Методичні рекомендації для її виконання для студентів заочної форми навчання; методи активізації процесу навчання; система оцінювання знань студентів



Сторінка7/7
Дата конвертації23.10.2017
Розмір1.75 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7

Зразок модульного завдання




Теоретична частина


  1. Економічні проблеми та економічні рішення. Ціна вибору.

  2. Зовнішні фактори, що впливають на ціну

Практична частина


Завдання 1 (стереотипне). Визначити коефіцієнт перехресної еластичності попиту за ціною, якщо відомо, що при ціні товару “х” – 4000 грн. Об’єм попиту на товар “У” – 10000 шт., а при ціні товару “х” – 5000 грн. Об’єм попиту на товар “У” – 8000 шт.

Завдання 2 (діагностичне). Функція попиту на даний товар , функція пропозиції даного товару . Визначити рівноважну ціну і рівноважний об'єм продаж. Припустимо, на даний товар введений податок у розмірі 20% від ціни, сплачуваної покупцем. Визначити рівноважний об'єм продаж, рівноважні ціни покупця і продавця після введення податку. Виконати задачу алгебра і графічно.

Завдання 3 (евристичне). Функція загальних витрат підприємства-монополіста:

.

Функція попиту на продукцію монополіста по двох ринках:



;

.

Визначити обсяги продаж і ціни на кожному з двох ринків, максимізуючих прибуток монополії.


Затверджено на засіданні кафедри економічного аналізу

Протокол №------- від--------------- 200---- р.

Зав. кафедрою

Екзаменатор



Модульні завдання оцінюється за 12-бальною системою відповідно до кваліфікаційних вимог до бакалавра за напряму підготовки «Облік і аудит”

Оцінка 12 балів. Теоретичне запитання розкрито повністю, з викладенням оригінальних висновків, отриманих на основі програмного, додаткового матеріалу, законодавчих актів та нормативних документів. При виконанні практичних завдань студент застосовує системні знання навчального матеріалу, передбачені навчальною програмою. Практичні завдання виконані як з використанням типового алгоритму, так і самостійно розробленим алгоритмом, висновки до завдань аргументовані та обґрунтовані.

Оцінка 11 балів. Теоретичне запитання розкрито повністю, на основі програмного та додаткового матеріалу зроблено висновки та узагальнення. При виконанні практичних завдань студент застосовує узагальнені знання навчального матеріалу, що передбачені навчальною програмою. Практичні завдання виконуються як з використанням типового алгоритму, так і за самостійно розробленим алгоритмом, робляться аргументовані висновки. При виконанні практичних завдань студент припускається незначних неточностей.

Оцінка 10 балів. Теоретичне запитання розкрито повністю, програмний матеріал викладено згідно з програмним матеріалом дисципліни. При виконанні практичних завдань студент застосовує глибокі знання навчального матеріалу, що передбачені навчальною програмою. Практичні завдання виконуються в цілому правильно, в повному обсязі як з використанням типового алгоритму, так в дещо змінених умовах. При виконанні практичних завдань студент припускається окремих неточностей.

Оцінка 9 балів. Теоретичне запитання розкрито повністю, програмний матеріал викладено згідно з матеріалом дисципліни. При виконанні практичних завдань студент ефективно застосовує основні знання навчального матеріалу, що передбачені навчальною програмою. Практичні завдання виконуються в цілому правильно з використанням типового алгоритму, при їх виконанні студент припускається окремих несуттєвих помилок.

Оцінка 8 балів. Теоретичне запитання розкрито повністю, програмний матеріал викладено з незначними погрішностями або без узагальнень. При виконанні практичних завдань студент застосовує основні знання навчального матеріалу, що передбачені навчальною програмою. Практичні завдання виконуються в цілому правильно з використанням типового алгоритму, при їх виконанні студент припускається несуттєвих помилок.

Оцінка 7 балів. Теоретичне запитання розкрито повністю, проте при викладенні програмного матеріалу допущені незначні помилки. При виконанні практичних завдань студент застосовує основні знання навчального матеріалу, що передбачені навчальною програмою. Практичні завдання виконуються в цілому правильно з використанням типового алгоритму. При їх виконанні студент припускається несуттєвих помилок.

Оцінка 6 балів. Теоретичне запитання розкрито неповно, допущено суттєві погрішності або помилки. При виконанні практичних завдань без достатнього розуміння студент застосовує навчальний матеріал, припускається помилок.

Оцінка 5 балів. Теоретичне запитання розкрито неповно, допущено суттєві погрішності, які впливають на зміст відповіді. При виконанні практичних завдань без достатнього розуміння студент застосовує навчальний матеріал, припускається значних помилок.

Оцінка 4 бала. Теоретичне запитання розкрито неповно, з суттєвими помилками. При виконанні практичних завдань без достатнього розуміння студент застосовує навчальний матеріал, припускається значної кількості помилок, стикається зі значними труднощами при аналізі та порівнянні економічних явищ та процесів.

Оцінка 3 бала. Теоретичне запитання розкрито неповно або зовсім не розкрито. При виконанні практичних завдань припускається досить великої кількості грубих помилок, стикається зі значними труднощами при аналізі економічних явищ та процесів, виявляє здатність до викладення думки на елементарному рівні.

Оцінка 2 бала. Теоретичне запитання не розкрито. Виконати практичні завдання не може, стикається зі значними труднощами при аналізі економічних явищ та процесів, виявляє здатність до викладання думки на елементарному рівні.

Оцінка 1 бал. Теоретичне запитання не розкрито. Виконати практичні завдання не може, стикається зі значними труднощами при аналізі економічних явищ та процесів. Теоретичне запитання не розкрито.

Кожне завдання модульного контролю оцінюється окремо певною кількістю балів, відповідно до рівня їх складності, сумарна кількість яких складає 12 балів відповідно з кваліфікаційними вимогами до бакалаврів за напрямку підготовки «Облік і аудит»:



Теоретичні завдання

Завдання 1 (теоретичне) - 2,0 бали.

0,5 – володіння теоретичними знаннями та застосування базових понять цінотворення в контексті поставленої проблеми;

0,5 – системність, послідовність та аргументованість викладення матеріалу;

0,5 – усвідомлено застосовує всі види додаткової інформації для розкриття або розв’язання проблеми;

0,5 – відповідь містить аналіз, систематізацію, узагальнення.

Завдання 2 (теоретичне) - 2,0 бали.

0,5 – володіння теоретичними знаннями та застосування базових понять цінотворення в контексті поставленої проблеми;

0,5 – системність, послідовність та аргументованість викладення матеріалу;

0,5 – усвідомлено застосовує всі види додаткової інформації для розкриття або розв’язання проблеми;

0,5 – відповідь містить аналіз, систематізацію, узагальнення.

Практичні завдання

Завдання 1 (стереотипне) – 2 бали.

0,5 – методично вірний підхід, знання алгоритму, моделі, функції, формули розрахунку;

0,9 – арифметично вірний розрахунок показника (0,3 за кожний показник);

0,6 – оформлення рішення завдання (розв’язання, одиниці виміру, відповідь, висновок, рекомендації);



Завдання 2 (діагностичне) – 2,5 бали.

0,5 – обрання методично доцільного підходу, знання алгоритму, моделі, функції, формули розрахунку;

1,2 – арифметично вірний розрахунок показників (0,3 – за кожний показник);

0,4 – формальність узагальнення вирішення завдання.

0,4 – обгрунтований висновок щодо значення отриманих показників.

Завдання 3 (евристичне) – 3,5 бали.

0,5 – володіння теоретичними знаннями та застосування базових понять ціноутворення в контексті поставленої проблеми;

1,5 – вміння розкрити сутність проблеми та обгрунтувати шляхи її вирішення;

1,0 – застосування творчого підходу до вирішення поставленої проблеми;

0,5 – послідовність та аргументованість викладення матеріалу та арифметично вірний розрахунок показників.

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як середня з кількох складових, що враховує оцінки кожного виду контролю ( дві оцінки за результатами поточного модульного контролю, та оцінки за результатами виконання самостійної роботи).

Підсумкова оцінка з дисципліни згідно з Методикою переведення показників успішності знань студентів Університету в систему оцінювання за шкалою ECTS конвертується в підсумкову оцінку за шкалою ECTS (табл. 3).

Таблиця 15

Переведення показників в успішності знань студентів у систему оцінювання за шкалою ECTS



Відсоток студентів, які зазвичай успішно досягають відповідної оцінки

Оцінка за шкалою ECTS



Оцінка за бальною шкалою, що вико ристову-ється в ХНЕУ

Оцінка за націо-нальною шкалою

10

відмінне виконання

А

12-11

відмінно

25

вище середнього рівня

В

10

30

взагалі робота правильна, але з певною кількістю помилок

С

9-7

добре

25

непогано, але зі значною кількістю недоліків

Д

6

Задо-вільно

10

виконання задовольняє мінімальні критерії

Е

5-4

--

потрібне повторне перескладення

FX

3

Незадо-вільно

--

повторне вивчення дисципліни

F

2-1


Методичним забезпеченням являються навчальний посібник у вигляді опорного конспекта лекцій, методичної рекомендації до практичних занять, ілюстративний матеріал, ситуаційні ігри.
Рекомендована література.
Основна.

  1. Иваниенко В.В. Ценообразование: учебное пособие. – Х.: Изд. дом «ИНЖЕК», 2003г. – 152с.

  2. Ценообразование: учебник для ВУЗов / под. ред. В.Е. Есипова / СПб.: «Питер», 1999г. – 500с.

Додаткова

  1. Желтякова, Маховикова, Пузыня, Ценообразование: тесты и задачи. СПб.: «Питер», 1999г. – 448с.

  2. Уткин Э.А. Цены, ценообразование, ценовая политика. М.: «Тандем», ЭКМОС, 1999г. – 320с.

  3. Шуляк П.Н. Ценообразование: учебно-практическое пособие. М.: «Филин», 1998г. – 348с.

  4. Еракумович И.Л. Ценообразование: учебное пособие, 2-е изд. Стереотип. – К.: МАУП, 1999г. – 108с.

Ресурси мережі Internet

7. Сервер Верховной Рады Украины // www.rada.gov.ua

8. Лига Бизнес Информ // www.liga.net

9. Нормативные акты Украины // www.nau.kiev.ua1

10. Налоги и бухгалтерский учет // basa.tav.kharkov.ua

11. Право. Украина // www.legal.com.ua/cgi-bin/matrix.cgi/pravo.html

12. Украинское право // www.ukrpravo.com
Додаток А

Склад модулів дисципліни по курсу «Ціноутворення»,

розподіл часу на їх засвоєння, терміни контролю.


Модулі

Змістові модулі

Розподіл часу

Ауди-

торна


Само-стіна

Індивіду-альна

Загаль-

на


I

Лекції – 8семестр, 1 чверть (1-8тижнів). Аудиторні: 1 година на тиждень.

1. Теоретичні основи ціноутворення

6

10

3

19

2. Основи ринкового ціноутворення

2

5

1

8

Контрольна модульна робота за розкладом занять (КМР): 8 тиждень













Разом

8

15

4

27

Практичні, семінарські заняття – 8 семестр, 1 чверть (1-8 тижнів). Аудиторні: 1 година на тиждень

1. Теоретичні основи ціноутворення

6

10

3

19

2. Основи ринкового ціноутворення

2

5

2

9

Захист практичного модуля за розкладом занять (КМР): 8 тиждень













Разом

8

15

5

28

II

Лекції – 8семестр, II чверть (9 – 16 тижнів). Аудиторні: 1 година на тиждень

3. Методичні основи ринкового ціноутворення

2

3

2

7

4. Склад ціни

1

3

1

5

5. Державне регулювання та контроль цін

2

3

1

6

6. Ціноутворення в зовнішньоекономічному комплексі

1

3

1

5

Закінчення додатка А






1

2

3

4

5

7. Ціноутворення в машинобудівному комплексі

1

3

1

5

Разом

7

15

6

28

Практичні, семінарські заняття – 8 семестр, II чверть (9 – 16 тижнів). Аудиторні: 1 година на тиждень

3. Методичні основи ринкового ціноутворення

2

3

2

7

4. Склад і структура ціни

1

3

-

4

5. Державне регулювання та контроль цін

2

3

1

6

II

6. Ціноутворення в зовнішньоекономічному комплексі

1

3

-

4

7. Ціноутворення в машинобудівному комплексі

1

3

-

4

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ)













Захист практичного модуля за розкладом занять













Разом

7

15

3

25

Разом по дисципліні

30

60

18

108

Частка навчання, %

28

55

17

100

Навчальне видання

РОБОЧА Програма навчальної дисципліни

«Ціноутворення»

для студентів напрямку підготовки «Облік і аудит»

усіх форм навчання


Автори: Іванієнко В.В.

Відповідальний за випуск Отенко І.П.
Редактор

Коректор

План 2011 р. Поз. № .

Підп. до дуку . Формат 60 х 90 1/16. Папір Multi Copy. Друк Riso.

Ум. - друк. арк. 1,5. Обл.- вид. арк. . Тираж прим. Зам. № .

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів видавничої справи Дк № 481 від 13.06.2001 р.

------------------------------------------------------------------------------------------



Видавець і виготівник – видавництво ХНЕУ. 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9а





Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка