Методичні рекомендації для її виконання для студентів заочної форми навчання; методи активізації процесу навчання; система оцінювання знань студентівСторінка2/7
Дата конвертації23.10.2017
Розмір1.75 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7
1. Кваліфікаційні вимоги до студентів та їх та професійні компетенції в галузі ціноутворенняНеобхідна навчальна база перед початком вивчення дисципліни. З метою найкращого засвоєння матеріалу студенти повинні до початку вивчення навчальної дисципліни опанувати знання і навички в галузі політичної економії, макроекономіки, мікроекономіки, теорії економічного аналізу, управлінського обліку, фінансового обліку, бухгалтерського обліку, статистики, маркетингу, фінансів, математики для економістів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенту необхідно знать:

економічний зміст ціни та ціноутворення в ринкових умовах;

систему факторів ціноутворення;

закономірності ціноутворення;

особливості реалізації цінової стратегії;

методи збудування ціни та її аналізу;

особливості ціноутворення в окремих галузях народного господарства.

Після вивчення навчальної дисципліни студент здобуває наступні професійні компетенції:фундаментальні – полягають в умінні використовувати знання теоретичних аспектів ціни і ціноутворення для цілей практичного ціноутворення; забезпечувати взаємозв'язок витрат, обсягів продажів і прибутку підприємства при різній структурі ринка; ефективно управляти факторами ціноутворення для забезпечення комерційного успіху;

загально-функціональні – полягають в умінні систематизувати інформацію конъюктурно-цінової роботи; формувати й оптимізувати механізм ціноутворення на підприємстві; обґрунтовувати методи й прийоми аналізу ціни та формувати показники, необхідні й достатні, для вивчення явищ, процесів, проблем і обґрунтування управлінських рішень в галузі ціноутворення; формувати цінову політику й розробляти генеральну стратегію встановлення ціни на продукцію, що випускається, на певний період часу з урахуванням структури ринку.

предметно-видові – установлювати ціну на товар на основі достовірної інформації й раціонального мислення; проводити розрахунки щодо аналізу та побудови ціни; проводити аналіз економічної кон’юктури ринку, застосовуючи різні інструменти, методи й прийоми роботи з потрібною інформацією; установлювати напрямок і величину відхилень ціни підприємств у ту або іншу сторону і встановлювати причини таких відхилень; обґрунтовувати й приймати певні рішення щодо підвищення ефективності діяльності в галузі ціноутворення та формування ціни на підприємстві на основі обґрунтування витрат, а також обліку впливу факторів середовища на її рівень; проводити аналіз та оцінку динаміки цін на ринковому середовищі.

2. Тематичний план навчальної дисципліни
Навчальний процес здійснюється у таких формах: лекції, семінари та практичні заняття, індивідуальна робота, самостійна робота студента. Структура залікового кредиту навчальної дисципліни наведена у табл.2.

Таблиця 2

Структура залікового кредиту навчальної дисципліни


Тема

Кількість годин, відведених на:

Лекції

Семінарські та практичні заняття

Самостійна

робота


Індивідуальна

робота


Змістовий модуль I «Теоретичні основи ринкового ціноутворення»

1. Теоретичні основи ціноутворення

6

6

20

6

2. Основи ринкового ціноутворення

2

2

10

3

Змістовий модуль II «Методичні основи ринкового ціноутворення»

3. Методичні основи ринкового ціноутворення

2

2

6

4

4. Склад ціни

1

1

6

1

5. Державне регулювання та контроль ціни

2

2

6

2

6. Ціноутворення в зовнішньоекономічному комплексі

1

1

6

1

7. Ціноутворення в машинобудівному комплексі

1

1

6

1

Всього

15

15

60

18


3. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами
Модуль I. «Теоретичні основи ринкового ціноутворення»

Тема 1. «Теоретичні основи ціноутворення»

Економічна сутність ціни. Ціна в системі вартісних економічних категорій. Принципи ринкової економіки та аксіоми ринкового ціноутворення. Форми ціноутворення. Фактори, що впливають на ціну (внутрішні та зовнішні) та їх взаємозв’язок. Функції цін та їх взаємозв’язок в ринковій економіці. Види цін та тарифів. Світовий ринок та світові ціни. Диференціювання цін світового ринку під впливом ряду факторів. Класифікація світових цін. Стадії ціноутворюючого процесу та особливості формування ціни на кожній з цих стадій. Фактори, що мають вплив на ціну на кожну із стадій ціноутворення. Ціни фактичних угод. Базові умови поставок. Транспортний фактор в світовій торгівлі. Затрати на транспортні операції. Розподілення транспортних витрат між продавцями та покупцями в відповідності до правил «ІНКОТЕРМС-2000».

Тема 2. «Основи ринкового ціноутворення»

Економічні проблеми та економічні рішення. Ціна вибору. Проблема обмеженості ресурсів. Роль та значення ціни вибору. Тенденція збільшення ціни вибору. Застосування математичних методів в дослідженні процесів ринкового ціноутворення. Фактори виробництва. Види економічних систем: традиційна, командна, ринкова, змішана. Економічний зміст терміну «ринок». Класифікація ринків. «Досконалий» та «недосконалий» ринок, їх характеристика та особливості ціноутворення в кожному з них. Ринковий та неринковий сектори економіки, взаємозв’язок між ними. Механізм прийняття рішень в ринковій економіці. «Сім’я», «фірма», центральні органи влади. Рух прибутків та витрат окремих груп в умовах ринку. Попит та пропозиція. Закон попиту та пропозиції. Види попиту. Еластичність попиту. «Збільшення», «зменшення», «розширення», «звуження» попиту. «Нормальна» група товарів. Товари групи «Гіфену». Фактори, що впливають на попит та пропозицію. Ціна рівноваги.
Модуль 2. “Методичні основи ринкового ціноутворення”

Тема 3. «Методичні основи ринкового ціноутворення»

Принципи ринкового ціноутворення. Рівновага цін. Паритетність цін на різноманітні види товарів. Види ринків по рівню конкуренції: ринок чистої конкуренції, ринок монополістичної конкуренції, олігополістичний ринок, рик чистї монополії. Методика розрахунку початкової ціни. Етапи встановлення початкової ціни. Типи цінової політики. Методи оцінки кривих попиту. Оцінка витрат. Аналіз ціни конкурентів. Вибір методу побудови цін: середні витрати + прибуток», аналіз беззбитковості, забезпечення цінового прибутку, виходячи із цінності товару, на основі рівня поточних цін.

Тема 4. “Склад ціни”

Фактори, що впливають на рівень ціни: попит, витрати, конкуренція. Види витрат. Зміст терміну «витрати». Прямі та непрямі витрати. Постійні та змінні витрати. Валові витрати. «Мнимі» витрати. Гранична виручка та граничні витрати. «Явні» (бухгалтерські) та неявні (економічні) витрати. Середні загальні, середні постійні та середні змінні витрати. Закон убуваючої продуктивності ресурсів. Склад та структура ціни. Групування витрат по елементам витрат та по статтям калькуляції.Тема 5. “Державне регулювання та контроль ціни”

Державна політика в області цін. Сутність, призначення і цілі державного регулювання економіки. Пряме регулювання та економічне регулювання. Методи державного регулювання цін. Взаємозв’язок методів державного регулювання цін та їх економічних наслідків. Державного регулювання цін в зовнішньоекономічній діяльності. Індикативні ціни. Держаний контроль цін. Досвід державного регулювання цін в промислово-розвинених країнах.

Тема 6. “Ціноутворення в зовнішньоекономічному

комплексі”

Система національних та зовнішньоекономічних цін на експортні і імпортні товари. Індикативні ціни. Вплив митної політики на ціноутворення в зовнішньоекономічному комплексі. Види цін та цінові показники в зовнішньоекономічній сфері. Базові умови контрактів.Тема 7. “Ціноутворення в машинобудівному

комплексі”

Особливості ціноутворення в машинобудівництві. Етапи розрахунку ціни: вибір виробу - аналога, оцінка індексу росту якості, коректування базової ціни на індекс росту якості. Надбавки та знижки до оптової ціни з урахуванням розміру економічного ефекту від росту якості.

Параметричні методи обґрунтування оптових цін на нову продукцію машинобудування. Метод утриманих показників. Метод регресіонного аналізу. Баловий метод. Агрегатний метод.
2. Плани лекцій
Модуль 1. Теоретичні основи ринкового ціноутворення

Тема 1. Теоретичні основи ціноутворення

1.1. Економічний зміст ціни та ринкового ціноутворення.

1.2. Фактори ринкового ціноутворення.

1.3. Функції цін

Література: основна (1,2,3,4,5,); додаткова (9,12).

Тема 2. Основи ринкового ціноутворення

2.1. Основи ринкового ціноутворення

Література: основна (1,2,3,4,5,); додаткова (6,7,8,9,12).

Тема 3. Методичні основи ринкового ціноутворення

3.1. Методичні основи ринкового ціноутворення

Література: основна (1,2,3,4,5); додаткова (6,7,10).

Тема 4. Склад ціни

4.1. Склад ціни

Література: основна (1,2,3,4,5,6); додаткова (7,8,9,10).

Тема 5. Державне регулювання та контроль ціни

5.1. Державне регулювання та контроль ціни

Література: основна (1,2,3,4,5); додаткова (7,9,12).

Тема 6. Ціноутворення в зовнішньоекономічному комплексі

6.1. Ціноутворення в зовнішньоекономічному комплексі

Література: основна (1,2,3,4,5,); додаткова ( 9,11,12).

Тема 7. Ціноутворення в машинобудівному комплексі

7.1. Ціноутворення в машинобудівному комплексі

Література: основна (1,2,3,4,5,); додаткова (9,11,12).
3. Плани семінарських та практичних занять

Семінарське заняття – форма навчального заняття, спрямована на закріплення студентами теоретичних знань, отриманих як на лекціях, так і в процесі самостійного вивчення матеріалу, а також під час виконання індивідуальної роботи студента. При проведенні семінарських занять потрібно забеспечити всебічний розгляд й аналіз навчальних проблем в галузі ціноутворення, проблемну постановку питань, об'єктивну оцінку доповідей, увагу до ключових питань та логіку їх розкриття, стимулювання дискусії.

Практичне заняття – форма навчального заняття, спрямована на формування вмінь та навичок виконання певних видів економічної роботи в галузі ціноутворення, а також розрахунків ціни та оптимізації її рівня, обґрунтування висновків за результатами аналізу ціни й цінової стратегії.

У межах дисципліни «Ціноутворення», з метою опанування студентами всіх видів економічних розрахунків, семінарські та практичні заняття рекомендується проводити за окремо взятими темами чи питаннями. Теми семінарських та практичних занять і завдання наведені нижче.Теми семінарських та практичних занять

Модуль 1. Теоретичні основи ринкового ціноутворенняТема 1. Теоретичні основи ціноутворення (6 годин)

1. Практичне завдання: рольова гра, як засіб ознайомлення з сутністю ціни та її місці в системі вартостних економічних категорій.

2. Принципи ринкової економіки і аспекти ринкового ціноутворення.

3. Фактори, що впливають на ціну.

4. Функції цін і їх економічний зміст.

5. Види цін та товарів.

6. Світовий ринок: сутність, поглиблення спеціалізації та кооперування світового ринку.

7. Світові ціни та класифікація.

8. Транспортний фактор в світовій торгівлі. Правила «ІНКОТЕРМС - 2000».

9. Рішення задач по темі «Підприємство і ринок», використовуючи «Методичні рекомендації та практичні завдання по курсу «Ціноутворення».

Література: основна (1,2); додаткова (3,4,5,9,12).

Тема 2. Основи ринкового ціноутворення (2 години).

1. Економічні проблеми та економічні рішення. Ціна вибору.

2. Механізм застосування рішень в ринковій економіці.

3. Попит та пропозиція. Еластичність попиту та пропозиції.

4. Рішення задач по дослідженню попиту та пропозиції, використовуючи «Методичні рекомендації та практичні завдання по курсу «Ціноутворення».

Література: основна (1,2); додаткова (3,4,5,6,7,8,9,12).Модуль 2. Методичні основи ринкового ціноутворення

Тема 3. Методичні основи ринкового ціноутворення (2 години)

1. Принципи ринкового ціноутворення.

2. Етапи побудови ціни.

3. Види цінової політики і їх характеристика.

4. Аналіз беззбитковості та забезпечення цільового прибутку.

5. Встановлення кінцевої ціни.

6. Рішення задач по дослідженню підприємства і ринку, використовуючи «Методичні рекомендації та практичні завдання по курсу «Ціноутворення».

Література: основна (1,2); додаткова (3,4,5,6,7,10).Тема 4. Склад ціни (1 година).

1. Фактори, що впливають на рівень витрат в цінах.

2. Класифікація витрат в цінах.

3. Склад та структура ціни.

4. Рішення задач по дослідженню виробництва та витрат, використовуючи «Методичні рекомендації та практичні завдання по курсу «Ціноутворення».

Література: основна (1,2); додаткова (3,4,5.6,7,8,9,10).Тема 5. Державне регулювання та контроль цін

(2 години).

1. Сутність, призначення, цілі державної політики цін.

2. Пряме та економічне регулювання цін.

3. Методи державного регулювання цін.

4. Державний контроль цін.

5. Досвіт державного регулювання цін в промислово розвинених країнах.

Література: основна (1,2); додаткова (3,4,5,7,9,12).

Тема 6. Ціноутворення в зовнішньоекономічному комплексі (1 година).

1. Система національних і зовнішньоторговельних цін на експортні та імпортні товари.

2. Індикативні ціни.

3. Вплив податкової політики на ціноутворення в зовнішньоекономічному комплексі.

4. Базові умови контрактів.

5. Закономірності ціноутворення на світових торгівельних ринках.

Література: основна (1,2); додаткова (3,4,5,9,11,12).

Тема 7. Ціноутворення в машинобудівному комплексі (1 година)

1. Особливості ціноутворення в машинобудиіництві.

2. Етапи розрахунку ціни на продукцію машино будівництва.

3. Параметричні методи обґрунтування оптових цін на продукцію машинобудівництва.

4. Баловий метод обґрунтування цін на продукцію машинобудівництва.

Література: основна (1,2); додаткова (3,4,5,9,10,11,12).


4. Завдання для самостійної роботи студентів.
Основні види самостійної роботи студента:

  1. Вивчення додаткової літератури;

  2. Робота з законодавчими та нормативними документами;

  3. Підготовка до практичних (семінарських) занять згідно питань, наведених нижче;

  4. Підготовка докладів та ессе за вибраною тематикою;

  5. Підготовка до проміжного та підсумкового модульного контролю.

Питання для самостійної роботи
Модуль 1. Теоретичні основи ринкового ціноутворення

Тема 1. Теоретичні основи ціноутворення (20 годин).

1. Ціна, як фактор збалансованості попиту та пропозиції.

2. Облікова функція ціни.

3. Стимулююча функція ціни.

4. Функція підтримки ринкової рівноваги.

5. Класифікація цін та тарифів.

6. Світовий ринок і світові ціни.

7. Ціни торгів.

8. Ціни аукціонів.

9. Ціни біржових торгів.

10. Ціни фактичних угод.

11. Базові умови поставок «ІНКОТЕРМС - 2000».

12. Стадії ціноутворюючого процесу.

13. Фактори, що впливають на зміну ціни.

Література: основна (1,2,3,4,5,); додаткова (9,12).

Тема 2. Основи ринкового ціноутворення (10 годин).

1. Проблема обмеженості ресурсів в світовій економіці.

2. Сутність ціни вибору.

3. Фактори виробництва.

4. Види економічних систем і ринків.

5. Механізм прийняття рішень в ринковій економіці

6. Попит та пропозиція.

7. Еластичність попиту.

Література: основна (1,2); додаткова (3,4,5,6,7,8,9,12).
Модуль 2. Методичні основи ринкового ціноутворення

Тема 3. Методологічні основи ринкового ціноутворення (6 годин).

1. Економічний зміст принципів ринкового ціноутворення.

2. Етапи встановлення ціни.

3. Види цінової політики та їх характеристика.

4. Встановлення кінцевої ціни.

5. Характеристика ринків по рівню конкуренції.

Література: основна (1,2); додаткова (3,4,5,6,7,10).

Тема 4. Склад ціни (6 годин)

1. Зміст терміну «Витрати».

2. Види витрат.

3. Граничні витрати і граничний продукт змінного ресурсу.

4. Структура ціни.

5. Середні витрати та їх місце в аналізі витрат.

Література: основна (1,2); додаткова (3,4,5.6,7,8,9,10).

Тема 5. Державне регулювання і контроль цін (6 годин).

1. Сутність, призначення і цілі державного регулювання цін.

2. Методи державного регулювання цін.

3. Пряме та економічне регулювання цін.

4. Особливості державного регулювання цін в Україні.

Література: основна (1,2); додаткова (3,4,5,7,9,12).Тема 6. Ціноутворення в зовнішньоекономічному комплексі (6 годин)

1. Ціни в механізмі керування зовнішньоекономічним комплексом.

2. Сутність індикативних цін та області їх застосування.

3. Вплив митної політики на ціноутворення в зовнішньоекономічному комплексі.

4. Значення валютних курсів в зовнішньоторговельній ціні.

5. Базові умови поставок по зовнішньоторговельній ціні.

6. Кон’юктура ринку і ціноутворюючі фактори в зовнішньоекономічному комплексі.

Література: основна (1,2); додаткова (3,4,5,9,11,12).Тема 7. Ціноутворення в машинобудівному комплексі ( 6 годин)

1. Особливості ціноутворення в машинобудівництві.

2. Параметричні методи обґрунтування цін на нову продукцію машинобудівництва.

3. Баловий метод побудови цін.  1. Визначення надбавок та знижок до оптової ціни з урахуванням розміру економічного ефекту.

Література: основна (1,2); додаткова (3,4,5,9,10,11,12).

Теми доповідей або ессе

Виконання доповіді або ессе передбачає систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань із навчальної дисципліни та застосуванні при її виконанні літературних джерел, конкретних виробничих ситуацій, законодавчих актів в галузі ціноутворення.

Доповідь складається з: титульної сторінки; змісту; вступу, основної частини; висновків; списку використаної літератури; додатків.

Вступ має розкривати актуальність обраної студентом теми, її проблематику, мету виконання роботи.

Основна частина роботи (може включати декілька розділів) має включати характеристику сучасного стану проблеми, опис нормативної бази, погляд різних авторів на цю проблему, позитивні та негативні наслідки проблеми.

Висновки мають включати обґрунтовані узагальнення студента щодо досягнення мети роботи. Можливо, рекомендації до вдосконалення ціноутворення за вибраною проблемою.

Список використаної літератури необхідно скласти у певному порядку: спочатку наводяться нормативні та законодавчі акти, статистичні довідки, потім загальна та спеціальна література за алфавітом

Тема доповіді обирається за порядковим номером студента в спискові групи. Обсяг роботи 10 – 15 сторінок рукописного тексту (26-28 рядків на сторінці) або 8 – 12 сторінок машинописного тексту (14 шрифт, полуторний інтервал, шрифт Times New Roman). Границі для тексту в такому вигляді: верхні – 20мм., нижні – 20мм., ліві – 25мм., праві – 15мм. Тематика доповідей розміщена нижче.


1. Вартість і ціна виробництва.

2. Економічна сутність і функція ціни в умовах ринкових відносин.

3. Система цін на сучасному етапі, розвитку економіки України

4. Форми й методи ціноутворення.

5. Основні напрямки реформи ціноутворення та її роль у переході до нових форм господарювання.

6. Ціна та механізм її формування в ринковому господарстві.

7. Економічний зміст і фактори, що визначають рівень і структуру ринкової ціни.

8. Попит і його роль у формуванні ціни.

9. Витрати й процес ціноутворення.

10. Фактор конкуренції в ціноутворенні.

11. Світові ціни: зміст, види, особливості формування і руху.

12. Динаміка світових цін на головні товари, її особливість на сучасному етапі.

1З. Транспортний фактор в ціноутворенні в міжнародній торгівлі.

14. Цінова політика в господарській діяльності підприємства в умовах ринку.

15. Сутність і види в цінової політики підприємства.

16. Методи реалізації в ціновій політиці.

17. Інформаційне забезпечення кон’юнктурно-цінової роботи на підприємстві.

18. Механізм регулювання цін в умовах переходу й розвитку ринку. 19. Механізм господарювання та функції цін.

20. Вимірювальна функція ціни та система економічних оцінок виробничих ресурсів.

21. Ціна як інструмент розподілу й регулятор пропорції.

22. Стимулююча функція ціни і її вплив на господарську діяльність підприємства.

23. Ціна як засіб збалансування попиту і пропозиції.

24. Наукові основи й методологія ціноутворення в ринкових умовах.

25. Взаємозв'язок ціноутворення та внутрішнього планування фірми в умовах ринку.

26. Особливості ціноутворення в машинобудівному комплексі на сучасному етапі.

27. Особливості ціноутворення в зовнішньоекономічному комплексі на сучасному етапі.

28. Особливості ціноутворення в агропромисловому комплексі на сучасному етапі.

29.Ціна в структурній перебудові економіки України.

30. Ціна в підвищенні ефективності господарської діяльності та реорганізації підприємств військово-промислового комплексу.

31. Організація ціноутворення в Україні, напрямки розвитку.

32. Державне регулювання і контроль цін в Україні, шляхи вдосконалення.

ЗЗ. Організація проведення перевірок дисципліни ціни.

34. Ціна товару як один з основних інструментів маркетингу.

З5. Використання теоретичних положень різних наук в ціновій роботі, маркетингових служб підприємства.

36. Цінова робота маркетингових служб підприємства на різних стадіях життєвого циклу товару.

37. Керування витратами та цінами в експортному виробництві.

38. Ціна і прибуток: стратегія ціноутворення.

39. Довгострокові наслідки ухвалення рішення по ціні.

40. Вплив ринкових умов на процес ціноутворення.

41. Визначення ціни на нові й унікальні товари.

42. Ціноутворення в умовах інфляції.

43. Соціально-економічна політика та державне регулювання цін.

44. Вибір оптимальних економічних рішень в умовах ринкових відносин.

45. Методика визначення вихідної й ринкової ціни з використанням принципу маркетингу.


Виконання ессе по проблемі являє собою більш складну працю студента. Написання ессе потребує в стислі формі відобразити думки автора на проблему, висвітлення суперечливих аспектів проблеми та причин виникнення таких протиріч, відображення думок автора на явище, процес, методику, алгоритм, точку зору автора, напрямків удосконалення та інше. Ессе виконується в значно меншому обїемі, ніж реферат, а завершальним етапом виконання ессе може стати оформлення статті в студентський збірник. Ессе может выполняться по каждой теме учебной дисциплины. Ессе також повинно містить перелік використаної літератури.

Тематика виконання єссе таж сама, що і для виконання рефератів. Ессе не повинно бути більш, ніж 5-8 сторінок машинописного тексту.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка