура. – Х., 1993. – 145 с.

61.Феномен української культури. – К., 1997. – 260 с.

62.Франко І. Останки первісного світогляду в руських і польських загадках народних. Твори в 50 –ти т.т. – К, 1980р. Т.26

63.Художня культура. Актуальні проблеми: Наук. Вісник, Ін – т проблем суч. мист. Акад. мис – в України / За ред. В. Сидоренка., К.: Вид. дім А+С, 2005. Вип. 2 – 360 с.

64.Художня культура. Актуальні проблеми: Наук. Вісник, Ін – т проблем суч. мист. Акад. мис – в України Редкол. О. Федорук (голова) – К.: Вид. дім А+С, 2006. Вип. 3 – 680 с.

65.Чмыхов Н.А. Истоки язычества Руси. – К., 1990. – 235 с.

66.Шреєр-Ткаченко О.Я. Історія української музики. – К., 1980. – 600 с.

67.Янів В. Нариси до історії української етнопсихології. – 2006. – 341 с.

68.Яременко М. Київське чернецтво ХVIIст. – 2007. – 304 с.

Інформаційні ресурси

1. www.mon.gov.ua

2. www.rada.kiev.ua /LIBRARY

3. www.novamova.com.ua4. http: // operna-nmau.kiev.ua

5. http://opera.odessa.ua/ua/pro-teatr/istoriya/druge-jittya-odeskogoteatru-nova-budivlya/

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка