Методичні рекомендації до написання узагальнюючих реферативних робіт до заліку з фахової дисципліниСкачати 147.67 Kb.
Дата конвертації23.10.2017
Розмір147.67 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА.

ФАКУЛЬТЕТ АРХІТЕКТУРИ І ДИЗАЙНУ

Кафедра архітектури.


“ З А Т В Е Р Д Ж У Ю “ –

Декан факультету архітектури та дизайну

_______________ _____ О.В.ЧЕМАКІНА

“ _____ __ “______________ 2008 року.МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до написання узагальнюючих

реферативних робіт

до заліку з фахової дисципліни

Сучасні проблеми архітектури і містобудування”

для студентів п”ятого року навчання (10 семестр)

напряму підготовки – 1201 „Архітектури”,

спеціальностей – 7,8.120.102 „Архітектура будівель і споруд”,

7,8.120.104 „Дизайн архітектурно середовища”,

освітньо-кваліфікаційних рівнів підготовки –

„Спеціаліст”, „Магістр”.

Київ - 2008
І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА.
Реферативні роботи є відбиттям рівня засвоєння теоретичного матеріалу з курсу, а також ступенем володіння питаннями, що містяться в практичних завданнях дисципліни. Реферати є узагальнюючим етапом курсу, що проявляє професійну підготовленість для виконання магістерської наукової, науково-проектної роботи та дипломного проекту з проблемної ситуації сучасної архітектури, а також наступного в майбутньому виконання проектної та теоретико-аналітичної діяльності з вибраного фаху „Архітектура”. Глибина проробки текстуальної, ілюстративної та композиційно-аналітичної частини реферативної роботи до заліку дає змогу цільоспрямовано опрацювати коло питань з матеріалу курсу, підготуватись до переддипломного і дипломного проекту глибиною отриманих знань і розумінням актуальної проблематики з вибраного фаху, що допоможе творчо підійти до проектного рішення.
ІІ. МЕТОДИЧНА ЧАСТИНА.
УМОВИ ВИКОНАННЯ РЕФЕРАТІВ. Реферат з сучасних проблем архітектури за темою, що вибрана автором чи видана викладачем курсу, є стадійним етапом засвоєння матеріалу цієї важливої фахової дисципліни. Реферат є особистим науковим дослідженням, виконується на зшитих аркушах розміром 20х30 см в обсязі 10-12 сторінок читабельного тексту з необхідними для розкриття змісту ілюстраціями або аналітичними схемами за темою роботи (кількість яких необмежена), виконаними на окремих сторінках з поясненнями на лицевій сторінці роботи та посиланням за текстом на друковані першоджерела. Розмір ілюстрацій (при їх необхідності для доказовості висновків або їх присутність потребує зміст реферату) не повинен перевищувати розміру сторінки й відповідати загальному оформленню текстуальної частини роботи.

Текстуальна частина реферату як і ілюстративна – одностороння: захист реферату відбувається в залікові години, визначені розкладом занять або розкладом сесії. Обов’язкове загальне ілюстративне оформлення обкладинки з назвою теми та прізвищем автора й керівника роботи (викладача з курсу). Реферат є завданням з отримання досвіду щодо написання пояснювальних записок до проектів, а також засобом засвоєння значного обсягу знань з курсу. Назване вимагає необхідність ознайомлення студентів з значним обсягом інформації для підготовки письмової роботи та концептуальної побудови викладення її тематики. Обов’язковим є особисте відношення до проблеми, що лежить в основі роботи. Реферативна робота із сучасних проблем архітектури має охоплювати певне коло фахових проблем, що може дати змогу оцінити глибину та ступінь засвоєння матеріалу. Реферат оформлюється за типовою формою, наведеною нижче.


МОДЕЛЬ НАУКОВОГО ПІДХОДУ ДО ПРОЦЕСУ ПРОЕКТУВАННЯ

(МЕТОД СИСТЕМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ)

Він полягає в застосуванні наукових підходів до практичної діяльності архітектора, надає можливості уникнути традиційних підходів до процесу формоутворення, досягаючи оригінальних рішень.ІСНУЮЧІ ЗНАННЯ

ПЕВНІ ВИМОГИ


ПРИРОДНЯ ТА

НАУКОВА ДОПИТЛИВІСТЬ

ВІДПРАЦЮВАННЯ

КОНЦЕПЦІЇ

ГІПОТЕЗИ


АНАЛІЗ ШЛЯХІВ ЗДІЙСНЕННЯ

РІШЕННЯ

ЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

СИТУАЦІЇЕКСПЕРИМЕНТ

ДОКАЗ


ПРОЕКТНА РЕАЛІЗАЦІЯРЕЗУЛЬТАТ
МЕТОДОЛОГІЧНА СХЕМА ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ (РОЗДІЛУ ВИПУСКОВОГО МАГІСТЕРСЬКОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЧИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ) З ФАХОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ АРХІТЕКТУРИ”

ВИЗНАЧЕННЯ Й ВИРІШЕННЯ ШЛЯХІВ ПОДОЛАННЯ ПРОБЛЕМНОЇ СИТУАЦІЇ НАПРАВЛЕНЕ:


ЗАТВЕРДЖЕНА ДО ВИКОНАННЯ ТЕМА ДИПЛОМНОГО

ПРОЕКТУ
виявлення негативних сторін при реалізації проекту

НЕГАТИВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРОЕКТУ = ПРОБЛЕМИ

виділення проблем у типологічні групи:


образно-естетичні, художньо-композиційні

функціонально-технологічні,

інженерніпланувальні

економічні
з виявленого кола проблем виділити найважливіші, здібні впливати на вирішення проекту – його образну, конструктивно-функціональну чи планувальну структуру:
ВИБІР ЗАСОБІБ ДОСЯГНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТУ ПРИ ВИРІШЕННІ ВИЯВЛЕНИХ ПРОБЛЕМ (ЧИ НАЙВАЖЛИВІШОЇ ПРОБЛЕМИ)

МЕТОДОМ “МОЗКОВОЇ АТАКИ”
МЕТОДОМ ЗБОРУ АНАЛОГІВ ВИХІДНИХ ДАНИХ ТА ЇХ АНАЛІЗУ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ
АБО ЯКИХОСЬ ІНШИХ НАУКОВИХ МЕТОДІВ РОБОТИ:

СИНЕКТИКИ, ТУПИКОВИХ СИТУАЦІЙ, ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ, ВИЗНАЧЕННЯ КОМПОНЕНТІВ „ЗА АЛЕКСАНДЕРОМ” ТОЩО


ДАЛІ НЕОБХІДНО ПРОВЕСТИ ВЗАЄМОПЕРЕВІРКУ У ПОРІВНЯННІ

ВИЯВЛЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ПРИ ДОСЯГНЕННІ РЕЗУЛЬТАТУ Й ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯПРИКЛАДИ-


ФАКТОРИ

1.
Вибір

оптимал.


2.......
Вибір

оптимал.
порівпорівняльний аналіз якісний (+ чи - )

або кількісний (в %. чи оціночних балах)
РЕЗУЛЬТАТ: ВИРІШЕННЯ ВИЗНАЧЕНОЇ ПРОЕКТОМ ПРОБЛЕМИ, ФОРМУВАННЯ ЦІЛІСНОГО ОБРАЗУ ТА ФУКЦІОНАЛЬНО-КОНСТРУКТИВНОГО ТА ПЛАНУВАЛЬНО ДОСКОНАЛОГО РІШЕННЯ

ОБ”ЄК-


ТИ


ПОФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ АНАЛОГОВИХ

ОБ”ЄКТІВ ЩОДО МОЖЛИВОСТІ

ВИКОРИСТАННЯ ЇХ РІШЕНЬ В РОБОТІ


РЕЗУЛЬ

ТАТ


АНАЛІЗУ


Ф А

К Т

О

Р

И

1

+

+

-

+

-

3/2

2

+

+

+

-

-

3/2

3

+

-

-

-

-

1/4

4

-

+

+

+

+

4/1

......

АБО АНАЛІЗ В БАЛАХ ЧИ ВІДСОТКАХ6

60%

45%

10%

60%

45%

220%

7

75%

20%

50%

75%

45%

265%


8

100%

10%

100%

10%

25%

245%

9

45%

50%

10%

45%

20%

170%

......

Для визначення відповідності або близькості рішення із завданням з дипломного проекту створюються критерії оцінювання в балах (від 1 до 5, від 1 до 3, від 1 до 10.....) або у відсотках (див. вище), що дає змогу об”єктивно оцінити проекти-аналоги й використати найбільш відповідні знахідки з них у власному проекті.


СТРУКТУРА ПОБУДОВИ КУРСОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ З ДИСЦИПЛІНИ: “СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ АРХІТЕКТУРИ”:


 1. Постановка проблеми, що винесена в назву роботи.

 2. Огляд кола питань, що містить вибрана проблема та ступінь розглянутості (дослідженості) питання.

 3. Описання обсягу та которотка характеристика структури курсової роботи.

 4. Обгрунтування актуальності роботи на основі недостатньої розробленості питання або відсутності рішень з вибраної проблеми.

 5. Формулювання гипотези, за якою передбачається виконувати роботу.

 6. Об”єкт роботи.

 7. Предмет роботи.

 8. Мета роботи.

 9. Завдання роботи.

 10. Використані в роботі методи.

 11. Наукова новизна від виконання роботи й отримані наукові результати.

 12. Практичне значення отриманих результатів.

 13. Перелік використаної літератури з посиланнями й цитуванням за текстом курсової роботи.


ЗРАЗОК ОБКЛАДИНКИ РЕФЕРАТУ

(виконується на аркушах паперу А4)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Факультет архітектури та дизайну


Кафедра архітектури
Р Е Ф Е Р А Т

за темою:

“__________________”

з фахової дисципліни

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ АРХІТЕКТУРИ”

Напрям підготовки – 1201 “Архітектура”.

Спеціальність – 7;8.120.102 “Архітектура будівель і споруд” та

7;8.120.102 “Дизайн архітектурного середовища”

Освітньо-кваліфікаційні рівні підготовки - “СПЕЦІАЛІСТ”/”МАГІСТР”


Виконав – студент(ка) 5 курсу групи __ факультету _______________________

Викладач - _________________
Київ – 2008 рік.
ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОГО РОБОТИ (ДОСЛІДЖЕННЯ) З ФАХОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ.
Реферат як розділ дипломної проектної роботи є обов”язковим для формування пояснювальної записки до дипломного проекту й особливо – для написання магістерської дисертації, оцінюється за п”ятибальною шкалою.

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗА РЕФЕРАТ З ДИСЦИПЛІНИ (РОЗДІЛ ВИПУСКОВОЇ РОБОТИ): • розкриття матеріалу за розробленою структурою, що витікає з наведеного плану або змісту реферату (1 бал);

 • кількісний та якісний склад використаної літератури до реферату (1 бал);

 • логічний ланцюг розкриття матеріалу, наявність загальних висновків по роботі (1 бал);

 • оригінальність оформлення та подання ілюстративного матеріалу - образність теми і змістовність зовнішнього та внутрішнього оформлення (1 бал).

Зарахування роботи відбувається при наявності не менше як трьох балів з реферату. Незарахування є підставою видачі нової теми й виконання роботи самостійно з наступною перездачею результуючого етапу.

Переведення в 100-бальну шкалу згідно з Болонською системою відбувається на підставі результуючою оцінки 3-5 бальної оцінки з реферату, активністю на семінарі й лекціях, а також присутності на заняттях.


ЛІТЕРАТУРА З ДИСЦИПЛІНИ:

 1. Архитектура и эмоциональный мир человека. / Г.Б.Забельшанский, Г.Б.Минервин и др.- М., 1985.

 2. Архитектура Запада. Вып.1. Мастера и течения. – М.:Стройиздат,1972. – 216 с.

 3. Архитектура Запада. Вып. 2. Социальные и идеологические проблемы. – М.: Стройиздат, 1975. – 197 с.

 4. Архитектура Запада. Вып. 3. Противоречия и поиски 60-70-х годов. – М.: Стройиздат, 1983. – 172 с.

 5. Архитектура Запада. Вып. 4. Модернизм и постмодернизм: критика концепций. – М.: Стройиздат, 1986. – 181 с.

 6. Архитектурная бионика. Метод архитектурной бионики, вопросы моделирования. / Под ред. Ю.С.Лебедева. – М.: Стройиздат, 1990. – 268 с.

 7. БАЗАЗЬЯНЦ С.Б. Художник, пространство, среда. – М., 1983

 8. БАРАНОВ Н.В. Современное градостроительство. Главные проблемы. – М., 1962.

 9. БАРХИН М.Г. Архитектура и человек. Проблемы градостроительного будущего. – М.: Наука, 1979.

 10. БЕККЕР А.Ю. Художник, пространство, среда. – М., 1986.

 11. БЕККЕР А., ЩЕНКОВ А. Современная городская среда и архитектурное наследие. – М., 1986.

 12. БЭНЕМ Р. Взгляд на современную архитектуру. Эпоха мастеров. – М.: Стройиздат, 1980.

 13. БЭНЕМ Р. Новый брутализм. Этика или эстетика? – М.: Стройиздат, 1973. – 200 с.

 14. БОФИЛЛ Р. Пространство для жизни. – М., 1993.

 15. БУСЛЕНКО Н.П., КАЛАШНИКОВ В.В., КОВАЛЕНКО И.Н. Лекции по теории сложных систем. – М., 1973.

 16. ВЕЛЕВ П. Пешеходные пространства городских центров. –0 М.: Стройиздат, 1983.

 17. ГИДИОН З. Пространство, время, архитектура. – М.: Стройиздат, 1973.

 18. ГОЛУБЕВ Г.Е. Многоуровневые транспортные узлы. – М.: Стройиздат, 1981.

 19. ГРОПИУС В. Границы архитектуры. – М.: Искусство, 1971.

 20. ГУТНОВ А.Э. Эволюция градостроительства. – М.: Стройиздат, 1984.

 21. ДЖЕНКС Ч. Язык архитектуры постмодернизма. – М.: Стройиздат, 1985.

 22. ЕДИКЕ Ю. История современной архитектуры. – М.: Искусство, 1972.

 23. ИКОННИКОВ А.В. Архитектура США. – М., 1979.

 24. ИКОННИКОВ А.В. Зарубежная архитектура: От “новой архитектуры” до постмодернизма. – М., 1982.

 25. ИКОННИКОВ А.В. Форма. Функция. Образ в архитектуре. – М.: Стройиздат, 1986.

 26. КОСТЕНКО А.Я. Средства информации в архитектуре. – К.: Будівельник, 1984.

 27. ЛИНЧ Образ города. – М.: Стройиздат, 1982.

 28. МАЛОЯН Г.А. Факторы ограничения роста крупнейших городов. // Архитектура СССР, 1985, № 1, с.72-74.

 29. МЕРЖАНОВ Б.М. Архитектурный облик жилой застройки. – М., 1979.

 30. НИКИТИН В.А. Эволюция художественной формы в архитектуре (на примере современной архитектуры Запада). – М.,1986.

 31. Проблемы расселения в СССР./ Под ред. Б.С.Хорева. – М., 1980.

 32. РАГОН М. О современной архитектуре. - М.: Гос.изд-во лит-ры по строит. и арх-ре, 1963.

 33. РЯБУШИН А.В. Новые горизонты архитектурного творчества 1970-1980-е годы. – М.: Стройиздат, 1990. – 328 с.

 34. РЯБУШИН А., ШУКУРОВА А. Творческие противоречия в новейшей архитектуре Запада. – М.: Стройиздат, 1986.

 35. САВИЦКИЙ Ю.Ю. Архитектура капиталистических стран. – М.: Стройиздат, 1973.

 36. СЕЛФ П. Города выходят из своих границ. – М., 1962.

 37. Типизация жилых зданий и их элементов и деталей. – М., 1974.

 38. ФРЕМПТОН К. Современная архитектура. Критический взгляд на историю развития. – М.: Стройиздат, 1990. – 535 с.

 39. ХОРЕВ Б.С. Проблемы городов. – М., 1975.

 40. ЦАПЕНКО М.П. О реалистических основах Советской архитектуры. – М., 1951.

 41. ШИМКО В.Т. Архитектурное формирование городской среды. – М.: Высшая школа, 1990. – 224 с.

 42. Эстетическая выразительность города. – М.: Наука, 1986.

 43. ЯРГИНА З.Н. Градостроительный анализ. – М.: Стройиздат, 1984. – 244 с.


Укладач – проф. О.СЄДАК

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка