Методичні рекомендації для її виконання для студентів заочної форми навчання; методи активізації процесу навчання; система оцінювання знань студентівСторінка5/7
Дата конвертації23.10.2017
Розмір1.75 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7

Методичні рекомендації до рішення практичного завдання № 1
Для оцінки еластичності в ціноутворенні використовують ряд коефіцієнтів.

Коефіцієнт прямої еластичності попиту за ціною на і-тий вид товару () визначається по формулі:

де - усереднене значення і ціна і-го товару;- усереднене значення й обсяг попиту і-го товару;

- зміни ціни і-го товару;

- зміни обсягу попиту і-го товару.

Середні значення ціни товару й обсягу попиту розраховуються по формулах:

.

Зміна ціни товару й обсягу попиту визначаються по формулах:;

де и - відповідно, значення ціни і-го товару до і після зміни;и - відповідно, обсягу попиту на і-тий товар до і після зміни ціни.

Коефіцієнт перекресной еластичності попиту за ціною (Еіj) визначається по формулі:

де – усереднене значення і ціна j-го товару.

Розрахунок и здійснюється аналогічно розрахунку и .

Коефіцієнт перехресної еластичності попиту за ціною може бути позитивним, негативним і нульової. Якщо >0, те такі товари називаються взаємозамінними, тобто підвищення ціни одного товару веде до підвищення попиту на іншій.

Якщо <0, те товари являються взаємодоповнюючими (комплементарними), тобто при підвищенні ціни одного товару попит на іншій падає.

Якщо =0 те товари називаються незалежними, тобто зміну ціни одного товару не впливає на попит на інший товар.

Коефіцієнт еластичності попиту по доходу визначається по формулі:

де – доход конкретного чи споживача всього населення.

При цьому:

;

де та - рівень доходів населення до і після його зміни.

Наприклад, визначити коефіцієнт прямої еластичності попиту за ціною, якщо відомо, що при ціні 5 грн. обсяг попиту на даний товар 6 млн. шт. у рік, а при ціні 4 грн. - 8 млн. шт. у рік. У цьому випадку:

1,286.

Коефіцієнт прямої еластичності попиту за ціною показує, на скількох відсотків зміниться обсяг попиту на товар при зміні його ціни на 1%. Уперше це поняття досліджував А.Маршалл у його додатку до економіки в 1881-1882 р. Коефіцієнт перехресної еластичності попиту по ціні може бути позитивним, негативним і нульової.

Діапазон еластичності поширюється від нуля до нескінченності. Тому розрізняють кілька груп цінової еластичності попиту.

Еластичний попит (>1) – ситуація, при якій обсяг попиту змінюється на більший відсоток, чим ціна.

Нееластичний попит (<1) – ситуація, коли обсяг попиту змінюється на менший відсоток, чим ціна.

При одиничній еластичності (=1) обсяг попиту змінюється тими ж темпами, що і ціна, але в протилежному напрямку.

Зовсім єластичний попит ()ситуація, коли при зниженні ціни покупці підвищують обсяг попиту на необмежену величину, а при підвищенні ціни - цілком відмовляються від товару.

Зовсім нееластичний попит (=0)ситуація, коли зміна ціни не спричиняє зміна обсягу попиту.

Коефіцієнт перехресної еластичності попиту за ціною показує, на скількох відсотків змінюється обсяг попиту на один товар (і - тий) при зміні ціни на інший товар (ј - тий) на 1%.

Класифікація товарів за значенням коефіцієнта перехресної еластичності попиту за ціною:- взаємозамінні товари (>0), обсяг попиту на який і ціна інших товарів прямо пропорційні (змінюються в одному напрямку). Приміром, якщо підвищується ціна на вершкову олію, то покупець переходить на споживання відносно дешового маргарину, попит на який підвищується;

- взаемодоповнюючі товари (<0), обсяг попиту на який і ціна інших товарів назад пропорційні. Приміром , якщо підвищується ціна на бензин, то знижується попит на автомобілі;

- незалежні товари (=0), обом попиту на який і ціна іншого товару не зв'язані один з одним. Приміром , що ростуть ціни на чоловічі костюми не роблять ніякого впливу на кількість сірників, що купуються.

Фактори, що впливають на еластичність попиту:

1. Наявність на ринку товарів-замінників.

Наприклад , у солі немає замінників, тому при будь-якій ціні обсяг попиту на цей товар практично не зміниться.

2. Розмаїтість можливостей і напрямків використання даного товару.

Наприклад, нафта може служити паливом, сировиною для виробництва хімічних продуктів, одержання бензину, моторних олій і т.п., тому еластичність попиту на неї дуже висока.

3. Частка витрат споживача на тієї чи інший товар.

Наприклад , зубна паста необхідна, здобувається регулярно у відносно постійних кількостях, Алі витрати на неї не великі. Підвищення цін на таку продукцію не приведе до змін попиту на неї. Алі якщо зростуть ціни на м'ясо, що є одним з найважливіших продуктів питання, витрати на який у бюджеті споживача досить великі, попит на нього істотно знизиться.

4. Специфіка ринків.

Наприклад, особливістю ринку лікарських препаратів є ті, що більшість споживачів купують ліків за рекомендацією лікаря поза залежністю від його ціни. Томові попит на багато лікарських препаратів є нееластичним.

5. Період часу, що пройшов з моменту зміни ціни.

Наприклад , різкий ріст цін на енергоресурси може зробити дуже непомітний вплив на обсяг попиту в плині декількох чи місяців навіть років, але в міру переорієнтації виробництва на енергозберігаючі технологи попит на енергоресурси буде падати.

6. Ступінь терміновості придбання даного товару.

Наприклад , підвищення цін на цвіти у святкові дні не приводить до зниження попиту на них.

Крім того, на урівень еластичності попиту впливає так називаний нефункціональний попит, що завжди може бути присутнім на ринках товарів і послуг.

Американський економіст Х.Лейбенстайн розділив нефункціональний попит на три види:

- спекулятивний попит;

- соціальний попит;

- нераціональний попит (эфект Р.Гіффена, ефект Т.Веблена, ефект сноба, ефект приєднання до більшості).

Спекулятивний попит - збільшення попиту у святи з інфляційними чеканнями підвищення цін.

Нераціональний попит - зміна попиту під впливом емоцій. Зміна цін не впливає на зміну рівня попиту в цьому випадку.

Соціальний попит - зміна попиту під впливом соціальних факторів.

Ефект (парадокс) Р.Гіффена - збільшення попиту на товар, що займає значну частину в бюджеті семи при підвищенні на нього цін.

Ефект (парадокс) Т.Веблена - збільшення попиту на ексклюзивний товар при підвищенні на нього цін.

Ефект сноба - ріст попиту при росту цін, обумовлений психологічною мотивацією споживачів - бажання не відповідати загальній масі споживачів. У даній ситуації ігнорується ціннісний фактор.

Ефект приєднання до більшості - залежність попиту від загальної на ринку мотивації споживачів.

Коефіцієнт еластичності попиту по доходу показує, на скількох відсотків зміниться обсяг попиту на товар при зміні доходу покупця на 1%.

Класифікація товарів за значенням коефіцієнта еластичності попиту по доходу:

- товар "низької якості" (<0), обсяг попиту на який і доход назад пропорційні;

- "нормальний" товар (>0), обсяг попиту на який і доход прямо пропорційні.

Серед "нормальних" товарів можна виділити:

- товар першої необхідності, на який темп росту попиту менше темпу росту доходу;

- предмети розкоші, на який темп росту попиту більше темпу росту доходу;

- товари "другої необхідності", на які темпи росту попиту прямо пропорційні зміні доходів.

Загальна тенденція, як правило, полягає в тім, що зі збільшенням доходу попит на товар росте. Відзначимо, що тут мова йде про зміну попиту на товар, тобто про зрушення кривої попиту чи вправо вліво. Для більшості товарів еластичність по доходу - дуже позитивна. При цьому товари повсякденного попиту, як правило, мають малу позитивну еластичність по доходу, тому що вони необхідні в повсяднемному житті і володіють досить високим якістю, щоб не бути замінними. Предмети розкоші й інші товари тривалого користування мають високу еластичність по доходу, тому що з ростом добробуту їхній купують усе більше і нарешті, товари низької якості, використовувані по необхідності, мають негативну еластичність по доходу, тому що з ростом доходу вони виключаються з вживання і заменяються іншими, болем якісними і болем дорогими.

На практиці інформація про еластичність попиту по доходу широко використовується фірмами при виборі стратегічних напрямків ділової активності. Дані про еластичність попиту необхідні при прийнятті рішень про перегляд цін, його спрямованности і ступеня зміни цін на окремі товари. Це дозволяє проводити обґрунтовану політику цін як з погляду комерційної вигоди, так і підвищення життєвого рівня населення. Використання цих даннях дає можливість виявить реакції споживачів на зміну ціни, підготовить виробництво до зміни попиту, здійснювати регулювання ринку. Інформація про еластичність попиту може також використовуватися при встановленні рівня по товарного податку (акцизу), проведенні різних операцій на зовнішньому ринку (експортно-імпортних операцій, операцій з валютними курсами і т.п.).Розглянемо, яким образом вплине еластичність на поводження покупців. Тут можна виділити кілька варіантів:

- якщо попит зовсім еластичний, то при зниженні ціни покупці підвищують обсяг попиту на необмежену величину, а при підвищенні ціни - цілком відмовляються від товару;

- при еластичному попиту при зниженні ціни обсяг попиту підвищується болем високими темпами в порівнянні зі зміною ціни, а при її підвищенні - знижується в болем значних раз мірах, чим ціна;

- при одиничній еластичності обсяг попиту змінюється тими ж темпами, що і ціна, але в протилежному напрямку;

- якщо попит нееластичний, то при підвищенні ціни обсяг попиту знижується болем низькими темпами, чим росте ціна, а при її зниженні - збільшується болем повільно, чим ціна падає;

При зовсім нееластичному запитай будь-як зміну ціни обсягу попиту зовсім не змінює.


Завдання 2. Визначите оптову, відпускну, роздрібну ціну виробу й структуру роздрібної ціни виробу по данням, приведенням у табл. 10:

Варіант завдання визначається по останній цифрі номера залікової книжки. При цьому кожна цифра таблиці 10 по обраному варіанті коректується (збільшується) на коефіцієнт, що збігається з номером передостанньої цифри залікової книжки. При цьому якщо передостання цифра - 0, то він при виборі поправочного коефіцієнта заміняється на десять. Наприклад, номер передостанньої цифри залікової книжки - 2, тоді використовується поправочний коефіцієнт 1,2 і т.д.

Таблиця 10

Вихідні дані для розрахунку ціниПоказники

Остання цифра залікової книжки

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Комерційна собівартість виробу, грн

110

160

180

240

260

290

320

350

390

470


Рівень рента- бельності, в % від себестоимо- сти

30

33

38

26

20

19

15

41

45

15


Акциз на один виріб, грн.

15

18

27

31

35

40

44

51

65

73


ПДВ, в % від оптової ціни підприємства без ПДВ

20

25

15

35

30

16

14

19

17

28


Постачальницько-збутова надбавка посередницької організації, в % від покупної ціни

34


41


35


24


37


22


2437


40


27


Торговельна над бавка, в % від продажної ціни посередницької організації

50


54


47


61


59


43


19


29


38


49

Визначити:

а) прибуток підприємства розраховуючи на один виріб;

б) оптову ціну підприємства;

в) відпускну ціну підприємства із ПДВ;

г) постачальницько-збутову надбавку;

д) торговельну надбавку

е) роздрібну ціну виробу;

ж) структуру роздрібної ціни виробу.

Сформулювати висновки й дати рекомендації з оптимізації структури роздрібної ціни. Всі проміжні розрахунки представити в тексті завдання.
Методичні рекомендації до рішення практичного завдання № 2
Будь-яка ціна, будучи інтегральною вартісною категорією, включає определеные елементи.

Склад ціни - значення елементів ціни в абсолютному (вартісному) вираженні.

Структура ціни - питома вага окремих елементів у складі ціни, виражена в чи відсотках частках одиниці.

Склад і структура ціни приведені на мал. 1.

Повна собівартість продукції визначається витратами на її виробництво і реалізацію. При визначенні складу витрат, що включаються в собівартість, керуються положеннями про планування і калькулювання витрат на виробництво (у розрізі окремих сфер діяльності).


Склад і структура ціни

Собівар-тість вироб-ництва й реаліза-ції товарів (робіт, послуг)

При-буток ви-роб-ника

Непрямі податки

Посередницька (постачальницько-збутова) надбака

Торговельна надбавка

Акциз (по підак-циз-них това-рах)

ПДВ

Вит-рати по-се-ред-ника

При-буток посе-ред-ника

ПДВ по-се-ред-ника

Вит-рати тор-гівлі

При-буток торгівлі

ПДВ тор-гівлі

Оптова ціна виробника без ПДВВідпускна ціна підприємства без ПДВ

Відпускна ціна підприємства із ПДВ (покупна ціна оптового посередника)

Продажна ціна оптового посередника (закупівельна ціна підприємства торговки)

Роздрібна ціна (ціна кінцевого споживача)

Рис.1. Склад і структура витрат на виробництво.


Калькуляция – вирахування собівартості на одиницю продукції. Вона необхідна для цілей ціноутворення.

Прибуток – обов’язковий елемент ціни, розраховується за допомогою нормативу рентабельності шляхом процентної надбавки до собівартості. Норматив прибутку залежить від прийнятої стратеги ціноутворення.

Податки – форма платежу, взымаемая з доходу або майна юридичних і фізичних осіб, що характеризується обов'язковістю, регламентацією раз міра й строками внесення. Всі податки встановлюються централізовано у вигляді процентних ставок. Однак методика їхнього розрахунку різна, у в'язі із чим процес визначення ціни і її структур ускладнюється. Частина податків входить до складу собівартості (відчислення в фонд соціального страхування, податок на користувачів автомобільних доріг).

Податки, реалізовані ціною, дозволяють їй виконати значну соціально-економічну роль. До складу ціни включаються наступні види податків: соціальні податки, податок на добавленню вартість, акциз.Податок на додану вартість (ПДВ) по своїй економічній суті - це форма вилучення в бюджет частини знову створеної вартості. На кожній стадії виробництва й реалізації товарів створюється нова добавлення вартість. На практиці визначається як різниця між сумою ПДВ, отриманого по реалізованим товарах (податкові зобов'язання), і ПДВ, сплаченим підприємством за сировину й матеріали (податковий кредит). Ставка ПДВ становить 20%.

Акциз уведений на певний (обмежений) перелік товарів, що не є предметами першочергового споживання.

Формула визначення суми акцизу (А):де – собівартість одиниці підакцизної продукції (за умови її виробництва на даному підприємстві й використанні в подальшій переробці при виготовленні не оподатковуваного акцизом товару) або відпускна ціна одиниці підакцизного товару;

– ставка акцизу у відсотках від відпускної ціни підприємства без ПДВ (установлена диференційовано на окремі групи товарів на законодавчому рівні).

Загальна вартість (ЗВ) виготовлення підакцизної продукції з акцизом, що включається у відпускну ціну, визначається по формулі:

Торговельна надбавка - являє собою витрати й прибуток торговельної організації по реалізації продукції. У цей час централізоване встановлення торгових надбавок відсутній, їхній граничний раз мер по особливо соціально значимих товарах затверджується місцевою адміністрацією.

З метою аналізу цін і конїюктури варто вивчати співвідношення цін:

- на технологічно взаємозалежні товари (співвідношення цінового й технологічного еквівалента);

- на продовольчі й промислові товари;

- співвідношення вартості сировини й вартості вироблюваної з нього продукції;

- на матеріально-технічні ресурси й ціни готової продукції в промисловості;

- на взаємозамінні продукти;

- на той самий продукт у державних, акціонерних, часток виробників і продавців і на колгоспному ринку;

- покупок різними соціальними й економічними категоріями населення (зокрема , групами по доходу);

- по різних територіях (регіонах, містьскої і сельскої місцевості, у крупних і дрібних містах і навіть у різних районах великого мегаполіса;

- на основну експортовану й імпортовану продукцію (співвідношення вітчизняних і імпортних цін).
Завдання 3. На основі методів аналізу цінової динаміки розрахувати середню хронологічну просту (за даними табл. 11), середню хронологічну зважену (за даними табл. 12), середньоарифметичню зважену (табл. 13), індекс цін Ласпейреса, індекс цін Паше, індекс цін Фішера для аналізу середніх цін товарів за даними, приведеним у табл. 14 і 15.

Варіант завдання визначається по останній цифрі номера залікової книжки. При цьому кожна цифра таблиці 11, 13, 14, 15 і цифра над рисою табл. 12 по обраному варіанті коректується (множиться) на коефіцієнт, що збігається з номером передостанньої цифри залікової книжки. Приміром, номер передостанньої цифри залікової книжки - 3, тоді використовується поправочний коефіцієнт 1,3 і т.і.

Таблиця 11

Ціни в різні періоди часу, у.о.Період часу (n = 12)

Остання цифра залікової книжки студента

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

січень

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

лютий

12

14

16

18

20

22

21

19

17

15

березень

24

27

30

33

36

32

29

26

23

20

квітень

38

40

43

46

50

52

54

49

45

37

травень

64

68

73

76

81

84

87

80

77

60

червень

85

88

90

91

94

96

100

93

89

86

липень

110

115

121

124

126

130

127

122

120

117

серпень

210

214

220

223

227

231

224

221

217

213

вересень

301

305

307

309

313

315

319

321

312

300

жовтень

417

423

425

428

433

440

439

430

427

424

листопад

515

521

531

535

540

543

546

550

539

520

грудень

680

684

689

691

695

701

690

687

683

681

Таблиця 12

Середня ціна в у.о. за період і середнє число місяців у періоді (над рисою – середня ціна, під рисою – кількість місяців у періоді)


Рік


Остання цифра залікової книжки

0

1

2

3

4

5

6

7

89

2007

12/2

86/1

95/2

67/1

49/4

39/1

29/1

24/2

5/3

26/1

15/3

88/2

97/1

69/2

50/1

40/2

30/3

25/1

7/2

33/3

17/1

91/2

99/2

72/4

52/2

38/3

32/3

26/3

9/1

35/2

19/2

94/3

90/3

74/1

53/1

37/1

34/1

27/2

11/2

38/1

21/1

83/1

89/1

76/1

54/1

35/3

35/1

22/2

10/1

40/2

24/2

87/2

87/1

78/2

57/2

36/1

36/1

29/1

13/2

41/1

30/1

95/1

88/2

86/1

59/1

33/1

27/2

31/1

15/1

43/2

2008

45/2

75/3

60/1

40/2

77/1

19/3

41/1

37/4

33/4

74/2

47/3

78/1

62/2

44/1

79/2

20/2

44/3

30/1

30/2

85/3

46/1

84/2

66/4

45/3

83/2

21/2

43/2

24/2

29/1

89/1

54/3

91/2

68/1

46/2

84/3

22/1

45/2

26/2

27/2

90/2

60/2

95/1

69/2

47/3

85/2

26/2

40/1

32/1

35/2

99/2

67/1

87/3

70/2

49/1

89/2

27/2

46/3

33/2

40/1

95/2

Таблиця 13Обсяг продажів і ціни на різні групи товарів (над рисою - обсяг продажів, од., під рисою – ціни, у.о.)

Вид товару

Остання цифра залікової книжки

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Изд. 1

12/5

24/12

34/9

44/7

54/2

64/3

74/4

84/8

94/9

99/1

Изд. 2

13/6

25/11

35/8

45/6

55/3

65/2

75/3

85/9

95/8

98/2

Изд. 3

14/7

26/10

36/7

46/5

56/4

66/1

76/2

86/7

96/7

97/3

Изд. 4

15/8

27/9

37/6

47/4

57/5

67/4

77/1

87/6

97/6

96/4

Изд. 5

16/9

28/8

38/5

48/3

58/6

68/5

78/5

88/5

98/5

95/5

Изд. 6

17/10

29/7

39/4

49/2

59/7

69/6

79/6

89/4

99/4

94/6

Изд. 7

18/11

30/6

40/3

508

60/8

70/7

80/7

90/3

93/3

87/7

Изд. 8

19/12

31/5

41/2

51/9

61/1

71/8

81/8

91/2

92/2

86/8

Таблиця 14

Склад споживчого кошика за звітний (над рисою) і за попередній (під рисою) періоди, од.


Група товарів споживчого кошика

Остання цифра залікової книжки

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Товар №1

5/

9


714

9/

11


11/

16


13/

19


15/

20


17/

27


19/

23


21/

15


23/

5


Товар №2

6/

11


8/13

7/

12


12/

17


14/

20


16/

21


18/

28


20/

24


22/16

24/

6


Товар №3

7/

13


9/

12


5/

10


13/

19


15/

21


17/

22


19/

29


21/25

23/

17


25/

7


Товар №4

8/

14


10/

11


3/

9


14/

20


16/

22


18/

23


20/

30


22/

26


24/

18


26/

8


Товар №5

9/

16


11/

15


1/

4


15/

22


17/

23


19/

24


21/

31


23/

27


25/

19


27/

9


Товар №6

10/

17


12/

16


8/

12


16/

24


18/

24


20/

25


22/

32


24/

28


26/

20


28/

10


Товар №7

11/

18


13/

17


7/

6


17/

25


19/

25


21/

26


23/

33


25/

29


27/

21


29/

11


Товар №8

12/

7


14/

18


6/

5


18/

21


20/

26


22/

27


24/

34


26/

30


28/

22


30/

12


Товар №9

13/

8


15/

19


5/

4


19/

18


21/

27


23/

28


25/

35


27/

31


29/

23


31/

13


Товар №10

14/

9


16/

20


4/

3


20/

23


22/

28


24/

29


26/

36


28/

32


30/

24


32/

14


Товар №11

15/

10


17/

21


3/

7


21/

24


23/

29


25/

30


27/

37


29/

33


31/

25


33/

15


Товар №12

16/

13


18/

22


2/

6


22/

26


24/

30


26/

31


28/

38


30/

34


32/

26


34/

16


Товар №13

17/

15


19/

23


1/

3


23/

29


25/

31


27/

32


29/

39


31/

35


33/

27


35/

17


Товар №14

18/

19


20/

25


10/

13


24/

31


26/

32


28/

33


30/

40


32/

36


34/

28


36/

18


Товар №15

19/

21


21/

27


11/

15


25/

30


2/

33


29/

34


31/

41


33/

37


35/

29


37/

19

Таблиця 15

Ціна складових споживчого кошика за звітний (над рисою) і за попередній період (під рисою), у.о.Група товарів споживчого кошика

Остання цифра залікової книжки

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Товар №1

21/

24


16/

17


11/

12


9/

9


5/

9


14/

19


17/

22


2/

3


7/

11


24/

31


Товар №2

22/

25


17/

21


12/

14


10/

11


6/

11


15/

20


18/

23


3/

5


8/

12


25/

32


Товар №3

23/

26


18/

23


13/

16


11/

13


7/

10


16/

16


19/

24


4/

6


9/

13


26/

33


Товар №4

24/

28


19/

18


14/

17


12/

14


8/

13


17/

19


20/

25


5/

5


10/

14


27/

34


Товар №5

25/

30


20/

22


15/

18


13/

15


9/

14


18/

21


21/

26


6/

6


11/

15


28/

35


Товар №6

26/

31


21/

24


16/

19


14/

16


10/

15


19/

22


22/

19


7/

8


12/

16


29/

37


Товар №7

27/

33


22/

25


17/

20


15/

17


11/

16


20/

23


23/

20


8/

9


13/

21


30/

39


Товар №8

28/

35


23/

26


18/

21


16/

19


12/

17


21/

24


23/

22


9/

12


14/

22


31/

23


Товар №9

29/

20


24/

27


19/

22


17/

21


13/

9


22/

25


25/

23


10/

14


15/

23


32/

24


Товар №10

30/

21


24/

29


20/

13


18/

23


14/

10


23/

26


26/

24


11/

16


16/

19


33/

25


Товар №11

31/

22


26/

30


21/

14


19/

24


15/

11


24/

22


27/

25


12/

17


17/

18


34/

26


Товар №12

32/

23


27/

33


22/

15


20/

25


16/

12


25/

21


28/

31


13/

18


18/

17


35/

27


Товар №13

33/

24


28/

35


23/

16


21/

26


17/

14


26/

20


29/

33


14/

7


19/

16


36/

28


Товар №14

34/

26


29/

29


24/

17


22/

27


18/

15


27/

19


30/

36


15/

8


20/

15


37/

29


Товар №15

35/

29


30/

34


25/

19


23/

28


19/

17


28/

17


31/

35


16/

10


21/

27


38/

30
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка