Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Ділове адміністрування»Скачати 471.28 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації22.12.2017
Розмір471.28 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3


Національний авіаційний університет

Навчально-науковий Інститут економіки та менеджменту

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до практичних занять

з дисципліни «Ділове адміністрування»


Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність: 073 «Менеджмент»

Спеціалізація: «Менеджмент організацій і адміністрування

(за видами економічної діяльності)»
(шифр та назва напряму (спеціальності) підготовки)


Розроблені к.е.н., доц. Білявським В.М.

(науковий ступінь, вчене звання, П.І.Б. викладача)

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри менеджменту ЗЕДП

Протокол № 7 від «15» травня 2017 р.

Завідувач кафедри________Ільєнко О.В.Подано назви тем з дисципліни, розкрито завдання для практичних занять студентів та форми їх контролю. Вміщено питання для обговорення на практичних заняттях, індивідуальні завдання для засвоєння змісту дис­ципліни.

ПЕРЕДМОВА
Практичне заняття – це форма навчального заняття, що спрямована на формування у студентів вмінь та навичок виконання певних елементів нау­ково-дослідної роботи.

У процесі проведення практичного заняття викладачем пояснюється сутність завдання та надаються методичні рекомендації щодо його виконан­ня. Студенти самостійно виконують запропоновані практичні завдання та на наступних практичних заняттях їх захищають з обговоренням усіма студен­тами групи.За результатами захисту викладач виставляє відповідну оцінку, як за практичне завдання, так і за активну участь у практичному занятті. Отримані студентом бали ураховуються у загальній накопичувальній бально-рейтин­говій оцінці результатів його навчання за дисципліною.

пор.

Назва теми

Кількість годин

Модуль № 1 «Менеджмент організацій»

1.

Системна модель менеджменту організації

1

2.

Організаційний механізм менеджменту організації

1

3.

Діагностика управління організацією

2

4.

Організаційний інжиніринг та організаційний дизайн

2

5.

Особливості функціонального управління організаціями та підприємствами виробничої і невиробничої сфери

2

6.

Управлінські моделі

2

7.

Керівництво в організації

1

8.

Ризикозахищеність організації. Управління в умовах кризи

1
Усього за модулем № 1

12

Модуль № 2 «Корпоративне управління»

1.

Теоретичні основи корпоративного управління

1

2.

Зовнішня сфера корпоративного управління

1

3.

Учасники корпоративних відносин та органи корпоративного управління

2

4.

Тактичне і стратегічне управління корпораціями

1

5.

Управління корпоративними витратами

1

6.

Звітність та контролювання в системі корпоративного управління

2

7.

Оцінювання ефективності корпоративного менеджменту

2
Усього за модулем № 2

10

Модуль № 3 «Управління змінами»

1.

Теоретичні основи управління змінами

1

2.

Індивідуальні та командні зміни

1

3.

Організаційні зміни

2

4.

Структурні зміни

2

5.

Роль керівництва в управлінні змінами

2

6.

Управління змінами у стратегічному розвитку організації

2

7.

Зміни на основі інформаційних технологій

2
Усього за модулем № 3

12

Модуль № 4 «Управління проектами»

1.

Управління проектами в системі менеджменту організації

1

2.

Обґрунтування проекту та аналіз можливих ризиків

1

3.

Планування проекту та його ресурсного забезпечення

2

4.

Управління часом виконання проекту

1

5.

Контролювання виконання проекту

1

6.

Управління якістю проекту

2

7.

Управління персоналом у проектах

2
Усього за модулем № 4

10

Модуль № 5 «Управління якістю»

1.

Основні проблеми управління якістю

1

2.

Міжнародний та вітчизняний досвід управління якістю

1

3.

Системи управління якістю

2

4.

Система якості в стандартах ISO серії 9000

2

5.

Статистичні методи контролю якості та інструменти управління нею

1

6.

Сертифікація систем якості підприємства

1

7.

Витрати на якість та їх класифікація та їх облік в умовах TQM

1
Усього за модулем № 5

9

Усього за навчальною дисципліною

53


ПЛАН

Практичне заняття 1. Предмет і методологічна основа ділового адмі­ністрування. Основні теорії управління суспільством (вступ до дисциплі­ни).
Мета: вивчення сутності та основних складових ділового адміністру­вання.
Завдання. Дати відповідь на запитання:


 • розкрийте методологічну основу ділового адміністрування;

 • охарактеризуйте основні підходи до розуміння ділового адміністрування та його еволюція;

 • розкрийте сутність предметної сфери ділового адміністрування;

 • у чому виявляється обмеженість концепції ділового адміністрування.


Питання для дискусії:


 1. Обґрунтуйте основні проблеми й перспективи розвитку ділового адмі­ністрування.

 2. Розкрийте особливості ділового адміністрування.

 3. Проаналізуйте сучасну концепцію ділового адміністрування.

 4. Дайте визначення категорії ділове адміністрування та поняттю про господарську діяльність.Практичне заняття 2. Ділова сфера – єдність економічної, соціальної та політичної сфер. Громадянське суспільство, як суб’єкт формування цілей ділового адміністрування.
Мета: Вивчення складових ділової сфери та основ громадянського суспіль­ства.
Завдання. Дати відповідь на запитання:


 • проаналізуйте взаємозв’язок економічної науки, соціології та політології;

 • систематизуйте економіку та політичну економіку;

 • визначте складові соціальної сфери;

 • дослідіть особливості поведінки людей у економічній та політичній сферах;

 • дослідіть ділову сферу і публічну політику.Питання для дискусії:


 1. Розкрийте основні етапи формування та еволюції громадянського суспільства.

 2. Охарактеризуйте сутність громадянського суспільства.

 3. Визначте місце і роль громадських організацій у діловому адміні­струванні.

 4. Розкрийте основні складові громадянського суспільства.Практичне заняття 3. Ділове адміністрування та влада.
Мета: розкрити сутність ділового адміністрування та влади.
Завдання. Дати відповідь на запитання:


 • розкрийте сутність поняття влади;

 • наведіть цілі публічної влади та ділового адміністрування;

 • охарактеризуйте владу, як основний засіб ділового адміністрування;

 • проаналізуйте механізм взаємодії влади та ділового адміністрування.


Питання для дискусії:


 1. Наведіть практичні приклади взаємозв’язку і взаємозалежності полі­тичної та економічної влади.

 2. Наведіть основні етапи формування публічної влади в системі ділово­го адміністрування.Практичне заняття 4. Ділове адміністрування та муніципальна публічна влада.
Мета: розкрити сутність ділового адміністрування та муніципальної публічної влади.
Завдання. Дати відповідь на запитання:


 • розкрийте сутність та зміст муніципальної публічної влади і місцевого самоврядування;

 • охарактеризуйте місцеве самоврядування, як демократичну основу управ­ління в державі;

 • визначте роль місцевого самоврядування в контексті децентралізації вла­ди та ділового адміністрування;

 • охарактеризуйте основні фактори формування місцевого самоврядування;

 • розкрийте сутність представницьких та виконавчих органів місцевого са­моврядування.


Питання для дискусії:

 1. Наведіть переваги та недоліки інститутів безпосередньої демократії в системі місцевому самоврядуванні.

 2. Наведіть практичні приклади проведення виборчої кампанії органів місцевого самоврядування.

 3. Наведіть переваги та недоліки місцевого референдуму.

 4. Наведіть переваги та недоліки органів самоорганізації населення.Практичне заняття 5. Закони та принципи ділового адміністрування. Ділове адміністрування, як процес вироблення, прийняття та виконання управлінських рішень.
Мета: розкрити сутність ділового адміністрування, як процесу вироб­лення, прийняття та виконання управлінських рішень.
Завдання. Дати відповідь на запитання:


 • проаналізуйте загальний закон соціального управління;

 • розкрийте сутність закону управління суспільними процесами;

 • охарактеризуйте закон розмежування центів влади та управління;

 • визначте сутність закону системності організації та саморозвитку системи ділового адміністрування;

 • розкрийте сутність закону централізації та децентралізації влади.


Питання для дискусії:


 1. Наведіть загальні принципи, що регулюють адміністрування, як соці­ально-політичний, соціально-економічний та соціально-культурний процеси.

 2. Розкрийте послідовність етапів прийняття та динаміку виконання управлінських рішень.Практичне заняття 6. Бюрократія та антикорупційна діяльність у сфері ділового адміністрування.
Мета: провести діагностику та аналіз бюрократії та антикорупційної діяльність у сфері ділового адміністрування.
Завдання. Дати відповідь на запитання:


 • розкрийте сутність бюрократії, як наукової категорії;

 • охарактеризуйте стан антикорупційна діяльність у сфері ділового адмі­ністрування;

 • оцініть теорію бюрократії М. Вебера;

 • розкрийте сутність сучасних підходів в оцінюванні бюрократії;

 • проаналізуйте систему публічної служби.


Питання для дискусії:


 1. Розкрийте сутність політизації вищого чиновництва.

 2. Наведіть приклади, основні ознаки та атрибути бюрократії.Практичне заняття 7. Основні засади ділового адміністрування в еко­номічній сфері.
Мета: вивчення основних засад ділового адміністрування в еконо­мічній сфері.
Завдання. Дати відповідь на запитання:


 • розкрийте сутність основних напрямів формування та розвитку сучасної економічної системи;

 • охарактеризуйте етапи формування та еволюції ділового адміністрування у сфері економіки;

 • розкрийте основні характеристики сучасної економічної системи;

 • розкрийте сутність основних напрямів державного регулювання економі­кою;

 • охарактеризуйте взаємовідносини суспільства та економіки;

 • обґрунтуйте концепцію держави, як гаранту забезпечення умов для під­приємницької діяльності;

 • розкрийте сутність нових тенденцій у взаємовідносинах суспільства та бізнесу.


Питання для дискусії:


 1. Розкрийте сутність управління власністю в умовах демократичної, правової держави.

 2. Охарактеризуйте законодавче та нормативно-правове забезпечення конкурентного середовища.

 3. Розкрийте основні положення механізму взаємодії суспільства та еко­номіки.

 4. Наведіть приклади цивілізованих засад конкуренції.Практичне заняття 8. Відповідальність у діловому адмініструванні.
Мета: Розкрити сутність відповідальності у діловому адмініструванні.
Завдання. Дати відповідь на запитання:


 • охарактеризуйте правопорушення у сфері ділового адміністрування;

 • розкрийте сутність відповідальності органів державної влади та місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і органі­зацій, посадових осіб за правопорушення у сфері публічного адміністру­вання;

 • охарактеризуйте відповідальність у сфері ділового адміністрування.


Питання для дискусії:


 1. Розкрийте сутність правопорушень та відповідальності при здійсненні міжнародної ділової діяльності.

 2. Охарактеризуйте відповідальність недержавних організацій, органів і осіб, які не перебувають на державній службі чи службі в органах місцевого самоврядування, за правопорушення у сфері публічного адміністрування.

 3. Наведіть приклади правопорушень та відповідальності при здійсненні міжнародної ділової діяльності.


СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ
Задача 1. Ситуаційно-розрахункова задача «СЕЗОН».
Ви заступник директора торговельного підприємства “Дари ланів”, що здійснює торгівлю плодоовочевою продукцією.

На діяльність підприємства суттєво впливає фактор сезонності і показник товарообігу має яскраво виражені сезонні коливання, від чого залежить значною мірою організація процесу обслуговування покупців. На 2017 р. загальний річний оборот передбачається у обсязі - 2500 тис. грн.Завдання:

Дайте відповідь на запитання і виконайте завдання:

Які фактори зовнішнього середовища зумовлюють сезонні коливання у торгівлі плодоовочевою продукцією?Побудуйте «Дерево цілей» ш метою зменшення негативного впливу сезонності на діяльність підприємства.
Складіть пояснювальну на ім’я директора підприємства, у якій

 1. Проаналізуйте оборот підприємства по місяцям за останні три роки і спрогнозуйте сезонну хвилю обороту на 2016 рік.

 2. Виходячи з побудованого «Дерева цілей», внесіть пропозиції щодо деякого згладжування сезонності, запропонуйте шляхи розв’язання проблеми забезпеченості необхідною кількістю персоналу.
Сезонні коливання обороту торговельного підприємства “Дари ланів” за період 2013-2015 рр. (тис. грн.)

Роки і по­казники

Оборот за місяць

Разом за рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1. 2014

60

79

90

108

136

160

197

208

182

150

121

86
2. 2015

76

90

107

134

149

192

220

233

212

190

111

93
3. 2016

73

84

102

136

154

190

214

238

216

171

124

95
4. Всього
Середнє значення
Коеф. се­зонності
Прогноз на 2017 р.

2500

Джерело: [1, с.38].

Задача 2. Ситуаційно-розрахункова задача «Офіс»Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка