Методичні рекомендації для її виконання для студентів заочної форми навчання; методи активізації процесу навчання; система оцінювання знань студентівСторінка1/7
Дата конвертації23.10.2017
Розмір1.75 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Робоча програма

навчальної дисципліни

ЦІНОУТВОРЕННЯ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «ОБЛІК І АУДИТ»


УСІХ ФОРМ НАВЧАННЯ

Викладач: Іванієнко В.В.

Відповідальний

за випуск, д.е.н., проф. Отенко І.П.

Харків, ХНЕУ, 2011

Робоча програма навчальної дисципліни «Ціноутворення» для студентів напряму підготовки «Облік і аудит» усіх форм навчання / Укл. В.В.Іванієнко. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2011р. - 83 с. (Укр. мов.)


Затверджено на засіданні кафедри економічного аналізу

Протокол № 4 від 12.11.2010 р.

У навчальному виданні викладені кваліфікаційні вимоги, структура, тематичний план і зміст навчальної дисципліни за модулями й темами; плани лекцій та практичних (семінарських) завдань; завдання для самостійної роботи та методичні рекомендації до його виконання; тести та роботи щодо закріплення знань та самодіагностики; контрольну роботу і методичні рекомендації для її виконання для студентів заочної форми навчання; методи активізації процесу навчання; система оцінювання знань студентів.

Рекомендовано для студентів напрямку підготовки «Облік і аудит» вищих навчальних закладів


ВСТУП
В умовах ринкової економіки найважливішим госпрозрахункової діяльності і народногосподарських пропорцій виступають ціни, що визначають їх роль та значення. Ціни визначають структуру економіки та пов’язані з цими змінами, розподілення та рух факторів виробництва по галузям, рішення соціальних аспектів суспільства

Для незалежних виробників, що працюють на ринку, незалежно від форм власності та видів діяльності питання ціноутворення пов’язане не тільки з ефективністю проведення фінансово-господарської діяльності, а із самим їх існуванням. Правильна методика встановлення ціни, раціональна цінова політика та стратегія, оптимізація структури ціни являються необхідною умовою ефективної діяльності господарських суб’єктів.

Важливість ієрархічних факторів виникають в зовнішньоекономічних зв’язках. Будь-які помилки на зовнішньому ринкові можуть призвести до тяжких, а нерідко і до незворотних фінансових наслідків. Оптимальність встановлення цін в зовнішньоекономічній діяльності залежить від якісної цінової інформації на світових ринках, її своєчасності та достатності.

Ціноутворення є комплексним та суперечливим процесом, коли підприємству необхідно йти на різноманітні компроміси, враховувати цілі та задачі маркетингової діяльності, фінансових і бухгалтерських служб, діяльність конкурентів, психологію покупців, взаємовідносини з державними органами (податковими, контролюючими) та багато інших аспектів.

Навчальна дисципліна «Ціноутворення» базується на значення, отриманих в результаті вивчення навчальних дисциплін «Політична економія», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Маркетинг», «Бухгалтерський облік», «Теорія економічного аналізу», «Економіка підприємства», «Статистика», «Математика для економістів», «Фінанси», «Управлінський облік», «Фінансовій облік».

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Ціноутворення» є процеси та методи формування ціни на товарні продукти та послуги.

Розглядаючи ціноутворення як ключовий фактор підприємницької діяльності головною ціллю навчальної дисципліни «Ціноутворення» слідує визначити як формування системи знань з сутності, змісту, формуванню ціни.

Вивчення навчальної дисципліни дає можливість отримання теоретичних знань і практичних навичок в галузі ціноутворення, вироблення навиків самостійної роботи з літературними джерелами, поглиблення та розширення економічних знань в цілому.

Програма навчальної дисципліни передбачає проведення лекцій, де відображені основні положення навчальної дисципліни, практичних та семінарських занять.

Структура програми навчальної дисципліни “Ціноутворення” для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», які навчаються за освітньо-кваліфікаційною програмою підготовки бакалавра, наведена в табл. 1.

Таблиця 1

Структура програми навчальної дисципліни


Навчальна дисципліна:

підготовка

бакалаврів


Галузь знань, напрям. підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів відповідних ECTS - 3,

у тому числі:

змістових модулів – 2;

самостійна робота;

індивідуальна робота


Галузь знань:

«Економіка і підприємство»За вибором.

Рік підготовки: 3

Семестр: 6


Кількість змістових модулів – 2;

самостійна робота;

індивідуальна робота

Назва напряму підготовки:

«Облік та аудит»


Лекції (теоретична підготовка) - 15 годин;

семінари та практичні заняття - 15 годин

самостійна робота - 60 годин;

індивідуальна робота – 18 годинЗагальна кількість годин: 108;

модуль 1 – 54 години;

модуль 2 – 54 години


Освітньо-кваліфікаційний

рівень:


бакалавр

Кількість тижнів – 15;

кількість годин на тиждень: 2 годиниВид контролю: ПМК

Склад модулів дисципліни по курсу «Ціноутворення», розподіл часу на їх засвоєння, терміни контролю наведені в додатку А.Мета вивчення навчальної дисципліни «Ціноутворення» - формування системи знань по сутності, змісту і формуванню ціни в умовах ринкової економіки. Усі види занять розроблені відповідно до положень Болонської декларації.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка