Методичні рекомендації для її виконання для студентів заочної форми навчання; методи активізації процесу навчання; система оцінювання знань студентівСторінка3/7
Дата конвертації23.10.2017
Розмір1.75 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7

6. Індивідуальне завдання (18 годин).
Індивідуальне завдання передбачає: систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань із навчальної дисципліни та застосування їх при вирішенні конкретних виробничних ситуацій; аналіз та моделювання ситуацій в області ринкового ціноутворення; розвиток навичок самостійної роботи з літературними джерелами.

Індивідуальне завдання з дисципліни видається студенту викладачем на початку семестру. Індивідуальне завдання виконується самостійно студентом. Студент має надати індивідуальне завдання для перевірки викладачем наприкінці семестру, але не пізніше терміну проведення остаточного підсумкового модульного контролю. Оцінка за виконання індивідуальне завдання враховується при виставленні модульної оцінки з дисципліни.

Індивідуальне завдання складується із теоретичної, практичної частини і тестів. У процесі виконання індивідуального завдання студент має опрацювати не менш 10-15 літературних джерел. При цьому робота має носити творчій характер.

Теоретична частина індивідуального завдання повинна містити стислі відповіді на поставлені питання.

Практичне завдання складається з ситуаційного завдання, вирішення якого має супроводжуватися обґрунтованими висновками.

Метою проведення тестового контролю з навчальної дисципліни є закріплення знань, опанованих під час лекційних занять, а також набуття практичних вмінь у вирішенні певного кола економічних проблем в галузі ціноутворення на сучасному етапі розвитку економіки.

Список використаної літератури необхідно скласти у певному порядку: законодавчі акти, статистичні довідки, загальна та спеціальна література. Індивідуальне завдання складається з титульної сторінки, основної частини, списку використаної літератури, додатків.Формування та вибір варіанта завдання

Обсяг індивідуального завдання повинен скласти 13 – 15 аркушів формату А – 4 рукописного тексту (26-28 рядків на сторінці) або 8 – 12 сторінок машинописного тексту (14 шрифт, полуторний інтервал, шрифт Times New Roman). Границі для машинописного та рукописного тексту: верхні – 20мм., нижні – 20мм., ліві – 25мм., праві30 15мм. Для зауважень викладача навчальної дисципліни необхідно з правої сторони сторінки обов’язково залишати поле (розміром 30мм.).

Варіант обирається за останньою цифрою номера залікової книжки студента. Індивідуальне завдання наведено в 10 варіантах.

Варіанти індивідуального завдання

Варіант 1.


 1. Принципи ринкової економіки та їх характеристика.

 2. Зовнішні фактори, вплив на ціну та їх характеристика.

 3. Практичне завдання 1.

Визначити коефіцієнт перехресної еластичності попиту за ціною, якщо відомо, що при ціні товару «Х» - 4000 грн. об’єм попиту на товар «Y» - 10000 шт., а при ціні товару «Х» - 5000 грн. об’єм попиту на товар «Y» - 8000шт.

 1. Практичне завдання 2.

Функція попиту на даний товар: , функція пропозиції даного товару . На товар введено податок в розмірі 2 грн. за одиницю товару. Визначити рівноважний об'єм продаж, рівноважну ціну покупця і продавця до та після введення податку. Задачу вирішити графічно та алгебраїчно.

 1. Тести:

1. Об’єм попиту, це:

а) кількість товару, купленого споживачами на ринку за певний період часу;

б) кількість товару, розміщеного на ринках;

в) кількість товару, який окремий споживач готовий придбати на ринку в одиницю часу за певних умов;

г) кількість товару, що є предметом вибору на ринку;

д) максимальна кількість товару на ринку.

2. Принцип убуваючої граничної корисності, це:

а) приріст загальної корисності при збільшенні споживання даного блага на одиницю;

б) згідно з яким чим більше споживання деякого блага, тим менший приріст корисності, одержуваної від споживання додаткової одиниці цього блага;

в) відповідно до якого корисність обернено пропорційна потребі;

г) норма, відповідно до якої визначають міру корисності;

д) явище споживання, що виникає при зміні пропозиції товарів на ринку.

3. Функція корисності, це:

а) залежність між рівнем задоволення корисності й кількістю пропонованих благ;

б) горизонтальна сума всіх кривих індивідуального попиту;

в) залежність між корисністю й факторами, що формують корисність;

г) залежність між рівнем задоволення корисності й кількістю споживаних благ.

4. Споживчий надлишок (рента) покупця, це:

а) різниця між максимальною сумою грошей, яку споживач згодний заплатити за дану кількість товару і тією сумою грошей, що він у дійсності заплатив;

б) різниця між максимальною й мінімальною сумою грошей, які споживач готовий був заплатити за дану кількість товару;

в) можливе зменшення ціни при зміні обсягу покупки;

г) можлива винагорода по закінченні угоди між продавцем і покупцем;

д) різниця між попитом і пропозицією на ринку.

5. Група товарів Гіффена, це:

а) товар, обсяг попиту на який знижується при зростанні доходів населення;

б) товар, обсяг попиту на який підвищується при зростанні доходів населення;

в) товар, обсяг попиту на який залишається незмінним при зростанні доходів населення;

г) товар, що не користується попитом;

д) товар, що нормується по споживанню.

6. Ідеально еластичний попит, це:

а) ситуація, при якій попит не залежить від ціни;

б) ситуація, при якій попит пропорційно зміниться при зміні ціни;

в) ситуація, при якій попит постійний;

г) ситуація, при якій зниження ціни товару підвищує обсяг попиту на обмежену величину й навпаки;

д) ситуація, при якій зниження ціни товару підвищує обсяг попиту на необмежену його величину, а при підвищенні ціни - покупець повністю відмовляється від товару.

Варіант 2.


 1. Базові умови поставок при купівлі-продажу товарів. Правила тлумачення базових умов поставок «ІНКОТЕРМС - 2000».

 2. Ціни товарів, прейскурантів, каталогів, в системі світових цін та їх характеристика.

 3. Практичне завдання 1.

Функція загальних витрат підприємства-монополіста:

.

Функція попиту на продукцію монополіста по двох ринках:;

.

Визначити обсяги продаж і ціни на кожному з двох ринків, максимізуючих прибуток монополії. 1. Практичне завдання 2.

Планові витрати обігу торговельного підприємства становлять 18% (від ціни виробника), рентабельність - 8%.

Визначити розмір торговельної надбавки торговельного підприємства. 1. Тести.

1. Закон попиту, це :

а) обсяг попиту прямо пропорційний піні товару;

б) обсяг попиту росте з ростом доходів населення;

в) обсяг попиту знижується із зростанням доходів населення;

г) обсяг попиту обернено пропорційний ціні товару;

д) обсяг попиту є похідною від рівня доходів населення та ціни на товар.

2. Еластичний попит, це:

а) ситуація, при якій обсяг попиту зміниться при зміні ціни;

б) ситуація, при якій обсяг попиту пропорційно зміниться при зміні ціни;

в) ситуація, при якій обсяг попиту зміниться на більший відсоток, чим ціна;

г) ситуація, при якій змінюється попит на необмежену величину при зміні ціни;

д) ситуація, при якій зміна ціни не спричиняє зміни попиту.

3. Ціна попиту, це:

а) мінімальна ціна, по якій споживач готовий купити дану кількість товару;

б) середня ціна, по якій споживач готовий купити дану кількість

товару;


в) максимальна ціна, по якій споживач готовий купити дану кількість товару;

г) ціна, запропонована покупцем;

д) ціна, що відбиває споживчий попит на товар.

4. Взаємозамінні товари, це:

а) товари, попит на які росте з ростом попиту на інші товари;

б) товари, попит на які росте зі зростанням доходів населення;

в) товари, які не підкоряються закону попиту;

г) товари, попит на які обернено пропорційний рівню доходів населення;

д) товари, обсяг попиту на які обернено пропорційний цінам інших товарів.

5. Крива ринкового попиту, це:

а) горизонтальна сума всіх кривих індивідуального попиту;

б) вертикальна сума всіх кривих індивідуального попиту;

в) крива індивідуального попиту;

г) крива зовсім нееластичного попиту;

д) крива зовсім еластичного попиту.

6. Взаємодоповнюючі товари це:

а) товар, об’єм попиту на який зменшується зі зростанням доходів населення;

б) товар, обсяг попиту на який збільшується з ростом ціни;

в) товар, обсяг попиту на який зменшується з ростом ціни на товар;

г) товар, обсяг попиту на який збільшується зі зростанням доходів населення;

д) товар, обсяг попиту на який не залежить ні від ціни, ні від доходів населення.

Варіант 3.


 1. Сутність ціноутворення. Ціноутворення як наука.

 2. Граничні витрати, гранична виручка (граничний продукт змінного ресурсу). Їх характеристика.

 3. Практичне завдання 1.

Взаємозв’язок між випуском продукції, ціною та загальними витратами по підприємству наведені в таблиці:


Випуск продукції, шт.

Ціна, грн.

Загальні витрати, грн.

1

10

20

2

9

21

3

8

22

4

7

23

5

6

24

6

5

25

7

4

27

8

3

30

При якому об’ємі випуску продукції монополіст максимізує прибуток? Яку в цьому разі ціну він призначить на свій товар? 1. Практичне завдання 2.

Еластичність попиту населення на даний товар по ціні складає – 0,25, а по доходу + 0,6. В майбутньому періоді доходи населення збільшуються на + 5%, а загальний рівень цін залишиться незмінним. На скільки відсотків зміниться об’єм попиту на даний товар, якщо його ціна зменшиться на 8%.

 1. Тести.

 1. Граничні витрати можуть бути визначені як:

а) ;

б) ;

в) ;

г) ;

д) .

2. Введення податку, що сплачується продавцем:

а) викликає збільшення рівноважного об’єму ринку;

б) викликає збільшення об’єму пропозиції;

в) викликає зменшення рівноважного об’єму ринку;

г) викликає збільшення об’єму попиту;

д) викликає зменшення рівноважної ціни.

3. Зовсім нееластичний попит, це:

а) попит змінюється при зміні доходів;

б) ситуація, при якій зміна ціни непропорційно змінює попит;

в) ситуація, при якій зміна ціни не спричиняє за собою зміну попиту;

г) ситуація, при якій зміна ціни на товар та зміна попиту перебувають у зворотній залежності;

д) ситуація, що виключає формування попиту.

4. Еластичний попит по доходу, це:

а) співвідношення між рівнем ціни на товар і рівнем доходів населення;

б) співвідношення між кількістю товару, що покупець готовий купити за ціною до та після її зміни;

в) відсоткові зміни рівня ціни при зміні доходів споживача на 1%;

г) відсоткові зміни рівня доходів населення до й після їх зміни;

д) відсоткові зміни рівня попиту на товар при зміні на 1% доходів споживача.

5. Перехресна еластичність попиту за ціною це:

а) співвідношення між рівнем попиту й рівнем доходів населення;

б) співвідношення між ціною й рівнем попиту;

в) процентна зміна ціни на товар при зміні доходів населення на 1%;

г) процентна зміна ціни до й після її зміни;

д) процентна зміна обсягу попиту на товар при зміні на 1% ціни іншого товару.

6. Нормальний товар, це :

а) товар, обсяг попиту на який збільшується при збільшенні доходів населення;

б) товар, обсяг попиту на який пропорційно збільшується із зростанням доходів населення;

в). товар, обсяг попиту на який не змінюється з ростом ціни на товар;

г) товар, обсяг попиту на який залежить від ціни, і не залежить від доходів населення;

д) товар, обсяг попиту на який залежить від доходу населення й не залежить від ціни.

Варіант 4.

1. Ринковий і неринковий сектори економіки їхня характеристика.

2. Метод побудови ціни на основі аналізу беззбитковості й забезпечення цільового прибутку.

3. Практичне завдання 1.

Процес виробництва продукції на підприємстві описується функцією , де Q - обсяг виробництва продукції, у.о.; - обсяг використання трудових ресурсів, од.; - обсяг використання основних засобів, од.;

Підприємство використає 3 одиниці трудових ресурсів 2 одиниці встаткування. Ставка оренди встаткування в 1.5 рази вище ставки оплати праці в одиницю часу.

Визначити на ізокванті всю сукупність варіантів, по яких витрати на виробництво продукції будуть нижче, ніж по варіанті використаному підприємством, при незмінному обсязі випуску продукції.

4. Практичне завдання 2.

Відобразити графічно постійні витрати, змінні витрати, середні загальні витрати, середні постійні витрати, середні змінні витрати, граничні витрати. Вихідні дані для розрахунку цих характеристик формування витрат по ціні представлені в таблиці:


Випуск продукції в одиницю часу, шт.

Загальні витрати, грн..

0

60

1

140

2

180

3

240

4

420

5

560

5. Тести.

1. Функція попиту, це:

а) залежність між темпами зміни попиту й темпами зміни ціни;

б) залежність між темпами зміни попиту й темпами зміни рівня доходів населення;

в) залежність між факторами, що формують попит;

г) залежність між обсягом попиту й визначальних її факторів;

д) залежність між якістю товару й рівнем попиту.

2. Пряма еластичність попиту за ціною, це:

а) процентна зміна обсягу попиту на товар, при зміні на 1% доходів населення;

б) процентна зміна обсягу попиту на товар, при зміні на 1% ціни іншого товару;

в) процентна зміна обсягу попиту на товар, при зміні на 1% ціни даного товару;

г) процентна зміна обсягу попиту на товар до й після її зміни;

д) процентна зміна обсягу попиту на товар, при зміні на 1% споживчих якостей товару.

3. Зміна (збільшення - зменшення) попиту, це:

а) зрушення лінії попиту під впливом смаків покупця;

б) зрушення лінії попиту при зміні доходів споживачів, їхніх смакових переваг, цін на інші товари й інших факторів, крім зміни ціни самого товару;

в) зрушення лінії попиту при зміні ціни самого товару, та при незмінних інших факторах попиту;

г) зрушення лінії попиту під впливом доходів населення;

д) зрушення лінії попиту під впливом споживчих властивостей товару.

4. Нецінові фактори пропозиції товару, це:

а) якість товару;

б) технологія, вартість ресурсів, наявні капітальні засоби;

в) доход споживача, ціни на взаємозамінні товари, очікувані ціни, смаки споживачів;

г) місткість ринку, рівень інфляції, попит, рівень конкуренції;

д) міра державного регулювання економіки.

5. Обсяг продажів, це:

а) кількість товару, що виробник реально готовий продати на ринку протягом певної кількості часу;

б) кількість товару, що виробник реально продасть на ринку протягом певного часу, рівна кількість покупок;

в) кількість товару, що відповідає рівню купівельної спроможності населення;

г) кількість товару запропоноване на ринку при рівноважній ціні;

д) кількість товару, що відповідає потребам покупця.

6. Директивна ціна, це:

а) значення ціни, що встановлюється державою в якості її верхньої межі;

б) значення ціни, що встановлюється державою в якості її нижньої межі;

в) значення ціни, що встановлюється радою директорів (першими керівниками);

г) значення ціни, що встановлюється державою як орієнтовний рівень;

д) значення ціни, що встановлюється державою в якості її верхньої або нижньої межі.Варіант 5.

1. Досконалий та недосконалий ринок. Їх признаки та особливості ціноутворення.

2. Роль держави в формуванні цін. Сутність, призначення та способи державного регулювання цін.

3. Практичне завдання 1.

Заповнити значення, яких не вистачає в наступній таблиці.


Об’єм застосування змінного ресурсу, у.о.

Загальний об’єм випуску продукції, од.

Граничний продукт змінного ресурсу.

Середній продукт змінного ресурсу.

8

-

-

100

9

828

28

-

10

-

-

85,2

11

872

-

-

12

-

-

74,0

13

-

12

-

4. Практичне завдання 2.

Функція попиту на товар «Х»

.

Ціна одиниці товару «X» - 6грн., а ціна одиниці товару «У» - 10гн. Визначити коефіцієнти прямої та перехресної еластичності попиту на товар «X».

5.Тести.

1.Надлишок попиту (дефіцит), це:

а) ситуація, коли обсяг попиту розташовується праворуч від рівноважної ціни;

б) ситуація, коли обсяг попиту розташовується ліворуч від рівноважної ціни;

в) ситуація, коли обсяг попиту перевищує обсяг пропозиції за даною ціною;

г) ситуація, коли обсяг попиту не відповідає рівню доходів населення;

д) ситуація, коли обсяг попиту не відповідає рівню якості продукції.

2. Надлишкова пропозиція, це:

а) ситуація, коли обсяг пропозиції перевищує обсяг попиту;

б) ситуація, коли обсяг пропозиції не відповідає рівню доходів населення;

в) ситуація, коли обсяг пропозиції розташовується праворуч від рівноважної ціни;

г) ситуація, коли обсяг пропозиції розташовується ліворуч від рівноважної ціни;

д) ситуація, коли обсяг пропозиції нижче рівня попиту.

3. Ціна рівноваги, це:

а) ціна, що відповідає рівню конкуренції на ринку;

б) ціна, що відповідає рівню інфляції на ринку;

в) ціна, при якій обсяг попиту дорівнює обсягу пропозиції;

г) ціна, що відповідає рівню якості товару;

д) ціна, що відповідає рівню доходів населення.

4. Рівновага, це:

а) ситуація, при якій рівень попиту відповідає рівню доходів населення;

б) ситуація, при якій рівень попиту відповідає рівню якості товару;

в) ситуація, при якій рівень попиту та пропозиції змінюється пропорційно;

г) ситуація, при якій при даній ціні величина обсягу попиту дорівнює величині обсягу пропозиції;

д) ситуація, при якій рента покупця відповідає ренті продавця;

5. Стабільність рівноваги, це:

а) здатність ринку повертатися до рівновазі під впливом лише зовнішніх факторів;

б) здатність ринку повертатися до рівноваги під впливом внутрішніх сил і зовнішніх факторів;

в) здатність ринку зберігати рівновагу під впливом цін світового ринку;

г) здатність ринку зберігати рівновагу під впливом державного регулювання цін;

д) здатність ринку повертатися до рівноваги під впливом лише своїх внутрішніх сил.

6. Об’єм продаж, це:

а) кількість товарів і послуг, які покупець готовий придбати протягом певної кількості часу;

б) кількість товарів, що відповідає рівню попиту;

в) кількість товарів, що відповідає рівню доходів населення;

г) кількість товарів, що відповідає рівноважній ціні на товар;

д) кількість товарів і послуг, які покупець дійсно купує протягом якого-небудь періоду часу, рівний обсягу продаж.

Варіант 6.

1. Стадії ціноутворюючого процесу та фактори, що впливають на рівень ціни по кожній із них.

2. Договірні, контрактні й закупівельні ціни в системі внутрішніх цін і тарифів. Їх характеристика.

3. Практичне завдання 1.

Визначити коефіцієнт еластичності попиту за доходом, якщо відомо, що при доході 400 грн. в рік, обсяг попиту на даний товар – 200 од., а при доході 5000 грн. в рік, обсяг попиту на товар – 280 од..

4. Практичне завдання 2.

Функція попиту на товар «Х»

.

Ціна товару «Х» - 4 грн. за одиницю. Визначити:

а) коефіцієнт прямої еластичності попиту на товар «Х» за його ціною;

б) коефіцієнт перехресної еластичності попиту за ціною на товар «Х», при зміні ціни на товар «У»

5. Тести.

1. Зміна обсягу попиту, це:

а) рух уздовж лінії попиту під впливом зміни ціни даного товару при незмінності інших факторів;

б) рух уздовж лінії попиту під впливом зміни інших факторів, крім зміни ціни;

в) зрушення лінії попиту під впливом інших факторів, при незмінній ціні на даний товар;

г) зрушення лінії попиту під впливом всіх факторів і ціни;

д) зрушення лінії попиту під впливом доходів населення;

2. Нецінові фактори попиту, це:

а) доход споживача, ціни на взаємозамінні товари, очікування зміни цін, смаки споживача;

б) технологія, вартість ресурсів, наявні капітальні засоби;

в) міра державного регулювання економіки;

г) рівень конкуренції на ринку;

д) рівень вартості ресурсів і їхня дефіцитність.

3. Повна собівартість продукції містить у собі :

а) амортизацію;

б) акциз і податки ;

в) торговельну надбавку;

г) матеріальні витрати й витрати на оплату праці;

д) все перераховане;

4. По формах продаж ціни підрозділяються на:

а) біржові котирування;

б) фіксовані ціни;

в) аукціонні ціни;

г) біржові ціни;

д) всі перераховані;

5. Точка беззбитковості, це:

а) точка відповідна обсягу виробництва, при якому загальні витрати дорівнюють загальному доходу або середні загальні витрати;

б) точка відповідна рівності ціни і середніх змінних витрат;

в) точка відповідна рівності ціни і середніх постійних витрат;

г) точка рівноваги середніх змінних витрат і прибутку;

д) точка рівності прибутку і всіх витрат;

6. На яку категорію товарів падає попит при зростанні доходів населення:

а) товари першої необхідності:

б) товари низької якості;

в) предмети розкоші;

г) товари з одиничною еластичністю;

д) товари першої необхідності і товари низької якості.

Варіант 7.


 1. Етапи встановлення ціни на товар та їх характеристика.

 2. Перерозподільна функція ціни та її характеристика.

 3. Практичне завдання 1.

Функція попиту на товар: ;

де - обєм попиту, млн. шт.;

Р – ціна товару, грн.;

При якій ціні коефіцієнт прямої еластичності попиту по ціні складе - 0,5. 1. Практичне завдання 2.

Функція попиту на товар:, , функція пропозиції даного товару . На товар введено податок в сумі 1 грн. за одиницю. Визначити ренту покупця та ренту продавця до та після введення податку. Завдання виконати графічно та алгебраїчно.

 1. Тести.

 1. Загальні витрати на виробництво визначаються як:

а) TC – FC;

б) AVC + ATC;

в) FC + VC;

г) MC + VC;

д) MC + ATC

2. Из нижче приведених витрат до неявних відносяться:

а) платня за ремонт недіючого устаткування;

б) амортизація устаткування;

в) заробітна платня робітників;

г) втрачений відсоток по готівці в касі фірми;

д) допоміжні матеріали.

3. Готовність одержувати додаткові одиниці товару тільки за більш низькою ціною краще всього пояснює:

а) ефект заміщення;

б) принцип убуваючої граничної корисності;

в) ефект доходу;

г) закон пропозиції;

д) закон попиту.

4.Яке з наступних тверджень є правильним:

а) бухгалтерські витрати - економічні витрати = нормальний прибуток;

б) економічний прибуток - неявні витрати = нормальний прибуток;

в) бухгалтерський прибуток - неявні витрати = економічний прибуток;

г) економічний прибуток - неявні витрати = бухгалтерський прибуток;

д) бухгалтерський прибуток + економічний прибуток = нормальний прибуток.

5. Звичайно надлишок пропозиції:

а) викликає підвищуючий тиск на ціну;

б) чинить знижуючий тиск на ціну;

в) не надає ніякої дії на ціну;

г) стимулює покупців купувати товар;

д) стимулює виробника нарощувати виробництво.

6. Якщо на ринку існує надмірний попит (дефіцит) на товар, то причиною цього є те, що:

а) ціна на товар перевищує рівноважну ціну;

б) ціна на товар нижче за рівноважну ціну;

в) товар є низькоякісним;

г) об’єм пропозиції перевищує об'єм попиту;

д) все перераховане.

Варіант 8.


 1. Вартісна теорія ціни і ціноутворення. Метод встановлення цін на основі поточних витрат.

 2. Система вартісних економічних категорій та їх еконмічна характеристика.

 3. Практичне завдання 1.

Функція попиту , функція пропозиції даного товару . Товар субсидується з бюджету в сумі 1 грн. за одиницю. Визначити ренту покупця і продавця після введення субсидії. Задачу виконати алгебраїчно і графічно.

 1. Практичне завдання 2.

Функція попиту на даний товар, функція пропозиції даного товару . Визначити рівноважну ціну і рівноважний об'єм продаж. Припустимо, на даний товар введений податок у розмірі 30% від ціни, сплачуваної покупцем. Визначити рівноважний об'єм продаж, рівноважні ціни покупця і продавця після введення податку. Виконати задачу алгебра і графічно.

5. Тести.

1. Коли границі цін встановлюються нижче за рівноважну ціну, виникає:

а) дефіцит;

б) надлишок пропозиції;

в) зміна пропозиції;

г) ніщо не змінюється;

д) все перераховане.

2.Цена директивна, це:

а) ціна, при якій об'єм попиту на товар рівний його пропозиції;

б) максимальна ціна, яку покупець готовий заплатити за товар;

в) значення ціни, встановлюване державою;

г) ціна, що складається під впливом попиту і пропозиції;

д) ціна світового ринку.

3. В умовах монополії:

а) MR = P;

6) MR < P;

в) MR > Р;

г) MR = P = MC;

д) МС = Р.

4. Метою цінової дискримінації є:

а) зниження рівня добробуту споживачів;

б) максимізація об'єму продаж;

в) зменшення кількості покупців;

г) встановлення максимальної ціни для кожного покупця;

д) встановлення мінімальної ціни для кожного покупця.

5. Метою ціноутворення фірми може бути:

а) максимізація прибутку;

б) максимізація обороту;

в) придушення конкурента;

г) оволодіння новими сегментами ринку;

д) всі разом.

6. Стратегія високих цін може бути представлена у вигляді:

а) стратегії проникнення на ринок;

б) стратегії преміального ціноутворення;

в) стратегії слідування за лідером;

г) стратегії справедливого ціноутворення;

д) стратегії зняття вершків.Варіант 9.

 1. Ковзаюча ціна фактичної операції і порядок її розрахунку.

 2. Оптові, роздрібні ціни і тарифи. Їх характеристика.

 3. Практичне завдання 1.

Підприємство знаходиться в умовах досконалої конкуренції. Залежність загальних витрат підприємства від обсягу випуску продукції приведена в таблиці:


Випуск продукції в одиницю часу, шт.

Обсяг витрат, грн.

0

4

1

8

2

10

3

14

4

20

5

28

Якщо ціна товару 5 грн., то який об'єм виробництва вибере підприємство? Для максимізації прибутку? Нижче за який рівень повинна знизиться ціна, щоб підприємство припинило випуск даного виду продукції? 1. Практичне завдання 2.

Заповнити відсутні значення в наступній таблиці:


Обсяг застосування змінного ресурсу, у.о.

Загальний обсяг випуску продукції, од.

Граничний продукт змінного ресурсу.

Середній продукт змінного ресурсу.

3

250

-

-

4

-

52

-

5

-

-

70,0

6

394

-

-

7

434

-

-

8

-

36

-

5. Тести.

1. Рівноважна ціна - це:

а) ціна вище тієї, яка створює надмірний попит;

б) ціна, при якій немає ні дефіциту, ні надлишку;

в) ціна, встановлювана урядом;

г) ціна, відповідна доходам населення;

д) всі перераховані.

2. У відповідності із законом попиту і пропозиції збільшення попиту викликає:

а) зниження як рівноважної ціни, так і рівноважного об'єму продаж;

б) збільшення рівноважної ціни і рівноважного об'єму продаж;

в) зниження рівноважної ціни і збільшення рівноважного об'єму продаж;

г) зростання рівноважної ціни і зниження рівноважного об'єму продаж:

д) все перераховане.

3. Монополіст зазнає збитки в тому випадку, якщо у нього:

а) MC < АТС;

б) МС < Р;

в) Р < АТС;

г) МС < MR;

д) МС = АТС.

4. В умовах досконалої конкуренції точка «втечі» - це такий об'єм виробництва, при якому ціна рівна мінімуму:

а) середніх загальних витрат;

б) середніх змінних витрат;

в) граничних витрат;

г) середніх постійних витрат;

д) змінних і постійних витрат разом.

5. На стадії росту продаж життєвого циклу виробу:

а) витрати ростуть;

б) конкуренція відсутня;

в) потреби не чутливі до зміни ціни;

г) можливе застосування стратегії і високих цін, і середніх і низьких цін;

6. Що не відповідає стадії зрілості (насичення ринку) життєвого циклу вироба:

а) витрати ростуть;

б) конкуренція слабшає;

в) фірми вважають за краще не маніпулювати цінами;

г) проводиться модифікація товару;

д) розробляються нові умови продаж.

Варіант 10.


 1. Ціни біржової торгівлі. Класифікація цін біржової торгівлі.

 2. Розрахункові ціни і ціни фактичних угод. Види цін фактичних угод.

 3. Практичне завдання 1.

Підприємство знаходиться в умова досконалої конкуренції. Функція загальних витрат в короткому періоді наведена в таблиці:


Випуск продукції в одиницю часу, шт.

Загальні витрати, грн.

1

2

0

8

1

10

2

14

3

20

4

28

5

38

6

53

В галузі зайнято 1000 підприємств, що випускають аналогічну продукцію. Крива ринкового попиту має вигляд:
Ціна, грн.

Обсяг попиту, шт.

3

4000

5

2000

7

1600

9

1000

Встановити:

а) рівноважну ціну;

б) об'єм випуску продукції кожним підприємством при рівноважній ціні;

в) чи будуть в тривалому періоді підприємства переходити в дану галузь чи виходити з неї.

4. Практичне завдання 2.

Функція попиту на товар , функція пропозиції даного товару (попит - в млн. шт., ціна - в грн.) Припустимо на даний товар встановлена фіксована ціна у розмірі 4 грн. за одиницю. Визначити об'єм продаж і об'єм незадоволеного попиту. Виконати задачу алгебраїчно і графічно.

5. Тести.

1. Ціноутворення витратним методом може грунтуватися на:

а) сумі постійних і змінних витрат;

б) граничних витратах;

в) загальних витратах;

г) економічних і бухгалтерських витратах;

д) всі варіанти вірні.

2. Який з перерахованих методів відноситься до параметричних методів ціноутворення:

а) структурної аналогії;

б) метод питомих показників;

в) балловий;

г) всі перераховані;

д) жоден з них не відносеться.

3. B спробі досягти спільної максимізації прибутку фірми можуть організуватися в:

а) монополістично конкурентний ринок;

б) картель;

в) корпорацію;

г) природну монополію;

д) в будь-яку з них.

4. Гранична виручка, це:

а) MR = dTR / dQ;

б) МС = dMC / dTR;

в) MR = dTR / dTC;

r) MR = dTC / dQ;

д) MR = dTC / dMC.

5. Товар Гіффена - це товар, об'єм попиту на який:

а) росте при зростанні його ціни;

б) не змінюється при зміні його ціни;

в) збільшується при зниженні ціни іншого товару;

г) росте при зростанні грошового доходу споживача;

д) знижується.

6. Введення товарних дотацій на відміну від товарного податку приводить до:

а) зменшенню надлишку споживачів;

б) збільшенню рівноважної ціни;

в) зниженню об'єму продаж;

г) збільшенню надлишку споживачів;

д) зниженню рівноважної ціни.Методичні рекомендації до виконання індивідуального завдання

Аналіз попиту та пропозиції

Задачі цього типу розв'язуються за допомогою стандартного прийому прирівнювання функції попиту до функції пропозиції , тобто . Із цієї рівності визначається рівноважна ціна . Рівноважний обсяг продажу обчислюється шляхом підстановки знайденого значення у функцію й .

При фіксованій ціні обсяг попиту визначається шляхом підстановки цієї ціни у функцію попиту, а обсяг пропозиції - підстановкою її у функцію пропозиції. Обсяг незадоволеного попиту, або надлишок пропозиції, у цьому випадку, визначається різницею між й .

При введенні податку , який сплачує виробник (продавець), ціна, яку платить споживач (покупець) () перевищує ціну, яку отримує виробник на величину цього податку. Інакше кажучи, . При введенні субсидії для виробника ситуація складається навпаки. Ціна, яку сплачує покупець (), менше ціни, яку за даний товар одержить продавець () на величину субсидії . Таким чином: .

Значення і підставляють у відповідну функцію (попиту або пропозиції) і за допомогою стандартного прийому знаходять їхні рівноважні значення й рівноважний обсяг .

Надлишок (рента) покупця й надлишок (рента) продавця визначаються різницею між тією сумою, яку споживач був готовий сплатити за дану кількість товару або тією сумою, за яку виробник був готовий продати дану кількість товару, і сумою, фактично сплаченою й отриманою за певну кількість товару при певній ринковій ціні.

Методичні рекомендації по аналізу попиту та пропозиції використовуються для виконання наступних завдань:


  • варіант 1 (завдання 2);

  • варіант 7 (завдання 2);

  • варіант 8 (завдання 1, 2);

  • варіант 10 (завдання 2).

Споживання й попит

Коефіцієнт прямої еластичності попиту за ціною визначається за формулою:,

де - середнє значення й ціна і-го товару;- середнє значення й обсяг попиту і-го товару;

- зміни ціни і-го товару;

- зміни обсягу попиту і-го товару.

Середні значення ціни товару й обсягу попиту розраховуються за формулою:;

.

Зміна ціни товару й обсягу попиту визначаються за формулою:;

,

де і - відповідно, значення ціни і-го товару до й після зміни;і - відповідно, обсягу попиту на і-ий товар до й після зміни ціни.

Коефіцієнт перехресної еластичності попиту за ціною визначається за формулою:,

де - середнє значення й ціна j-ro товару.

Розрахунок і здійснюється аналогічно розрахунку та .

Коефіцієнт еластичності попиту по доходу визначається за формулою:,

де R – середній дохід конкретного споживача або всього населення.

При цьому:

;

.

Якщо відомі і , а також зміна ціни товару і доходу у відсотках і необхідно визначити зміну попиту то може бути використана формула:.

Якщо дано функцію попиту, то розрахунок коефіцієнтів прямої або перехресної еластичності попиту за ціною здійснюється за допомогою похідної за наступними формулами:

Коефіцієнт прямої еластичності:

.

Коефіцієнт перехресної еластичності:.

Методичні рекомендації по аналізу споживання та попиту використовуються для виконання наступних завдань:  • варіант 1 (завдання 1);

  • варіант 3 (завдання 2);

  • варіант 5 (завдання 2);

  • варіант 6 (завдання 1, 2);

  • варіант 7 (завдання 1).

Виробництво й витрати

Для розв'язання завдань по даній темі необхідне знання наступних формул:,

де ТС - загальні витрати;

FC - умовно-постійні витрати;

VC - умовно-змінні витрати.


При Q = 0 (Q - випуск продукції в одиницю часу):

Середні загальні витрати - АТС:.

Середні постійні витрати - AFC:.

Середні змінні витрати - AVC:.

Граничні витрати МС, визначаються в такий спосіб:,

де, , - умовно-змінні витрати при виробництві, відповідно на і-у та і+1 одиницю продукції.

При побудові ізоквант необхідно застосовувати виробничу функцію виду:

ƒ,

де Q — максимальний випуск продукції, який можна одержати при використанні 1-го ресурсу в обсязі ; 2-го ресурсу в обсязі і т.д. до n-го ресурсу в обсязі .

При розв'язанні задачі варто пам'ятати, що середній продукт змінного ресурсу визначається як:

,

а граничний продукт змінного ресурсу визначається як приріст загального випуску продукції в результаті збільшення застосування і –того змінного ресурсу на одну одиницю.

Методичні рекомендації по аналізу виробництва та витрат використовуються для виконання наступних завдань:


  • варіант 4 (завдання 1, 2);

  • варіант 5 (завдання 1);

  • варіант 9 (завдання 2).

Підприємство і ринок

Розв'язання задач по цій темі базується на тому, що підприємство незалежно від ринкових умов (досконала чи недосконала конкуренція) прагне максимізувати свій прибуток. Однак умови й можливості підприємства різні в умовах досконалої й недосконалої конкуренції. При цьому, в обох випадках, до витрат на виробництво необхідно додати й нормальний рівень прибутку.

Умовою оптимального обсягу випуску продукції, при якому підприємство максимізує свій прибуток, при досконалій конкуренції є рівність граничного виторгу (MR) з граничними витратами (МС), які дорівнють ціні (Р). При цьому, якщо ціна (Р) нижче середніх змінних витрат (AVC), то підприємство, найімовірніше, припинить виробництво даного товару.

В умовах недосконалої конкуренції підприємство-монополіст оптимізує для себе обсяг випуску, тобто максимізує прибуток за умови рівності граничного виторгу (MR) з граничними витратами (МС). Для монополії, яка здійснює цінову дискримінацію, умовою оптимуму є рівність граничного виторгу від реалізації продукції граничним витратам на її виробництво на кожному з ринків. Умовою оптимального розподілу випуску, між підприємствами, що належать однієї монополії, є рівність граничних витрат.

Методичні рекомендації по аналізу підприємства та ринку використовуються для виконання наступних завдань:


  • варіант 2 (завдання 1,);

  • варіант 3 (завдання 1);

  • варіант 9 (завдання 1);

  • варіант 10 (завдання 1).

Склад і структура ціни

Для розв'язання завдань по даній темі необхідно знати, що основою для розрахунку ціни є виробнича собівартість підприємства-виробника, після цього в ціну включається прибуток підприємства-виробника й обов'язкові платежі в бюджет. У такий спосіб формується відпускна ціна підприємства-виробника. Після додавання до неї оптово-збутової надбавки виходить відпускна ціна оптово-збутової організації. Після додавання до неї торговельної надбавки - роздрібна ціна.

Методичні рекомендації по аналізу складу та структурі ціни використовуються для виконання наступних завдань:


  • варіант 2 (завдання 2,).


8. Контрольні запитання для самопідготовки та самодіагностики
Модуль 1. Теоретичні основи ринкового ціноутворення

Тема 1.Теоретичні основи ціноутворення

1. Яке місце в економічної системі займає ціна та ціноутворення 1. Наведіть класифікацію цін

 2. Які фактори впливають на ціну

 3. Пояснити аксіоми та догми ринкового ціноутворення

 4. Назвіть функції цін

 5. Назвіть різні теорії ціноутворення

 6. Поясніть поняття “рідкість благ”

Література: основна (1,2); додаткова (3,4,5,9,12).

Тема 2. Основи ринкового ціноутворення

1. Що являє собою проблема обмеженості ресурсів

2. Що означає ціна вибору


 1. Назвіть фактори виробництва

 2. Назвіть класифікацію ринків

 3. Що означає “досконалий” та недосконалий” ринок

 4. Що означає поняття “сім’я”, “фірма”, центральні органи влади

 5. Назвіть закон попиту та пропозиції

 6. Що означає ціна рівноваги

Література: основна (1,2); додаткова (3,4,5,6,7,8,9,12)
Модуль 2. методичні основи ринкового ціноутворення

Тема 3. Методичні основи ринкового ціноутворення

 1. Що означають принципи ринкового ціноутворення

 2. Назвіть види ринків

 3. Назвіть етапи встановлення початкової ціни

 4. Назвіть типи цінової політики

 5. У чому полягає оцінка витрат

 6. Назвіть методи побудови ціни

Література: основна (1,2); додаткова 3,4,5,6,7,10)

Тема 4. Склад ціни

 1. Назвіть фактори, що впливають на состав ціни та Ії рівень

 2. Назвіть види витрат

 3. Охарактеризуйте закон убиваючої продуктивності ресурсів.

 4. Охарактеризуйте склад та структуру ринкової ціни

 5. Охарактеризуйте групування витрат по елементам витрат та по статтям калькуляції

Література: основна (1,2); додаткова (3,4,5,6,7,8,9,10)

Тема 5. Державне регулювання та контроль цін

1. Охарактеризуйте державну політику в області цін

2. Охарактеризуйте сутність, призначення і цілі державного регулювання цін


 1. Яку роль відіграють пряме та економічне регулювання цін

 2. Назвіть методи державного регулювання цін

 3. Охарактеризуйте взаімозвьязок методів державного регулювання цін та їх економічних наслідків

 4. Охарактеризуйте індикативні ціни

 5. Охарактеризуйте зміст державного контролю цін

Література: основна (1,2); додаткова (3,4,5,7,9,12)

Тема 6. Ціноутворення в зовнішньоекономічному комплексі

 1. Назвіть систему національних та зовнішньоекономічних цін

 2. Охарактеризуйте вплив митної політики на ціноутворення

 3. Охарактеризуйте експортні та імпортні ціни

 4. Охарактеризуйте базові умови контрактів

 5. Охарактеризуйте стандарт “Інкотермс –2000” і його зміст в формуванні ціни.

Література: основна (1,2); додаткова (3,4,5,9,11,12)

Тема 7. Ціноутворення в машинобудівному комплексі

1.Охарактеризуйте особливості ціноутворення в машинобудуванні

2. Етапи розрахунку цін в галузі

3. Охарактеризуйте методі обґрунтування цін на нову продукцію машинобудування 1. Зміст надбавок та знижок до оптової ціни з урахуванням економічного ефекту від росту якості

 2. Охарактеризуйте параметричні методи обґрунтування цін в галузі машинобудування.

Література: основна (1,2); додаткова (3,4,5,9,11,12)
9. Індивідуально-консультативна робота
Індивідуально-консультативна робота здійснюється за графіком індивідуально-консультативної роботи у формі індивідуальних занять, консультацій, перевірки виконання індивідуальних завдань, перевірки та захисту завдань, що винесені на поточний контроль тощо.

Індивідуально-консультативна робота з теоретичної частини дисципліни проводиться у вигляді:  1. індивідуальних консультацій – відповідь стосовно проблемних питань теоретичного матеріалу);

  2. групових консультацій (розгляд типових прикладів, практики впровадження та використання нових методів та методик у виробничу практику);

Індивідуально-консультативна робота, для комплексної оцінки застосування програмного матеріалу, проводиться у вигляді:

 1. захисту самостійних та індивідуальних завдань;

 2. підготовка докладів для виступу на науковому семінарі;

 3. підготовка докладів для виступу на науковій конференції.

 4. підготовка студентських статей для їх друку в збірнику.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка