Методичні рекомендації до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі»Скачати 165.65 Kb.
Дата конвертації14.08.2018
Розмір165.65 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Методичні рекомендації до самостійного вивчення

навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі»
Самостійна робота студентів – це спланована пізнавальна, організаційно і методично направлена діяльність, яка здійснюється без прямої допомоги викладача.

Мета самостійної роботи студентів: • розвиток творчих здібностей;

 • формування потреби самостійного поповнення знань;

 • розвиток морально-вольових зусиль.

Зміст самостійної роботи студентів з дисципліни «Охорона праці в галузі» визначається навчальною програмою дисципліни та робочою навчальною програмою вивчення дисципліни.

На самостійну роботу виноситься частина матеріалу, що не потребує безпосереднього керівництва викладача: робота з додатковою науковою літературою, періодичними виданнями тощо.

Самостійна робота може виконуватися у бібліотеці, у навчальних кабінетах, а також у домашніх умовах згідно з методичними вказівками викладача.

Успішне виконання самостійної роботи можливе за умови наявності у студентів певних навичок: уміння працювати з книгою (складати план, конспект, реферат); проводити аналіз навчального матеріалу.

Перед початком самостійної роботи над черговою темою студенти отримують консультацію по її здійсненню.

План-перелік питань, які належить висвітлити в конспекті самостійно опрацьованої теми визначає викладач.

Список літератури, рекомендованої для опрацювання теми повідомляється завчасно.

При модульній системі навчання теми самостійної роботи входять у модулі. Контролюються після закінчення логічно завершеної частини лекцій та інших видів занять, їх результати враховують під час виставлення підсумкової оцінки.

Самостійна робота студентів включає відповіді на контрольні питання для самоперевірки.

Контрольні заходи включають поточний і підсумковий контроль знань студентів.

Форми поточного контролю:


 • письмове опитування;

 • усне опитування;

 • прослуховування інформаційних повідомлень, доповідей;

 • усна співбесіда;

 • тестова перевірка знань студентів.ТЕМАТИКА САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ

вибіркової навчальної дисципліни«ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ»Назва змістових модулів та теми занять

К-сть год

Зміст самостійної роботи

Форми контролю знань

Література

V семестр

Змістовий модуль №1 Правові та організаційні аспекти охорони праці

1

Тема 1.1. Міжнародні норми в галузі охорони праці

4

Ознайомитися з:

 1. Конвенціями МОП: 155 «Про безпеку та гігієну праці», 187 « Про основи, що сприяють безпеці й гігієні праці».

 2. Міжнародним стандартом ISO 26000:2010 «Настанова по соціальній відповідальності».

 3. Директивою Ради Європейських Співтовариств 89/391/ЄЕС « Про впровадження заходів, що сприяють поліпшенню безпеки й гігієни праці працівників».

Письмове опитування

Література: 37, 43, 64, 65 – 67.


2

Тема 1.2. Основні законодавчі та нормативно - правові акти з охорони праці в галузі.

2

Ознайомитися з показником нормативно-правових актів з питань охорони праці.

Співбесіда

Література: 43, 70, 71.


3

Тема 1.3. Система управління охороною праці в організації.

4

Опрацювати:

зміни до закону України «Про охорону праці»;

Кодекс законів про працю України ( глави: III. Трудовий договір, IV. Робочий час, V. Час відпочинку, XI. Охорона праці, XII. Праця жінок, XIII. Праця молоді, XVI. Професійні спілки, XVIII. Нагляд і контроль за додерженням законодавства про працю);

НПАОП 0.00 – 4.21 – 04 «Типове положення про службу охорони праці», затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 15.11.2004 р. №255;

НПАОП 0.00 – 4.09 – 07 «Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства»;


Усне опитування

Література: 1 – 4, 16 – 22, 24, 30, 32 – 34, 36, 43.


4

Тема 1.5. Травматизм та професійні захворювання в галузі. Розслідування нещасних випадків.

2

Опрацювати

«Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві», затверджений постановою КМУ від 30.11.2011 р. № 1232;

«Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру», затверджений постановою КМУ від 22.03.2001 №270.


Фронтальне письмове опитування

Література: 1, 3, 13, 14, 33, 36, 43.

Усього на модуль

12


Змістовий модуль №2 Забезпечення безпеки праці
5

Тема 2.1. Спеціальні розділи охорони праці в галузі професійної діяльності.

2

Опрацювати

ДСанПіН 3. 3.2.007 – 98 Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин. – К., 1998. – 25 с.Перевірка конспектів

Література: 33, 35, 36

6

Тема 2.3. Важкість праці: динамічні, статичні навантаження. Напруженість праці. Увага, напруженість аналізаторних функцій, емоційна й інтелектуальна напруженість, монотонність праці.

2

Скласти конспект

 1. Монотонія й гіпокінезія. Їх вплив на психофізіологічний стан людини.

 2. Перевтома, її механізми, ступені розвитку та профілактики.

Вибіркове усне опитування

Грибан В.Г. Охорона праці. К.: 2011р с. 99-108

7

Тема 2.7. Соціальне страхування від нещасного випадку та професійного захворювання на виробництві.

2

Опрацювати:

Закон України «Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»;Порядок визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, затверджений постановою КМУ 13.09.2000 р. №1423.

Перевірка конспекту

Література: 1, 3. 43.

Усього на модуль

16

Усього на семестр

18


ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ

з навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі».

 1. Мета та завдання курсу «Охорона праці в галузі».

 2. Міжнародні норми в галузі охорони праці.

 3. Правила охорони праці для культурно-освітніх закладів.

 4. Документація з охорони праці в культурно – освітніх закладах.

 5. Вимоги до розробки інструкції з охорони праці.

 6. Організація ступеневого контролю в закладах культури.

 7. Вимоги до системи управління охороною праці.

 8. Функціональні обов’язки з охорони праці керівників, посадових осіб і фахівців в галузі культури.

 9. Види нещасних випадків, нормативні документи з порядку розслідування в закладах культури.

 10. Порядок розслідування нещасних випадків з учнями, вихованцями, студентами.

 11. Розслідування професійних захворювань.

 12. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці в культурно-освітніх закладах.

 13. Охорона праці під час проведення навчальних занять (за фахом).

 14. Обставини, за яких проводиться розслідування нещасних випадків.

 15. Причини виробничих травм та професійних захворювань в галузі культури.

 16. Вимоги безпеки до виробничих і допоміжних приміщень.

 17. Санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці в галузі культури.

 18. Класи виробничих приміщень з пожежної небезпеки.

 19. Пожежна безпека обладнання, систем опалення, вентиляції.

 20. Засоби гасіння пожеж. Первинні засоби пожежогасіння.

 21. Органи державного нагляду за охороною праці.

 22. Держгірпромнагляд. Права і відповідальність посадових осіб.

 23. Завдання страхування від нещасного випадку. Принципи та види страхування.

 24. Фонд соціального страхування від нещасних випадків.

 25. Права та обов’язки застрахованої особи.

 26. Роль профспілки в організації охорони праці в закладах освіти і культури.

 27. Навчання працівників з питань охорони праці.

 28. Види відповідальності за порушення законодавства про охорону праці.

 29. Забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту.

 30. Охорона праці жінок, неповнолітніх та інвалідів.

 31. Роль трудового колективу у створенні безпечних умов праці.

 32. Захист прав працівників у колективному договорі.

 33. Вимоги безпеки до ЕОМ.

 34. Вплив ЕОМ на стан здоров’я працівника. Режим праці і відпочинку працівників ЕОМ.

 35. Обставини, які сприяють виникненню та розповсюдженню пожеж.

 36. Функції служби охорони праці в закладах культури.

 37. Вплив мікроклімату на організм людини.

 38. Причини пожеж. Основні нормативні документи. Класифікація заходів пожежної профілактики.

 39. Небезпечні психофізіологічні та шкідливі виробничі чинники.

 40. Класи умов праці за показниками напруженості трудового процесу.

 41. Вимоги охорони праці до організації та проведення масових заходів в закладах культури.

 42. Вимоги охорони праці до організації робіт, які пов’язані з переміщенням вантажів вручну.

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА

Законодавчі та нормативно-правові акти

 1. Закон України "Про охорону праці" (нова редакція із змінами та доповненнями). - К.: Основа, 2010. - 68с.

 2. Кодекс законів про працю України // Законодавство України про охорону праці: у 3 т. – К.: Основа, 2010. – Т.1. – С.33-152.

 3. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне
  страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» // Законодавство України про охорону праці: у 3 т. – К.: Основа, 2010. – Т.1. – С.198-250.


 4. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» // Законодавство України про охорону праці: у 3 т. – К.: Основа, 2010. – Т.3. – С.344-391.

 5. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» // Законодавство України про охорону здоров'я. Збірник нормативно-правових актів. - К.: КНТ, 2004. – С. 14-39.

 6. Закон України «Про пожежну безпеку» // Законодавство України про охорону праці: у 3 т. – К.: Основа, 2010. – Т.3. – С.318-343.

 7. Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» (витяг) // Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності. – К.: Основа, 2004. – С.74-79.

 8. Закон України "Про колективні договори і угоди" // Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності. – К.: Основа, 2007. – С.60-62.

 9. Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки» ВРУ №22454-ІІІ від 18.01.2001р. – К., 2001.

 10. Господарський кодекс України. – К.: Видавничий дім «Скіф»,
  2008. –184с.


 11. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», ВРУ №877-V від 05.04.2007р.

 12. Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», ВРУ №2806-ІV від 06.09.2005р.

 13. Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 р. №1232 // Офіційний вісник України від 12.12. 2011 – 2011 р., №94. стор. 64, ст. 3426, код акту 594261/2011.

 14. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, невиробничого характеру, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2001р. №270 // Законодавство України про охорону праці: у 3 т. – К.: Основа, 2010. – Т.2. – С.88-109.

 15. НПАОП 0.00-4.03-04 «Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці», затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 08.06.2004 р. № 151.

 16. НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства», затверджене наказом Держгірпромнагляду від 21.03.2007р. №55.

 17. НПАОП 0.00-4.11-07 «Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці», затверджене наказом Держгірпромнагляду від 21.03.2007 р. № 56.

 18. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення
  навчання і перевірки знань з питань охорони праці», затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. № 15.

 19. НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998р. № 9.

 20. НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці», затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004р. №255.

 21. НПАОП 0.00-4.33-99 «Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій», затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 17.06.1999 р. № 112.

 22. НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві», затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 21.12.1993 р. № 132.

 23. НПАОП 0.00-6.13-05 «Порядок організації державного нагляду за охороною праці та гірничого нагляду в системі Держнаглядохоронпраці України», затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 30.03.2004 р. №92.

 24. НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту», затверджене наказом Держгірпромнагляду від 24.03.2008р. №53.

 25. НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок: Електрообладнання спеціальних установок.

 26. НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. – К., 1998. – 380с.

 27. Правила пожежної безпеки в Україні. – К.: «Пожінформтехніка», 2009. – 203с.

 28. НАПБ Б.01.008-2004 Правила експлуатації вогнегасників, затверджені наказом МНС 02.04.2004р. №152.

 29. НАПБ Б.03.001-2004 Типові норми належності вогнегасників, затверджені наказом МНС 02.04.2004 №151.

 30. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007р. №246.

 31. Рекомендації щодо організації роботи кабінету промислової безпеки та охорони праці, затверджені Головою Держгірпромнагляду 16.01.2008р.

 32. Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці, затверджені Головою Держгірпромнагляду 07.02.2008р.

Основна література

 1. Вісловух A.M. Основи охорони праці: опорний конспект лекцій. – К.: ІПК ДСЗУ, 2007. – 185с.

 2. Вісловух A.M. Збірник нормативних документів з охорони праці та безпеки життєдіяльності. – К.: ІПК ДСЗУ, 2005. – 145с.

 3. Вісловух А.М. Охорона праці користувачів персональних комп’ютерів: навч. посіб. – К.: ІПК ДСЗУ, 2007. – 55с.

 4. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський M.O. Основи охорони праці: підручник. 4-е вид. / За ред. М.П.Гандзюка - К.: Каравела, 2008. - 384с.

 5. Гогіташвілі Г.Г., Карчевські Є.Т., Лапін В.М. Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами: навч. посіб. - К.: Знання, 2007.-367 с.

 6. Желібо Є.П., Баранова Н.І., Коваленко В.В. Охорона праці в органах державної податкової служби: навч. посібник для ВНЗ. Ірпінь. - 2002.

 7. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці: підручник – Л.: Афіша, 2002.-320с.

 8. Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І.П. Охорона праці. Курс лекцій. Практикум: навч. посіб. - Суми: Університетська книга, 2009. - 540 с.

 9. Основи охорони праці: підручник / За ред.проф. В.В.Березуцького. – Х.: Факт, 2005. - 480 с.

 10. Протоєрейський О.С, Запорожець О.І. Охорона праці в галузі: Навч. посіб. - К.: Книжкове вид-во НАУ, 2005. - 268 с.

 11. Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони праці: навч. посіб. - 5-те вид., допов. і перероб. - К.: Університет «Україна» 2011. - 280 с.

 12. Ткачук К.Н., Халімовський М.О., Зацарний В.В. та ін. Основи охорони праці: підручник. - 2-ге вид., допов. і перероб. - К.: Основа, 2006. - 444 с.

 13. Третьяков О.Б., Зацарний В.В., Безсонний В.Л. Охорона праці: навчальний посібник з тестовим комплексом на CD/ за ред. К.Н. Ткачука. - К.: Знання, 2010. - 167 с. + компакт-диск.

Додаткова література

 1. Гігієнічні нормативи ГН 3.3.5-8-6.6.1-2002 «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу», затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27.12.2001 № 528 // Санітарні норми та правила в Україні. – К.: КНТ, 2004. – С.383-420.

 2. ДБН В.2.5-28-2006 «Природне і штучне освітлення».

 3. ДСанПіН 3.3.6.096-2002 Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів.

 4. ДСанПіН 3.3.2.007-98 Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин. – K., 1998. – 25с.

 5. ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень.

 6. ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку.

 7. ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації.

 8. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97), затверджені Постановою Головного державного санітарного лікаря України №62 від 01.12.1997р. (ДГН 6.6.1-6.5.001-98). -К., 1998.

 9. НПАОП 0.00-1.28-10 Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин, затверджені наказом Держгірпром-нагляду від 26.03.2010р. №65.

 10. НПАОП 0.00-2.23-04 «Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 р. № 994.

 11. НПАОП 0.00-8.24-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою», затверджений наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. № 15.

 12. Рекомендації Держнаглядохоронпраці щодо застосування порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві // Законодавство України про охорону праці: у 3 т. – К.: Основа, 2010. – Т.2. – С.254-261.

 13. ДСТУ 2293-99 «Охорона праці. Терміни та визначення основних понять».

 14. ДБН 2.09.04-87 Адміністративні та побутові будівлі.

 15. Міждержавний стандарт ГОСТ 12.0.003-74 (1999) ССБТ «Опасные и вредные производственные факторы. Классификация».

 16. Міждержавний стандарт ГОСТ 12.0.230-2007 ССБТ. Системи управління охороною праці. Загальні вимоги.

 17. Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі. Наказ МОЗ України та Держнаглядохоронпраці України від 23.09.1994 р. № 263/121.

 18. Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 р. № 559.

 19. Директива Ради Європейських Співтовариств 89/391/ЕЕС «Про впровадження заходів, що сприяють поліпшенню безпеки й гігієни праці працівників».

 20. Конвенція МОП 187 «Про основи, що сприяють безпеці й гігієні праці».

 21. Міжнародний стандарт SA8000: 2001 «Соціальна відповідальність». SAI SA8000: 2001 Social Accountability International.

 22. Міжнародний стандарт ISO 26000:2010 - «Настанова по соціальній відповідальності». ISO 26000: 2010 (Draft) Guidance on Social Responsibility.

 23. Міжнародний стандарт OHSAS 18001:2007 Occupational health and safety management systems - Requirements. Системи менеджменту охорони праці - Вимоги.

 24. Міжнародний стандарт OHSAS 18002, Guidelines for the implementation of OHSAS 18001. Настанова по впровадженню OHSAS 18001.

 25. Науково-виробничий журнал «Охорона праці», видається з липня 1994р.

 26. Інформаційний бюлетень з охорони праці. Видання національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці (ННДІПБОП), видається з 1996 року, виходить щоквартально.

 27. Науково-виробничий журнал «Пожежна безпека», видається з жовтня 1996 р.


Інтернет-ресурси

 1. http://www.dnop.kiev.ua - Офіційний сайт Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляду).

 2. http://www.mon.gov.ua - Офіційний сайт Міністерства освіти і науки,молоді та спорту України.

 3. http://www.mns.gov.ua - Офіційний сайт Міністерства надзвичайних ситуацій України.

 4. http://www.social.org.ua - Офіційний сайт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

 5. http://www.iacis.ru - Официальный сайт Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ).

 6. http://base.safework.ru/iloenc - Энциклопедия по охране и безопасности труда мот.

 7. http://base.safework.ru/safework - Библиотека безопасного труда МОТ.

 8. http://www.nau.ua - Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)».

 9. http://www.budinfo.com.ua - Портал «Украина строительная: строительные компании Украины, строительные стандарты: ДБН, ГОСТ, ДСТУ».

 10. http://www.oxpaha.ru - ОХРАНА. Интернет-газета о безопасности.

 11. http://www.tehdoc.ru - Интернет-проект «Техдок.ру» - ресурс, посвященный вопросам охраны труда и промышленной безопасности.

 12. http://www.tehbez.ru - Проект «Охрана труда в предпринима-тельстве», создан в рамках «Комплексной программы развития и поддержки малого предпринимательства в г. Москве».

 13. http://www.kodeks-luks.ru - Нормативные документы в области охраны труда.

 14. http://www.gazeta.asot.ru - Электронная версия газеты «Безопасность Труда и Жизни».


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка